Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik/podčastnica informatik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik/podčastnica informatik (8630.043.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 4. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 5. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 6. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 7. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 8. vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje s tem
 9. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 10. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 11. načrtuje manj zahtevne projekte manjših informacijskih sistemov in aplikacij
 12. zagotavlja nemoteno delovanje informacijskih sistemov poveljevanja in kontrole
 13. sodeluje pri vzpostavljanju informacijskih sistemov poveljevanja in kontrole (v nadaljevanju IS PINK)
 14. izvaja varnostne postopke v primeru bojnega ogrožanja
 15. sodeluje v razvojnih projektih, testiranjih in eksperimentiranjih s področja IS PINK
 16. sodeluje v uvajanju IS PINK v operativno uporabo v SV
 17. izvaja naloge operativnega upravljanja in nadzora IS PINK
 18. sodeluje pri zagotavljanju varnega delovanja IS PINK
 19. upravlja bojna podatkovna radijska omrežja
 20. upravlja računalniško omrežje
 21. izvaja politiko gesel
 22. usposablja uporabnike IS PINK
 23. vzdržuje dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 24. nadzira delo podrejenih pripadnikov SV
 25. vzdržuje in zagotavlja delovanje informacijske in komunikacijske opreme

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo (pod)skupine
 • organizira taktične postopke v bojni skupini in sodeluje pri načrtovanju naloge
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v SV
 • načrtuje lastno delo skladno z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj tujih primerljivih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja naloge
 • pozna tuje primerljive enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v SV in pripravlja zahtevke za logistično zagotovitev enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo SV
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe bojne skupine
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja
 • pozna pravilnike in standardne operativne postopke s področja informacijskih sistemov poveljevanja in kontrole (v nadaljevanju IS PINK)
 • pozna koncepte, strategijo, doktrino in taktiko s področja IS PINK
načrtuje manj zahtevne projekte manjših informacijskih sistemov in aplikacij
 • oceni obstoječe stanje
 • pripravi vsebinski predlog rešitve za izboljšanje poslovanja
 • uporablja tehnike in metode za razvoj in testiranje programskih rešitev
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • izbira in pripravi ustrezna strojna in programska orodja za izvajanje delovnih nalog
 • uporablja računalnik in specializirana informacijska in komunikacijska orodja ter opremo
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva skladno z nalogami
 • seznani se z dnevnim razporedom dela in operativnimi informacijami
 • sprejema ukaze, prevzema tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri opremo, oborožitev, zaščitna sredstva za izvedbo naloge
 • izvede primopredajo notranje službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike opreme
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva pri opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
zagotavlja nemoteno delovanje informacijskih sistemov poveljevanja in kontrole
 • izpolnjuje ukaze
 • organizira, vodi in nadzoruje operativna dela v okviru upravljanja IS PINK
 • pozna gradnike IS PINK, razume njihove medsebojne povezave
usposablja in uri podrejene pripadnike Službe informatike SV
 • za svoje podrejene načrtuje urjenja s področja podpore delovanja IS PINK
 • izvaja urjenja podrejenih pripadnikov službe informatike SV
 • pozna pravila in metode timskega dela
sodeluje pri vzpostavitvi IS PINK
 • pozna in izvaja standardne operativne postopke informacijske zagotovitve ob alarmiranju enote
 • organizira in vodi premestitev strojne opreme iz stacionarnega v mobilno okolje in nazaj
 • organizira, vodi in nadzira prilagoditve nastavitev gradnikov IS PINK ob prehodih iz stacionarnega v mobilno delovanje in nazaj
 • organizira in vodi razmestitev strojne opreme na taktičnem poveljniškem mestu
 • organizira, vodi in nadzira delovanje sistema v nižjih taktičnih enotah (četa, vod, oddelek)
izvaja varnostne postopke v primeru bojnega ogrožanja
 • pozna postopke ob različnih stopnjah ogroženosti
 • sodeluje pri izvedbi varnega brisanja sistema skladno s stopnjo ogroženosti
 • v primeru kritične ogroženosti uničuje strojno opremo in varnostne kopije
 • organizira, vodi in nadzira restavracijo sistema, ko preneha stopnja ogroženosti
sodeluje v razvojnih projektih s področja IS PINK
 • pozna in uporablja pravila projektnega dela
 • sodeluje pri pripravi načrta za izvedbo projekta
 • izvaja načrtovane aktivnosti
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci
sodeluje v testiranjih in eksperimentiranjih IS PINK
 • pozna najboljše prakse s področja testiranj in eksperimentiranj informacijskih sistemov
 • sodeluje pri pripravi testnih postopkov
 • sodeluje pri izvedbi testiranj
 • sodeluje pri izdelavi načrtov eksperimentiranja
 • izvaja eksperimente
 • vrednoti rezultate testov in eksperimentov
 • predlaga ukrepe za izboljšanje
sodeluje v uvajanju IS PINK v operativno uporabo v SV
 • pozna pravilnike, ki opredeljujejo uvajanje vojaške opreme in oborožitve
 • sodeluje v izvedbi aktivnosti uvajanja IS PINK v operativno uporabo
 • sodeluje pri pripravi pravilnikov in standardnih operativnih postopkov, ki opredeljujejo delovanje novih informacijskih sistemov
 • sodeluje pri pripravi uporabniške in skrbniške dokumentacije
 • sodeluje pri pripravi programov usposabljanja za skrbnike, uporabnike ter poveljstva in enote SV
 • sodeluje pri usposabljanju uporabnikov
sodeluje pri integraciji IS PINK v mednarodno okolje
 • izvaja testiranja informacijskih sistemov poveljevanja in kontrole v okviru mednarodnih vojaških vaj in programov interoperabilnosti
 • izvaja postopke validacije in certifikacije IS PINK za uporabo v mednarodnih vojaških operacijah (NATO, OZN, EU)
 • pozna in spremlja vojaške ter tehnološke standarde za informacijske sisteme poveljevanja in kontrole
izvaja naloge operativnega upravljanja IS PINK
 • pozna in razume delovanje vseh delov IS PINK
 • upravlja z replikacijskimi pogodbami
 • upravlja, nadzira in vzdržuje podatkovne baze
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v podatkovni bazi in jim dodeljuje pravice
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v sistemu elektronske pošte
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v vojaškem sporočilnem sistemu in jim dodeljuje pravice
 • nadzoruje delovanje vseh delov sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • namešča programsko opremo in prilagaja nastavitve programske opreme uporabnikom
 • namešča popravke sistemske in uporabniške programske opreme
 • arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami
 • skrbi za hranjenje podatkov
 • pozna programski jezik za delo s podatkovno bazo
 • pozna načine izmenjave podatkov v bojnih sistemih
 • pozna postopke arhiviranja in obnavljanja ob nesrečah
 • pozna tehnično arhitekturo IS PINK
sodeluje v zagotovitvi varnega delovanja IS PINK
 • načrtuje in izvaja postopke varovanja tajnih informacij
 • uveljavlja striktno upoštevanje pravil ravnanja s tajnimi informacijami
 • arhivira sistemske in uporabniške podatke, izdeluje varnostne kopije, izvaja obnavljanje z varnostnimi kopijami
 • skrbi za hranjenje podatkov
 • sodeluje pri izvajanju osveščanja uporabnikov o varnosti v informacijskih sistemih
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija …)
 • pozna pravilnike, ki določajo varnostne ukrepe
 • pozna in izvaja standardne operativne postopke za varovanje informacij
upravlja bojna podatkovna radijska omrežja
 • nadzoruje delovanje bojnih podatkovnih radijskih omrežij
 • izvaja postavitev bojnega radijskega omrežja
 • pozna principe delovanja radijskih podatkovnih omrežij
 • pozna in obvladuje delo z radijskimi napravami v SV
 • pozna splošno funkcionalnost omrežnih komponent
upravlja računalniško omrežje
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v računalniškem omrežju in jim dodeljuje pravice
 • vzdržuje podatke o uporabnikih in uporabniških skupinah, izvaja in upravlja omrežne vire
 • nadzoruje delovanje računalniškega omrežja
 • sprejema prijave napak, identificira in odpravlja napake na komunikacijskih sistemih
 • izvaja postavitve ožičenja
 • upravlja s temeljnimi mrežnimi servisi (DNS, DS, PKI, IP)
 • izvaja naloge storitvenega centra pri pomoči uporabnikom na II. nivoju
 • sodeluje pri upravljanju s spremembami, konfiguracijami in z objavo sprememb
 • pozna različne standarde in komunikacijske protokole (TCP/IP, OSI-referenčni model ...)
 • pozna delovanje arhitekture LAN- in WAN-omrežja
 • pozna funkcionalnost omrežnih komponent
 • pozna strukture programskih jezikov
 • pozna različne standarde operacijskih sistemov (WINDOWS, LINUX, DOS ...)
izvaja politiko gesel
 • določa in nadzira gesla
 • dodeljuje pravice uporabnikom
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
usposablja uporabnike IS PINK
 • sodeluje pri usposabljanju uporabnikov IS PINK
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruliranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako naj se to popravi?)
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v SV
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti podatkov
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vzdržuje dokumentacijo informacijskega in komunikacijskega sistema
 • sodeluje pri pripravi načrta nadgradenj in vzdrževanja informacijskega in komunikacijskega sistema
 • sodeluje pri pripravi standardnih operativnih postopkov
 • vodi knjižnico programske opreme
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
vzdržuje dokumentacijo programskih rešitev in pripravlja uporabniška navodila
 • vodi dokumentacijo o vzdrževanju informacijskih sistemov
 • pozna postopke arhiviranja
 • pozna orodja za arhiviranje
Vodenje vodi projekte nadgradnje in vzdrževanja manjših informacijskih sistemov
 • usklajuje dela in naloge soizvajalcev projekta
 • sestavlja učinkovite delovne skupine
 • pozna predpise o varovanju podatkov, varstvu pri delu in varovanju okolja
 • pozna orodja za vodenje projektov in jih zna uporabljati
Nadzor dela nadzira delovanje IS PINK
 • nadzoruje delovanje posameznih delov IS PINK
 • odkriva poskuse nepooblaščene uporabe
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS-standardi
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • uporablja licenčno programsko opremo
 • uporablja s strani proizvajalca certificirano strojno in programsko opremo
 • pozna sodobne (uveljavljene) standarde kakovosti in sisteme zagotavljanja kakovosti za področje informacijske in komunikacijske opreme
 • pozna metodologijo ITIL in procese zagotavljanja delovanja IT storitev
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota pri delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • vzdržuje in izvaja manjša popravila osnovne računalniške in komunikacijske opreme
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
 • pozna procese zagotavljanja delovanja IT-storitev
Komunikacija komunicira s sodelavci ter sodeluje v projektnih timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja dela v skladu s predpisi o varstvu pri delu in zagotavlja uporabnikom varno delovanje računalniških naprav
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo skladno s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva skladno s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno ter skladno z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva, svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev ter uporabo nadzira
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna tehniške predpise in standarde ter (opomba: kaj tukaj manjka?)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janez Hafner, Slovenska vojska
 • Mihael Nagelj, Slovenska vojska
 • Slavko Turk, Slovenska vojska
 • Dragica Dovč, Slovenska vojska

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.