Poklicni standard

Naziv:

Gasilec/gasilka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

6.5.2022

Predhodniki:

Gasilec/gasilka (86100100)

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gasilec/gasilka (88038800)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:   

 • samostojno ali v skupini izvajati operativne naloge gasilstva skladno s taktičnimi smernicami: gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okolijskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah
 • izvajati požarno stražo ter druge splošne preventivne naloge
 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 • pravilno uporabljati gasilsko opremo
 • izvajati preventivno delo z občani in opravljati dodatne komercialne storitvene dejavnosti gasilskih enot
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z internimi akti enote
 • izvajati naloge skladno z navodili s področja varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja in kulturne dediščine
 • samostojno komunicirati med reševanjem ali/in pri preventivnem delu s sodelavci, strokovnimi službami in z občani
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in izvede odrejene delovne naloge
 • sprejema, razume in izvede pisna in ustna navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem  delovnega razporeda nadrejenih
 • razume sistem organiziranosti enote
 • seznani se s taktičnimi smernicami
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda stanje ustrezne delovne opreme in jo pripravi

 • preveri stanje osebne varovalne  opreme in jo pripravi
 • preveri stanje skupne varovalne opreme, za katero je zadolžen
 • preizkusi specialno opremo skladno z navodili
Operativna dela uporablja gasilska orodja in naprave

 • upravlja različna gasilska vozila
 • upravlja plovila pri intervenciji na vodi
 • rokuje z gasilskimi armaturami za oskrbo z vodo (cevi, črpalka, ročniki)
 • uporablja gasilne aparate z različnimi gasilnimi mediji
 • uporablja naprave za komuniciranje preko radijskih zvez
 • upravlja prenosne naprave za izvajanje intervencijskih nalog  (npr. agregat, nadtlačni in podtlačni prezračevalnik, hidravlična orodja itd.)
 • rokuje z ročnim in delovnim orodjem (npr. izvijač, cevne klešče, kladivo, sekira, vile, lopata itd.)
 • rokuje z različnimi ročnimi delovnimi  stroji in napravami (motorna žaga, električni vrtalni stroj, kotna brusilka, plamenski rezalnik itd.)
 • rokuje z napravami za vleko, dvig in spust bremen
 • uporablja ročne in elektronske merilnike (npr. za merjenje trenutne koncentracije kisika ter nekaterih najbolj pogostih strupenih oz. eksplozivnih plinov, IR-kamero itd.)
 • na intervenciji vzpostavi ustrezno razsvetljavo
 • rokuje z namensko in drugo delovno opremo za potrebe izvedbe gasilskih nalog  (npr. hidravlične reševalne naprave, pnevmatske dvižne blazine itd.)


gasi požare v stanovanjih, gospodarskih in industrijskih objektih, požare na prevoznih sredstvih in v naravnem okolju skladno s taktičnimi smernicami

 • uporablja osebno varovalno opremo
 • uporablja izolirni dihalni aparat
 • varuje sebe in druge (varovanje med seboj)
 • vstopi in izvaja napredovanje, preiskovanje, reševanje in gašenje po objektu  skladno s taktičnimi smernicami
 • posreduje pri gašenju požara  v različnih objektih oziroma vrstah gradenj
 • posreduje pri gašenju požara na prevoznih sredstvih in v naravnem okolju
 • uporablja naprave za gašenje, ki so vgrajene na vozilih
 • rešuje ljudi in živali
 • zagotavlja potrebno gasilno vodo iz lastnih in tujih virov
 • uporablja ustrezno varovalno opremo za delo na višini
 • uporablja lestev za delo na višini
 • uporabi  naprave za odvod dima in toplote
 • izvede prezračevanje prostora
 • usmerja ljudi na prosto oziroma jim posreduje navodila za zmanjševanje posledic požara
 • izvaja osnovne postopke nudenja prve pomoči
 • izvaja zasilno prekrivanje poškodovanih streh z namenskimi ponjavami
posreduje pri reševanju v prometnih nesrečah skladno s taktičnimi smernicami
 • prometno zavaruje kraj nesreče
 • izvede požarno zavarovanje
 • izvede primarno in sekundarno stabilizacijo vozila  
 • pred posegom v vozilu zaščiti nevarna mesta (zavarovanje zračne blazine pri vozniku in sovozniku, ponesrečenca itd.)
 • nudi prvo pomoč ponesrečencem
 • pripravi prostor za iznos ponesrečenca iz vozila ob uporabi specialne in druge delovne opreme
 • ustrezno imobilizira ponesrečenca in ga pripravi za iznos iz vozila
 • iznese ponesrečenca
 • pomaga reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih
 • pri delu z mrtvimi upošteva pieteto
 • zavaruje sledi za kasnejšo preiskavo vzroka nesreče
 • izvede osnovno sanacijo mesta nesreče
 • pozna postopke in različne izvedbe sanacije po izvedenih postopkih pri prometni nesreči
 • izvaja pomoč policiji, službam nujne medicinske pomoči ( prva pomoč, razsvetljava, izvleka vozila ...)
 • zna nuditi prvo medicinsko pomoč ponesrečencem
posreduje ob nesrečah z nevarnimi snovmi skladno s taktičnimi smernicami
 • izvede osnovne postopke ugotavljanja oz. prepoznava vrste nevarne snovi (PH- vrednost, simultani test za prepoznavanje prisotnosti plina in merjenje njegove koncentracije, uporaba hitrih testov (bioagensi …))
 • sporoči podatke o nevarni snovi nadrejenemu (piktogrami in druge oznake za nevarne snovi, prevozne listine …)
 • omeji razširjanje razlite snovi v okolico
 • izmeri trenutno koncentracijo nevarne snovi v zraku ali tekočini
 • izvede tesnjenje na mestu iztekanja (npr.  rezervoarja, cevi …)
 • prečrpa ali izsesa izlito nevarno snov
 • izvede požarno varovanje, če gre za vnetljivo snov
 • izvede postopek dekontaminacije, z ustreznim sredstvom, na kontaminirani opremi in ljudeh    
 • uporablja izolirni dihalni aparat in štiri stopnje osebne zaščite
rešuje ljudi in živali v primeru tehničnih okvar ter naravnih in drugih nesreč skladno s taktičnimi smernicami
 • rešuje ljudi in živali v primeru okvar na dvigalih
 • rešuje ljudi in živali v primeru padcev v globino
 • rešuje ljudi in živali v primeru poplav
 • izklopi naprave, ki so v okvari
 • omogoča varno gibanje ljudem in živalim, z uporabo orodij in naprav
 • uporablja vrvno tehniko za reševanje ljudi in živali z višin ali iz globin
 • dvigne breme, ki je stisnilo ponesrečenca
 • reši ponesrečenca pod bremenom z uporabo specialne in druge delovne opreme za potrebe izvedbe gasilskih nalog
 • poroča  nadrejeni osebi o prepoznanih nevarnostih, ki jih nesreča še predstavlja
 • izvede reševanje ljudi, živali ali premoženja na vodi in iz vode
 • izvaja preventivno delo z občani
 • prikaže pravilno uporabo gasilnih aparatov
 • prikaže pravilne postopke gašenja z ustreznimi gasili glede na posamezne razrede požara
 • pojasni osnove gorenja in gašenja in prikaže gašenje začetnega  požara
Komercialna dela opravlja dodatne storitvene in komercialne dejavnosti gasilskih enot
 • opravi prevoz vode za naročnika
 • vlomi vrata stanovanja oziroma osebnega vozila
 • sprejema materialna sredstva izdana na reverz
 • izvaja požarno stražo
 • izvaja varovanje pri aktivnostih, ki se izvajajo na in ob vodi
Administrativna dela opravlja administrativna dela s področja interveniranja
 • poroča  nadrejenim o porabljenih materialnih sredstvih
 • poroča nadrejenim o pomembnih podatkih z intervencije (čas izvoza, čas prihoda, število prevoženih kilometrov)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno z internimi akti enote
 • izvaja določila gasilskega kodeksa
 • spoštuje poslovnik kakovosti enote
 • upošteva operativno taktične postopke, ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge in ima primerno poklicno samozavest
 • spremlja razvoj stroke, udeležuje se dodatnih usposabljanj in se zaveda pomena lastnega strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • skrbi za ustrezno psihofizično pripravljenost
Vzdrževanje in popravila vzdržuje intervencijsko opremo

 • redno čisti  vozilo po intervenciji
 • redno dnevno, tedensko oziroma občasno pregleda in preizkusi opremo, za katero je zadolžen
 • evidentira svoje delo
 • obvesti vodjo vzdrževanja oziroma nadrejenega o ugotovljenih pomanjkljivostih in sodeluje pri odpravi le-teh
vzdržuje gasilski objekt in njegovo okolico
 • čisti notranje prostore in okolico objekta
Komunikacija komunicira z vodstvom, z občani in s strokovnimi službami

 • sprejema nujne klice na urgentni telefonski številki
 • posreduje nujne klice in aktivira enote po načrtu
 • aktivira ustrezne službe in zagotavlja logistično pomoč
 • komunicira s sodelavci
 • nadrejenemu sporoča o predlaganih spremembah in izboljšavah
 • deluje v skupini in pozna načine preprečevanja in reševanja konfliktov
 • uporablja različne tehnike in vrste komuniciranja
 • pri komunikaciji uporablja IKT-tehnologijo
 • ustrezno komunicira z javnostjo v izrednih situacijah
Varovanje zdravja in okolja izvaja varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in kulturne dediščine
 • zagotavlja lastno varnost
 • namensko uporablja predpisano osebno in skupno varovalno opremo
 • upošteva cestnoprometne predpise
 • pri posredovanju v nevarnih okoljih se ustrezno zavaruje
 • deli znanje in izkušnje z manj izkušenim delavcem tako, da upošteva  proizvajalčeva navodila delovne opreme in opiše posebnosti pri delu z opremo
 • upošteva in izvaja ukrepe varstva pri delu
 • zagotavlja lastno varnost in varnost pri delu v nevarnih okoljih
 • seznani se z varnostnimi predpisi in predpisi s področja varstva okolja in jih upošteva
 • pozna pomen zavarovanja pri delu v nevarnih okoljih
 • upošteva in izvaja ukrepe iz varstva pri delu
 • pozna pomen ureditve ustreznih navodil za varno delo
 • pozna postopke zoper kršilce predpisov varstva pri delu
 • pozna pravilen postopek  odvoza nevarnih odpadkov
 • zaveda se pomena varovanja kulturne dediščine ob intervencijah in izvaja ukrepe na način, da je ne poškoduje
 • pozna premično in nepremično kulturno dediščino na svojem območju


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Boris Žnidarko, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Ljubljana
 • Dušan Vižintin, Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana
 • Olga Andrejek, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
 • Silvo Kuntarič, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Ljubljana
 • Tomaž Vilfan, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Ljubljan


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.