Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik/podčastnica premikov in transportov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik/podčastnica premikov in transportov (8630.042.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote ter spremlja rentabilnost prevozov v cestnem prometu
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 4. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 5. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 6. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 7. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 8. vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje s tem
 9. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 10. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 11. organizira in nadzira vožnjo pripadnikov enote, za katero je pristojen
 12. zagotavlja prevoz tovora in oseb s strani pripadnikov enote, za katero je pristojen
 13. izvaja po-prevozne aktivnosti

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo podrejenih
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo (pod)skupine
 • organizira taktične postopke v bojni skupini in sodeluje pri načrtovanju naloge
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v SV
 • načrtuje lastno delo skladno z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj primerljivih tujih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • izdela potrebne izračune optimalnega zlaganja različnih transportnih priprav na vozila transportnega oddelka,
 • izdela potrebne izračune porabe časa pri nakladanju, prevozu in razkladanju
 • pripravi povelja za premik oddelka in voda, pripravi najavo premika ter priprave oddelčne in v posebnih primerih vodne kolone za premik
 • izdela seznam aktivnosti, ki jih mora izvesti poveljnik transportnega oddelka pred premikom
 • izdela predlog načrta prometnega izvidništva
 • na podlagi operativnih evidenc analizira podatke o stanju vozil, ostalih MS in kadra za področje premika in transporta (referenti)
 • analizira stanje prometne infrastrukture za potrebe načrtovanja in organizacije vojaških taktičnih, operativnih in strateških premikov
 • pozna obseg prevozne dejavnosti in kapacitete panoge
 • zna analizirati potrebe po prevozih
 • zna oblikovati kratkoročne in dolgoročne cilje za dejavnost družbe na področju prevozov v cestnem prometu
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja naloge
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v SV in pripravlja zahtevke za logistično oskrbo enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe bojne skupine
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva enote
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva skladno z nalogami
 • seznani se z dnevnim razporedom dela in operativnimi informacijami
 • sprejema ukaze, prevzema tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri opremo, oborožitev, zaščitna sredstva za izvedbo naloge
 • izvede primopredajo notranje službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • izkazuje usposobljenost za opravljanje dela (veljavno in ustrezno vozniško dovoljenje, potrdilo o usposobljenosti za vožnjo vojaških vozil, posebna dovoljenja: ADR, izredni prevozi, inštruktorska dovoljenja ...)
 • preverja podatke o tehnični brezhibnosti vozil v enoti, za katero je pristojen
 • izpolnjuje predpisane dokumente pred izvedbo naloge
 • preverja veljavnost dokumentov voznikov iz enote za katero je pristojen
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike opreme
 • pozna delovni proces in tehnologijo dela v cestnem prometu
 • zna organizirati in realizirati prevoze potnikov ali tovora v cestnem prometu
 • pozna prometno geografijo
 • zna izračunati celotni in delni rezultat poslovanja
 • pozna načela ekonomične izrabe prevoznih sredstev
 • pozna aktualne probleme na vseh nivojih prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • zagotavlja oz. nadzira strežbo oz. oskrbo vozil iz enote, za katero je pristojen
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • spodbuja prevoze z javnim prometom
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna osnove Zakona o prevoznih pogodbah
 • pozna principe integralnega transporta
 • pozna predpise o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna mednarodne predpise o mednarodnih prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • podrobno pozna principe in pravila delitve dovolilnic za mednarodne prevoze potnikov ali blaga
 • zna oblikovati navodila za delo
 • pozna mednarodne konvencije in sporazume o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
 • zna izpeljati disciplinski postopek
vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
organizira in nadzira vožnjo pripadnikov enote, za katero je pristojen
 • poveljuje in vodi kolono enote, za katero je pristojen, v skladu s taktično-tehničnimi zahtevami, prometno infrastrukturo, civilnimi in z vojaškimi prometnimi predpisi, značilnostmi tovora in s predpisi o varnosti v cestnem prometu
 • zagotavlja in nadzira preverjanje delovanja vozil
 • zagotavlja in nadzira preverjanje delovanja naprav na vozilih in se ustrezno ravna v času vožnje
 • natančno upravlja vozilo
 • zagotavlja in nadzira oskrbovanje vozil z gorivi, mazivi in ostalimi tekočinami in s sredstvi za osnovno vzdrževanje
 • pravilno uporablja signalne in druge naprave v vozilu ter zagotavlja oz. spoštuje maskirno disciplino
 • zagotavlja in nadzira označevanje (maskiranje) vozil skladno s taktično situacijo, z ukazi nadrejenih ali vojaško prometno signalizacijo
 • zagotavlja in nadzira uporabo pravil za vojaška vozila pri premikih po cesti: sestava kolon, prepoznava kolon, označevanje, naloge posameznih organov v koloni
 • poveljuje pri vožnji enote, ki ji poveljuje oz. jo vozi izven urejenih prometnih površin (premagovanje vodnih ovir, premagovanje vzponov, padcev ter bočnih naklonov, zimske razmere, peščeni predeli, zmanjšana vidljivost …)
 • izvaja orientacijo v prostoru (taktično, topografsko in geografsko) s pomočjo kart, dlančnika, GPS ...
 • poveljuje pri vožnji enote, ki ji poveljuje oz. jo vozi v različnih bojnih taktičnih situacijah (pri napadu letalstva, artilerije, oklepnih enot, diverzantsko-terorističnih enot, v izpostavljenih radiološko-kemično-bioloških razmerah ...)
 • zagotavlja odpravljanje okvar na področju osnovnega vzdrževanja na MS v enoti, ki ji poveljuje
 • izvaja prometno izvidništvo
 • pozna temeljne določbe mednarodnih predpisov o prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna metode optimiranja
 • pozna metode spremljanja dela in rezultatov dela za dejavnost prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna določila Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
 • pozna Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
 • zna izdelati različne analize
zagotavlja prevoz tovora in oseb s strani pripadnikov enote za katero je pristojen
 • zagotavlja in nadzira upoštevanje zahtev po varnem prevozu tovora in oseb
 • zagotavlja in nadzira pripravo vozil na nakladanju/razkladanju
 • pri prevozu nevarnih snovi ali izrednega tovora zagotavlja in nadzira ustrezno označevanje vozil in spoštovanje predpisanih ukrepov
 • zna izdelati različne izračune in kalkulacije
 • zna izdelati kalkulacijo lastne in prodajne cene
izvaja po-prevozne aktivnosti
 • izpolnjuje zahtevano dokumentacijo o izvedeni nalogi
 • zagotavlja in nadzira izvajanje pregledov po uporabi
 • sprejema poročila od svojih podrejenih in analizira izvedbo naloge
 • poroča nadrejenemu o opravljeni nalogi
 • analizira učinkovitost dela celotnega prometa, posameznih skupin ali posamezne enote
 • zna oblikovati cene prevoznih storitev
 • zna ugotovljeni problem izraziti s številkami in z izračuni
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako to popravim?)
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v SV
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
 • pozna predpise, pravila in kriterije za pridobitev licence in kopij licence v cestnem prometu
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • sodeluje pri testiranju opreme in sredstev, ki se načrtujejo za nabavo za funkcionalno področje premika in transporta
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevke v SV
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja za to
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • upošteva zakonodajo in druge predpise s civilnega in z vojaškega cestnoprometnega področja
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS-standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • izdeluje izračune optimalnega zlaganja tovora na različna transportna sredstva
 • izbira primerna sredstva za manipulacijo pri prevozu različnih transportnih priprav
 • predlaga ustrezne rešitve pri prevozih nevarnega blaga in izrednih prevozih
 • izda povelje za premik transportnega oddelka ali druge enote, za katero je pooblaščen
 • zagotavlja pravilnost taktičnih postopkov (razmeščanje, maskiranje, vodenje kolone, razdalje med vozili ...) pripadnikov enote in MS pri izvajanju nalog
 • obvlada naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • izdeluje načrt prometnega izvidništva oz. razume izdelane organizacijske dokumente za premik in transport (diagram premika, načrt premika ...)
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
 • pozna principe delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
 • uporablja strokovno izrazoslovje s področja prevozov in transporta
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja varno delo in razvija odgovornost za lastno telo in zdravje, za naravo in okolje in za naravno ter kulturno dediščino
 • zagotavlja in nadzira uporabo tehnik ekonomične in varne vožnje
 • zagotavlja in nadzira odkrivanje okvar na vozilu
 • ravna tako, da zmanjšuje hrup in onesnaževanje zraka, ki ga povzročata delovanje motorja in izpušni plini
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo skladno s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva skladno s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno ter skladno z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva, svetuje podrejenim o uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter nadzira njihovo uporabo
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna predpise, ki urejajo prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu
 • pozna osnovna določila Zakona o prevozu nevarnega blaga
 • pozna dela in naloge varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga
 • pozna strategijo preprečevanja nesreč
 • pozna ukrepe v primeru nesreče

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Bor Balderman, PDRIU/CDR/OPTRA

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.