Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo) (8630.039.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 4. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 5. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 6. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 7. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 8. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja
 9. vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 10. nadzoruje delo podrejenih
 11. vodi manjšo taktično enoto NRKBO ali upravlja sredstva sistema NRKBO
 12. izvaja postopke NRKB zaščite za zagotavljanje preživetja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • sodeluje pri izdelavi načrta dela voda
 • načrtuje delo na nivoju oddelka / voda NRKBO
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje pomožne dokumente za izvajanje delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • analizira stanje v enoti
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe ter zagotovitev pogojev za bojevanje enot rodov in služb Slovenske vojske
 • pozna metodologijo vojaškega načrtovanja delovanj na nižji ravni
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski
 • pozna veščine za uporabo in vzdrževanje NRKBO orožja in vojaške opreme ter pozna zmožnosti NRKBO orožja in vojaške opreme
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe ter ve, kdaj so zagotovljeni pogoji za bojevanje oddelka in voda NRKBO
 • pozna strukturo, opremo in taktiko delovanja enot NRKBO zavezniških vojska do ravni voda
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno in skupno orožje, opremo in tehnična sredstva
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • izvaja predpisane varnostne ukrepe
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • naredi primopredajo dolžnosti pri opravljanju nalog varovanja, dežurstva in podobnih nalog
 • pozna načrte dela v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
Operativna dela poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • obvlada vodenje in poveljevanje pehotnemu (motoriziranemu, protioklepnemu, minometnemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • obvlada opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
vodi manjšo taktično enoto NRKBO ali upravlja sredstva sistema NRKBO
 • izvaja naloge NRKB izvidništva
 • izvaja naloge NRKB opazovanja in poročanja
 • izvaja naloge RKB dekontaminacije
 • izvaja naloge v sestavi RKB laboratorija
 • skrbi za izvajanje NRKB zaščitnih ukrepov in obvlada postopke za preživetje v NRKB okolju
 • organizira ukrepe za odpravljanje posledic
 • izvaja naloge v kontrolnih skupinah NRKBO
 • izvaja naloge s področja NRKB analiz, poročanja in obveščanja
 • pozna organiziranost, opremljenost in taktiko delovanja enot NRKBO
 • ima znanja in veščine za vodenje NRKB oddelka in poveljevanje le-temu pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih ter specialističnih taktičnih postopkov enot NRKBO
 • ima znanja in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • pozna metodologijo načrtovanja delovanja enot NRKBO
 • pozna taktične postopke (SOP) pri nalogah NRKB izvidništva, opazovanja, poročanja, dekontaminacije in laboratorijskih analiz
 • pozna postopke in režime za izvajanje NRKB zaščite
 • pozna delovanje sredstev, opreme in sistemov NRKBO
 • usposobljen je za rokovanje z NRKBO sredstvi in opremo
 • pozna metodologijo napovedi o širjenju kontaminacij
 • pozna organiziranost dozimetrijske kontrole ter norme in kriterije izpostavljanja radioaktivnemu sevanju
 • pozna lastnosti materialov za zaščito pred radioaktivnim sevanjem
 • pozna postopke za nadzor kontaminacij
 • pozna procedure (postopke) za ravnanje pred, ob in po NRKB
izvaja postopke NRKB zaščite za zagotavljanje preživetja
 • organizira in izvaja postopke za zaščito zdravja pred delovanjem NRKB orožij in pred grožnjami s podobnimi učinki
 • uporablja NRKB zaščitna sredstva ter izvaja osebno dekontaminacijo
 • izvaja postopke za NRKB zaščito
 • sodeluje pri postavitvi naprav za skupinsko NRKB zaščito
 • prepozna jedrske in kemične napade
 • zaveda se posledic biološkega napada
 • prepozna obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada
 • pozna osnove uporabe in delovanja NRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito pred njihovim delovanjem
 • pozna RKB alarme in signale in je izurjen za ustrezne postopke
 • pozna stopnje NRKB zaščite
 • pozna in zna pravilno uporabiti zaščitno masko in zaščitno RKB obleko v določenem času
 • usposobljen je za izvedbo postopkov za zaščito pred učinki jedrske eksplozije: svetlobnim bliskom, toplotnim valom, udarnim valom ter radioaktivno sevanjem
 • izurjen je za izvajanje takojšnje osebne dekontaminacije
 • pozna oznake in načine označevanja RKB kontaminacije
 • pozna postopke za zaščito MS in živil
 • pozna osnove skupinske NRKB zaščite
 • pozna norme nošenja in je izurjen v uporabi RKB zaščitnih sredstev
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja uradne pisne izdelke
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno izobražuje, usposablja in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve ter za delo na sredstvih oziroma sistemih NRKBO
 • usposablja se za izvajanje nalog na področju dela, varstva pri delu, na področju požarne varnosti in varovanja okolja in ter na področju spoštovanja tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • sodeluje v kolektivnih pripravah za usposabljanje in urjenje
 • izvaja usposabljanje in urjenje
 • spremlja in ocenjuje izurjenost svojih podrejenih
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • seznanjen je z možnostmi za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje
 • pozna zahteve, principe in didaktična načela usposabljanja s svojega strokovnega področja
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in razume potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • skrbi za osnovno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja v enoti
 • izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede in obvešča nadrejene o napakah in okvarah
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev NRKBO in ostalih sredstev enote
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konfliktne in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Đuro Sitar, CDR
 • st Nedeljko Furjanič, 18. BRKBO
 • npr Ivo Taslak, 18. BRKBO
 • maj Marjan Tušak, CDR
 • maj Boštjan Juras, CDR
 • npr Marija Kreft, CDR
 • vvod Samo Pečan, CDR
 • ppk Božidar Horaček, GŠSV
 • ppk Andrej Cestnik, CDR
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.