Katalog

Naziv:

Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo) (8630.039.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NRKBO
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • upoštevanje pravil varnega dela s sredstvi in opremo NRKBO

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje s sredstvi in opremo NRKBO
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • sredstva in oprema enote NRKBO

 • osebna oprema in oborožitev kandidata
 • ustrezen prostor – vadišče

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član častnik NRKBO
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • obvlada vodenje in poveljevanje pehotnemu (motoriziranemu, protioklepnemu, minometnemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • obvlada opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi manjšo taktično enoto NRKBO ali upravlja sredstva sistema NRKBO
 • izvaja naloge NRKB izvidništva
 • izvaja naloge NRKB opazovanja in poročanja
 • izvaja naloge RKB dekontaminacije
 • izvaja naloge v sestavi RKB laboratorija
 • skrbi za izvajanje NRKB zaščitnih ukrepov in obvlada postopke za preživetje v NRKB okolju
 • organizira ukrepe za odpravljanje posledic
 • izvaja naloge v kontrolnih skupinah NRKBO
 • izvaja naloge s področja NRKB analiz, poročanja in obveščanja
 • pozna organiziranost, opremljenost in taktiko delovanja enot NRKBO
 • ima znanja in veščine za vodenje NRKB oddelka in poveljevanje le-temu pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih ter specialističnih taktičnih postopkov enot NRKBO
 • ima znanja in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • pozna metodologijo načrtovanja delovanja enot NRKBO
 • pozna taktične postopke (SOP) pri nalogah NRKB izvidništva, opazovanja, poročanja, dekontaminacije in laboratorijskih analiz
 • pozna postopke in režime za izvajanje NRKB zaščite
 • pozna delovanje sredstev, opreme in sistemov NRKBO
 • usposobljen je za rokovanje z NRKBO sredstvi in opremo
 • pozna metodologijo napovedi o širjenju kontaminacij
 • pozna organiziranost dozimetrijske kontrole ter norme in kriterije izpostavljanja radioaktivnemu sevanju
 • pozna lastnosti materialov za zaščito pred radioaktivnim sevanjem
 • pozna postopke za nadzor kontaminacij
 • pozna procedure (postopke) za ravnanje pred, ob in po NRKB
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
izvaja postopke NRKB zaščite za zagotavljanje preživetja
 • organizira in izvaja postopke za zaščito zdravja pred delovanjem NRKB orožij in pred grožnjami s podobnimi učinki
 • uporablja NRKB zaščitna sredstva ter izvaja osebno dekontaminacijo
 • izvaja postopke za NRKB zaščito
 • sodeluje pri postavitvi naprav za skupinsko NRKB zaščito
 • prepozna jedrske in kemične napade
 • zaveda se posledic biološkega napada
 • prepozna obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada
 • pozna osnove uporabe in delovanja NRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito pred njihovim delovanjem
 • pozna RKB alarme in signale in je izurjen za ustrezne postopke
 • pozna stopnje NRKB zaščite
 • pozna in zna pravilno uporabiti zaščitno masko in zaščitno RKB obleko v določenem času
 • usposobljen je za izvedbo postopkov za zaščito pred učinki jedrske eksplozije: svetlobnim bliskom, toplotnim valom, udarnim valom ter radioaktivno sevanjem
 • izurjen je za izvajanje takojšnje osebne dekontaminacije
 • pozna oznake in načine označevanja RKB kontaminacije
 • pozna postopke za zaščito MS in živil
 • pozna osnove skupinske NRKB zaščite
 • pozna norme nošenja in je izurjen v uporabi RKB zaščitnih sredstev
 • Izvede postopke NRKB zaščite:
  • postavi zaščitno masko, lahko zaščitno obleko in ostala zaščitna sredstva v zaščitni položaj v skladu z ukazano stopnjo nevarnosti
  • ob NRKB napadu organizira izvajanje zaščitnih ukrepov v enoti
  • ob NRKB napadu organizira postopke reševanja in dekontaminacije v enoti
  • izvede postopek ob jedrski nevarnosti (jedrski eksploziji)
  • izvede postopek ob kemični nevarnosti
  • izvede postopke ob biološkem napadu
  • navede znake, ki kažejo na jedrski in kemični napad
  • navede znake, ki kažejo na obstoj kemične nevarnosti in na indikacije biološkega napada
  • izvede postopek dekontaminacije s priborom za osebno dekontaminacijo
  • navede osnovne značilnosti JRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito
  • našteje osnovne postopke pri skupinski NRKB zaščiti
  • navede pravila gibanja v objektih KOLPRO
  • oskrbi kontaminiranega ranjenca (prva pomoč z uporabo pribora za osebno dekontaminacijo, evakuacija)
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za uporabo zaščitne maske M 95 (2001).
 • Navodilo za uporabo in hranjenje lahke zaščitne obleke (LZO), 2005.
 • Navodilo za uporabo pribora za osebno dekontaminacijo, 2005.
 • Navodilo za uporabo opozorilnih znakov za označevanje nevarnega območja, opreme in zalog, 2001.
 • Navodilo za uporabo radiološkega detektorja SS M1.
 • Navodilo za uporabo kemičnega detektorja CHEMPRO 100
 • Pečan, S.: Skripta NRKBO, CDR, 2006.
 • Pečan, S.: Slovar izrazov in definicij s področja NRKBO – (slo/ang/fra), Tehnična navodila za uporabo sredstev detekcije in dozimetrije NRKBO, 2006.
 • SOP izvidniški vod - četa NRKBO
 • Jogan, S.: Mednarodno vojno (humanitarno) pravo, Uprava za razvoj MORS, Ljubljana, 1997.
 • Praznik, B.: Osnove varnostne vzgoje, Ministrstvo za obrambo, I. uprava, Ljubljana, 1993.
 • Pravila službe v Slovenski vojski, Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvoj, Ljubljana, 1996.
 • Pravila vedenja za borce, Mednarodni odbor Rdečega križa, Ženeva, 1998.
 • Ošljak, F. in soavtorji: Priročnik za poveljnike oddelkov – V. poglavje: Zagotavljanje pogojev za bojevanje, Služba za publikacijo MORS, Ljubljana, 2000.
 • Humar, D.: Pehotna (gorska, motorizirana) četa – vod. Taktični priročnik za bojevanje, Uprava za razvoj MORS, Ljubljana, 1996.
 • FM 3-3: Chemical and Biological Contamination Avoidance,
 • FM 3-3-1: Nuclear Contamination Avoidance,
 • FM 3-4: NBC Protection,
 • FM 3-5: NBC Decontamination,
 • FM 3-6: Field Behavior of NBC Agents,
 • FM 3-9: Potential Military Chemical/Biological Agents and Compounds,
 • FM 3-14, MCRP 3-37.1A: Nuclear, Biological and Chemical (NBC) Vulnerability Analysis,
 • FM 3-19: NBC Reconnaissance,
 • FM 4-02.7: Health Service Support in a Nuclear, Biological and Chemical Environment: Tactics, Techniques and Procedures,
 • Zakon o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99)
 • Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99)
 • Zakon o ratifikaciji konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (MPKO) (Uradni list RS, št. 34/97)
 • Žitko, P.: Priročnik za RKB zaščito, Uredništvo gasilskega vestnika, Ljubljana, 1987.
 • Fortuna, T.: Življenje s sevanjem, Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana, 1995.
 • Wertheim, J.: Slikovni pojmovnik kemija, Tiskarna Mladinska knjiga, Ljubljana: 1994.
 • Dimitrijević, I.: Detekcija i dozimetrija radioaktivnog zračenja, Vojnoizdavački zavod, Split, 1982.
 • Jerković, S.: Radiohemija, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1980.
 • Matijašić, A., Šajnkar, M.: Radiacijska biološka in kemična zaščita, 1968.
 • Vujadinovič, M.: Detekcija bojnih otrova, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1979.
 • Vojvodić, V.: Toksikologija bojnih otrova, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1981.
 • Grabner, A.: Navodilo za uporabo avtomatskega kemičnega detektorja M 90 (za interno uporabo), 1998.
 • Arsič, B. in soavtorji: Borba protiv najvažnijih zaraznih bolesti, 1981.
 • Birtašević, B.: Biološko orožje, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1984.
 • Djorović, M.: Radiološka, hemijska i biološka dekontaminacija, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1980.
 • Standardi Slovenske vojske: 2002(10), 2047(7), 2103(9), 2112(5), 2150(7), 2352(5), 2429(3), 2497(2)/AEP-45, 2515(1), 2871(3), 2941(2), 2984(5).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.