Poklicni standard

Naziv:

Fotoreporter/fotoreporterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.6.2020

Predhodniki:

Fotoreporter/fotoreporterka (21300191)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Fotoreporter/fotoreporterka (88088480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   
 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo in delo drugih
 • komunicirati v slovenskem in vsaj v enem tujem jeziku ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 • svetovati strankam ter sodelovati v strokovnem timu s sodelavci in strokovnjaki s področja fotografske dejavnosti
 • izvesti in kontrolirati različne procesne postopke za izdelavo različnih zvrsti fotografije: studijsko, novinarsko, reportažno
 • snemati in obdelovati slikovno gradivo v analogni in digitalni tehniki
 • pripraviti, posneti in obdelati slikovno gradivo za AV objavo
 • fotografirati in snemati za potrebe dokumentiranja in arhiviranja ter arhivirati posneto gradivo
 • zagotavljati kakovost fotoreporterskega dela ter izvajati izbor in pregled izdelkov
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter uspešnost lastnega dela
 • skrbeti za lastno in strankino varnost ter varovati zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela samostojno pripravi terminski načrt in organizira potrebne aktivnosti za učinkovito delo
 • samostojno pripravi terminski načrt in organizira potrebne aktivnosti za učinkovito delo
 • zbira, analizira in pripravi podatke, potrebne za delo
 • sodeluje s strokovnjaki z drugih področij pri načrtovanju snemalne naloge
 • z naročnikom uskladi zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
Priprava dela oz. delovnega mesta izbere opremo in pripravi studio, atelje, temnico
 • izbere opremo in pripravi studio, atelje, temnico
 • izbere in pripravi snemalno opremo
 • pripravi ali izbere zunanjo lokacijo za snemanje    
 • izbere in načrtuje ustrezne materiale, tehnike in postopke dela
 • izbere in uporablja ustrezno zaščitno opremo in skrbi za varno in zdravo delovno okolje
 • skrbi za ustrezno urejenost delovnega mesta med delom
 • pospravi in očisti delovno mesto po opravljenem delu
 • spremlja aktualno dogajanje in trende, se stalno informira o preteklih dogodkih, osebnostih ipd. v lokalnem in globalnem okolju


AV snema in obdeluje slikovno gradivo v analogni in digitalni tehniki
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje in AV snemanje
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • fotografira z analognimi in digitalnimi kamerami različnih formatov na vseh področjih fotografije
 • fotografira z analogno in digitalno tehniko pri naravni in umetni svetlobi
 • obdeluje digitalne posnetke z ustrezno programsko opremo
 • skenira različno slikovno gradivo in ga obdeluje z ustrezno programsko opremo
 • uredi, pripravi in obdela fotografijo in AV izdelek z ustrezno programsko opremo  in ju pripravi za objavo
 • arhivira posnetke
Operativna dela izdela studijsko fotografijo
 • uskladi z naročnikom zasnovo naloge, izdela in predstavi idejno rešitev
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno fotografsko opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • kreativno uporablja fotografske tehnike in pripomočke
 • pazljivo ravna s predmeti, ki jih snema, in po potrebi uporabi zaščitno opremo
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • izdela fotografije različnih zvrsti studijske fotografije v različnih dimenzijah
 • uredi, pripravi in obdela fotografijo z ustrezno programsko opremo za objavo
 • oblikuje predstavitveno mapo (lastno in za naročnika) strokovnih dosežkov na področju fotografske dejavnosti
 • arhivira posnetke
 • pozna različne zvrsti fotografije
 • upošteva zakonitosti fizike za področje fotografije
 • upošteva načela vizualnega jezika
 • upošteva načela osvetljevanja
 • upošteva zakonitosti zajemanja slike na različne nosilce
 • načrtuje postopke in procese obdelave posnetega gradiva
 • načrtuje postopke za prezentacijo in arhiviranje fotografij ali drugega posnetega AV izdelka
 • upošteva zakonitosti dokumentiranja in arhiviranja
 • upošteva zakonitosti ravnanja z nevarnimi snovmi in načine varovanja okolja
 • upošteva zdravju škodljive učinke posameznih vrst nevarnih snovi, električne energije, sevanja in drugih dejavnikov v delovnih okolji
izvede in kontrolira postopke v digitalnem laboratoriju
 • nabavlja opremo in potrošni material ter zagotavlja njuno primerno hranjenje
 • izbere ustrezno in sodobno strojno in programsko opremo za umerjanje zaslona, skenerja in tiskalnika
 • barvno umeri in uskladi komponente v procesu produkcije slike
 • izvaja tehnični nadzor delovanja opreme in skrbi za njeno servisiranje
izdela novinarsko in reportažno fotografijo
 • samostojno zasnuje nalogo, izdela in predstavi idejno rešitev ter jo uskladi z naročnikom
 • načrtuje in izbere primeren čas, položaj in svetlobo za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • fotografira reportažni zapis o trenutnem dogodku
 • fotografira reportažne zapise o človekovem delovanju in dogajanju ali pojavih in stanju v okolju
 • opremi posnetke z ustreznim besedilom
 • uredi, pripravi in obdela fotografijo in AV izdelek z ustrezno programsko opremo za objavo
 • oblikuje življenjepis s predstavitvijo strokovnih dosežkov na področju fotografske dejavnosti
 • arhivira posnetke
 • analizira zgodovino fotožurnalizma in njegova vsebinska področja
 • uporablja zvrsti fotoreportažne fotografije
 • upošteva načela vizualnega sporočanja
 • upošteva načela pisnega sporočanja
 • upošteva načela sodobne informacijske pismenosti
zagotavlja kakovost fotoreporterskega dela ter izvaja izbor in pregled izdelkov
 • načrtuje, zbira, naroča slikovno in AV gradivo
 • spremlja in analizira strukturo trga
 • komunicira s strokovnimi sodelavci, z agencijami
 • ureja slikovno gradivo za digitalne, periodične in druge publikacije
 • upošteva sodobne smernice in zgodovino fotografije, grafičnega oblikovanja in tipografije
 • razume sodobne digitalne tehnike in tehnologije
 • upošteva načela sodobnega oblikovanja vizualnih komunikacij
 • upošteva in analizira načine in namene medijskega sporočanja
 • upošteva osnovna načela tržnega komuniciranja
 • upošteva predpise o avtorskem pravu, pravu osebnostnih pravic idr. predpisih, ki se nanašajo na njegovo delo (zakonodaja o letalstvu – droni, zakonodaja o varovanju osebnih podatkov in ostala zakonodaja, ki opisuje regulativo s področja fotografije)
 • upošteva zakonitosti dokumentiranja in arhiviranja
 • išče nove rešitve in pristope
 • razume načela holističnega pristopa pri obravnavi izdelka
 • ovrednoti kakovost in izbere posnetke glede na namen in končni cilj namembnosti izdelka
 • zagotavlja kakovost posnetkov
 • izvaja samoevalvacijo in evalvacijo lastnega strokovnega dela ter ga nenehno izboljšuje
 • spremlja novosti v stroki in se stalno strokovno izpopolnjuje
 • varuje poslovne skrivnosti
 • upošteva standarde kakovosti za področje fotografskih storitev
 • upošteva elemente poslovne odličnosti
pripravi, posname in obdela slikovno gradivo za AV predstavitev
 • samostojno zasnuje nalogo, izdela in predstavi idejno rešitev ter jo uskladi z naročnikom
 • prilagodi se  okolju za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • fotografira z različnimi formati fotoaparatov
 • izdela poskusne posnetke v različnih variantah
 • pripravi, posname in obdela slikovno gradivo za AV predstavitev
 • izvede enostavno montažo tona in slike
 • izdeluje enostavno animacijo slike
 • uredi, pripravi in obdela fotografijo (tudi 3D)
 • izvaja AV predstavitev in spremlja smernice oblikovanja AV predstavitev
fotografira in snema za potrebe dokumentiranja in arhiviranja ter arhivira posneti material
 • določi sisteme, načine in postopke dokumentiranja in arhiviranja gradiva
 • pripravi ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje
 • izbere analogno ali digitalno snemalno opremo in svetila
 • izdela fotografijo za potrebe arhiviranja
 • preslika različne poltonske, črtne in barvne predloge, jih programsko obdela in pripravi za nadaljnjo uporabo
 • uredi, obdela z ustrezno programsko opremo in pripravi posnetke za naročnika
 • arhivira posnetke
 • upošteva različne dokumentacijske sisteme
 • upošteva sisteme, načine in postopke za arhiviranje in konzerviranje fotografskega gradiva
 • ravna z občutljivim arhivskim in drugim gradivom, ki ima umetniško ali zgodovinsko vrednost

izvaja projektno delo
 • sodeluje pri zasnovi projekta
 • pripravi načrt projektnega dela (časovni razpored, uporaba materialnih sredstev in orodij, človeški viri, kontakti z naročnikom in izvajalci, oblikovno-izvedbene faze, preverjanje in vrednotenje dela)
 • opredeli faze in določi orodno procesiranje za posamezne rešitve
 • predlaga različne strokovne rešitve
 • vodi komunikacijo med naročnikom in izvajalcem projekta
 • pregleduje in ureja informacije o postopkih in delu
 • vodi strokovni tim in sodeluje v njem
 • povezuje zakonitosti in elemente projektnega dela fotografske produkcije

vodi poslovanje dejavnosti in strokovno svetuje stranki
 • vodi poslovanje fotografske dejavnosti oz. storitev
 • vodi fotografsko agencijo
 • vodi fotografsko spletno galerijo
 • svetuje stranki pri izboru fotografskih storitev
 • svetuje stranki pri izboru ustrezne fotografske in snemalne opreme (strojne, programske) in potrošnega materiala
 • naroča in nabavlja fotografsko analogno in digitalno fotografsko opremo in potrošni material
 • vodi trženje fotografskega gradiva vseh vrst
 • išče in oblikuje inovativne oblike trženja in prodajnih poti za svoje izdelke in storitve
 • išče in izbira ustrezne dobavitelje in kupce za svoje izdelke in storitve
 • izvaja promocijo poklicnih storitev: pripravlja informativno gradivo v digitalni obliki za različne ciljne skupine uporabnikov, informira različne medije
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • načrtuje potrebe po fotografski in AV opremi
 • analizira subjekte in gibanja na fotografskem trgu
 • upošteva zakonodajo o delovnem pravu in delovnih razmerjih
 • razume elemente finančnega poslovanja podjetij in elemente finančnega načrtovanja in spremljave finančnega poslovanja
 • analizira pravila za sestavo poslovnega načrta
Administrativna dela vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja
 • evidentira in sprotno dokumentira delo in izvedene aktivnosti
 • vodi evidence dela in kadrov ter zagotavlja varnost in zaupnost podatkov
 • vodi administrativno dokumentacijo
 • izvaja analize, vodi evidence in pripravlja poročila
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • uporablja programska orodja
 • načrtuje načine poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • načrtuje IT v delovnem procesu

Komercialna dela razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izdela, spremlja in realizira finančni načrt poslovanja
 • razišče trg kupcev in dobaviteljev in izbere najustreznejše
 • sklepa in pripravlja pogodbe s poslovnimi partnerji
 • izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije
 • analizira in spremlja finančno poslovanje podjetij ter elemente finančnega načrtovanja
 • analizira pravila za sestavo poslovnega načrta
 • spremlja zakonodajo o delovnem pravu in delovnih razmerjih
Vodenje vodi strokovni tim in/ali sodeluje v njem
 • organizira delovni proces
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira strokovni tim ali sodeluje v njem pri fotografski dejavnosti
 • nadzira storitev glede na postopke in metode dela pri različnih individualnih pristopih
 • uvaja izboljšave pri novih organizacijskih in strokovnih postopkih
 • motivira sodelavce za izvajanje kakovostnih fotografskih storitev
 • načrtuje funkcije in vloge posameznikov v delovnih skupinah
 • upošteva teorije osebnosti in psihologije dela
Nadzor dela izvaja nadzor nad delom v strokovnem timu in organizacijo dela za področje fotografije
 • svetuje, vodi in nadzira lastno delo, delo sodelavcev in strokovnega tima
 • organizira, vodi, koordinira nadzor fotografskih procesov in storitev ter v njih sodeluje

Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • spremlja pravilno delovanje celotne strojne opreme v laboratorijih za analogno in digitalno obdelavo
 • vodi stalni nadzor nad vzdrževanjem delovnih sredstev in opreme
 • načrtuje ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in s strojno opremo
 • analizira nevarnosti sevanja in dela z električnimi aparaturami
Komunikacija komunicira s strokovnjaki, strankami, z naročniki; komunicira v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov
 • komunicira s strokovnjaki, strankami, z naročniki
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo s strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo s strokovno terminologijo v enem od svetovnih jezikov
 • načrtuje metode in tehnike poslovnega komuniciranja
 • upošteva poslovni bonton

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter o varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga škodljive snovi in embalažo
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Zoran Gregorič, Društvo fotografov Slovenije, Ljubljana
 • Katarina Podgoršek, Obrtno-podjetniška zbornica, Ljubljana
 • Blaž Žnidaršič, Foto Žnidaršič, Cerknica
 • Željko Stevanič, Interaktivni foto portal, d.o.o., družba za razvoj fotografije, Ljubljana
 • Srdjan Živulović, F. A. BOBO foto agencija - podjetje za fotografske storitve, Medvode

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.