Poklicni standard

Naziv:

Menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

9.10.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti (86303180)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

 1. načrtuje, pripravlja, organizira, vodi in kontrolira delovne procese ter spremlja upravljaljsko, komercialno in tehnično poslovanje v avtomobilski dejavnosti
 2. vodi strokovne in projektne time
 3. zagotavlja, organizira, nadzoruje in izvaja kadrovsko organizacijske postopke
 4. zagotavlja učinkovito rabo energije, materiala in časa
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. zagotavlja izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja ter v skladu s tehničnimi in varnostnimi navodili v avtomobilski dejavnosti
 7. komunicira v slovenskem in enem tujem jeziku z javnostjo, poslovnimi partnerji, strokovnjaki, kupci, strankami in sodelavci
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja ter išče informacije iz različnih virov
 9. zagotavlja razvoj človeških virov v podjetju, izobraževanje, spopolnjevanje, usposabljanje in informiranje zaposlenih
 10. zagotavlja izvajanje sistema za zagotavljanje kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju v skladu s standardi kakovosti
 11. razvija cilje in strategije, usmerjene v prihodnost za uspešnost podjetja v avtomobilski dejavnosti, ter izvaja ustrezne ukrepe
 12. pripravlja in izvaja poslovni načrt, poslovno politiko, strategije in usmeritve podjetja, organizacijske enote
 13. vodi in nadzira poslovne procese v podjetju, poslovni ali organizacijski enoti
 14. zagotavlja učinkovit poprodajni menedžment
 15. rešuje strokovne probleme v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov in delov motornih vozil
 16. svetuje in predstavlja kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedb motornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme in pribora
 17. ureja in skrbi za razvijanje odnosov s kupci oz. strankami, poslovnimi partnerji itn.
 18. trži produkte in storitve ter opravlja komercialne posle z dobavitelji in strankami
 19. nabavlja in prodaja nova in rabljena vozila in nadomestne dele, pribor, dodatno opremo itn. ter odkupuje rabljena vozila
 20. izdeluje pred- in pokalkulacije prodajnih cen blaga ter storitev oziroma vrednosti obračunskih ur za dela oz. delovna mesta
 21. izvaja posebne storitve kot so oddaja avtomobilov v najem, menedžment uporabe vozil (flota) – dodatna ponudba in pogoji, skrb za upravljanje in servisiranje z vozili v floti (podjetij, ustanov itn.) …
 22. načrtuje, organizira in nadzira logistiko v podjetju ali organizacijski enoti
 23. izdeluje izvedenska mnenja in obvlada vrednotenje motornih vozil
 24. spremlja razvoj stroke in razvojne trende v avtomobilski industriji ter razmere na avtomobilskem tržišču
 25. načrtuje, usmerja in nadzoruje projekte opremljanja, posodabljanja in vzdrževanja v podjetju ter logistiko v podjetju

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Analizira, načrtuje ter organizira različne poslovne procese ter delovne postopke v avtomobilski dejavnosti.
 • analizira, načrtuje in organizira poslovne procese ter organizacijske in delovne postopke v avtomobilski dejavnosti
 • organizira sodelovanje med organizacijskimi enotami, službami, oddelki ter zunanjimi partnerji
 • analizira poslovne rezultate in uvaja izboljšave v poslovanju, organizaciji dela služb in organizacijskih enot v podjetju
 • organizira ter nadzira izvajanje zakonov, predpisov in tehničnih navodil, ki se nanašajo na avtomobilsko dejavnost

 • obvlada postopke in metode spremljanja, presoje, ocenjevanja, usmerjanja in kontrole uspešnosti poslovanja, ekonomičnosti procesov in postopkov dela v organizacijskih enotah
 • obvlada analiziranje in postopke za racionalizacijo poslovnih in organizacijskih procesov in delovnih postopkov
 • obvlada statistične metode in analize za pripravo, izvedbo in vrednotenje raznih raziskav ipd., ki služijo podpori odločitev pri vodenju
 • pozna in razume poslovne procese upravljanja in vodenja, rezultate analiz poslovanja, poslovno moralo, dobre poslovne običaje
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi pogoje za izvedbo dela.
 • organizira lastno delo in čas
 • vzpostavlja informacijsko-komunikacijski sistem za poslovno in tehnično področje
 • pridobiva informacije o avtomobilskem tržišču, trendih ipd.
 • pridobiva splošne relevantne informacije o zakonodaji ter iz  poslovnega  in družbenega okolja

 • obvlada metode in postopke za organiziranje lastnega dela, obvladovanje časa ter učinkovito uporabo virov itn.
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijske sisteme za poslovno in tehnično področje
 • obvlada pridobivanje informacij o avtomobilskem tržišču, trendih ipd.
Operativna dela Razvija, vodi in nadzira poslovne procese v podjetju ali organizacijski enoti v skladu sprejetimi strategijami, poslovnim načrtom in usmeritvami podjetja.
 • zagotavlja učinkovit in delujoč menedžment podjetja v avtomobilski dejavnosti
 • pripravlja in izvaja poslovni načrt, poslovno politiko, strategije in usmeritve podjetja, organizacijske enote
 • spremlja, usmerja, primerja in kontrolira uspešnost dela v dejavnosti, podjetju, organizacijskih enotah, službah itn. ter poroča in predlaga izboljšave oziroma ukrepe
 • spremlja računovodska poročila ter različne kazalce uspešnosti poslovanja in na njihovi podlagi sklepa o uspešnosti podjetja ter pripravlja poročila za odločanje
 • posodablja organiziranost podjetja ali organizacijske enote
 • posodablja organizacijo dela ter pripravlja in uvaja organizacijska in izvedbena navodila ipd.
 • zagotavlja, organizira, nadzoruje in izvaja kadrovsko organizacijske postopke
 • načrtuje, usmerja in izvaja investicije
 • ureja in rešuje pravne in zavarovalniške zadeve

 • pozna organiziranost avtomobilske dejavnosti s poudarkom na avtoservisni dejavnosti, koncepte avtohiš, servisov (npr. franšizing)
 • obvlada menedžerska znanja za vodenje in organizacijo podjetja oziroma organizacijske enote v avtomobilski dejavnosti
 • pozna metodologijo izdelave in predstavitve poslovnega načrta ter razliko med poslovnim načrtom in investicijskim programom
 • pozna sisteme, metode in modele strateškega menedžmenta ter strateškega načrtovanja poslovanja v podjetju
 • obvlada podjetniško poslovanje podjetja v avtomobilski dejavnosti
 • obvlada spremljanje, usmerjanje, analiziranje in kontroliranje uspešnosti dela v dejavnosti (branži), podjetju, organizacijskih enotah, službah itn.
 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje organizacije, potekov poslovnih in delovnih postopkov ter dela v podjetju, organizacijski enoti, službah ter na tej osnovi ukrepa z namenom izboljšanja (moderniziranja)
 • obvlada spremljanje dela računovodstva, knjigovodstva, plačilnih postopkov, obračunov stroškov, kalkulacij, statistike …
 • pozna in razume računovodske in knjigovodske razvide poslovanja, izkaze, poslovne izide, bilance, zaključni račun, ekonomske kazalce uspešnosti poslovanja ipd.
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • pozna namen, vsebino, načine izvajanja nadzora delovnih procesov, postopkov in dela, izvajanja navodil, delovne učinkovitosti ipd. ter za spremlja uspešnost zaposlenih
 • obvlada za avtomobilsko dejavnost značilno IK tehnologijo in programska orodja za vodenje poslovanja, spremljanje dobaviteljev in strank, naročanje, skladiščenje, pridobivanje informacij itn.
 • obvlada načine načrtovanja, spremljanja razvoja, posodabljanja ter uvajanja novosti v organizaciji dela, oblikovanju delovnih mest (ergonomija) ipd. za povečevanje učinkovitosti v dejavnosti
 • obvlada analiziranje, svetovanje pripravljanje in uvajanje organizacijskih in delovnih postopkov ter izvedbenih navodil za delo v servisu oz. delavnici ipd.
 • obvlada metode primerjanja (Benchmarking) za izboljšanje poslovanja, vpeljevanje najboljših praks, prenovo poslovnih procesov, za vzpostavitev hitro učeče se inovativne organizacije ipd.
 • pozna pravno ureditev na področju avtomobilske dejavnosti, razume pogodbe in jih zna analizirati
 • pozna davčno in carinsko ureditev na področju avtomobilske dejavnosti, postopke obračuna, bilanciranja ter optimiranja davčnih obveznosti
 • pozna finančno poslovanje, delovanje finančnega sistema v Sloveniji, finančne storitve, sodelovanje z bankami ipd.
 • pozna pomen in vlogo zavarovanja v avtomobilski dejavnosti
 • pozna narodno gospodarsko okolje avtomobilske dejavnosti
 • pozna pomen in vlogo sodelovanja s stanovskimi organizacijami in ustanovami
Svetuje in predstavlja kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedb motornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme in pribora.
 • svetuje in predstavlja kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedb motornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav in svetuje ter predstavlja kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedb motornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme in pribora
 • spremlja, obvešča, ureja in skrbi za razvijanje odnosov s kupci oz. strankami, poslovnimi partnerji itn.
 • informira kupce in jim svetuje pri in pri izbiri, vgradnji in uporabi dodatne opreme in pribora
 • svetuje stranki in utemelji potrebna popravila na vozilu
 • obravnava, rešuje in izvaja garancijske, reklamacijske, jamstvene in služnostne (kulantne) zahtevke

 • pozna načrtovanje, izvedbo in reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov in delov motornih vozil
 • obvlada postopke sprejemanja ter opredeljevanje obsega naročil pri nakupu vozil – poizkusna vožnja s stranko ipd.
 • obvlada andragoško-pedagoška znanja za svetovanje strokovno zainteresiranim strankam (ob tehničnih problemih, predstavitvi novih tipov vozil, sistemov, postopkov popravil itn.)
 • pozna dodatno opremo in pribor za posamezno znamko in tip vozila ter njih prednosti, delovanje, vgradnjo ter uporabo
 • obvlada metode in postopke za reševanje in izvajanje garancijskih, reklamacijskih, jamstvenih in služnostnih (kulantnih) zahtevkov in pri tem upošteva zakonske predpise ter navodila in usmeritve proizvajalcev
 • obvlada metode in postopke reševanja škodnih primerov (cenitev, sodelovanje z zavarovalnicami ipd.), svetovanja optimalnega popravila
Rešuje strokovne probleme v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov in delov motornih vozil
 • obravnava, svetuje in rešuje tehnične probleme na motornih vozilih
 • izvaja kontrole, meritve in postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavljanje diagnoz
 • izvaja diagnostiko na motorjih z notranjim zgorevanjem, električnih napravah in elektronskih sistemih, podvozju in zavornem sistemu, karoseriji, ličenih površinah itn.
 • določa delovne postopke na osnovi ugotovljenih dejstev
 • oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavlja vzroke z metodično preiskavo na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji motornih vozil
 • oceni obseg in vrsto poškodb ter presoja stopnjo obrabe in preostale uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega popravila

 • pozna in razume osnove, funkcije, zgradbo, izvedbe motornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav in delov
 • pozna in razume sodobno avtomobilsko tehnologijo (osnove, funkcije, zgradbo, izvedbe in uporabo) - avtoelektrika in avtoelektronika, mehatronika, omrežja in informacijski sistemi, alternativni pogoni ipd.
 • pozna in razume osnove proizvodnih tehnologij za preoblikovanje in obdelavo ter uporabo sodobnih materialov pri gradnji vozil
 • pozna tehnično-tehnološko dokumentacijo (delavniške knjige, katalogi itn.) za izvajanje del na motornih vozilih ter jo zna predstaviti strankam idr.
 • pozna in razume osnove ter postopke kontrol, meritev in diagnostike na motornih vozilih
 • pozna in razume diagnostiko in odpravljanje napak, motenj na mehatronskih sistemih motornih vozil (motorni sistemi, karoserijski sistemi idr.)
 • pozna ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavljanje njihovih vzrokov z metodično preiskavo na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji motornih vozil
 • pozna postopke presojanja stopnje obrabe in preostale uporabnosti naprav oziroma delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega popravila
 • pozna in razume diagnostiko in odpravljanje napak in motenj na varnostnih, udobnostnih, telekomunikacijskih in informacijskih sistemih ter omrežjih motornih vozil (npr. CAN Bus; LIN, MOST, Flex-Ray, Infotainment, navigacijski sistemi, telematika itn.)
 • pozna in razume postopke obnavljanja in predelave vozil (tuning) ter razgradnje in recikliranja rabljenih vozil
 • pozna zakonsko opredeljene kontrole in meritve na motornih vozilih ter postopke za ugotavljanje skladnosti (homologacija)
Izdeluje izvedenska mnenja in obvlada vrednotenje motornih vozil.
 • izdeluje izvedenska mnenja v primerih sporov, reklamacij oz. jamstev ipd.
 • analizira poškodbe, okvare vozil, sistemov, sklopov, naprav in obrabe delov ter odloča o nadaljnjih postopkih
 • vrednoti rabljena motorna vozila in ugotavlja njihovo tržno vrednost

 • obvlada izdelavo strokovnih izvedenskih mnenj in navodil za delo, ocenjevanje stanja in cenitev motornih vozil
 • obvlada metode in postopke za vrednotenje rabljenih motornih vozil oziroma določanje preostale vrednosti
Načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanje v podjetju oziroma organizacijski enoti.
 • pripravlja strategije in predloge za nadaljnji razvoj in izboljšanje poslovnih postopkov za dvig produktivnosti in konkurenčnosti. Išče poslovne možnosti ipd.
 • pripravlja in uvaja organizacijske in tehnološke novosti z novimi inovativnimi rešitvami, strokovnim znanjem, z uvajanjem novih prodajnih pristopov, sodobnih prodajnih poti itn.
 • načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanja stavb, prostorov, opreme

 • pozna perspektive nadaljnjega razvoja na področju avtomobilske dejavnosti
 • obvlada metode in postopke priprave programov posodabljanja v podjetju oz. organizacijski enoti ob upoštevanju tehnološkega razvoja ter zakonskih obvez
 • obvlada metode in postopke priprave programov oziroma načrtov posodabljanja organizacije podjetja, organizacijske enote ter organizacije dela
 • obvlada postopke uvajanja in prenosa novosti v sodelovanju z delavci
 • pozna delovnopravno zakonodajo ter zahteve za zagotavljanje ustreznih možnosti za delo zaposlenih …

Spremlja razvoj stroke in razvojne trende v avtomobilski industriji ter razmere na avtomobilskem tržišču
 • spremlja in analizira razvojne trende oziroma tehnični in tehnološki razvoj pri gradnji motornih vozil
 • spremlja in analizira razvojne trende ter razmere na avtomobilskem tržišču.

 • pozna postopke in metode za spremljanje in analiziranje razvojnih trendov oziroma perspektiv ter ocenjevanje razmer na področju avtomobilske dejavnosti
 • obvlada spremljanje sprememb v avtomobilski dejavnosti, postopke za prenos najboljših praks v dejavnosti ter na tej osnovi sprejema ukrepe za usmeritve nadaljnjega razvoja
 • obvlada spremljanje razvoja  informacijskih in komunikacijskih sistemov

Trži produkte in storitve ter opravlja komercialne posle s poslovnimi partnerji.
 • načrtuje, organizira in analizira marketinške aktivnosti
 • analizira  tržišče, kupne trende in potrebe kupcev oz. strank na področju prodaje in storitev
 • ureja odnose s kupci oz. strankami, poslovnimi partnerji itn. ter skrbi za njihov razvoj
 • spremlja in obvešča potencialne ali uveljavljene stranke in partnerje o novostih v prodajnem programu, storitvah in ponudbah
 • načrtuje in operativno vodi nabavo in prodajo motornih vozil, nadomestnih delov, dodatne opreme, pribora itn.
 • izbira ustrezne dobavitelje
 • pripravlja in sprejema predloge za prodajne in poprodajne akcije ipd.
 • izdeluje pred- in pokalkulacije prodajnih cen blaga ter storitev oziroma vrednosti obračunskih ur za dela oz. delovna mesta
 • vodi postopke in evidence, potrebne v primerih zniževanja cen
 • soodloča oziroma sprejema prodajne cene blaga ter storitev
 • sklepa gospodarske pogodbe z uvozniki, s prodajalci, kupci ipd.

 • pozna podjetniško politiko, perspektive nadaljnjega razvoja in faktorje uspeha na področju avtomobilske trgovine
 • obvlada postopke in metode za spremljanje in analiziranje razmer na trgu, konkurence in njenih strategij itn.
 • obvlada postopke in metode za spremljanje in analiziranje donosnosti poslovanja in gibanja marž, rabatov, rizikov, komercialnih stroškov, zalog …
 • pozna sodobni komercialni menedžment (Customer Relationship Management (CRM), Key-Account-Management, Mystery Shopping, mednarodni cenovni menedžment itn.)
 • pozna metode tržnega raziskovanja, analiziranja, simuliranja trga, segmentiranja ipd., razume njih rezultate ter jih zna uporabiti pri načrtovanju lastne aktivnosti
 • pozna programe in strategije za zadovoljitev in pritegnitev kupcev
 • pozna načrtovanje in izvedbo oglaševanja, pospeševanja prodaje, dela z javnostjo ipd.
 • zna načrtovati in spremljati obseg nabave, prodaje, cene, finančna sredstva za reklamne namene itn.
 • zna opredeliti cilje in strategije uvajanja novosti pri nabavi, prodaji, skladiščenju, transportu ipd.
 • pozna načrtovanje, organiziranje, spremljanje prodajnih akcij, akcij za pospeševanje prodaje določenih vrst blaga, distribucije in logistike, reklamnih in oglaševalskih akcij ipd.
 • obvlada spremljavo in metode za izboljšanje kakovosti stikov s strankami (vezanost, reklamacije, pritožbe, …)
 • obvlada kalkulacije prodajnih cen (cenovni menedžment), oblikovanje ponudbe, e-trgovino (e-Procurement) ipd.
 • pozna metode optimiranja poslovnih enot in trgovske mreže ter usmerjanja prodaje
 • obvlada vrste in postopke kalkulacij cene obračunske ure, ure dela na delovnem mestu, pripravo ponudb, predračunov ter končnih obračunov, kakor tudi njihovo utemeljitev strankam

Prodaja nova vozila ter odkupuje in prodaja rabljena vozila
 • spremlja tržne razmere na trgu z novimi in rabljenimi motornimi vozili
 • nabavlja in prodaja nova in rabljena vozila
 • izdeluje kalkulacije, določa rabate, premije, provizije ter prodajne cene vozil, izdeluje primerjave ponudb in daje pribitke na ponudbo
 • informira in svetuje kupcem oz. strankam ob nakupu vozila, nadomestnih delih ter pri izbiri, vgradnji in uporabi dodatne opreme in pribora, pri čemer poskuša najti najboljšo rešitev za vsakega posameznega kupca
 • pripravlja in izvaja postopke financiranja nakupa vozil
 • izvaja in nadzira naročila, dobavo, skladiščenje in predajo novih vozil kupcem
 • izvaja upravne in druge postopke pri odkupu in prodaji rabljenih vozil

 • obvlada trgovinsko poslovanje, prodajne organizacije, upravljanje prodaje v avtomobilski dejavnosti s poudarkom na novih vozilih ipd.
 • obvlada komuniciranje s pomočjo On-line sistemov z raznimi udeleženci v prodajni verigi (distribuciji)
 • obvlada izdelavo kalkulacij, določanje rabatov, premij, provizij ter prodajnih cen vozil, primerjavo ponudb ipd.
 • pozna postopek naročanja, uvoza, distribucije, transporta, skladiščenja, predstavitve, prodaje ipd. novih vozil
 • zna svetovati kupcem ob nakupu novih in rabljenih vozil, pribora, dodatne opreme, pribora ipd.
 • obvlada izvajanje in nadziranje naročil, dobav, skladiščenja ter predaje novih vozil kupcem
 • obvlada postopke odkupa in prodaje rabljenih osebnih in gospodarskih vozil
 • obvlada izvajanje upravnih postopkov pri odkupu in prodaji vozil
 • pozna pogodbena razmerja in finansiranje pri odkupu in prodaji motornih vozil

Nabavlja in prodaja nadomestne dele, pribor, dodatno opremo idr.
 • organizira in izvaja nabavo in prodajo nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme, pomožnih sredstev, drobnega in potrošnega materiala, maziv, goriv idr.
 • izvaja tržne analize, analize konkurence ter vrednoti rezultate analiz
 • vodi prodajna in nakupna pogajanja s poslovnimi partnerji, kupci oz. strankami
 • komunicira s pomočjo Online sistemov z raznimi udeleženci v prodajni verigi (distribuciji)
 • izvaja računalniško podprto materialno poslovanje pri prodaji in skladiščenju nadomestnih delov, pribora in dodatne opreme

 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje poslovnih in delovnih postopkov pri nabavi in prodaji nadomestnih delov, dodatne opreme, pribora, materialov ipd.
 • pozna nadomestne dele, dodatno opremo, drobni, potrošni material itn. ter postopke nabave in prodaje le-teh
 • pozna kriterije za vrednotenje dobaviteljev in ključnih kupcev, metode in postopke spremljanja dobaviteljev, ključnih kupcev in konkurence, uvrščanja v bazo dobaviteljev oz. kupcev, vzdrževanja odnosov kupec-dobavitelj
 • pozna pravice, obveznosti ter vlogo kupca in dobavitelja
 • pozna določanje komercialnih robnih pogojev, izdelovanje pred- in pokalkulacij ter določanje prodajnih cen nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme idr., izvajanje vrednostne analize ter analize stroškov in koristi ter izdelavo proračuna nabave, ustrezno vnaprej danim usmeritvam vodstva
 • obvlada postopke nabave in prodaje blaga in pozna prodajno oz. nakupno blago
 • obvlada primerjanje dospelih ponudb, izvajanje nakupnih pogajanj, določanje dobavnih in plačilnih pogojev, kakor tudi izvajanje naročil
 • pozna skladiščno poslovanje - organiziranje in nadzorovanje, prevzemanje blaga, reklamiranje,  kakovosti dobav, delo v skladišču, medskladiščnem poslovanju, konsignaciji, …
 • obvlada izvajanje računalniško podprtega materialnega poslovanja pri prodaji in skladiščenju nadomestnih delov, pribora in dodatne opreme
 • zna opredeliti cilje in strategije uvajanja novosti pri nabavi, prodaji, skladiščenju, transportu ipd.

Zagotavlja učinkovit poprodajni menedžment.
 • načrtuje, organizira, spremljanja in vodi poprodajne dejavnosti
 • uresničuje in zagotavlja kakovostne storitve za stranke, upoštevanje dogovorjenih rokov in vseh postopkov ter končno kontrolo motornih vozil
 • izvaja posebne storitve kot so oddaja avtomobilov v najem, menedžment uporabe vozil (flota) – dodatna ponudba in pogoji, skrb za upravljanje in servisiranje z vozili v floti (podjetij, ustanov itn.) …
 • uvaja novosti v poprodajnem menedžmentu
 • načrtuje, organizira in nadzira logistiko v podjetju ali organizacijski enoti

 • pozna strategije in načine vodenja poprodajnih (After Sales) dejavnosti ter pomen teh dejavnosti za uspešnost poslovanja
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje logistike v avtomobilski dejavnosti ipd.
 • pozna načrtovanje, organiziranje, spremljanje prodajnih akcij, akcij za pospeševanje prodaje določenih vrst blaga, distribucije in logistike, reklamnih in oglaševalskih akcij ipd.
 • pozna postopke izvajanja posebnih storitev - oddaja avtomobilov v najem, menedžment uporabe vozil (flota) – dodatna ponudba in pogoji, skrb za upravljanje in servisiranje z vozili v floti (podjetij, ustanov itn.) …
 • pozna postopke načrtovanja, organiziranja, spremljanja stroškov vozil ter uporabe testnih, nadomestnih, »hišnih - podjetniških« motornih vozil
 • zna opredeliti cilje in strategije uvajanja novosti pri nabavi, prodaji, skladiščenju, transportu ipd.
 • pozna trende na področju menedžmenta pri upravljanju v avtomobilski dejavnosti (npr. Zero-Latency-Konzept, management oskrbne verige (Supply Chain Managment), logistika, distribucija ipd.)

Administrativna dela Pripravlja in vodi dokumentacijo.
 • pisno komunicira s poslovnimi partnerji doma in tujini, državnimi organi, strankami, sodelavci idr.
 • vodi in spremlja poslovno dokumentacijo z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • vodi in spremlja upravne postopke, povezane z zastopanjem podjetja
 • posodablja baze podatkov ter arhivira listine in dokumentacijo
 • organizira arhiviranje, varovanje in varnost poslovnih in osebnih podatkov
 • pripravlja in predstavlja poročila, statistične spremljave in podatke, razvojne in tržne strategije, analize, pogodbe, navodila za delo ipd.

 • obvlada vodenje predpisane poslovne dokumentacije z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • obvlada postopke vodenja in izdelave evidenc, zapisnikov, pogodb, tabelaričnih in grafičnih pregledov itn.
 • pozna metode in postopke spremljanja administrativnih procesov v podjetju, organizacijski enoti, službi ter razvijanja konceptov za optimizacijo notranjih administrativnih procesov itn.
 • obvlada načine zbiranja, obdelave in shranjevanja podatkov elektronskega poslovanja
 • pozna vrste, namen ter predpise o arhiviranju poslovne, tehnične in tehnološke in druge dokumentacije
 • obvlada sodobna programska orodja za izdelavo, upravljanje, urejanje in arhiviranje poslovne, tehnične, tehnološke in druge dokumentacije
 • zna načrtovati, pripravljati, izvajati statistične spremljave, pripraviti in predstaviti analize, poročila, projektno dokumentacijo ipd.
 • zna vzdrževati, obnavljati ter uporabljati baze podatkov poslovnih partnerjev, dobaviteljev, kupcev, strank itn.
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih in poslovnih podatkov ter načine varovanja
 • pozna kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev ter vlogo in pomen organizacijske kulture

Vodenje Vodi in usklajuje delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah.
 • vodi, organizira, spremlja in usmerja delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah
 • študira pisne vire in strokovno literaturo v maternem in tujem jeziku
 • zagotavlja, organizira, nadzoruje in izvajanje kadrovsko organizacijskih postopkov
 • izbira in razporeja kadre, vodi razgovore s sodelavci, skrbi za razvoj poklicne kariere itn.
 • preprečuje in razrešuje delovne, medosebne ter kolektivne spore
 • ocenjuje zaposlene, predlaga napredovanje in določa plače
 • organizira, nadzoruje in izvaja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter njih motiviranje, mentorstvo
 • svetuje, izvaja interno izobraževanje in usposabljanje, vodi delavnice (Workshop) za zaposlene ipd.
 • organizira, nadzoruje in izvaja izobraževanje in usposabljanje vajencev, praktikantov

 • pozna sodobne pristope pri vodenju kadrovskega menedžmenta in politike v organizacijski enoti, izbiranje in razporejanje kadrov, vodenje razgovorov s sodelavci, skrb za razvoj poklicne kariere itn.
 • pozna sisteme napredovanja, ocenjevanja, določanja in obračuna plač zaposlenih
 • zna preprečevati in razreševati delovne, medosebne ter kolektivne spore
 • obvlada organiziranje in spremljanje izobraževalnih aktivnosti, postopkov načrtovanja, pospeševanja, obveščanja, motiviranja, prijavljanja, spremljanja izobraževanja ter stroškov izobraževanja

Vodi strokovni tim, projektno skupino in/ali sodeluje v njem/njej.
 • vodi, načrtuje, organizira, nadzira in usmerja delo strokovnih timov, projektnih skupin oz. projektov ter sodeluje v njih

 • obvlada vodenje delavnic (Workshop), pripravo učnih gradiv, vaj ipd.
 • obvlada pedagoško-andragoška in metodična znanja, potrebna za posredovanje znanj in spretnosti ter za motiviranje
 • obvlada pripravljanje, organiziranje, koordiniranje, nadziranje in vodenje projektov, projektnih in drugih skupin, pozna načela timskega dela

Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost in uspešnost del v skladu s standardi v delovnem okolju.
 • načrtuje, organizira in spremlja sistem kakovosti
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvajanja procesov in dela v podjetju, organizacijski enoti, službi v skladu s standardi in predpisi ter dobrimi poslovnimi običaji
 • obvlada upravljanje s sistemom celovite kakovosti poslovanja podjetja avtomobilske dejavnosti
 • zagotavlja prvovrstno poslovno kakovost pri delu s strankami
 • uvaja in izvaja inovacijske procese ter implementira dobre prakse

 • pozna in obvlada upravljanje s sistemom celovite kakovosti poslovanja podjetja avtomobilske dejavnosti in pomen standardov kakovosti
 • pozna predpise, poslovne običaje in standarde za zagotavljanje kakovosti in uspešnosti dela pri poslovanju
 • pozna postopke in metode za zagotavljanje, spremljanje in kontroliranje kakovosti dela in storitev
 • obvlada organiziranje delovnega procesa ob upoštevanju dogovorjenih rokov in standardov kakovosti ter odpravlja vse možne motnje v delovnem procesu

Vzdrževanje in popravila Načrtuje izvajanje občasnih in rednih vzdrževanj.

 • načrtuje, nadzoruje in izvaja občasna, redna, investicijska vzdrževanja in popravila stavb, prostorov, delavnic, opreme, naprav, orodij in pripomočkov ob upoštevanju zakonskih in tehničnih predpisov
 • pripravlja načrte za posodabljanje oziroma modernizacijo

 • pozna zakonske in tehnične predpise za gradbeno, okoljevarstveno, požarno in tehnično področje ter načrtovanje, naročanje, izvajanje in nadzorovanje investicij ter večjih vzdrževalnih del
 • pozna postopke za pripravo načrtov posodabljanja

Komunikacija Komunicira s poslovnimi partnerji, z državno upravo, ustanovami, javnostjo, strankami, kupci, sodelavci.
 • komunicira (pisno in ustno, elektronsko) s poslovnimi partnerji, z javnostjo, strokovnjaki, dobavitelji, naročniki, kupci, strankami, državno upravo, ustanovami ipd.
 • komunicira s sodelavci, strokovnimi službami, organizacijskimi enotami, projektnim timom ipd. ter rešuje konflikte in spore
 • vodi razgovore in pogajanja s poslovnimi partnerji, kupci/strankami ipd. ter ob tem upošteva poslovni bonton in poslovno moralo
 • komunicira z javnostjo

 • obvlada poslovno korespondenco ter etiko poslovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije, osnove verbalne in neverbalne komunikacije ter retorike
 • pozna metode in oblike tržnega komuniciranja, pomen promocije, osnove psihologije prodaje, kupoprodajnega dialoga ipd.
 • obvlada metode in postopke pridobivanja informacij
 • pozna tehnike obvladovanja in reševanja konfliktov ter sporov
 • obvlada veščine komuniciranja po elektronskih komunikacijskih medijih
 • obvlada tehnike vodenja sestankov, poslovnih razgovorov, razgovorov s sodelavci itn.
 • obvlada strategije in taktike pogajanj - načela, pristopi, priprava, načrtovanje itn.
 • obvlada tehnike vodenja razgovorov, pogajanja in svetovanja strankam pri sprejemanju naročil, obravnavanju in reševanju garancijskih, reklamacijskih zahtevkov, škodnih primerov
Varovanje zdravja in okolja Zagotavlja izvajanje del v skladu s predpisi o varstvu zdravja in delu ter varovanja okolja.
 • načrtuje, organizira in analizira sistem varstva zdravja in dela, varovanja okolja, požarne varnosti
 • organizira, nadzoruje in izvaja zakonske obveznosti za varstvo zdravja in dela in preprečevanje nesreč
 • organizira, nadzoruje in izvaja zakonske obveznosti za varovanje okolja in požarno varnost
 • organizira, nadzoruje in izvaja zakonske obveznosti vezanih na motorna vozila
 • organizira in nadzoruje usposabljanje zaposlenih na področju varnosti

 • pozna predpise o varstvu zdravja in dela, delovnopravno zakonodajo ter s tem povezane interne akte, evidence ter postopke (npr. zdravniški pregledi, skladno z izjavo o varnosti in oceno tveganja)
 • pozna predpise o varstvu okolja, ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (npr. hrup, emisije, sevanja ipd.) v avtomobilski dejavnosti ter s tem povezane interne akte, evidence ter postopke
 • obvlada, za svoje strokovno področje, pravilne postopke za skladiščenje in odstranjevanje (ev. reciklažo) za okolje škodljivih oziroma obremenjujočih snovi (npr. kemično agresivnih snovi, vnetljivih snovi, eksplozivnih (pirotehničnih) sredstev ipd.)
 • pozna vire energije, uporabljene v obratu in možnosti učinkovite rabe le-teh
 • pozna postopke in ukrepe za preprečevanje požarne nevarnosti in nesreč oz. poškodb pri delu in zna ukrepati ob nenadnih primerih
 • zna voditi zakonsko predpisane evidence o nesrečah pri delu, varovanju okolja, o nevarnih snoveh in odpadkih, požarni varnosti ipd.
 • pozna tehnične predpise (obratovalna navodila) pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi postrojenj, strojev, naprav, pripomočkov in orodij
 • pozna postopke za zbiranje, odstranjevanje in predelavo (razgradnjo) starih vozil


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ivan Šel, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, predsednik Sekcije avtoserviserjev, Ljubljana
 • Igor Pipan, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, sekretar Sekcije avtoserviserjev, Ljubljana
 • Mirko Fifolt, TZS-rgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila, sekretar
 • Bogdan Žvanut, TZS-Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila, predsednik
 • Srdjan Džumhur, GZS-Podjetniško-trgovska zbornica, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, predsednik
 • Alfonz Vreznik, strokovni sodelavec, Maribor

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.