Poklicni standard

Naziv:

Industrijski ličar/industrijska ličarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

10.1.2020

Predhodniki:

Ličar/ličarka (52500021)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Industrijski ličar/industrijska ličarka (86663630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  

1.    Dnevno sprejemati navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtovati svoje delo po fazah.

2.    Zagotavljati kakovost in doseganje količinskih normativov ter pri tem upoštevati predpisane postopke za  racionalno rabo energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje.

3.    Z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme delati tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja.

4.    Pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upoštevati dobre poslovne običaje ter vrednote podjetja.

5.    Odgovorno ukrepati v primeru neustreznega delovanja strojev in opreme v okviru svojih pristojnosti.

6.    Po navodilih postavljati diagnoze o stanju neličenih in ličenih površin.

7.    Vzdrževati in popravljati notranje in zunanje barvane oziroma lakirane površine na kovinskih konstrukcijah, objektih in elementih.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah
 • razume pisna in ustna navodila za delo
 • sprejema in razume enostavno delovno-tehnično dokumentacijo
 • pozna pomen svojega dela v organiziranem proizvodnem procesu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi svoje delovno mesto
 • preveri splošno stanje strojev, naprav, s katerimi dela, in okolico delovnega mesta
 • po potrebi pripravi izdelek ter naprave in orodje za izvajanje del po delovnem nalogu
 • razume pravila določanja materialnih podlog, barvnih nanosov in zaščitnih premazov
Operativna dela preveri stanje površin za ličenje po navodilih
 • oceni površine pred nanosi
 • pozna tehnična navodila, predpise in tehnično dokumentacijo ter njihovo vlogo pri njegovem delu
 • pozna tehnološke postopke
 • dela opravlja s stroji in z napravami
vzdržuje in popravlja notranje in zunanje nelakirane in lakirane površine
 • pripravi površino z mehansko in s kemično obdelavo ter z razmastitvijo za nadaljnjo obdelavo
 • pripravi in nanaša temeljne in protikorozijske nanose na zunanje in notranje površine
 • pripravi površino za reparaturno lakiranje
 • obdeluje zunanje in notranje površine z barvnimi nanosi
 • vzdržuje in polira zunanje površine
 • zaščiti obdelane površine pred poškodbami s premazi
 • vzdržuje, popravlja in nanaša protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov
 • razume delovne postopke in procese za izvedbo pripravljalnih del, pripravo podlag ter obdelavo površin
 • razume postopke izbire in priprave materialov za zaščito površin (iz lesa, kovine, plastike) pred kemičnimi in mehaničnimi vplivi
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • vodi evidenco o opravljenem delu
 • uporablja informacijsko tehnologijo
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s tehniškimi predpisi
 • kontrolira delovanje enostavnih procesov in naprav, s katerimi dela
 • sodeluje v procesih internega zagotavljanja kakovosti izdelkov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in čisti stroje in naprave skladno s predpisi o varstvu pri delu
 • pozna pomen in namen vzdrževanja ter osnovne principe vzdrževanja
 • čisti delovno mesto in delavnico
 • čisti segmente, ki so pomembni za zagotavljanje funkcionalnosti naprav in strojev
Komunikacija komunicira s predpostavljenimi in sodelavci
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • uporablja osnovno strokovno terminologijo pri komunikaciji z nadrejenimi in s sodelavci
 • sodeluje v skupini, aktivno deluje za dosego skupnih ciljev in vzpostavlja ustrezno medosebno komunikacijo
 • pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog komunicira spoštljivo, jasno in neposredno
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • izvaja postopke za zagotavljanje varnega dela v svojem delovnem okolju
 • izvaja postopke za zagotavljanje varnega dela pri uporabi nevarnih snovi
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s pravili o varstvu pri delu
 • upošteva navodila za varno delo
varuje okolje v delavnici in na delovnem mestu
 • ločeno zbira, razvršča in transportira odpadke
 • izvaja določbe in predpise o varnosti pri delu, požarne varnosti in predpise o varstvu okolja
 • s škodljivimi snovmi in z opremo ravna skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna postopke za pravilno skladiščenje, odstranjevanje in odlaganje snovi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave revizije poklicnega standarda
 • Darko Kozel, Magna Steyr, d. o. o., Hoče
 • Peter Raišp, Avtoservisna sekcija pri OOPZ Maribor, Maribor
 • Dušan Merklin,  Tehniški šolski center Maribor, Maribor
 • Srečko Vidovič, Tehniški šolski center Maribor, Maribor
 • Danilo Slana, Palfinger proizvodnja, d. o. o, Maribor
 • Miran Steiner,  Palfinger proizvodnja, d. o. o, Maribor
 • Miran Zupan, Avtoservisna sekcija pri OZS, Krmelj
 • Peter Caserman, Avtoservisna sekcija pri OZS, Vrhnika

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.