Katalog

Naziv:

Podčastnik zvez/podčastnica zvez

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.8.2009

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik zvez/podčastnica zvez (8630.049.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard podčastnik / podčastnica zvez 8630.049.5.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike SV, smer zveze

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • obvladovanje dela,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kontrolo storitve,
 • upoštevanje pravil ovarnosti pri delu z oborožitvijo,
 • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev,
 • upoštevanje pravil o varnem delu z napravami in sistemi zvez,
 • pravilno vzdrževanje MTS.

Izločilna merila:

 • nezadostno obvladovanje dela,
 • nepravilno vzdrževanje naprav in sistemov zvez,
 • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
 • neupoštevanje pravil o varnem delu z napravami in sistemi zvez.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 30
izvedba 40
dokumentacija 20
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • naprave in sistemi zvez

 • dokumenti zvez
 • osebna oprema in oborožitev kandidata
 • poligon za postavitev naprav

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en častnik zvez,
 • najmanj en podčastnik ali častnik zvez,
 • najmanj en podčastnik ali častnik SV.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja  orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu

 • pozna taktično tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve

Izvede streljanje (po izbiri komisije)

 • izvzame osebno oborožitev
 • preveri orožje in varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • zavzame položaj za streljanje
 • izvede izbor cilja
 • izvede merjenje in proženje
 • uporablja orožje
 • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
 • v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje  v določenem času
 • očisti posamezne dele
 • sestavi orožje v predpisanem vrstnem redu in preveri brezhibnost
 • odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
Poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične pripravljenosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje

 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno varnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima  znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu (motoriziranemu, protioklepnemu, minometnemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru

Z oddelkom prikaže poveljevanje in vodenje enote

 • sprejme in preuči nalogo
 • izda pripravljalno povelje
 • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
 • zbira in analizira pridobljene podatke
 • izda povelje za izvedbo naloge
 • poveljuje izvedbi naloge
 • nadzira izvajanje
 • poroča
 • analizira izvedbo naloge
Nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja  redne dnevne, tedenske in periodične preglede

 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem

Z oddelkom prikaže nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenih

 • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
 • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
 • predstavi naloge posameznih članov enote
 • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
 • ocena posameznika in enoto
 • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
 • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
Vodi stalne ali začasne enote zvez pri postavljanju elementov komunikacijskega sistema in jim poveljuje
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • izdaja ukaza za izvidovanje, premik in  za postavitev postaje zvez
 • uri podrejene in skrbi za izurjenost skupine zvez
 • organizira premik vozil zvez
 • določi razmestitev elementov postaje zvez
 • organizira in usmerja delo skupine zvez med postavljanjem elementov postaje zvez (antenski sklop, energetski sklop, ozemljitveni sklop, naprave zvez)
 • organizira pripravo, vpisovanje in nastavitev naprav za delo
 • organizira inženirijsko ureditev postaje zvez
 • organizira maskiranje postaje zvez
 • sodeluje pri varovanju postaje zvez
 • usposablja skupino zvez

 • pozna postopke pregleda sistema zvez
 • pozna norme in kriterije izurjenosti posameznika in skupine
 • pozna postopke izvajanja premika vozil
 • pozna shemo razmestitve elementov postaje zvez
 • pozna postopke postavitve postaje zvez
 • pozna pripravo postaje za delo
 • pozna organizacijo dela postaje zvez
 • pozna postopke inženirijske ureditve postaje zvez
 • pozna postopke varovanja postaje zvez
 • pozna dolžnosti posameznih članov posadke zvez
 • pozna ukrepe taktike zvez postaje zvez
 • pozna izdelavo ukaza za izvidovanje, premik in postavitev postaje zvez
 • pozna ukrepe maskiranja postaje zvez

Kandidat načrtuje postavitev elementa komunikacijskega sistema po odločitvi komisije

 • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • opiše način doseganja izurjenosti posadke ali enote za izvedbo naloge
 • izda ukaz za izvidovanje, premik in za postavitev postaje zvez v skladu s sprejeto nalogo
 • po prihodu na lokacijo postavitve postaje zvez izvede izvidovanje, določiti razmestitev elementov postaje in izdela ustrezno skico razmestitve elementov postaje zvez
 • organizira varovanje lokacije postavitve
 • organizira postavitev postaje zvez v skladu s predpisi
 • organizira pripravo, vpisovanje in nastavitev naprav za delo
 • organizira vse elemente za zagotovitev delovanja postaje zvez
 • poroča o izvedeni nalogi
Vodi stalne in začasne enote zveze pri vzdrževanju elementov sistema zvez in jim poveljuje
 • vodi vzdrževanje naprav zvez
 • vodi vzdrževanje sklopov sistema zvez

 • pozna osnovno vzdrževanje naprav zvez
 • pozna osnovno vzdrževanje sklopov sistemov zvez

Kandidat načrtuje vzdrževanje sklopa sistema zvez po odločitvi komisije

 • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • opiše način doseganja izurjenosti posadke ali enote za izvedbo naloge
 • s posadko izvede postopke vzdrževanja določenega sklopa postaje ali sistema zvez, pri čemer komisija preverja sposobnost kandidata za organizacijo vzdrževanja
 • poroča o izvedeni nalogi
Vodi stalne in začasne enote zvez pri vzpostavljanju in vzdrževanju zvez in jim poveljuje
 • organizira in usmerja delo enote zvez med vzpostavljanjem, vzdrževanjem in prekinitvijo zvez
 • organizira varovanje in razpored dela
 • organizira izpolnjevanje dokumentov zvez
 • izvaja taktične postopke posadke zvez
 • zagotavlja optimalno izkoriščenost vseh tehničnih zmožnosti sistema zvez
 • zagotavlja racionalno uporabo sistema zvez v skladu z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in z elektronskimi zaščitnimi ukrepi

 • pozna tehnične zmožnosti sistema zvez
 • pozna lastnosti širjenja elektromagnetnega valovanja
 • pozna elektronske zaščitne ukrepe
 • pozna postopke vodenja dokumentov zvez
 • pozna osnovne taktične postopke
 • pozna ukrepe varovanja postaje zvez

Kandidat vodi vzpostavitev in vzdrževanje zveze po odločitvi komisije

 • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • opiše način doseganja izurjenosti posadke ali enote za izvedbo naloge
 • organizira vzpostavitev, vzdrževanje in prekinitev zveze po dobljenem načrtu dela postaje zvez
 • izdela in obrazloži razpored dela na postaji zvez
 • organizira in preveri izpolnjevanje predpisanih dokumentov zvez
 • vodi posadko pri izvedbi taktičnega postopka (npr. napad na postajo zvez, RKB nevarnost ipd.)
 • obrazloži način optimalne izkoriščenosti vseh tehničnih zmožnosti sistema zvez
 • obrazloži racionalno uporabo sistema zvez v skladu z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in elektronskimi zaščitnimi ukrepi
Izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic

 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna v taktične postopke
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna v postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti

Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije)

 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • pripravi oborožitev in opremo
 • izvede nalogo skladno s SOP
 • poroča
 • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • upošteva varnostne ukrepe
 • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
Izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč

 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • zna uporabiti sredstva in opremo za  zaščito in reševanje

Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):

 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • pripravi oborožitev in opremo
 • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
 • poroča
 • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • upošteva varnostne ukrepe
Varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise o shranjevanju in  uporabi tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo

 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v SV

Opravi preizkus o poznavanju predpisov o varovanju tajnih podatkov:

 • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
 • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
 • hrani tajni podatek skladno s predpisi
 • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
 • arhivira ali uniči tajni podatek
 • razloži klasifikacijo dokumentov
 • našteje stopnje zaupnosti
 • razloži vstop v objekte
 • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Guid, Boris: Začasni vodi, navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1995
 • Guid, Boris: Navodilo za uporabo induktorskega telefonskega aparata M-63, Ljubljana, MORS, 1994
 • Ramor, Dular in Andrej: Navodilo za uporabo VHF radijske naprave RC-04, Ljubljana, MORS, 1998
 • Ramor, Dular in Andrej: Navodilo za uporabo HF radijske naprave RC-40, Ljubljana, MORS, 1998
 • Šantelj, Stanislav: Ročna radijska naprava RRC-02, navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1994
 • Radiotelefonski sistem RASTO, začasno navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1998
 • Kranjc, Jože: Navodilo za uporabo induktorske telefonske centrale ITC-10, MORS, Uprava za telekomunikacije, Ljubljana, 1994
 • Kadunc, Jože: Navodilo za uporabo radiorelejne naprave RRS-7, MORS, Ljubljana, 1994

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Maj. Ferdinand Pavelšek, Slovenska vojska
 • Maj. Samo Flisek, Slovenska vojska

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.