Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik zvez/podčastnica zvez

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

12.12.2008

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik zvez/podčastnica zvez (8630.049.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

 • Načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje  enote
 • Racionalno uporablja energijo, material in čas
 • Varuje življenje, zdravje in okolje
 • Komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 • Uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • Varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • Pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 • Rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • Izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah, naloge zaščite in reševanja ter naloge varovanja
 • Vodi oddelke ali vode ter jim poveljuje
 • Nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • Vodi stalne ali začasne enote zvez pri postavljanju elementov komunikacijskega sistema, pri vzdrževanju elementov sistema zvez ter pri vzpostavljanju in vzdrževanju zvez ter jim poveljuje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo nižjih taktičnih enot (skupina, oddelek, vod, četa)
 • organizira taktične postopke oddelka zvez
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v SV
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalog
 • spremlja razvoj tujih primerljivih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja

 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja naloge
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v SV in pripravlja predloge za logistično zagotovitev enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo SV, njenih rodov in služb oziroma  logistične dejavnosti v SV.
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda  SV v boju ter način zagotavljanja možnosti pogojev za bojevanje.
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v SV in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi osebno opremo in tehnična sredstva enote
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti

 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
Operativna dela Rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja  orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu

 • pozna taktično tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
Poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične pripravljenosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje

 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno varnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima  znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu (motoriziranemu, protioklepnemu, minometnemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
Nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja  redne dnevne, tedenske in periodične preglede

 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
Vodi stalne ali začasne enote zvez pri postavljanju elementov komunikacijskega sistema in jim poveljuje
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • izdaja ukaza za izvidovanje, premik in  za postavitev postaje zvez
 • uri podrejene in skrbi za izurjenost skupine zvez
 • organizira premik vozil zvez
 • določi razmestitev elementov postaje zvez
 • organizira in usmerja delo skupine zvez med postavljanjem elementov postaje zvez (antenski sklop, energetski sklop, ozemljitveni sklop, naprave zvez)
 • organizira pripravo, vpisovanje in nastavitev naprav za delo
 • organizira inženirijsko ureditev postaje zvez
 • organizira maskiranje postaje zvez
 • sodeluje pri varovanju postaje zvez
 • usposablja skupino zvez

 • pozna postopke pregleda sistema zvez
 • pozna norme in kriterije izurjenosti posameznika in skupine
 • pozna postopke izvajanja premika vozil
 • pozna shemo razmestitve elementov postaje zvez
 • pozna postopke postavitve postaje zvez
 • pozna pripravo postaje za delo
 • pozna organizacijo dela postaje zvez
 • pozna postopke inženirijske ureditve postaje zvez
 • pozna postopke varovanja postaje zvez
 • pozna dolžnosti posameznih članov posadke zvez
 • pozna ukrepe taktike zvez postaje zvez
 • pozna izdelavo ukaza za izvidovanje, premik in postavitev postaje zvez
 • pozna ukrepe maskiranja postaje zvez
Vodi stalne in začasne enote zveze pri vzdrževanju elementov sistema zvez in jim poveljuje
 • vodi vzdrževanje naprav zvez
 • vodi vzdrževanje sklopov sistema zvez

 • pozna osnovno vzdrževanje naprav zvez
 • pozna osnovno vzdrževanje sklopov sistemov zvez
Vodi stalne in začasne enote zvez pri vzpostavljanju in vzdrževanju zvez in jim poveljuje
 • organizira in usmerja delo enote zvez med vzpostavljanjem, vzdrževanjem in prekinitvijo zvez
 • organizira varovanje in razpored dela
 • organizira izpolnjevanje dokumentov zvez
 • izvaja taktične postopke posadke zvez
 • zagotavlja optimalno izkoriščenost vseh tehničnih zmožnosti sistema zvez
 • zagotavlja racionalno uporabo sistema zvez v skladu z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in z elektronskimi zaščitnimi ukrepi

 • pozna tehnične zmožnosti sistema zvez
 • pozna lastnosti širjenja elektromagnetnega valovanja
 • pozna elektronske zaščitne ukrepe
 • pozna postopke vodenja dokumentov zvez
 • pozna osnovne taktične postopke
 • pozna ukrepe varovanja postaje zvez
Izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic

 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna v taktične postopke
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna v postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti
Izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč

 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • zna uporabiti sredstva in opremo za  zaščito in reševanje
Varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise o shranjevanju in  uporabi tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo

 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v SV
Administrativna dela Vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco

 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
Komercialna dela Zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala

 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevnike v SV
Zagotavljanje kakovosti Se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične pripravljenost
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja  in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti

 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
Zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, primerno poklicno samozavest

 • obvlada naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota pri delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno tehničnih sredstev, opreme  in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo

 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
Komunikacija Komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi

 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja Varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu tero  varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna tehnične predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj. Ferdinand Pavelšek, Slovenska vojska
 • maj. Boris Cimprič, Slovenska vojska
 • maj. Samo Flisek, Slovenska vojska

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.