Poklicni standard

Naziv:

Montažer kamna / montažerka kamna

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.12.2011

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Montažer kamna / montažerka kamna (86362380)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • sodeluje s sodelavci, z naročniki in s strankami
 • bere in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • izbere materiale in pripomočke za vgraditev izdelkov iz naravnega kamna glede na  njegove lastnosti
 • uporablja ročna orodja in ročne strojčke za pripravo kamna za vgraditev
 • ročno dodela in pripravi detajle za vgraditev
 • vgrajuje notranje in zunanje stenske in talne obloge ter masivne izdelke
 • s kamnom oblaga zahtevne detajle robov, stebrov, špalet in zaključkov konstrukcij

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira svoje delo in delo v skupini
 • zbere in upošteva navodila ter tehnično dokumentacijo
 • bere načrte
 • določi vrstni red opravil pri montaži kamnitih izdelkov
 • z merjenjem preveri skladnost načrta z dejanskim stanjem na delovišču
 • dogovori se s sodelavci v skupini o delovnih postopkih
 • ravna v skladu s pravili organizacije del v delavnici in na delovišču
 • spremlja novosti v stroki
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi delovno mesto
 • izbere ustrezna orodja in pripomočke za delo
 • pozna osnove tehničnega in računalniškega risanja
 • pripravi pomožne materiale za montažo
 • preveri stanje podlage pred montažo
 • zariše linije vgraditve elementov
 • pripravi pripomočke in naprave za transport izdelkov do mesta vgraditve
Operativna dela Izbere materiale in pripomočke za vgraditev izdelkov iz naravnega kamna glede na njegove lastnosti
 • ustrezno pripravi izdelke za transport na delovišču v navpični in vodoravni smeri
 • pozna potrebne lastnosti kamnin za različne izdelke
 • pozna lastnosti materialov za vgraditev kamna (malte, lepila, silikoni, tesnilne mase, sidra, vijaki ...)
 • pozna škodljive vplive pomožnih  materialov na kamen in se jim zna izogniti
 • pozna materiale in načine za nego kamna po vgraditvi
Uporablja ročna orodja in ročne strojčke za pripravo kamna za vgraditev
 • reže kamen s kotno rezalko
 • brusi kamen s kotno brusilko
 • vrta luknje z vrtalko
 • površinsko in profilno obdeluje kamen s pnevmatskim orodjem
 • reže kamen s prenosno vodno krožno žago
Ročno dodela in pripravi detajle za vgraditev
 • zaseka žlebove
 • izkleše odprtino
 • zaokroži vogale
Vgrajuje notranje in zunanje stenske in talne obloge ter masivne izdelke
 • uporablja merilne pripomočke (libela, grezilo, laserski merilec)
 • meri dolžine, višine, višinske kote in naklone
 • določa zaključne linije vgrajenih elementov
 • določa lego in položaj masivnih elementov
 • pripravlja pomožne materiale za vgraditev po navodilih proizvajalca
 • vgrajuje sidra in vijake po navodilih proizvajalca
 • pripravlja vodilne točke in vodilne pasove
 • tesni rege s tesnilnimi materiali
 • pozna detajle vgrajevanja plavajočega poda
 • pozna detajle hidroizolacij v mokrih prostorih
 • pozna detajle polaganja tlakov preko talnih grelcev
 • pozna detajle izdelave dilatacijskih reg
S kamnom oblaga zahtevne detajle robov, stebrov, špalet in zaključkov konstrukcij
 • z meritvami preverja ustrezno lego elementov
 • uporablja lepila, malte ali sidra za pritrjevanje robnih elementov
 • zatesni stike
 • ima čut za estetiko in natančnost
 • pozna posledice posedanja konstrukcij na kamnito oblogo in se jim zna izogniti
Administrativna dela Izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • upošteva normative dela in porabe materiala
 • evidentira količino opravljenega dela
Zagotavljanje kakovosti Kontrolira kakovost in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja materiale in delovna sredstva v skladu z navodili proizvajalca
 • preverja kakovost kamnitega izdelka pred vgraditvijo
 • vizualno preveri in upošteva naravne lastnosti kamna pred vgraditvijo (potek žil, barvni odtenki, tekstura ...)
 • preveri stanje podlag in pravilnost mer
 • dosledno upošteva zahteve načrta oziroma delavniške risbe
 • sproti preverja kakovost dela z meritvami vodoravnosti in navpičnosti
 • pozna kriterije za kakovosten izdelek
 • ustrezno pripravi izdelke za transport na delovišču v navpični in vodoravni smeri
Vzdrževanje in popravila Redno vzdržuje orodja in druga delovna sredstva
 • redno pregleduje orodja in strojčke ter jih daje v popravilo
 • pregleduje merilne naprave in pripomočke
Komunikacija Sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema in razume navodila za delo
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • prilagaja se delu v skupini
Sporazumeva se z naročniki in s strankami
 • daje pojasnila in sprejema pripombe v zvezi z montažo izdelkov
Varovanje zdravja in okolja Delo opravlja tako, da ne ogroža sebe in svojih sodelavcev
 • ravna v skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upravlja strojčke in orodja v skladu z navodili in s predpisi o varnem delu
 • opozarja sodelavce in delodajalca na morebitne nevarnosti ali nepravilnosti
 • pozna varnostni načrt proizvodnje in delovišča
 • skrbi za stalno izobraževanje o varnosti in zdravju pri delu
Varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke in embalažo
 • očisti delovno mesto
 • odpadne snovi uporablja in odlaga v skladu z navodili proizvajalca
 • pri delu upošteva  navodila, ki zagotavljajo izvajanje predpisov o varovanju okolja
 • zaveda se, da ju nujna racionalna raba materialov in energije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Anton Gosak, Mineral Ljubljana
 • Silvo Pivk, Marmor Hotavlje
 • Nika Velikonja, Marmor Hotavlje
 • Igor Čehovin, Marmor Sežana
 • Ida Staniša, OZS

Koordinator:

 • Nika Mustar, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.