Poklicni standard

Naziv:

poslovni sekretar/ poslovna sekretarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Poslovni sekretar/poslovna sekretarka (34600031)

Klasius-P16:

Tajniško in administrativno delo (0415)


1. Ime in koda poklicnega standarda

poslovni sekretar/ poslovna sekretarka (88651540)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih.
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in s standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji.
 3. spremlja razvoj stroke.
 4. racionalno rabi energijo, material in čas.
 5. varuje zdravje in okolje.
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje.
 7. sporazumeva se s poslovnimi partnerji, strankami in sodelavci.
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja.
 9. zagotavlja administrativno in tehnično podporo poslovnim procesom.
 10. pripravlja in organizira poslovne dogodke.
 11. vodi delo v tajništvu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje delo v tajništvu
 • spremlja poslovne procese
 • zbira, presoja in posreduje poslovne in druge informacije
 • z analizami seznanja odgovorne sodelavce in predlaga ukrepe
 • pripravi načrt svojega dela in dela sodelavcev v tajništvu
 • spremlja zakonodajo in predpise, pomembne za dejavnost družbe
 • obvlada vrste poslovne dokumentacije in jo loči po pomembnosti posameznih gradiv in informacij kot podlag za sprejemanje poslovnih odločitev
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijske strukture
 • pozna načine evalvacije in revizije poslovanja
 • pozna tehnike načrtovanja dela
 • pozna vire za izpolnitev načrta
 • zna začrtati potek delovanja za doseganje ciljev sodelavcev
 • obvlada osnove statistične obdelave podatkov
 • pozna in zna izvesti metode načrtovanja aktivnosti izdelave oz. obdelave
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna zakonodajo ter predpise in zakone o svojem delu

Operativna dela zagotavlja administrativno in tehnično podporo poslovnim procesom
 • razporeja terminske načrte delovnih obveznosti na vodstvenih in strokovnih ravneh
 • spremlja izvajanje sprejetih odločitev na vodstvenih in strokovnih ravneh
 • zbira, presoja in posreduje poslovne in druge informacije
 • sodeluje pri načrtovanju in posodabljanju pisarniških prostorov, opreme in tehnologije
 • pripravi in posreduje potrebne analize podatkov in podatkov različnih evidenc
 • vnaša/knjiži podatke v poslovno-informacijski sistem
 • arhivira poslovno dokumentacijo, pošto in druge dokumente v skladu s predpisi
 • koordinira delo tajništva z drugimi enotami/organi družbe
 • pripravi dokumentacijo in izvede naročilo manjše vrednosti
 • sodeluje pri izvajanju operativne kadrovske dejavnosti za zaposlene
 • spremlja in vodi evidenco poslovne korespondence
 • spremlja stroške organizacijske enote
 • pozna poslovno dokumentacijo, gradiva in informacije znotraj in izven organizacije
 • obvlada pravila vodenja evidenc
 • pozna predpise o arhiviranju poslovnega gradiva
 • obvlada elektronsko arhiviranje
 • pozna dejavnosti in poslovne procese v organizaciji
 • pozna osnovna pravila dela v organizaciji
 • pozna osnove računovodstva in financ
 • pozna osnove prava in ekonomije
 • razume ekonomiko podjetja, podjetništvo in management
 • uporablja osnovne principe marketinških pristopov
 • učinkovito uporablja pisarniško opremo in naprave
 • zna poiskati ustrezno dokumentacijo ter informacije znotraj in izven organizacije
 • pozna osnove upravnega poslovanja in upravnega postopka

pripravlja in organizira poslovne dogodke
 • organizira poslovne sestanke, razgovore, seje organov upravljanja in druge poslovne dogodke
 • pripravlja zapisnike, razpise in drugo poslovno dokumentacijo
 • sodeluje pri pripravi gradiv in potrebnih informacij
 • obvešča sodelavce, poslovne partnerje, splošno in strokovno javnost … o poslovnih dogodkih
 • beleži poslovne dogodke, hrani gradivo in dokumentacijo z uporabo ustrezne informacijske opreme
 • obvlada postopke organizacije poslovnih dogodkov
 • obvlada protokol poslovnih dogodkov
 • obvlada protokol sprejema strank in gostov
 • pozna pravila pisanja zapisnikov, razpisov in drugih dokumentov
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja (poslovne korespondence)
 • zna uporabljati programska orodja za svoje delo
Vodenje vodi delo v tajništvu
 • vodi in koordinira delo v tajništvu
 • nudi strokovno pomoč sodelavcem
 • spodbuja in sodeluje pri strokovnem izpopolnjevanju delavcev v tajništvu
 • spodbuja sodelavce k doseganju ciljev
 • vodi manjše projektne time
 • vključuje sodelavce v opravljanje delovnih nalog in prenaša pooblastila
 • sodeluje pri izvajanju operativne kadrovske dejavnosti za zaposlene
 • pozna načine organizacije poslovanja
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • obvlada osnove vodenja, načine motivacije in spodbujanja razvoja sodelavcev
 • zna kritično presoditi in prepoznati psihodinamične vidike medsebojnih odnosov
 • pozna načine doseganja medsebojnih dogovorov ter metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • pozna načela timskega dela in vodenja delovne skupine
 • pozna osnove psihologije
 • zna oceniti uspešnost organizacijske enote
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in s standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil ter delovnih postopkov
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
 • spremlja novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme
 • izvaja nadzor delovnih postopkov v tajništvu
 • zagotavlja in skrbi za kakovost pri izvajanju delovnih procesov
 • uvaja sodobne metode in oblike dela v tajništvo
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • spodbuja dobre odnose in klimo med sodelavci
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov
 • spodbuja učinkovito uporabo virov in izpolnitev načrtov
 • kritično ocenjuje in presoja delovne postopke ter jih zna racionalizirati
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • obvlada poslovni bonton in delovni protokol ter vplive poslovne morale
 • razume in obvlada poslovne procese ter postopke
 • pozna načine varovanja podatkov
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
 • pozna hierarhijo in oblike organizacij
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih delovnih odnosov in odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
Komunikacija pisno in ustno komunicira s poslovnimi partnerji in sodelavci
 • komuniciranje s sodelavci, poslovnimi partnerji doma in v tujini
 • komunicira s splošno javnostjo in strokovnimi javnostmi
 • soustvarja ustrezen prvi vtis o organizaciji pri sprejemanju poslovnih partnerjev in ob drugih stikih
 • informira sodelavce in poslovne partnerje oz. stranke
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna pravila pisne, ustne in neverbalne komunikacije
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in (najmanj enem) tujem jeziku
 • komunicira in prevaja gradiva iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • razume pomen poznavanja človekove osebnosti za uspešno poslovno sporazumevanje
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in po ostalih elektronskih komunikacijskih medijih
 • pozna osnove retorike
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov

Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo ter s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andreja Pisovec Kacin, Merkur, d. d.
 • Nataša Čebulj, Lek, d. d.
 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Darka Krmelj, Iskraemeco
 • Suzana Pibernik, Telekom
 • Sonja Cimerman, Društvo tajnic
 • Janez Dekleva, GZS
 • mag. Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo
 • Irena Amič, Doba, d. o. o.
 • Damjana Furlan Lazar, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Majda Kamin, Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije
 • Suzi Zevnik, Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.