Poklicni standard

Naziv:

Bolničar/ka negovalec/ka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu (72300010)


Bolničar negovalec/bolničarka negovalka v socialno varstvenem zavodu (76000020)

Klasius-P16:

Zdravstvena nega in babištvo (0913)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Bolničar/ka negovalec/ka v zdravstvenem in socialnem varstvu ter dolgotrajni oskrbi (88816360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   
 • načrtovati, pripraviti, izvesti in nadzorovati lastno delo na področju zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe
 • izvajati aktivnosti zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe v ustanovi in skupnostnih oblikah storitev ter sodelovati v timih na področju zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe
 • spodbujati samostojno izvajanje in ohranjanje osnovnih in podpornih dnevnih opravil pacienta/uporabnika
 • ukrepati v nepričakovanih in neželenih situacijah pri izvajanju storitev
 • delovati skladno s strokovnimi smernicami, standardi in etičnimi kodeksi na področju zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe
 • delovati skladno z normativno ureditvijo in organizacijo na področju zdravstvenega, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe
 • delovati skladno z načeli kakovosti in varnosti na področju zdravstvenega, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, v vseh okoljih in vseh starostnih skupinah
 • racionalno uporabljati in vzdrževati materiale, opremo in pripomočke in druge vire za poklicno delo ter poskrbeti za ustreznost prostora za izvajanje storitev s področja zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe
 • upoštevati predpise in standarde na področju varovanja osebnih in drugih občutljivih podatkov ter sodelovati pri izpolnjevanju dokumentacije v povezavi z izvajanimi aktivnostmi
 • varovati lastno zdravje in okolje ter varnost vseh vključenih v obravnavo
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za podporo procesom s področja zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter izvajanju storitev


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira lastno delo v sodelovanju s/z pacientom/uporabnikom in drugimi v timu
 • načrtuje lastno delo
 • organizira lastno delo
 • sodeluje v procesni metodi dela v zdravstveni negi, socialni oskrbi in dolgotrajni oskrbi
 • pozna osnove organizacijskih pristopov in delovanje sistema zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe
 • razume aktivnosti zdravstvene nege, socialne oskrbe in dolgotrajne oskrbe
 • razume svoje naloge in vlogo v timu sodelavcev
 • razume pomen socialnega okolja pacienta/uporabnika (v zdravstveni negi, socialni in dolgotrajni oskrbi: ustanove, skupnostne oblike storitev)
 • upošteva higiensko-epidemiološke standarde in smernice
 • pozna osnove diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe, delovni prostor in pripomočke
 • pripravi sebe in pripomočke za delo ter uredi delovno okolje za različne vrste storitev/dejavnosti/aktivnosti v zdravstveni negi, socialni oskrbi ali dolgotrajni oskrbi glede na standarde v vseh okoljih
 • seznani oziroma pripravi pacienta/uporabnika na storitev, ki jo bo izvajal
 • uporablja zaščitna sredstva pri svojem delu
 • upošteva standarde osebne urejenosti in varnosti pri delu
 • pozna tveganja za prenos okužb in okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo,/z ter izvaja postopke za njihovo preprečevanje in obvladovanje

Operativna dela izvaja aktivnosti zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe v ustanovah in skupnostnih oblikah storitev prepozna stanje in potrebe pacienta/uporabnika in poroča neposredno nadrejenemu
meri telesno temperaturo (aksilarno in timpano), meri krvi tlak in pulz, pozna orientacijske vrednosti ter ob odstopanjih ustrezno ukrepa
izvaja kompresijsko oskrbo nog (nameščanje kompresijskih nogavic in dolgoelastična kompresijska oskrba nog)
po navodilih izvaja pomoč pri jemanju vnaprej pripravljenih zdravil (le per os, na kožo ali sluznico)
pozna osnovno zgradbo in razume delovanje človeškega telesa
razume psihofizične spremembe v različnih življenjskih obdobjih pacienta/uporabnika
pozna specifike komuniciranja s/z pacienti/uporabniki z različnimi oviranostmi (gluhi, slepi, osebe s težavami v duševnem zdravju oziroma razvoju …)
pozna najpogostejša bolezenska stanja (kronične nenalezljive bolezni, kot so: rakasta obolenja, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, bolezni prebavil, bolezni kože, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišičnega sistema, duševne bolezni – s poudarkom na demenci in depresiji ter druge nalezljive bolezni (HIV, hepatitis, MRSA, ESBL ipd.)
pomaga pri gibanju in ohranjanju gibalnih sposobnosti pacienta/uporabnika
spremlja oziroma izvaja transfer pacienta/uporabnika
namešča pacienta/uporabnika v fiziološke položaje
pomaga nameščati pacienta/uporabnika v terapevtske položaje
spodbuja pacienta/uporabnika pri zagotavljanju osebne higiene glede na njegove zmožnosti samooskrbe
izvaja in vzdržuje osebno higieno glede na potrebe in zmožnosti pacienta/uporabnika
izvaja ali pomaga pri oblačenju oziroma slačenju pacienta/uporabnika glede na njegovo stopnjo oviranosti
pomaga pacientu/uporabniku pri odvajanju in izločanju
razume pomen vzdrževanja socialnih stikov in socialne mreže pacienta/uporabnika ter ga pri tem podpira
pripravi obrok in servira hrano pacientu/ uporabniku
hrani, pomaga pri hranjenju skozi usta pri normalnem požiralnem refleksu
beleži vnos hrane in tekočine
prepozna motnje požiranja
upošteva fiziološke potrebe pacienta/uporabnika v različnih starostnih obdobjih po hrani in tekočini
upošteva osnovna pravila shranjevanja, priprave živil in higiene živil
upošteva načela zdrave prehrane, vrste in značilnosti diet
pozna bioritem pacienta/uporabnika in zagotavlja pogoje za počitek in spanje pacienta/uporabnika
v vseh postopkih zagotavlja intimnost pacienta/uporabnika
namešča pripomočke za inkontinenco
izvaja osebno higieno pacienta/uporabnika s trajnim urinskim katetrom in prazni urinsko vrečko
zbira, opazuje in meri izločke
vključuje pacienta/uporabnika v aktivnosti vsakdanjega življenja in prostočasne aktivnosti
sodeluje pri oskrbi umrlega
sodeluje pri paliativni oskrbi umirajočega
spodbuja samostojno izvajanje in ohranjanje osnovnih in podpornih življenjskih aktivnosti pacienta/uporabnika
 • podpira pacienta/uporabnika pri premostitvi pomembnih življenjskih dogodkov
 • izvaja osnovna, podporna in dnevna opravila za/s pacientom/uporabnikom
 • spodbuja in podpira pacienta/uporabnika pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih (umivanje, oblačenje, hranjenje …) in podpornih življenjskih aktivnostih dnevnih opravil (gospodinjska opravila, preživljanje prostega časa, drugi opravki, kot so plačevanje položnic, urejanje prevozov, uporaba telefona, računalnika …)
 • pozna osnovne značilnosti različnih skupin pacientov/uporabnikov, kot so osebe s težavami/motnjami v duševnem zdravju in/ali razvoju, osebe s senzornimi in gibalnimi motnjami idr.
 • prepozna potrebe pacienta/uporabnika z različnimi oblikami oviranosti in ga spodbuja k samostojnemu zadovoljevanju njegovih potreb
 • prepozna potrebe in želje pacienta/uporabnika in ga spodbuja pri uresničevanju potreb in želja glede na njegove fizične in materialne možnosti ter zdravstveno stanje

spodbuja zdrav način življenja
 • razume načela zdravega načina življenja
 • spodbuja pacienta/uporabnika k zdravemu načinu življenja
 • pozna dejavnike tveganja za nastanek bolezni ali odvisnosti, ki so povezane z nezdravim načinom življenja

varno ravna z medicinskimi pripomočki in jih higiensko vzdržuje
 • uporablja in pomaga pri uporabi in namestitvi medicinskih pripomočkov: invalidski vozički ter drugi pripomočki za gibanje, ortopedska obutev, slušni aparati, proteze
 • čisti in higiensko vzdržuje opremo in medicinske pripomočke pacienta/uporabnika

ukrepa v nepričakovanih in neželenih situacijah na področju potreb v zdravstveni negi, dolgotrajni in socialni oskrbi ter je seznanjen s tveganji za pacienta/uporabnika
 • sodeluje pri obravnavi pacienta/uporabnika v masovnih nesrečah in pri izrednih dogodkih v ustanovi
 • izvaja postopke prve pomoči in temeljne postopke oživljanja
 • seznanjen je z možnimi tveganji v življenju in okolju pacienta/uporabnika
 • seznanjen je s tveganji, ki ogrožajo uresničevanje ciljev osebnega načrta
 • o zaznanih tveganjih pri pacientu/uporabniku seznanja pristojne sodelavce in delovni tim
 • prepozna spremembe v vedenju in zdravstvenem stanju pacienta/uporabnika
 • pozoren je na spremembe v povezavi z varnostjo pacienta/uporabnika in na spremembe, povezane z zmanjševanjem ali opustitvijo socialnih stikov, o čemer obvešča neposredno nadrejenega oz. sodelavce v timu in svojce ali druge v izvajanje storitev vključene izvajalce formalne ali neformalne oskrbe
 • seznanjen je z različnimi oblikami in vrstami nasilja ter potrebnimi ukrepi

komunicira in sodeluje s pacientom/uporabnikom, njegovimi bližnjimi oz. zanj pomembnimi drugimi predstavniki socialne mreže
 • samostojno pridobiva, uporablja in izmenjuje informacije med pacienti/uporabniki in drugimi sodelavci v timu
 • pozna pomen kakovostne in kongruentno-odnosne komunikacije
 • ustrezno in prilagojeno komunicira s pacientom/uporabnikom
 • pomaga in spodbuja pacienta/uporabnika pri vključevanju v ožje in širše socialno okolje ter pri ohranjanju socialnih stikov
 • vzpostavlja profesionalni odnos s pacientom/uporabnikom in njegovimi bližnjimi in/ali zanj pomembnimi predstavniki socialne mreže  
 • se zna odzivati s prilagojeno komunikacijo in pozna tehnike umirjanja pacienta/uporabnika
 • poroča o pacientovih/uporabnikovih stiskah in težavah in se posvetuje z delovnim timom
 • vzpostavlja in vzdržuje pozitiven odnos in vzdušje
 • razvija empatičen odnos do pacienta/uporabnika
 • pozna pomen spodbujanja samostojnosti, pozitivne samopodobe, pozna načine krepitve moči, spodbujanja k samopomoči, zna vzpostavljati in ohranjati dobre medčloveške odnose
 • pozna informacijsko-komunikacijske pripomočke in storitve na daljavo za zagotavljanje varnosti in ohranjanje samostojnosti pacienta/uporabnika

medpoklicno sodeluje in komunicira s sodelavci in drugimi strokovnimi službami
 • komunicira s strokovnimi sodelavci in sodeluje pri realizaciji osebnega načrta
 • sodeluje v delovnem timu in se vključuje v intervizijo/supervizijo
 • skladno z organizacijo dela aktivno sodeluje na timskih sestankih po potrebi sodeluje z drugimi službami, ki se vključujejo v obravnavo pacienta/uporabnika

Administrativna dela evidentira storitve
 • razume pomen dokumentiranja
 • upošteva interna navodila/pravilnike in dokumentacijo
 • evidentira lastno opravljeno delo
 • uporablja sodobno-informacijsko komunikacijsko tehnologijo za evidentiranje storitev
 • upošteva predpise s področja varovanja osebnih podatkov

deluje skladno z normativno ureditvijo in organizacijo na področju zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe
 • upošteva in deluje skladno z zakonodajo na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in socialnega varstva
 • upošteva in deluje skladno z organizacijskimi predpisi
 • upošteva načela področnih etičnih kodeksov (zdravstveno in socialno varstvo)
 • pozna in spoštuje pravice pacientov/uporabnikov
 • upošteva organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva ter dolgotrajne oskrbe
Komercialna dela ugotavlja stanje in sporoča potrebe po materialu in pripomočkih
 • preverja in poroča o stanju zalog materiala in pripomočkov
 • upošteva pravila shranjevanja materiala
 • upošteva principe racionalne uporabe sredstev v vseh okoljih skladno z možnostmi izvajalca in pacienta/uporabnika


Zagotavljanje kakovosti deluje skladno z načeli kakovosti in varnosti na področju zdravstvene nege, dolgotrajne in socialne oskrbe v ustanovah in skupnostnih storitvah
 • upošteva standarde kakovosti in varnosti pri izvajanju zdravstvene nege, socialne oskrbe in dolgotrajne oskrbe
 • z doslednim upoštevanjem higienskih ukrepov preprečuje nevarnost nastanka in prenosa okužb v vseh okoljih
 • varuje osebne podatke in zasebnost pacienta/uporabnika
Vzdrževanje in popravila vzdržuje prostore, opremo, pripomočke in oblačila
 • upošteva osnovna načela čiščenja prostorov, opreme in pripomočkov
 • čisti, razkužuje in vzdržuje medicinske in negovalne pripomočke, delovno opremo in pripomočke
 • čisti in razkužuje delovne površine, neposredno okolico pacienta/uporabnika
 • poroča o poškodbah ali nepravilnostih v delovanju pripomočkov, opreme ali v prostorih
 • uporablja čistilna in dezinfekcijska sredstva skladno s proizvajalčevimi navodili
Varovanje zdravja in okolja dela tako, da pri svojem delu ne ogroža sebe ali drugih ter ne onesnažuje okolja
 • varuje lastno zdravje, zdravje pacientov/uporabnikov, njihovih svojcev in sodelavcev
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zna ukrepati v primeru incidenta
 • deluje skladno z navodili za preprečevanje in obvladovanje okužb
 • uporablja zaščitna sredstva in upošteva ukrepe za preprečevanje in prenos okužb
 • upošteva higienske standarde, predpise in priporočila ustanove
 • upošteva načela varnega dvigovanja bremen
 • uporablja pripomočke za premeščanje pacienta/uporabnika
 • prepozna nevarnosti zase in za pacienta/uporabnika v njegovem okolju
 • upošteva navodila o varovanju okolja, ravna in dela skladno z njimi
 • zna ravnati z nevarnimi snovmi in preprečuje nezgode
 • razume vzroke za nastanek požara in pozna ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti
 • ukrepa v primeru nastanka nevarnosti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Dr. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana
 • Mag. Klavdija Kobal Štraus, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana
 • Janja Romih, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana
 • Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zbornica – Zveza, Ljubljana
 • Danica Hren, Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
 • Monika Može, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Ivanka Limonšek, Zavod Dornava, Dornava
 • Dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana
 • Irena Špela Cvetežar, Dom Tisje, Šmartno pri Litiji
 • Marjan Meglič, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenija, Ljubljana
 • Laura Perko, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Gabrijela Valenčič, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, Zbornica – Zveza, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.