Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije (8630.044.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 4. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 5. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 6. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 7. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 8. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 9. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 10. varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, varuje državno premoženje v uporabi vojske
 11. preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prime storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 12. vzdržuje vojaški red in disciplino
 13. nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet
 14. varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 15. varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov vojaških organov, če z zakonom ni drugače določeno

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise v letalski enoti
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo (pod)skupine
 • organizira taktične postopke vojaške policije in sodeluje pri načrtovanju nalog
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo skladno z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj tujih primerljivih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja naloge
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja zahtevke za logistično oskrbo enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe bojne skupine
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva enote
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
poveljuje in vodi delo podrejenih ter opravlja štabne naloge
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe v Republiki Sloveniji
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje oddelku vojaške policije pri pripravi in izvedbi osnovnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • pozna pooblastila vojaškega policista, pravila službe v Slovenske vojske in splošne predpise, ki jih uporablja pri svojem delu
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje nalog
 • vodi in upravlja z ognjem formacijskega orožja
 • izvaja naloge vodje varnostno nadzorne službe
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev ter načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množice
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako naj se to popravi?)
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
izvaja naloge sistema zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodelovanje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • pozna uporabo sredstev in opreme pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke in taktiko prometa dela s sredstvi zvez
 • pozna temeljne postopke prve pomoči
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja dežurstvo in stražo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v Slovenski vojski
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, in varuje državno premoženje, ki je v uporabi vojske
 • izvaja bojne taktične postopke vojaške policije
 • nudi pomoč vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski v različnih situacijah
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih ali iskanih vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski
 • pisno in ustno opozarja vojaške osebe (preventivno, opozorilo kot ukrep vojaške policije oziroma sankcija)
 • izdaja ukaze
 • prepove približevanje objektom in okolišem, ki so posebnega pomena za obrambo oziroma prepove približevanje osebi, ki jo varuje
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • uporablja prisilna sredstva
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju preventivnih programov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • sodeluje z državnimi organizacijami in institucijami
 • sodeluje pri vzgojno propagandnem delu vojaške policije
 • sestavlja potrebne pisne izdelke
 • sodeluje v mirovnih operacijah
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in jih zagotavlja pri izvajanju nalog
 • pozna pomen in vlogo informacij ter varstva podatkov
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna razliko med pasivnim in aktivnim upiranjem
 • pozna oblike napadov na vojaške policiste in pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna osnove topografije
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • sprejema ovadbe in naznanila za kazniva dejanja in prekrške
 • sprejema in zbira obvestila, preverja resničnost le-teh
 • izvaja prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
 • zaslišuje osumljenca
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih krajev kaznivih dejanj, prekrškov, nesreč, dogodkov
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč in odreja potrebna izvedenska dela
 • skicira in fotografira kraje kaznivih dejanj, prometnih nesreč, prekrškov, dogodkov
 • fotografira, daktiloskopira in jemlje vzorce za preiskavo na DNK osumljencem kaznivih dejanj (opomba: lektorici se zdi del: »preiskavo na DNK« nerazumljiv!)
 • zavaruje sledove in predmete na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne oziroma druge nesreče ali dogodka
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • izvaja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
 • pregleduje vojaška prevozna sredstva, potnike in prtljago
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišča in naselij ter pri iskanju pogrešanih vojaških oseb in razpiše iskanje pogrešanih vojaških oseb ali predmetov
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • povabi vojaško osebo v uradne prostore
 • prime vojaško osebo
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • zadrži vojaško osebo
 • opravi pregled določenih vojaških prostorov in objektov vojaških oseb in pregleda njihovo dokumentacijo
 • izvede osebno preiskavo
 • zaseže predmete
 • uporablja prisilna sredstva
 • ugotavlja posest in promet prepovedanih drog
 • sodeluje z drugimi organi pregona in izvaja naloge po odredbi teh organov
 • sodeluje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij v zvezi z operativno zanimivimi podatki
 • svetuje vojaškim osebam, opozarja in daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • sestavlja vse potrebne pisne izdelke
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje pri izvajanju nalog
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na policiste; pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna elemente kaznivih dejanj
 • pozna nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna kriminalistične tehnike za zavarovanje in jemanje sledov ter kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov
vzdržuje vojaški red in disciplino
 • varuje interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • vzpostavlja vojaški red
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • izvaja nadzor nad nošenjem, prenašanjem, posestjo, prometom orožja in eksplozivnih snovi v vojski
 • uporablja prisilna sredstva
 • zaseže predmete
 • sestavlja vse potrebne pisne izdelke
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja policijskih pooblastil
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna namen in način uporabe opreme in tehničnih sredstev, ki se uporabljajo za vzpostavljanje vojaškega reda
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na vojaške policiste in tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri preiskovanju prometnih nesreč s pobegom
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri prevozu nevarnega blaga, živali …
 • nadzoruje in usmerja vojaški promet na javnih cestah
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • pomaga, svetuje, preprečuje, opozarja in izdaja ukaze
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vojaških voznikih
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil
 • ugotavlja hitrost vožnje
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • preventivno deluje z namenom preprečevanja prometne delinkvence med vojaškimi osebami
 • izdeluje vse potrebne pisne izdelke
 • uporablja predpisane znake vojaškega policista
 • prepoznava kršitve pri prevozu nevarnega blaga in izvaja ustrezne ukrepe
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna temelje varnosti v cestnem prometu, ki so pomembni za pravilno in varno vožnjo
 • pozna predpisane znake vojaškega policista
 • pozna listine, dodatno obvezno opremo, pogoje in načine prevoza nevarnega blaga, živali …
 • pozna kršitve pri prevozu nevarnega blaga in izvaja ustrezne ukrepe
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • opravlja naloge varovanja vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski ter objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • uporablja predpisane računalniške evidence
 • varuje osebne in druge podatke
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • sestavlja vse potrebne pisne izdelke
 • uporablja prisilna sredstva
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • prepoznava oblike napadov na varovane osebe in policiste ter pozna tehnike samoobrambe
 • uporablja različne vrste orožja in pozna njihovo delovanje
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na varovane osebe in vojaške policiste; pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nakup opreme in materiala
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevke v Slovenski vojski
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • upošteva veljavne predpise v Slovenski vojski in vojaške policije
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • ravna v skladu s človekovimi pravicami
 • odkriva in preprečuje vse vrste nestrpnosti
 • s tolerantnim pristopom zna prilagoditi ukrepanje različnim kategorijam ljudem (opomba: je bilo tako mišljeno popraviti?)
 • uporablja zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • upošteva pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanja le-teh pri izvajanju nalog
 • upošteva varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • spoštuje pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • pozna nujne ukrepe prve pomoči
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna veljavne predpise v Slovenski vojski in vojaški policiji
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila in servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne ter mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje izposojenih sredstev (opomba: se lahko »zadolžena sredstva« zamenja z »izposojena sredstva«?)
Komunikacija komunicira s sodelavci ter s strankami v postopku in sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s strankami v postopku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • sodeluje s policijo
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
 • zna vzdrževati toleranten in human odnos do različnih ljudi
 • pozna družbeni kontekst, v katerem opravlja naloge
 • pozna načela poklicne etike komuniciranja ter jih upošteva
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, predpisov o varstvu pred požari in predpise o varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in do okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter predpise o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna in uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • pozna tehnične predpise z delovnega področja vojaške policije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • major Vojko Adamič, 17. bataljon vojaške policije
 • stotnik Ladislav Gjergjek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • višji štabni vodnik Janez Šmid, Poveljstvo sil Slovenski vojski
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.