Poklicni standard

Naziv:

Programer/programerka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Programer/programerka (8872.523.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 7. sodeluje v skupini
 8. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 11. pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 12. pripravi koncept rešitve v programskem jeziku
 13. izvede rešitve v programskem jeziku glede na zahteve in izbrane kriterije
 14. upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi in drugih podatkovnih strukturah
 15. pripravi tehnično in uporabniško dokumentacijo programskih rešitev
 16. testira programske rešitve

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje svoje delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja ustrezna strojna in programska orodja
 • izbira in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja, opremo
 • pozna sodobno strojno opremo in sodobna programska orodja
Operativna dela pripravi koncept rešitve v programskem jeziku
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev programskih rešitev
 • pridobi ustrezne podatke za izdelavo oz. posodobitev programskih rešitev
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zna uporabljati programske pakete
 • zna izdelati načrt za novo programsko rešitev oz. njeno posodobitev
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
izvede rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • izbere ustrezno (učinkovito) tehnologijo glede na dani primer
 • izdela programske module oziroma aplikacijo
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom v okviru programskih rešitev
 • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
 • namešča in konfigurira aplikativno programsko opremo
 • pozna programska orodja in jezike za izdelavo programov
 • pozna standardne metodologije uporabe programskih vzorcev
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
 • zna izdelati aplikacijo oz. programske module
 • zna izvesti popravke v izdelani aplikaciji
 • zna izdelati obrazec v izbranem programskem orodju
 • zna prilagoditi obrazce novim zahtevam
 • pozna programske vzorce
 • zna povezati aplikacijo in podatkovno bazo
 • zna oceniti učinkovitost aplikacije glede na izbrane kriterije (čas, sistemski viri, energija …)
upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi in drugih podatkovnih strukturah
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi in drugih podatkovnih strukturah
 • izdela strukturo preprostejše podatkovne baze
 • uporablja poizvedovalne jezike nad podatkovno bazo
 • shranjuje in restavrira podatkovno bazo
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • pozna programski jezik in orodja za delo s podatkovno bazo
 • pozna standardne možnosti izmenjave podatkov
 • pozna osnovne koncepte relacijskih podatkovnih baz
 • zna delati z drugimi podatkovnimi strukturami (XML …)
 • zna izdelati strukturo preprostejše podatkovne baze
 • zna ažurirati podatke v podatkovni bazi
 • zna uporabiti poizvedovalne jezike (SQL, QBE …)
 • zna shraniti in restavrirati podatkovno bazo
 • pozna postopke za zaščito podatkov v podatkovni bazi
dokumentira in testira programske rešitve
 • pripravi primerne testne podatke
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev in ovrednoti rezultate
 • dokumentira rezultate testiranj
 • izdela tehnično in uporabniško dokumentacijo programske rešitve
 • pozna postopke testiranja razvitih programskih rešitev
 • zna izvesti standardne oblike testiranj
 • pozna orodja za testiranje in validacijo
 • pozna lastnosti, sestavne dele, tehnične postopke in pomen uporabniške dokumentacije
Administrativna dela izpolnjuje predpisano dokumentacijo
 • pripravlja poročila o opravljenih nalogah
 • sodeluje pri pripravi planske dokumentacije za nadgradnjo ali vzdrževanje programske rešitve
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Komercialna dela pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna elemente in vsebino ponudbe
Zagotavljanje kakovosti izvaja načrtovane naloge v skladu s splošnimi standardi in posebnimi dogovori o kakovosti
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • preverja delovanje programa skladno z načrtovanjem in dogovori
 • upošteva splošne in posebne standarde kakovosti pri izvedbi programov
 • načrtuje uporabo orodij za zagotavljanje varnosti pri dostopu do interneta in zagotavlja varnost naročnika (virusi, zunanji vdori)
 • osvešča uporabnike
 • skrbi za uporabo programske opreme skladno z licenčno pogodbo
 • upošteva etična merila pri uporabi tehnologije
 • pozna pomen kakovosti, estetike in inovativnosti pri izdelavi programov
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje programsko opremo
 • vzdržuje, dokumentira in izvaja manjše prilagoditve/popravke obstoječe programske opreme
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen vzdrževanja programske opreme
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami ter sodeluje v projektnih timih
 • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 • komunicira z uporabniki, s strankami, proizvajalci, z zastopniki proizvajalcev, s poslovnimi partnerji, ponudniki, povpraševalci
 • sodeluje v projektnih timih
 • komunicira v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Damjan Borovnik, ŠC Velenje
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Marjan Kaligaro, TrendNET d. o. o.
 • Timotej Globačnik, GORENJE Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Tadej Visinski, Kivi Com d.o.o., Slovenj Gradec
 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Timotej Globačnik, Gorenje d.d., Velenje
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Dušan Zupančič, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
 • Alenka Tepina, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
 • Dušan Brglez, Talum d.d. Kidričevo
 • Gregor Krnec, Logon informacijske tehnologije d.o.o., Ljubljana
 • Milan Žižek, ZSSS oo Podravje in Koroška
 • Matevž Kunaver, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Urban Burnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Davorin Majkus, CPI
 • dr. Alenka Turičnik, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.