Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva (8630.038.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 4. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 5. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 6. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 7. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 8. vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 9. nadzoruje delo podrejenih
 10. izvaja taktične postopke inženirstva na bojišču ter »vodi ogenj« podrejene enote
 11. organizira, izvaja in nadzira delo z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) v svoji enoti
 12. vodi gradbišče pri izgradnji začasnih vojaških objektov
 13. organizira, vodi in nadzira izvajanje del ob maskiranju objektov in MS
 14. organizira vzdrževanje orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev (SIMES), oborožitvenih oziroma inženirskih sistemov ter materialno-tehničnih sredstev (MTS) v svoji enoti

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo nižjih taktičnih enot (skupina, oddelek, vod, četa)
 • organizira taktične postopke v svoji enoti skladno s pravili bojevanja
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj tujih primerljivih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • analizira količine in stanje dodeljenih sredstev in materialov ter njihovo lokacijo
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje inženirske podpore
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja nalog
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logističnih dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda inženirstva Slovenske vojske v boju ter pozna inženirske podpore bojevanja
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
 • pozna namembnost in normative porabe gradbenih materialov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva enote
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • prouči tehnično dokumentacijo za izvedbo naloge (načrt izdelave začasnega objekta …)
 • zagotovi izvajanje vseh predpisanih varnostnih ukrepov
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri količino in stanje dodeljenih sredstev
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
 • usposobljen za praktično uporabo izvedbenih načrtov za izgradnjo (izdelavo) vzdrževanje in popravilo objektov
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje inženirskemu (pionirskem, gradbenem, mostnem, pontonirskemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovne inženirske podpore
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • nadzira izvajanje ukrepov zaščite pri delu
 • pripravi zahtevek za nakup opreme in materiala
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna stanje opreme v enoti in pripravlja zahtevane obrazce in zahtevnike
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira delo enote in določa posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev ter načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
izvaja taktične postopke inženirstva na bojišču
 • neposredno vodi inženirsko izvidništvo
 • neposredno vodi izdelavo začasnih objektov (fortifikacijskih ovir in minsko-eksplozivnih ovir (MEO), mostov, cest …)
 • neposredno vodi izdelavo prehodov skozi umetne in naravne ovire
 • neposredno vodi kontrolno zaščitno službo (KZS)
 • pozna pravila in navodila za uporabo inženirskih enot nivoja oddelka ali voda
 • pozna osnovna načela bojevanja ostalih rodov Slovenske vojske
 • seznanjen je z osnovnimi načeli bojevanja tujih vojska
organizira, izvaja in nadzira delo z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) v svoji enoti
 • rokuje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES
 • uri podrejene v rokovanju z MES v oborožitvi v Slovenski vojski
 • organizira in izvaja delo z MES v svoji enoti (preverjanje brezhibnosti, prenašanje, nameščanje, vžig)
 • ima znanja in veščine za delo z MES
 • pozna pravila in predpise s področja dela z MES v Slovenski vojski
upravlja z inženirskimi sistemi (stroji in napravami)
 • neposredno poveljuje upravljalcem inženirskih sistemov
 • neposredno upravlja z inženirskim sistemom (strojem ali napravo)
 • pozna namen in osnovne podatke inženirskih sistemov v oborožitvi Slovenske vojske
 • pozna osnove motoroznanstva
 • ima certifikat za upravljanje z določenim strojem ali napravo (z motorno žago, motornim vrtalnikom, s čolnom z izvenkrmnim motorjem in s kompresorskim agregatom)
organizira, vodi in nadzira obdelavo različnih materialov in izdelavo elementov začasnih objektov
 • neposredno vodi obdelavo in izdelavo elementov iz različnih materialov
 • pozna različne gradbene materiale, njihove lastnosti in področje uporabe
 • pozna osnovne značilnosti zemljin ter kategorije zemljišč
 • pozna orodja, stroje in naprave za obdelavo različnih materialov
organizira, vodi in nadzira izgradnjo, vzdrževanje in popravilo začasnih enostavnih objektov
 • vodi izvajanje del pri pripravi gradbišča
 • izdela izračun potrebnih sredstev in materialov
 • na podlagi načrtov določi lokacijo začasnih objektov
 • neposredno vodi dela pri izdelavi začasnih objektov
 • pozna normativne podlage za organiziranje začasnih delovišč
 • pozna osnove statike
 • pozna osnove načrtovanja in organizacijo dela pri izdelavi objektov
organizira, vodi in nadzira izvajanje del ob maskiranju objektov in MS
 • izdela izračun potrebnih sredstev in materialov
 • neposredno vodi dela pri maskiranju s formacijskimi sredstvi
 • neposredno vodi dela pri maskiranju s priročnimi sredstvi
 • pozna osnovna načela in zakonitosti maskiranja
 • pozna formacijska in priročna sredstva za maskiranje
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nakup opreme in materiala
 • pozna stanje opreme v enoti in pripravlja zahtevane obrazce in zahtevnike
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela, varstva pri delu, na področju požarne varnosti in varovanja okolja ter na področju spoštovanja tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in razume potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota pri delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila in servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne in mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje izposojenih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni princip pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna tehnične predpise

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • stot Lojze Sevšek, .
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.