Poklicni standard

Naziv:

Komunalni tehnolog/komunalna tehnologinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Tehnolog/tehnologinja varstva okolja in komunale (85000190)

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Komunalni tehnolog/komunalna tehnologinja (86568650)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati lastno delo in delo skupine, ki jo vodi
 • komunicirati in sodelovati s sodelavci in z drugimi deležniki
 • pripravljati okoljska poročila in voditi evidence na področju komunale
 • gospodarno ravnati z viri skladno z načeli trajnostnega razvoja
 • upravljati z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeležencev v delovnem procesu ter varovati zdravje in okolje
 • načrtovati in svetovati trajnostne rešitve na področju komunale
 • zagotavljati delovanje sistemov oskrbe z vodo
 • zagotavljati procese odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • načrtovati in zagotavljati procese ravnanja z odpadki, posebno nevarnimi odpadki
 • zagotavljati kakovost opravljenih del in storitev skladno z zakonodajo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in  organizira lastno delo in delo skupine, ki jo vodi
 • načrtuje redni delovni proces in optimizira delovni načrt skladno s tehnološkimi standardi in pravnimi predpisi na področjih: oskrba z vodo, ravnanje z odpadno vodo in čistilne naprave, ravnanje z odpadki, obrati za zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov: sortirnice, kompostarne, naprave za MBO - mehansko biološko obdelavo, odlagališča, medobčinskih centrov za ravnanje z odpadki ...
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira dela
 • sestavlja terminske delovne načrte
 • pozna delovne procese, tehnološke standarde in pravne podlage
 • pozna metode načrtovanja, organiziranja in načine vodenja

Operativna dela upravlja z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih
 • pridobi podatke in informacije v digitalnem okolju (prostorsko- informacijski sistem, energetsko-informacijski sistem …)
 • posodablja in nadgrajuje obratne in lokalne prostorsko-informacijske sisteme
 • analizira, interpretira in kritično vrednoti podatke in informacije
 • ureja digitalne vsebine v različnih formatih
 • zagotavlja kibernetsko varnost upravljanja s podatki, z informacijami in vsebinami
 • rešuje strokovne probleme s pomočjo digitalnih tehnologij
 • upravlja avtomatizirane procese
 • sledi razvoju digitalizacije na svojem področju
 • razume zahteve sistema upravljanja z energijo
 • razume proces energetskega pregledanačrtuje in svetuje trajnostne rešitve na področju komunale
 • načrtuje ponovno uporabo, snovno in energetsko izrabo odpadkov ter stranskih produktov
 • razume kroženje snovi, energije in kemijskih elementov (kisik, dušik, fosfor, ogljik in vodik) v naravi in krožne tokove uporablja v tehnologijah čiščenja voda in predelavi odpadkov
 • pozna snovi in razume reakcije, ki so najpogostejše v okoljskih tehnologijah čiščenja voda, gospodarjenju z odpadki
 • razume principe delovanja ekoremediacijskih metod pri čiščenju voda in predelavi odpadkov
 • pozna principe krožnega gospodarstva
 • pozna ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
 • razume načela učinkovite rabe energije
zagotavlja delovanje sistemov oskrbe z vodo (oskrba s pitno vodo in druge rabe)
 
 • načrtuje in nadzira oskrbo z vodo v procesih
 • upošteva zakonske zahteve glede zagotavljanja ustrezne kakovosti pitne vode
 • načrtuje notranja distribucijska omrežja za pitno, sanitarno vročo vodo in različne industrijske vode
 • ugotavlja količinske in kakovostne potrebe za različne rabe voda v procesih glede na normative
 • analizira količino in nihanje porabe vode
 • vzorči in analizira vzorce pitne vode in voda druge rabe (tehnološka, sanitarna …)
 • izračuna zmogljivost objektov in naprav na vodovodnih sistemih (zajetja, črpališča, vodohrani)
 • izračuna pretok in tlak v vodovodnih sistemih
 • dimenzionira omrežja za različne rabe vode (npr. vodovodna, hidrantna, tehnološka …)
 • nariše tloris in tehnološko shemo vodovoda
 • izdela načrt in analizira obseg rednih ter izrednih vzdrževalnih del za vodovodni sistem
 • nadzira obratovanje vodovodnega sistema
 • nadzira postopke in tehnike priprave vode za različne rabe
 • načrtuje omrežja ogrevne in sanitarne vode v objektih
 • upošteva možnosti ponovne uporabe vode pri načrtovanju sistemov oskrbe z vodo
 • uporablja standardne oznake in karakteristike za interna vodovodna omrežja v načrtih ter objektih
 • upošteva pravila projektiranja, vzdrževanja in obratovanja vodovodnih in drugih sistemov za različne rabe voda
 • pozna vodne vire in pomen varovanja vodnih virov
 • pozna sestavne dele vodovodnih sistemov (zajetja, vodnjake, črpališča, vodarne, vodohrane ...) in razume njihovo delovanje
 • razume prednosti in slabosti različnih zasnov vodovodnih sistemov
 • pozna gradnjo vodovodnih sistemov ter lastnosti in vplive uporabljenih materialov na zdravstveno ustreznost pitne vode
 • obvladuje postopke zagotavljanja kemijske in biološke ustreznosti na sistemih za oskrbo s sanitarno toplo vodo (mehčanje vode, toplotni šoki, kroženje, odstranjevanje mrtvih vodov)
 • pozna postopke priprave sanitarne vode in različnih tehnoloških voda (demineralizirana, kotlovska, ogrevna, hladilna …)


načrtuje in organizira izvajanje procesov odvajanja voda in čiščenja odpadnih voda

 • analizira količino in nihanje odvedene odpadne vode
 • nadzira obratovanje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav
 • nadzira izpuste odpadnih voda ob upoštevanju mejnih vrednosti onesnaženosti
 • vzorči in analizira odpadno vodo
 • izračuna zmogljivosti objektov in naprav na kanalizacijskih omrežjih
 • izračuna pretok vode v kanalizacijskih omrežjih
 • izračuna odtočne koeficiente in odtok iz sestavljenih prispevnih površin
 • oceni stroške obdelave odpadnih voda ter predvidi potrebna sredstva za obratovanje čistilne naprave
 • izdela načrt rednih vzdrževalnih del
 • določi vrsto in obseg rednih in izrednih (intervencijskih) vzdrževalnih del
 • ugotavlja vzroke motenj pri odvajanju odpadne vode in predlaga ukrepe za njihovo odpravo
 • izdela tehnološko skico čiščenja odpadnih voda
 • nariše prečni in vzdolžni profil kanalizacijskega voda
 • organizira dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo in analizira njihovo učinkovitost
 • razume vlogo in pomen odvajanja in čiščenja voda v vodnem krogu za okolje in zdravje ljudi
 • pozna laboratorijske in druge metode za analizo odvzetih vzorcev
 • razlikuje vrste industrijskih odpadnih voda ter postopke čiščenja
 • pozna principe in zakonitosti čiščenja odpadnih voda ter tehnike in stopnje čiščenja
 • pozna lastnosti in parametre onesnaženja odpadnih voda
 • pozna različne vrste kanalizacijskih sistemov (gravitacijski, tlačni, podtlačni – vakuumski) in postopke gradnje kanalizacijskih sistemov, objektov in čistilnih naprav
 • pozna sestavne dele kanalizacijskih sistemov (cevovod, jašek, revizijski jašek, kaskada, preliv, peskolov, lovilec maščob in olj …)
 • pozna materiale za gradnjo cevovodov in njihove lastnosti
 • pozna sestavne dele čistilnih naprav
načrtuje in organizira procese ravnanja z odpadki
 • izdela načrt ravnanja z odpadki, ki zajema zbiranje, transport, sprejem, obdelavo ali predelavo, ponovno uporabo, odstranjevanje in odlaganje
 • določi postopke obdelave in predelave odpadkov
 • načrtuje in upravlja objekte in naprave, namenjene za predelavo in obdelavo odpadkov
 • vzorči in analizira odpadke, izvaja sejalno analizo ter pripravi oceno odpadkov
 • uporablja različne metode vzorčenja odpadkov
 • spremlja količine odpadkov na odlagališčih in vodi predpisane evidence o odpadkih
 • svetuje glede ločevanja, odlaganja, skladiščenja in ponovne uporabe odpadkov
 • pridobiva evidenčne podatke o sprejemu odpadkov glede na izvor, vrsto, lastnostni in količino
 • upošteva predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki
 • pozna vire nastanka odpadkov in vrste odpadkov
 • pozna klasifikacijo odpadkov in merila za razvrščanje odpadkov
 • pozna sistem celovitega ravnanja z odpadki
 • prepozna vplive odpadkov in ravnanja z odpadki na okolje
 • pozna ukrepe za zmanjšanje škodljivih posledic odpadkov na okolje
 • pozna prednosti in slabosti ponovne uporabe in snovne izrabe posameznih najpogostejših materialov v odpadkih
 • pozna merila za določanje lokacij odlagališč in centrov za ravnanje z odpadki
 • razume vpliv stranskih produktov odlaganja odpadkov na okolje
 • razume postopke obdelave, predelave ter odstranjevanja odpadkov
načrtuje in organizira procese ravnanja z nevarnimi odpadki
 • uporablja sistem klasifikacije in označevanja kemikalij pri ravnanju z nevarnimi odpadki
 • pridobi potrebne podatke za izdelavo varnostnega lista za označevanje nevarnih kemikalij
 • razvršča nevarne odpadke v ustrezne skupine, razrede, kategorije in vrste na podlagi fizikalno-kemijskih in eko toksikoloških podatkov
 • načrtuje procese ravnanja z nevarnimi odpadki
 • pripravi navodila za varno delo z nevarnimi odpadki
 • svetuje o ravnanju z nevarnimi odpadki
 • upošteva predpise, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki
 • pozna zahteve za ustrezno zbiranje, embaliranje, označevanje in začasno skladiščenje različnih vrst nevarnih odpadkov glede na njihove karakteristike
 • pozna možne kemične reakcije nevarnih odpadkov
 • predvidi posledice škodljivega vpliva nevarnih odpadkov na okolje in zdravje
 • pozna postopke, navodila in tehnike ukrepanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi in eko-nesrečah pozna zahteve glede transporta nevarnih odpadkov
pripravlja okoljska poročila in vodi evidence na področju komunale
 • vodi evidence, pripravlja analize in poročila o izvedenih delih in storitvah
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov
 • vodi evidence, povezane s komunalnimi storitvami
 • pripravlja okoljska poročila skladno s predpisi
Komercialna dela pripravlja podlage ponudb za izdelke in storitve
 • analizira stroške poslovanja
 • izdeluje kalkulacije na področju komunalnih storitev
 • izračunava lastne/stroškovne cene in predlaga ponudbene cene
 • izdeluje poslovne in amortizacijske načrte
 • izračunava proizvodne funkcije, fiksne, variabilne, skupne, povprečne in stroške na enoto
 • pozna sistem financiranja kolektivne komunalne rabe
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti
 • pozna vrste, mehanizme in pravila okoljskih dajatev
 • pozna pogoje koriščenja sredstev iz različnih namenskih skladov (na lokalni, državni, EU-ravni)
 • pozna principe finančnega poslovanja podjetij
Vodenje koordinira in organizira delo sodelavcev
 • organizira, razporeja in nadzira delo delovnih skupin in zunanjih izvajalcev
 • spodbuja in motivira zaposlene
 • načrtuje in organizira usposabljanja za zaposlene
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost za opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost izvedenega dela ali opravljene storitve skladno z zakonodajo
 • spremlja terminski načrt izvedbe del in po potrebi predlaga ukrepe
 • predlaga postopke za izboljšanje delovnih procesov
 • pozna standarde kakovosti in merila uspešnosti v delovnem okolju
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje učinkovite rabe energije, materiala in časa
Komunikacija komunicira s sodelavci in z drugimi deležniki
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki, strankami, predstavniki institucij, z naročniki …
 • uporablja strokovno terminologijo na področju komunale
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo ter strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
 • upošteva načela poslovnega bontona in timskega dela
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje
 • izvaja ukrepe za varno delo, varstvo pred požarom in varstvo okolja
 • izvaja preventivne ukrepe pri ravnanju s škodljivimi in z nevarnimi snovmi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Janez Zupančič, Revoz, d.d., Novo mesto
 • Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
 • Antonija Božič Cerar, GZS – Služba za varstvo okolja, Ljubljana
 • mag. Iztok Rozman, GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • dr. Iztok Kovačič, Mestna občina Novo mesto
 • Simona Lesar, Steklarna Hrastnik, d.o.o., Hrastnik
 • mag. Bogomil Kandus, ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o., Škofja Loka
 • dr. Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Jana Sterže, Šolski center Slovenj Gradec
 • dr. Jani Zore, Šolski center Novo mesto

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.