Poklicni standard

Naziv:

OPERATER/OPERATERKA PROIZVODNJE ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Operater/operaterka proizvodnje živil živalskega izvora (54100281)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

OPERATER/OPERATERKA PROIZVODNJE ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA (88625750)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost izdelkov in  opravljene storitve
 6. skrbeti za sledljivost in voditi ustrezno dokumentacijo
 7. skrbeti za prevzem, skladiščenje in pripravo surovine za predelavo
 8. predelovati surovine živalskega izvora v higiensko neoporečne polizdelke in druge izdelke
 9. nadzirati pakiranje in skladiščenje izdelkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • sodeluje pri operativni pripravi, planiranju in normiranju proizvodnje
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • izdeluje  interna navodila za delo
 • razdeli delovne naloge
 • pozna živilsko zakonodajo in standarde
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu (od sprejema surovin do končnih izdelkov)
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • nadzira vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • pozna osnove HACCP
 • pozna   nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pregleda delovno mesto ali linijo, če je primerna za obratovanje
 • poskrbi za delo potreben material
 • po potrebi namesti delavca na delovno mesto in uvaja nove sodelavce
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • opravi vizualni pregled čistosti obrata
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela skrbi za prevzem, skladiščenje in pripravo surovine za predelavo
 • skrbi, da so prevzem, priprava in skladiščenje surovin za predelavo opravljeni v skladu z dobro proizvodno prakso
 • zagotavlja kakovost surovin, polizdelkov in embalaže
 • sprejema materiale iz nabavnih skladišč
 • upošteva navodila uradnih veterinarjev
 • pozna osnove anatomije klavnih živali
 • pozna kategorizacijo mesa za prodajo in predelavo
 • pozna druga živila živalskega izvora in njihovo predelavo
 • pozna tehnike hlajenja živil živalskega izvora
 • pozna surovine in aditive ter embalažo
predeluje surovine živalskega izvora v higiensko neoporečne polizdelke in izdelke
 • upravlja avtomatsko vodene tehnološke procese v proizvodnji živil živalskega izvora
 • skrbi, da delo poteka v skladu z navodili za delo
 • skrbi za ustrezno manipulacijo s surovinami, polizdelki in z izdelki
 • opravlja medfazne kontrole tehnološkega postopka izdelave izdelka
 • opravlja senzorične analize
 • sodeluje pri uvajanju novih tehnologij in izdelkov
 • ravna ekonomično pri porabi surovin, energije, delovnega časa
 • dela v skladu s predpisano zakonodajo za živila živalskega izvora
 • zna izdelati živila živalskega izvora po ustreznem tehnološkem postopku
 • pozna stroje in naprave za predelavo živil živalskega izvora
 • pozna načela zdrave prehrane in sodobnih trendov v prehrani
 • pozna in nadzoruje kritične kontrolne točke v tehnološkem postopku za zagotavljanje zdrave in varne hrane
 • pozna osnove senzorične analize
 • pozna zakonodajo o živilih živalskega izvora
nadzoruje pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • skrbi, da se delo opravi kakovostno in v skladu z navodili za delo
 • izbira primerno embalažo
 • uporablja različne tehnike pakiranja
 • oddaja izdelke v skladišče
 • skrbi za ustrezno skladiščenje izdelkov
 • upošteva navodila uradnih veterinarjev
 • pozna lastnosti posameznih embalažnih materialov in njihovo primernost za posamezno živilo
 • zna izdelke ustrezno in v skladu z veljavno zakonodajo označiti
 • pozna različne tehnike označevanja in pakiranja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidence o poteku proizvodnje (kritične kontrolne točke, temperatura, čas ... )
 • vodi evidence o količinah surovin, polizdelkov in izdelkov
 • vodi evidenco o proizvodnih stroških
 • vodi evidence o prisotnosti in razporeditvi delavcev na delovno mesto
 • vodi vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • vodi evidence zagotavljanja sledljivosti
 • pozna zakonodajo o živilih živalskega izvora
 • obvlada delo z računalnikom

Komercialna dela pomaga pri nabavi, prodaji in promociji izdelkov
 • pomaga pri nabavi polizdelkov in surovin
 • pomaga pri prodaji in promociji izdelkov
 • pri prodaji in promociji izdelkov poskrbi za ustrezne pogoje
 • zna kupcem pravilno predstaviti izdelke
 • pozna tehnike nabave
Nadzor dela nadzoruje delo in vodi delavce
 • vodi posamezne faze tehnološkega procesa
 • vodi in koordinira delo v skupini
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izdelkov in opravljene storitve
 • opravlja kontrolo surovin
 • opravlja medfazno kontrolo
 • opravlja kontrolo končnih izdelkov
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna metode medfazne kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila preverja delovanje strojev in naprav
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • regulira nastavitve strojev
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije strojev in naprav
 • pozna delovanje strojev in naprav v živilstvu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • sodeluje z vzdrževalci in upravljavci strojev
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada komuniciranje v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • zna ukrepati ob izrednih dogodkih
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • zna varno ravnati s kemikalijami
 • pozna okoljske predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Samo Vrtovec, MIP
 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Blanka Vomberger, Živilska šola Maribor
 • Rosvita Arzenšek Pinter, Živilska šola Maribor
 • Polonca Leskovar Mesarič, Živilska šola Maribor
 • Silva Hostnik, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Boris Kovač, Mlinotest Ajdovščina
 • Sandra Beer, Viški vrtci, Ljubljana
 • Andreja Banko, Panvita
 • Martina Zabukošek, Perutnina Ptuj
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.