Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica (8630.037.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 6. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 7. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 9. vzdržuje osebno orožje in potapljaško opremo ter rokuje s tem
 10. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 11. izvaja delo ter poveljuje in organizira delo podrejenih v protiminski enoti
 12. izvaja taktične postopke pod vodo
 13. izvaja pomoč ob potapljaških nesrečah in nesrečah na morju
 14. upravlja čolne

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • izvaja kratkoročno in dolgoročno načrtovanje dela enot
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo skupine podrejenih vojakov
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter možnosti za zagotovitev pogojev za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanja in ga uporablja v praksi na svojem nivoju linije vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
spremlja, zbira in upošteva različne informacije, predpise in standarde o pomorstvu in potapljanju
 • zbira različne informacije in dokumente o delovanju civilnega in vojaškega pomorstva in vojaškega potapljanja
 • spremlja civilne in vojaške pomorske in potapljaške predpise, normative in standarde
 • upošteva pravila za uporabo vojaških plovil
 • upošteva normative in čase za izvedbo posameznih nalog
 • upošteva splošne pomorske predpise
 • upošteva mednarodno vojaško in civilno pomorsko pravo ter konvencije
 • upošteva NATO-standarde in postopke za izvedbo aktivnosti v sodelovanju s partnerskimi mornaricami
 • pozna slovenske in mednarodne potapljaške in pomorske predpise, NATO-Stanage
 • pozna mednarodno vojaško in civilno pomorsko pravo ter konvencije
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
 • pozna postopke za organiziranje, pripravo, vodenje in izvajanje
 • usposabljanja vojakov in oddelka
pripravi potapljaško opremo
 • pregleda in pripravi pripomočke in učna sredstva za usposabljanje
 • po potrebi odredi pripravo podvodnega poligona
 • odredi pripravo plovila
 • odredi pripravo ostalih potapljaških sredstev
 • pripravi osebno potapljaško opremo
 • pozna SOP za pripravo podvodnih poligonov
 • pozna pripravo plovila
 • pozna pripravo osebne potapljaške opreme
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • izvaja dela in naloge - uporablja orožje
 • očisti puško (orožje)
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • uporablja in vzdržuje osebno in skupno oborožitev ter opremo
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • je usposobljen za vzdrževanje pehotne oborožitve in rokuje z njo
 • pozna temeljne taktične postopke na bojišču - ima osnovna znanja pehotnega podčastnika
rokuje z osebno potapljaško opremo in upravlja s skupno opremo enote
 • uporablja osebno potapljaško opremo
 • rokuje s strelivom in z minsko-eksplozivnimi sredstvi (SIMES)
 • rokuje s plovili
 • uporablja ostala potapljaška sredstva
 • rokuje z ostalo potapljaško opremo (poligon, ročni podvodni sonar, sistem podvodnih zvez, vzgonska dvigala)
 • rokuje s sistemom za oskrbo dihalnega medija
 • uporablja odobrene pripomočke in učna sredstva za usposabljanje potapljačev
 • pozna rokovanje s plovili
 • pozna osebno potapljaško opremo in jo zna uporabljati
 • pozna SOP za uporabo potapljaških sredstev (ročni sonar, podvodni poligon …)
vodi in poveljuje z oddelkom ali vodom
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v Slovenski vojski
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna osnove nacionalnovarnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna poveljevanje protiminskemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov ter njegovo vodenje
 • zna opravljati vsakodnevne naloge poveljnika oddelka v miru
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo in usposabljanje podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja ter njegovo morebitno uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna pravila uporabe protiminskega oddelka in pravila upravljanja z ognjem
izvaja taktične postopke pod vodo
 • izvaja podvodne preiskovalne tehnike
 • izvaja protidiverzantsko obrambo
 • izvaja lažja vzdrževalna dela na plovilih
 • izvaja podvodno opazovanje, zapisovanje podatkov in skiciranje
 • obvlada samoreševanje in reševanje sopotapljača iz globine na površino
 • izvaja in vodi podvodno navigacijo
 • uporablja podvodno komunikacijo
 • uporablja podvodno komunikacijo (potapljaški signali, podvodne zveze)
 • izvaja vaje za APNEO
 • izvaja vaje s SCUBA-aparatom
 • pregleduje in izvaja lažja popravila na pomolih
 • izvaja popravila na luški infrastrukturi in drugih podvodnih objektih
 • z vzgonskimi sredstvi dviguje in premešča manjše predmete pod vodo
 • pregleduje morsko dno
 • izvaja osnovne oblike protidiverzantske taktike (varovanje sidrišča, priveza …)
 • upravlja z barokomoro
 • izvaja potope na zrak in mešanice v skladu s pravili
 • uporablja potapljaška in tehnična sredstva za podvodno delovanje
 • izvaja pregled podvodnega dela plovil
 • izvaja snemanje in fotografiranje pod vodo
 • obvlada polnjenje aparatov na odprti krog pol zaprti in zaprti krog, s pomočjo sistemov za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • izvaja potope v apneji
 • pozna podvodne signale in sredstva podvodnih zvez
 • pozna potapljanje v apneji
 • pozna potapljanje s SCUBA-aparatom
 • pozna postopke izvajanja lažjih podvodnih del
 • pozna delo s podvodnimi vzgonskimi sredstvi
 • pozna podvodne preiskovalne tehnike
 • pozna podvodno navigacijo
 • pozna podvodno opazovanje, zapisovanje, skiciranje podatkov
 • pozna rokovanje z visokotlačnimi sredstvi za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • ima znanje o podvodni fotografiji in podvodnem snemanju, tako da posname kvalitetne posnetke nekega objekta na fotografski aparat in kamero
izvaja delo ter poveljuje in organizira delo podrejenih v protiminski enoti
 • vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod potapljačev
 • izvaja naloge vodje varnostno-nadzorne službe
 • vodi posadko enega od oborožitvenih sistemov
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • planira uporabo sredstev in število potapljačev v shemi potopa
 • določi vlogo posameznega potapljača pri potopu in uporabo sredstev za izvedbo potopa
 • vodi usposabljanja teoretičnega in praktičnega pouka
 • praktično usposablja pri potapljaških vajah
 • poveljuje organizacijski enoti (čoln, skupina)
 • organizira in vodi odstranjevanje NUS/MES
 • vodi in izvaja protidiverzantsko in protiminsko obrambo
 • vodi in izvaja RKB-obrambo
 • vodi in izvaja nadzor akvatorija
 • vodi in izvaja in nadzira logistično oskrbo organizacijske enote
 • zbira in posreduje informacije
 • kontrolira in izvaja postopke in aktivnoti v skladu s standardnimi operativnimi postopki (SOP)
 • vodi, organizira, pripravi in analizira potop
 • vodi in izvaja pirotehnična dela na kopnem
 • vodi in izvaja taktične postopke na bojišču
 • vodi in izvaja naloge varovanja na streliščih
 • izvaja kondiciranje s pehotnim orožjem
 • zagotavlja potrebne ukrepe za varno potapljanje
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih, vsakodnevnih ter izjemnih, stresnih situacijah
 • pozna postopke vodenja in poveljevanja manjših enot
 • pozna postopke varnega odstranjevanja NUS/MES
 • pozna protidiverzantsko, protiminsko, RKB obrambo
 • pozna taktične postopke manjših enot na bojišču
 • pozna osnove logistične oskrbe manjših enot
 • pozna informacijsko tehnologijo (internet, GMDSS, VHF, HF)
 • pozna postopke (patruljiranje, opazovanje) nadzora akvatorija, obalnega roba in obale
 • pozna postopke pri kontroli objektov na morju
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in analizo potopa
 • pozna postopke za varno potapljanje
 • pozna pravilno uporabo eksploziva in ravnanje z njim in s sredstvi za vžig
izvaja pomoč ob potapljaški nesreči in nesreči na morju
 • nudi prvo pomoč ob potapljaški nesreči in nesreči na morju
 • organizira in izvaja pomoč ob nesrečah na morju
 • organizira in izvaja evakuacijo pri potapljaški nesreči ali nesreči na morju
 • organizira in nudi prvo pomoč z uporabo kisika pri potapljaški nesreči
 • pozna postopke nudenje prve pomoči z uporabo kisika
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri nesrečah na morju
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri potapljaških nesrečah
upravlja čolne
 • opazuje navigacijske oznake in nadzira položaj plovila na morju
 • spremlja in upošteva hidrometeorološko situacijo na morju
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali za druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja metode terestične in elektronske navigacije za določanje položaja plovila
 • uporablja navigacijska sredstva in pripomočke
 • izvaja varno plovbo skladno s pravili za izogibanje trčenjem na morju
 • uporablja navigacijske publikacije, priročnike in karte
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • upravlja s plovilom v času plovbe
 • manevrira s čolnom v času priveza, odveza ali sidranja
 • izvaja manevre v skladu z načrtom iskanja in reševanja na morju
 • rokuje pri prevozu tovora in potnikov
 • izvaja natovarjanje/raztovarjanje tovora ter vkrcanje/izkrcanje potnikov
 • izvaja prevoz potapljaškega MTS
 • izvaja prevoz minsko-eksplozivnih sredstev v skladu s predpisi
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo in manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna terestično in elektronsko navigacijo
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
 • pozna merila za prevoz NUS/MES
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • izvaja protiminske naloge
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke protiminskih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • izvaja ukrepe reševanja na vodi in iz vode
 • pomaga pri vseh vrstah nesreč na vodi
 • izvaja reševanje iz helikopterja (ujma)
 • obvladuje postopke reševanja iz vode
 • pozna reševanje na morju s pomočjo helikopterja
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varstvo v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela pripravlja uradne pisne izdelke
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • uporablja pravila pisarniškega poslovanja in pisnega sporočanja
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
vodi potapljaško dokumentacijo
 • vodi dokumentacijo plovil (dnevnik čolna, tehnične knjižice naprav ...)
 • vodi dnevnik potopov
 • izdela poročila o izvedbi aktivnosti
 • pripravi dokumentacijo za arhiviranje
 • napiše izjavo o dogodku
 • pozna vodenje dnevnika čolna, dnevnika potapljanja, tehničnih knjižic
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi in organizira delo v enoti, začasnih skupinah
 • izvaja nadzor in vrednotenje izurjenosti podrejenih
 • opravlja redne in izredne razgovore s podrejenimi
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzoruje izvajanje nalog podrejenih
 • izvaja nadzor urjenja podrejenih
 • pozna vnaprej določene kriterije in zahteve za izvedbo posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve, potapljaške opreme in ostalih MTS
 • izvaja naloge na področju dela, varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • sodeluje pri usposabljanju ter urjenju posameznikov in enot
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge urjenja za izvedbo nalog
zagotavlja kakovost pri izvajanju nalog in odgovarja zanjo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ravna v skladu s človekovimi pravicami
 • s tolerantnim pristopom zna prilagoditi ukrepanje različnim kategorijam ljudi
 • upošteva pravila službe v Slovenski vojski ter določila etičnega kodeksa vojske
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • zagotavlja možnosti za odpravljanje napak in daje navodila za to
 • zagotavlja varovanje vojaških skrivnosti in osebnih podatkov
 • spremlja trende v stroki in daje pobude za izboljšave
 • deluje skladno s predpisano zakonodajo in z normativi
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti ter pomen takega ravnanja
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja za to
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila načrtuje in organizira vzdrževanje opreme in oborožitve
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
vzdržuje orožje in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osebno opremo in oborožitev
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve, opreme in sistemov
 • pozna postopke izvajanja rednih dnevnih, tedenskih in periodičnih pregledov
 • pozna postopke vzdrževanja osebne opreme in oborožitve
 • pozna postopke vzdrževanja kolektivne oborožitve, opreme in sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in za okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • izvaja pravilno namestitev, uporabo in shranjevanje okolju nevarnih sredstev in naprav v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva, svetuje podrejenim o uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter nadzira njihovo uporabo
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • porf Miran Balažic, 430. mornariški divizion
 • vvod Sebastjan Šavron, 430. mornariški divizion
 • vvod Boštjan Sevčnikar, 430. mornariški divizion
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.