Katalog

Naziv:

Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica (8630.037.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica 8630.037.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Opravljen test za ladijske potapljače
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno ravnanje s potapljaško opremo
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem
 • neupoštevanje navodil za potapljanje

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema mornarice

 • vojaški čoln
 • potapljaška oprema
 • učilnica in vadišče za usposabljanje

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en mora biti častnik rodu mornarice
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik potapljač
 • najmanj en mora biti podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • izvaja dela in naloge - uporablja orožje
 • očisti puško (orožje)
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • uporablja in vzdržuje osebno in skupno oborožitev ter opremo
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • je usposobljen za vzdrževanje pehotne oborožitve in rokuje z njo
 • pozna temeljne taktične postopke na bojišču - ima osnovna znanja pehotnega podčastnika
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
rokuje z osebno potapljaško opremo in upravlja s skupno opremo enote
 • uporablja osebno potapljaško opremo
 • rokuje s strelivom in z minsko-eksplozivnimi sredstvi (SIMES)
 • rokuje s plovili
 • uporablja ostala potapljaška sredstva
 • rokuje z ostalo potapljaško opremo (poligon, ročni podvodni sonar, sistem podvodnih zvez, vzgonska dvigala)
 • rokuje s sistemom za oskrbo dihalnega medija
 • uporablja odobrene pripomočke in učna sredstva za usposabljanje potapljačev
 • pozna rokovanje s plovili
 • pozna osebno potapljaško opremo in jo zna uporabljati
 • pozna SOP za uporabo potapljaških sredstev (ročni sonar, podvodni poligon …)
 • Prikaže postopke priprave potapljaške opreme:
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaške opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • s pomočjo sistemov za oskrbo potapljaških aparatov s plini polni aparate »na odprti krog«
  • pravilno rokuje s sistemom za oskrbo dihalnega medija
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
 • Prikaže postopke uporabe ostale skupne opreme enote (po izbiri komisije):
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaške opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi podvodni poligon
  • uporabi ročni podvodni sonar
  • upošteva SOP (standardne operativne postopke) za uporabo potapljaških sredstev
  • uporabi vzgonska sredstva za premikanje in dvigovanje predmetov pod vodo
  • uporabi sistem podvodnih zvez
  • pravilno izvaja podvodno komunikacijo
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
vodi in poveljuje z oddelkom ali vodom
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v Slovenski vojski
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna osnove nacionalnovarnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna poveljevanje protiminskemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov ter njegovo vodenje
 • zna opravljati vsakodnevne naloge poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo in usposabljanje podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja ter njegovo morebitno uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna pravila uporabe protiminskega oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
izvaja taktične postopke pod vodo
 • izvaja podvodne preiskovalne tehnike
 • izvaja protidiverzantsko obrambo
 • izvaja lažja vzdrževalna dela na plovilih
 • izvaja podvodno opazovanje, zapisovanje podatkov in skiciranje
 • obvlada samoreševanje in reševanje sopotapljača iz globine na površino
 • izvaja in vodi podvodno navigacijo
 • uporablja podvodno komunikacijo
 • uporablja podvodno komunikacijo (potapljaški signali, podvodne zveze)
 • izvaja vaje za APNEO
 • izvaja vaje s SCUBA-aparatom
 • pregleduje in izvaja lažja popravila na pomolih
 • izvaja popravila na luški infrastrukturi in drugih podvodnih objektih
 • z vzgonskimi sredstvi dviguje in premešča manjše predmete pod vodo
 • pregleduje morsko dno
 • izvaja osnovne oblike protidiverzantske taktike (varovanje sidrišča, priveza …)
 • upravlja z barokomoro
 • izvaja potope na zrak in mešanice v skladu s pravili
 • uporablja potapljaška in tehnična sredstva za podvodno delovanje
 • izvaja pregled podvodnega dela plovil
 • izvaja snemanje in fotografiranje pod vodo
 • obvlada polnjenje aparatov na odprti krog pol zaprti in zaprti krog, s pomočjo sistemov za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • izvaja potope v apneji
 • pozna podvodne signale in sredstva podvodnih zvez
 • pozna potapljanje v apneji
 • pozna potapljanje s SCUBA-aparatom
 • pozna postopke izvajanja lažjih podvodnih del
 • pozna delo s podvodnimi vzgonskimi sredstvi
 • pozna podvodne preiskovalne tehnike
 • pozna podvodno navigacijo
 • pozna podvodno opazovanje, zapisovanje, skiciranje podatkov
 • pozna rokovanje z visokotlačnimi sredstvi za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • ima znanje o podvodni fotografiji in podvodnem snemanju, tako da posname kvalitetne posnetke nekega objekta na fotografski aparat in kamero
 • Prikaže postopke taktičnih potapljaških nalog (po izbiri komisije):
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaške opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • vodi podvodno navigacijo
  • izvede osnovno obliko protidiverzantske taktike
  • izvede protidiverzantsko obrambo
  • izvede osnovne ukrepe radiološko-kemično-biološke obrambe
  • pravilno izvaja podvodno komunikacijo
  • upošteva standardne operativne postopke (SOP)
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
 • Prikaže postopke specialističnih potapljaških nalog (po izbiri komisije):
  • pravilno pripravi potapljaško opremo
  • upošteva predpisan vrstni red priprave potapljaške opreme
  • oskrbi potapljaške aparate z dihalnimi mediji
  • preveri brezhibnost delovanja pripravljene potapljaške opreme
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • izvede pravilen potop v apneji
  • izvede pravilen potop s scuba aparatom
  • izvede postopke za izvedbo krožne in linijske (jackstay) preiskave
  • pregleda pomole, sidrišča in druge obalne infrastrukture
  • pregleda podvodne dele trupa plovil
  • izvede podvodno opazovanje, zapisovanje in skiciranje podatkov
  • naredi kvalitetno podvodno fotografijo ali posnetek
  • izvede plavanje po določenem azimutu
  • pravilno izvaja podvodno komunikacijo
  • upošteva standardne operativne postopke (SOP)
  • upošteva varnostna navodila za uporabo potapljaške opreme
  • sodeluje pri upravljanju hiperbarične komore (barokomore)
  • našteje postopke nudenja terapije s hiperbaričnim kisikom
  • opiše vplive visokega pritiska pri potapljanju
izvaja delo ter poveljuje in organizira delo podrejenih v protiminski enoti
 • vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod potapljačev
 • izvaja naloge vodje varnostno-nadzorne službe
 • vodi posadko enega od oborožitvenih sistemov
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • planira uporabo sredstev in število potapljačev v shemi potopa
 • določi vlogo posameznega potapljača pri potopu in uporabo sredstev za izvedbo potopa
 • vodi usposabljanja teoretičnega in praktičnega pouka
 • praktično usposablja pri potapljaških vajah
 • poveljuje organizacijski enoti (čoln, skupina)
 • organizira in vodi odstranjevanje NUS/MES
 • vodi in izvaja protidiverzantsko in protiminsko obrambo
 • vodi in izvaja RKB-obrambo
 • vodi in izvaja nadzor akvatorija
 • vodi in izvaja in nadzira logistično oskrbo organizacijske enote
 • zbira in posreduje informacije
 • kontrolira in izvaja postopke in aktivnoti v skladu s standardnimi operativnimi postopki (SOP)
 • vodi, organizira, pripravi in analizira potop
 • vodi in izvaja pirotehnična dela na kopnem
 • vodi in izvaja taktične postopke na bojišču
 • vodi in izvaja naloge varovanja na streliščih
 • izvaja kondiciranje s pehotnim orožjem
 • zagotavlja potrebne ukrepe za varno potapljanje
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih, vsakodnevnih ter izjemnih, stresnih situacijah
 • pozna postopke vodenja in poveljevanja manjših enot
 • pozna postopke varnega odstranjevanja NUS/MES
 • pozna protidiverzantsko, protiminsko, RKB obrambo
 • pozna taktične postopke manjših enot na bojišču
 • pozna osnove logistične oskrbe manjših enot
 • pozna informacijsko tehnologijo (internet, GMDSS, VHF, HF)
 • pozna postopke (patruljiranje, opazovanje) nadzora akvatorija, obalnega roba in obale
 • pozna postopke pri kontroli objektov na morju
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in analizo potopa
 • pozna postopke za varno potapljanje
 • pozna pravilno uporabo eksploziva in ravnanje z njim in s sredstvi za vžig
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • pri taktičnih potapljaških nalogah vodi manjšo taktično protiminsko enoto ali posebno skupino
  • pri specialističnih potapljaških nalogah vodi manjšo taktično protiminsko enoto ali posebno skupino
  • z oddelkom praktično prikaže organizacijo dela enote
  • sprejeme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje izvedbe naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
izvaja pomoč ob potapljaški nesreči in nesreči na morju
 • nudi prvo pomoč ob potapljaški nesreči in nesreči na morju
 • organizira in izvaja pomoč ob nesrečah na morju
 • organizira in izvaja evakuacijo pri potapljaški nesreči ali nesreči na morju
 • organizira in nudi prvo pomoč z uporabo kisika pri potapljaški nesreči
 • pozna postopke nudenje prve pomoči z uporabo kisika
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri nesrečah na morju
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri potapljaških nesrečah
 • Izvede prvo pomoč v simulirani situaciji:
  • sopotapljača pravilno reši iz globine na površino
  • poškodovanega ali obolelega potapljača pripravi za transport
  • nudi osnovno prvo pomoči in prvo pomoč s kisikom
  • upošteva pravila nudenja prve pomoči in oskrbe s kisikom
  • opiše vzroke nastanka poškodb in obolenj
  • opiše postopke izvajanja preventivnih ukrepov za preprečitev poškodb in obolenj
  • poroča zdravniku o dogajanju in o stanju ponesrečenega
upravlja čolne
 • opazuje navigacijske oznake in nadzira položaj plovila na morju
 • spremlja in upošteva hidrometeorološko situacijo na morju
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali za druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja metode terestične in elektronske navigacije za določanje položaja plovila
 • uporablja navigacijska sredstva in pripomočke
 • izvaja varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
 • uporablja navigacijske publikacije, priročnike in karte
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • upravlja s plovilom v času plovbe
 • manevrira s čolnom v času priveza, odveza ali sidranja
 • izvaja manevre v skladu z načrtom iskanja in reševanja na morju
 • rokuje pri prevozu tovora in potnikov
 • izvaja natovarjanje/raztovarjanje tovora ter vkrcanje/izkrcanje potnikov
 • izvaja prevoz potapljaškega MTS
 • izvaja prevoz minsko-eksplozivnih sredstev v skladu s predpisi
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo in manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna terestično in elektronsko navigacijo
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
 • pozna merila za prevoz NUS/MES
 • Izvede nalogo s čolnom (po izboru komisije):
  • pripravi čoln na plovbo
  • izvede varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenj na morju
  • uporabi različne navigacijske priročnike
  • uporablja terestično in elektronsko navigacijo
  • uporablja optoelektronska sredstva
  • spremlja in upošteva vremenske pogoje
  • uporablja sredstva komunikacije
  • izvede manever v skladu z načrtom iskanja in reševanja na morju
  • pravilno priveže ali zasidra čoln
  • zaključi plovbo, pregleda in oskrbi čoln
  • opiše postopke varovanja oseb in okolja pri prevozu nevarnih snovi
  • opiše posebne pogoje in varnostne predpise pri prevozu minsko-eksplozivnih sredstev
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • izvaja protiminske naloge
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke protiminskih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • izvaja ukrepe reševanja na vodi in iz vode
 • pomaga pri vseh vrstah nesreč na vodi
 • izvaja reševanje iz helikopterja (ujma)
 • obvladuje postopke reševanja iz vode
 • pozna reševanje na morju s pomočjo helikopterja
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varstvo v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja z informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo puškomitraljeza
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo minometa
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-1
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo RPOO-2
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo PORS
 • Pravilo pehotna četa vod
 • Navodilo: motorizirani vod
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • porf Miran Balažic, 430. mornariški divizion
 • vvod Boštjan Sevčnikar, 430. mornariški divizion
 • vvod Goran Car, 430. mornariški divizion
 • vvod Jernej Celestina, 430. mornariški divizion
 • vvod Sebastijan Šavron, 430. mornariški divizion
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.