Katalog

Naziv:

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.11.2015

Predhodniki:

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658652)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865031)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele 87658650 in točko 11 tega kataloga.


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 •     Uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
 •     uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4. 1 POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija za preverjanje usposobljenosti NPK, ovrednoti in kandidata z izpolnjenimi pogoji iz točke 2.2 napoti v nadaljnji postopek preverjanja.4. 2 NAČINI PREVERJANJA

 

 • strokovno-teoretični del, ki se preverja pisno in ustno z zagovorom pisne naloge (90 min) (kandidat pri pisnem preverjanju lahko uporablja literaturo, priporočeno v katalogu) in
 • praktični del, ki se preverja na demonstracijski tabli, kjer udeleženec odpravi nastavljene napake in opravi zagovor, ali v realnem delovnem okolju, kjer udeleženec opravi ustrezne vizualne preglede, preskuse in meritve in opravi zagovor iz vsebine 11. točke kataloga strokovnih znanj in spretnosti.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • poznavanje in razumevanje pravne ureditve - tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
 • poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema vgrajenih električnih inštalacij in sistema zaščite pred delovanjem strele,
 • poznavanje in razumevanje medsebojne odvisnosti in povezanosti električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
 • razumevanje dokumentacije,
 • pripravo kandidata na delo,
 • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
 • pravilno ravnanje z vgrajenimi stroji in napravami, napeljavami ter vgrajeno opremo,
 • pravilno ravnanje z merilno in računalniško tehniko,
 • sprotni nadzor opravljanja storitve,
 • uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev,
 • upoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Izločilna merila:

 • nerazumevanje dokumentacije,
 • nepoznavanje in nerazumevanje pravne ureditve - tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
 • nepoznavanje in nerazumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema vgrajenih električnih inštalacij in sistema zaščite pred delovanjem strele,
 • nepoznavanje in nerazumevanje medsebojne odvisnosti in povezanosti električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,
 • neupoštevanje relevantnih pravil o varstvu in zdravju pri delu ter pravil za ravnanje z nevarnimi snovmi,
 • neupoštevanje zaporedja opravil,
 • nepravilno ravnanje z materiali in s snovmi,
 • nepravilna uporaba vgrajenih strojev in naprav, napeljav ter vgrajene opreme, nepoznavanje in nepravilna uporaba merilne in računalniške tehnike,
 • nenatančno opravljeno delo.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Delež (%)

Pisni del z zagovorom pisne naloge

50

Praktični del


načrtovanje in priprava naloge

5

izvedba

25

dokumentacija

10

ustni zagovor

10


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehnik/tehnica za elektroenergetiko

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

  • Učilnica za pisni del in praktični del,

 • ustrezni pripomočki za izvedbo praktične naloge,
 • demonstracijske table z možnostjo nastavljanja napak za njihovo odkrivanje z meritvami (ob vsaki tabli izpit lahko hkrati opravljata dva kandidata),
 • potrebno je zagotoviti 6 merilnih inštrumentov s priborom za izvajanje vseh zahtevanih meritev,
 • simulator strelovodne inštalacije za preverjanje znanja o meritvah na strelovodnih sistemih z ustreznim merilnikom ozemljitvenih upornosti in zank strelovoda, omogočeno 2-, 3-, 4-žično in dvokleščno merjenje,
 • izpitne pole v obliki merilnega poročila, ki ga izda preglednik na terenu,
 • zagotovitev realnega delovnega okolja z električnimi inštalacijami in zaščito pred delovanjem strele za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja.

9.2. Kadrovski pogoji

 • Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
  Komisijo sestavljajo trije člani, ki morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

 • en član komisije mora imeti (a) najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike, ki vključuje tudi električne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele, (b) opravljen strokovni izpit za odgovorno projektiranje ali odgovorno vodenje del po Zakonu o graditvi objektov, (c) potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih  električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele za nacionalno poklicno kvalifikacijo Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in (d) najmanj, zadnjih 10 let praktičnih izkušenj pri izvajanju in pregledovanju ter nadzorovanju izvajanja pregledov, preskusov in meritev zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij
 • en član komisije mora imeti (a) najmanj visoko strokovno izobrazbo  oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja elektrotehnike,  ki vključuje tudi električne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele, (b) potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih  električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele za nacionalno poklicno kvalifikacijo Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in (c) najmanj, zadnjih 10 let praktičnih izkušenj pri izvajanju in pregledovanju ter nadzorovanju izvajanja pregledov, preskusov in meritev zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij in
 • en član komisije mora imeti (a) najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja elektrotehnike, (b) opravljen strokovni izpit za odgovorno projektiranje ali odgovorno vodenje del po Zakonu o graditvi objektov, (c) potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje zahtevnih  električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele za nacionalno poklicno kvalifikacijo Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in (d) najmanj, zadnjih 10 let praktičnih izkušenj pri izvajanju in pregledovanju ter nadzorovanju izvajanja pregledov, preskusov in meritev zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Predvidi potrebne varnostne ukrepe iz programa pregledovanja
 • izdela program pregledovanja in predvidi potrebne varnostne ukrepe
 • pozna določila Zakona o graditvi objektov, navodil za obratovanje in vzdrževanje ter varnostnih elaboratov in internih pravil za objekt, kjer opravlja pregled
 • pozna veljavne predpise, tehnične smernice in standarde
 • pozna  merilne inštrumente in merilne metode merjenja
 • pozna relevantne zahteve za varnost in zdravje pri delu pri delu in varstvo pred požarom (izjava o varnosti z oceno tveganja, potrdilo o preskusu znanja, zdravniški pregled)
 • pozna zahteve za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

PREDVIDI POTREBNE VARNOSTNE UKREPE IZ PROGRAMA PREGLEDOVANJA GLEDE NA STANJE NA OBJEKTU


 • seznani se s tehnično dokumentacijo za električne in strelovodne inštalacije ter za nanje priključene vgrajene naprave in opremo, ki bodo predmet pregleda
 • izdela program pregledovanja
 • ugotovi možne nevarnosti
 • izbere preventivne ukrepe pri pregledu glede na vrsto objekta
Pregleda, preizkusi in izvede meritve karakteristik električne inštalacije ter kompatibilnosti nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na obstoječih objektih, razen na objektih,ki so eksplozijsko ogroženi, objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih z lastnim virom za proizvodnjo električne energije
 • z vizualnim pregledom, preizkusi in meritvami električnih  inštalacij, njihove opreme in s pregledom nanje priključenih vgrajenih naprav in vgrajene opreme preverja izpolnjevanje tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov za sisteme električnih inštalacij in njihovo izvajanje ter vzdrževanje:
  • ustreznost vgrajenih materialov in vgrajene opreme električnih inštalacij na osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih predpisov
  • pravilno vključevanje inštalacijskih sistemov za telefonijo, informacijske sisteme, protivlomne in požarno-javljalne sisteme itd. v sisteme električnih inštalacij
  • učinkovitost ukrepov za zaščito pred električnim udarom in prevelikim električnim tokom
  • predpisano izvedbo električnih naprav in opreme za posamezne vplive okolja
  • predpisano izvedbo električnih razdelilnikov (stikalnih blokov)
  • izvedbo zaščitnih in ozemljilnih vodnikov
  • izvedbo glavne in dodatne izenačitve potenciala
  • izvedbo električnih inštalacij na začasnih in premičnih gradbiščih
  • izvedbo električnih inštalacij v prostorih s specifičnimi pogoji, kot so kopalnice, plavalni bazeni, savne, kampingi in prikolice za kampiranje, bolnice in drugi zdravstveni objekti, šole, vrtci, blagovnice, gledališča, kino dvorane, sejmišča itd.

 • preveri ustreznost inštalacij glede na nanje priključene:
  • električne stroje, kot so dvigala, žičnice ipd.
  • električno opremo in naprave
  • inštalacije plinskih kotlarn

 • preveri ustreznost ukrepov za preprečevanje motenja sosednjih inštalacijskih sistemov z višjeharmonskimi komponentami, jalovo energijo, s prekomernimi nihanji napetosti, flikerji in utripanji ali drugimi tehničnimi motnjami
 • ob pregledu preveri zagotavljanje varnosti in kakovosti električnih inštalacij v vsej zaključeni celoti električnega inštalacijskega sistema
 • ob pregledu preveri medsebojno odvisnost električnih in strelovodnih inštalacij, ki mora biti brez negativnih medsebojnih vplivov
 • ob pregledu preveri zagotavljanje ustreznih inštalacij za priključitev električnih strojev, skupine strojev, opreme in naprav
 • zna napisati zapisnik o pregledu,preizkusih in meritvah električne inštalacije skladno z določili pravilnikov in tehničnih smernic ter standardov
 • pozna fizikalne osnove merilnih inštrumentov in praktično uporabo različnih merilnih metod
 • pozna nevarnosti električnega toka in zaščitne ukrepe pred električnim udarom
 • pri izvajanju del upošteva predpise o varnem delu z električnim tokom
 • zna upoštevati navodila za varno delo
 • odgovarja za varno izvajanje postopka preverjanja električne inštalacije
 • v skladu z oceno tveganja za delovno mesto uporablja ustrezno osebno varovalno opremo
 • zna ravnati z nevarnimi snovmi in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varovanju okolja

IZVEDE PREGLED ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ PO IZBIRI KOMISIJE


Izvede vizualni pregled:

 1. ukrepov za zaščito pred termičnimi vplivi
 2. pravilnosti izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor
 3. brezhibnosti postavitve stikalnih naprav glede ločilne razdalje
 4. pravilnosti izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive (stopnja IP-zaščite)
 5. pravilne izvedbe zaščite pred prenapetostmi
 6. pravilne namestitve prenapetostnih odvodnikov
 7. prepoznavanja nevtralnega in zaščitnega vodnika
 8. obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij
 9. prepoznavanja tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme,
 10. povezave vodnikov
 11. razdelilnika vključno z ožičenjem
 12. dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje
 13. pravilne namestitve stacionarnih akumulatorjev
 14. popolne izoliranosti delov pod napetostjo ter skladnosti opreme z ustreznim veljavnim standardom
 15. zaščite pred električnim udarom s pregradami in z okrovi
 16. zaščite pred električnim udarom z ovirami,
 17. zaščite pred električnim udarom s postavitvijo zunaj dosega roke
 18. zaščite pred električnim udarom z malo napetostjo
 19. zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja
 20. vrste ozemljitve sistema inštalacije ter njene skladnosti s projektom in z elektroenergetskim soglasjem
 21. pravilnosti izvedbe ozemljitev naprav za obdelavo podatkov
 22. pravilnosti izvedbe splošnih principov zaščite pred električnim udarom delov pod napetostjo ob normalnem obratovanju
 23. pravilnosti izvedbe glavne izenačitve potencialov
 24. pravilnosti izvedbe dodatne izenačitve potencialov
 25. pravilnosti izvedbe zaščite z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo,
 26. pravilnosti izvedbe zaščite z električno ločitvijo
 27. pravilnosti eventualne izvedbe zaščite s postavitvijo v neprevodne prostore
 28. pregled pravilnosti eventualne izvedbe zaščite z lokalno izenačitvijo potencialov brez povezave z zemljo
 29. ali so pri razdelilnikih napisi in oznake vidni in čitljivi
 30. ali so bile pri tipskih in delnih tipskih preizkusih opravljene kontrole:
  • mej segrevanja,
  • dielektričnih lastnosti,
  • kratkostične trdnosti,
  • neprekinjenosti zaščitnega tokokroga,
  • izolacijskih razdalj in plazilnih poti,
  • mehanskega delovanja,
  • stopnje mehanske zaščite (IP)
 31. ali so bili na razdelilniku, ko je bil gotov, opravljeni naslednji kosovni preizkusi:
  • pregled razdelilnika vključno z ožičenjem,
  • preizkušanje električne funkcionalnosti,
  • dielektrični preizkus,
  • preverjanje zaščite pred električnim udarom, zaščite pred nadtoki in električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga
 32. pregled obstoječe dokumentacije in skladnosti z dejanskim stanjem
 33. preverjanje, če so bili ob rekonstrukcijah, predelavah in obnovah posameznih delov zagotovljeni v vsej zaključeni celoti električnega inštalacijskega sistema upoštevani enaki predpisi in varnostni ukrepi za zaščito pred električnim udarom, prevelikim tokom in požarom.

Preskusi:

 1. neprekinjenost zaščitnega vodnika
 2. neprekinjenost glavnega vodnika za izenačitev potencialov
 3. neprekinjenost dodatnega vodnika za izenačitev potencialov
 4. delovanje zaščite z električno ločitvijo tokokrogov
 5. neprekinjenost upornosti ozemljitve prenapetostnih odvodnikov
 6. delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja
 7. funkcionalnost električnih inštalacij in naprav
 8. pravilnost izvedbe zaščite pred električnim udarom
 9. segrevanje razdelilnikov za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preizkus,
 10. dielektrične lastnosti razdelilnikov
 11. kratkostične trdnosti razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preizkus, kadar je bilo to potrebno
 12. neprekinjenost zaščitnega tokokroga razdelilnikov
 13. izolacijske razdalje in plazilne poti razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preizkus
 14. mehansko delovanje razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preizkus
 15. stopnjo mehanske zaščite razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preizkus
 16. električno funkcionalnost razdelilnikov
 17. statične elektrine.

Izvede meritve

 1. meritve izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N-vodnikom)
 2. meritve izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE (PEN)-vodniku
 3. meritve impedance okvarne zanke in kratkostične zanke ter ugotavljanje pravilnosti odklopnega časa zaščitnih naprav
 4. meritve upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala
 5. meritve pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito
 6. meritve najmanjše upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso povezani z zaščitnim vodnikom, vendar pri napajanju z nadzemnim vodom lahko preko njih pride do okvare med fazo in zemljo
 7. meritve in ugotavljanje pravilnosti zaščitnih ozemljitev
 8. meritve in ugotavljanje pravilnosti obratovalnih ozemljitev
 9. meritve in ugotavljanje pravilnosti združenih ozemljitev
 10. meritve in ugotavljanje pravilnosti ozemljitev prenapetostnih odvodnikov
 11. meritve zaščite pred električnim udarom, v vseh priključnih točkah električne inštalacije
 12. meritve zaščite pred nadtoki, v vseh priključnih točkah električne inštalacije
 13. meritve električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga električnih razdelilnikov
 14. meritve odvodljivosti podov in druge zaščite pred statično elektrino
 15. meritve upornosti tal in sten, kadar je kot zaščita pred električnim udarom uporabljena postavitev v neprevodne prostore
 16. meritve izolacije ločilnih transformatorjev, kadar je kot ukrep za zaščito pred električnim udarom uporabljeno električno ločevanje

Preveri sistem zaščite pred delovanjem strele na novih objektih ter ob periodičnih pregledih na obstoječih objektih, (razen na tistih, ki so eksplozijsko ogroženi, objektih v zaščitnem nivoju I. in II. zaščite pred delovanjem strele in objektih z lastno transformatorsko postajo ter objektih z lastnim virom za proizvodnjo električne energije)
 • Z vizualnim pregledom, preizkusi in meritvami sistema zaščite pred delovanjem strele ter njegove opreme preverja izpolnjevanje:
  • zahtev tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov za sistem zaščite pred strelo ter njihovo izvajanje in vzdrževanje
  • ustreznosti materialov in opreme v sistemu zaščite pred delovanjem strele na osnovi njihovih karakteristik ob upoštevanju veljavnih predpisov
  • kompatibilnosti električne inštalacije in inštalacije zaščite pred strelo, priključenih naprav in opreme z le-temi
  • ukrepov za preprečitev iskrenja in prebojev med kovinskimi konstrukcijami v notranjosti in zunanjosti stavbe in objektov
  • izenačenosti potencialov s povezovalnimi vodniki ali prenapetostnimi zaščitnimi napravami
  • izenačenosti potencialov v sistemih oskrbovalnih vodov,
  • ustreznih ločilnih razdalj med kovinskimi deli in sistemom zaščite pred delovanjem strele
  • zaščite pred nevarnostmi napetosti dotika in koraka ob atmosferski razelektritvi v sistem zaščite pred delovanjem strele v objekt ali v njegovi bližini
  • ozemljilni in ozemljitveni sistem in njune razsežnosti glede na referenčno zemljo
  • zaščite električnih in elektronskih sistemov v objektih in koordinirana zaščita pred prenapetostmi
  • zaščite pred elektromagnetnim impulzom razelektritvenega toka LEMP
  • magnetnega oklopljanja in prepletanja

 • ob pregledu preveri zagotavljanje varnosti in kakovosti strelovodnih  inštalacij
 • zna napisati poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah sistema zaščite pred delovanjem strele skladno z določili pravilnika, tehničnih smernic ter standardov,
 • pozna fizikalne lastnosti merilnih inštrumentov in njhovo možnost uporabnost v praksi pri različnih merilnih metodah

Pri praktičnem preverjanju se preverja tudi:

 • poznavanje veljavnih tehničnih predpisov, tehničnih smernic in standardov
 • poznavanje inštrumentov in merilnih metod merjenja

 

IZVEDE PREGLED ZAŠČITE  PRED DELOVANJEM STRELE PO IZBORU KOMISIJE

 

Izvede vizualni pregled:

 • Pregleda skladnost izvedbe z rešitvami iz projektne dokumentacije, in sicer:
 • zaščitni nivo stavbe
 • varnostne in ločilne razdalje kovinskih mas
 • tloris streh in videze stavb z glavnimi pogledi
 • zunanji sistem zaščite pred strelo – lovilno mrežo, odvode in sistem ozemljil
 • notranji sistem zaščite pred strelo – neposredne galvanske povezave s preseki in predvidene namestitve SPD
 • velikost ozemljilne upornosti s potrebnimi izračuni
 • vrsto ozemljil in merilnih stikov (npr. trak, obroč, temeljsko ozemljilo)
 • vse priključke kovinskih mas z definiranimi zbiralkami za izenačitev potencialov,
 • vrsto in položaj povezav s sosednjimi objekti (npr. voda, plin, elektrika, informatika, varovanje)
 • sistem zaščite pred previsokimi napetostmi dotika in koraka in
 • ostale podatke, ki  so pomembni za inštalacijo oziroma sistem zaščite pred strelo – LPS (npr. izoliran sistem)
 • ali je zaščita pred strelo zgrajena v izolirani ali neizolirani izvedbi
 • ali zgrajeni sistem zaščite ustreza zanj izdelani tehnični dokumentaciji
 • ali zunanji in notranji sistem zaščite ustrezata tehnično sprejemljivim pogojem skladno s projektno dokumentacijo, veljavnemu pravilniku oziroma predpisom in aktualnim standardom;
 • preveri, ali obstajajo morebitne slabe pritrditve in nezanesljivi spoji;
 • ali je ozemljilni sistem s pripadajočimi komponentami pravilno zavarovan z ustreznimi mehanskimi zaščitami
 • ali so bile opravljene spremembe, ki bi zahtevale dodatne korekture zaščitnega sistema
 • ali so prenapetostne zaščitne naprave SPD primerno dimenzionirane in pravilno nameščene
 • ali je upoštevan conski princip namestitve
 • ali je katera od SPD poškodovana in ali je popustil njen priključek
 • ali so nameščene nadtokovne zaščitne naprave pred  SPD
 • ali so vse dodatne naprave, nameščene po zadnjem pregledu, ustrezno povezane v sistem izenačitve potencialov
 • ali so povezave sistema za izenačevanje potencialov pravilno vzpostavljene in priključene
 • ali so razdalje drugih kovinskih delov do sistema zaščite pred strelo ustrezno večje od varnostne razdalje
 • ali je ozemljilo,položeno v zemlji je v ustreznem stanju  (vzorčni izklop vsakih 10 let)

Preskusi:

 • izvedbo neizoliranega ali izoliranega sistema zaščite pred delovanjem strele
 • upoštevanje ločilnih razdalj glede na izbrano vrsto zaščite pred strelo, odvodnega toka strele, izolacijskih materialov in poteka strelovodnih odvodov
 • ugotavlja dejanski zaščitni nivo zunanjega sistema zaščite pred delovanjem strele
 • neprekinjenost povezav ozemljitvenega sistema, med zbiralko za izenačitev potencialov in posameznim kovinskim delom v objektu in zunaj njega
 • neprekinjenost ozemljitve prenapetostnih zaščitnih naprav
 • neprekinjenost povezav med ozemljilnim sistemom strelovodne ozemljitve in ozemljitvijo drugih inštalacij (električne, informacijske, javljalne, protipožarne ipd.)
 • preverjanje dimenzij vodnikov lovilne mreže, odvodov in ozemljil

 

Izvede meritve:

 • električne neprekinjenosti združenih ozemljitev (zaščitna ozemljitev, obratovalna ozemljitev, ozemljitev informacijskih sistemov, ozemljitev javljalnih in varnostnih inštalacij itd.)
 • galvanske ločenosti kovinskih delov inštalacij, ki so v sistemu katodne zaščite,
 • upornosti zanke strelovodnih odvodov preko lovilne mreže in ozemljil
 • ozemljilne upornosti združenega sistema ozemljil
 • galvanske neprekinjenosti povezav izenačitve potencialov med zbiralkami za izenačitev potencialov in posameznimi v združen ozemljitveni sistem povezanih kovinskih delov
 • napetosti dotika in koraka na izpostavljenih mestih, kjer se pričakuje nevarne potencialne razlike
 • napetosti reagiranja prenapetostnih zaščitnih naprav
 • uhajavi tok prenapetostnih odvodnikov
 • galvanske povezave armature pred betoniranjem
Evidentira spremembe v odnosu do projekta izvedenih del oziroma predhodnega pregleda, izdela poročilo o pregledu, preizkusih in meritvah ter po potrebi izdela predlog za sanacijo
 • pregleda projektno dokumentacijo - projekt izvedenih del
 • izdela poročilo o opravljenem preverjanju z ugotovitvami, lahko poda tudi predloge za odpravo eventualno ugotovljenih neskladnosti s predpisi in standardi
 • v poročilu poda vrednotenje meritev in ugotavlja skladnost s predpisi in tehničnimi smernicami ter projektno dokumentacijo
 • dokumentira opravljene postopke na manj zahtevnih elektronskih sklopih
 • zagotavlja arhiviranje dokumentacije

IZDELA PREDLOG POTREBNIH SPREMEMB ZA SANACIJO

 

 • pregleda projektno dokumentacijo – projekt izvedenih del
 • pregleda  poročilo o pregledu, preizkusih  in meritvah
 • izdela predlog potrebnih ukrepov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Guzelj, J. in Zorko, R., 2015. Vodilo za delo preglednika: pregled varnosti in kakovosti NNELI električnih inštalacij in zaščite pred varovanjem strele ter priprava zapisnika. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije.
 • Vidmar, M., Guzelj, J., Žitnik, B., 2012 Pregledi objektov z zahtevnimi sistemi nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred delovanjem strele. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije.
 • Seliger, B., Guzelj, J., Zorko, R., Flis, B. in Kaube, P., 2015. Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije. 2. dopolnjena in spremenjena izdaja.
 • Elektrotehniška zveza Slovenije, SDGSS, 2015. Obrazec za poročilo preglednika. (spletna stram) Dostopno na: http://nneli.ezs-zveza.si/nneli/obrazec-za-porocilo-preglednika/.
 • Žitnik, B., Ogrizek, D., Babuder, M., Vidmar, M. in Kaube, P., 2015. Sistemi zaščite pred strelo in pred prenapetostmi (projektiranje,nameščanje,preverjanje in vzdrževanje). Maribor: SDGSS, Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije. 3. izdaja.
 • Vidmar, M. in Žitnik, B., 2015. Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred strelo, Maribor: SDGSS,  Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije. 3. izdaja.
 • Vidmar, M. in Žitnik, B., 2012. Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred strelo v objektih ,zgrajenih pred letom 2010. Maribor: SDGSS, Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Strokovna sekcija Elektro dejavnosti
 • Energetska zbornica Slovenije
 • Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja


Koordinirala pri pripravi poklicnega standarda

 • Barbara Kunčič Krapež, CPI Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.