Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

30.6.2023

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica delovnega inštruktorja/delovne inštruktorice (88218820)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   
 • pripraviti in izvesti lastno delo po navodilih delovnega inštruktorja oz. nadrejenega,
 • komunicirati z uporabnikom in s sodelavci,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • izpolnjevati predpisano dokumentacijo,
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • kakovostno opravljati storitev in dela,
 • racionalno rabiti energijo, material in čas,
 • varovati zdravje in okolje, odgovarjati za lastno varnost,
 • nuditi podporo uporabniku pri vključevanju v delovni proces v okviru usposabljanja po navodilih nadrejenega skladno  z individualnim načrtom,
 • nuditi podporo uporabniku pri krepitvi neformalne socialne mreže,
 • izvajati prostočasne aktivnosti za uporabnika,
 • spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti po navodilih.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se na delo
 • pripravi sebe, si namesti zaščitno delovno opremo
 • pripravi zaščitna sredstva
Operativna dela nudi podporo pri pripravi delovnega mesta uporabnika po navodilu delovnega inštruktorja 
 • spodbuja uporabnika pri pripravi na delo
 • predlaga terminske delovne načrte
 • pripravi pripomočke in pomagala za svoje delo in uporabnikovo delo
 • nudi podporo uporabniku pri pripravi delovnega mesta, materialov in orodja
 • pozna vrste ergonomskih prilagoditev in humanizacije dela
 • pozna vrste posameznih delovnih pripomočkov
 • pozna načine prilagajanja delovnega okolja
 • pozna obremenitve in škodljive dejavnike pri delu
nudi podporo uporabniku pri vključevanju v delovni proces v okviru usposabljanja po navodilih  delovnega inštruktorja
 • nudi podporo uporabniku pri vključevanju v delovno okolje, pri razvijanju delovnih navad, delovne učinkovitosti in pri doseganju delovne uspešnosti  in pozitivnega odnosa do dela
 • spremlja uporabnikove delovne aktivnosti ali skupine uporabnikov
 • pozna različne vrste invalidnosti in motenj v duševnem razvoju
 • pozna načine dela z uporabnikom, skupino in v timskem delu
 • utrjuje že usvojena znanja in spretnosti uporabnikov
 • izvaja aktivnosti za pozitivno ozračje v skupini uporabnikov
 • pozna vlogo pomočnika delovnega inštruktorja v odnosu do delovnega inštruktorja
 • deluje skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • pozna osnovne načine komunikacije in socialnih veščin
spremlja izvajanje uporabnikovega opravljenega dela
 • spremlja izvajanje in količino uporabnikovega opravljenega dela (izdelki, storitve)
 • seznanja delovnega inštruktorja o morebitnih odstopanjih v delovnem procesu uporabnikovega dela
 • spodbuja uporabnika k doseganju dobrih rezultatov pri delu (količina, odnos do dela …)
nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami

 • napoti uporabnika k delovnemu inštruktorju ter nudi podporo pri vzpostavitvi stikov z ustrezno strokovno službo
 • dokumentira opažanja iz delovne situacije
 • pozna mrežo strokovnih služb in pomen posameznih strokovnih služb znotraj delovne organizacije
 • ob nezgodah ali izrednih situacijah, vezanih na uporabnikovo zdravstveno stanje (nezavest, epileptični napad …), obvesti nadrejene in po potrebi pokliče službo nujne medicinske pomoči


izvaja prostočasne dejavnosti za uporabnika
 • izvaja športne aktivnosti po navodilih delovnega inštruktorja in pozna pomen tovrstnih prostočasnih aktivnosti
 • izvaja kulturne in ustvarjalne aktivnosti po navodilih delovnega inštruktorja in pozna pomen tovrstnih prostočasnih aktivnosti
spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti po navodilih
 • spremlja samostojno opravljene delovne procese  
 • spodbuja ohranjanje pridobljenih znanj pri uporabnikih
 • omogoča pridobivanje in krepitev socialnih veščin v sodelovanju s sodelavci, pri čemer so v ospredju uporabnikove potrebe, želje in interesi

Komunikacija komunicira z uporabnikom, s strokovnimi delavci in sodelavci
 • spodbuja in krepi uporabnikovo socialno mrežo v sodelovanju z delovnim inštruktorjem
 • krepi spoštljive medsebojne odnose
 • komunicira v slovenskem jeziku
 • pozna motnje v uporabnikovi komunikaciji , kar zna ustrezno prilagoditi uporabniku (motnje sluha, vida, govora …)
 • pozna osnove komunikacije  
 • poroča  o odklonih uporabnikovega vedenja  in se posvetuje z delovnim inštruktorjem
 • pozna osnove uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje dogovorjeno oz. predpisano delovno dokumentacijo
 • vodi evidence materialov, izdelkov in storitev po navodilih delovnega inštruktorja
 • pozna delovno in drugo dokumentacijo
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
 • vodi dokumentacijo, ki se nanaša na uporabnika po navodilih delovnega inštruktorja
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje, orodja, pripomočke in delovno okolje po navodilih nadrejenih
 • obvešča nadrejene o okvarah
 • pozna navodila za delo in upošteva varnostna navodila
 • čisti delovne pripomočke in delovne prostore
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • upošteva zakonitosti varstva pri delu
 • razume načela zdravega načina življenja
 • seznanjen je z oceno tveganja pri uporabniku
 • spremlja varno izvajanje dela
 • skrbi za ustrezno delovno opremo in pripomočke
 • ob nesrečah in v nevarnosti ustrezno ukrepa oz. poišče ustrezno pomoč
 • pozna posledice nevarnega izvajanja dela
 • pozna uporabo pripomočkov in sredstev ter zaščitna sredstva, ki omogočajo večjo varnost pri delu
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varovanju okolja ter požarni varnosti
 • deluje po načelih trajnostnega razvoja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Andreja Bukovič Štefan, DEOS Center starejših, Zimzelen, Topolšica
 • Darja Fišer, Varstveno-delovni center SAŠA, Velenje
 • mag. Mitja Mežik, Varstveno-delovni center, Novo mesto
 • Helena Pečnik, Varstveno delovni-center SAŠA, Velenje
 • Vilko Kolbl, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Eva Križnar, Socialna zbornica Slovenija, Ljubljana
 • Mateja Jenko Paš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.