Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka (8630.036.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 6. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 7. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 9. vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje z njim
 10. poveljuje pomorski organizacijski enoti
 11. upravlja čolne in rokuje z njimi ter prevaža tovor in potnike

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • izvaja kratkoročna in dolgoročno načrtovanje dela enot
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v SV
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo skupine podrejenih mornarjev
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • sodeluje pri izdelavi načrta usposabljanja
 • sodeluje pri izdelavi elaboratov za vaje in streljanja
 • izbira različne informacije in dokumente o delovanju pomorstva
 • spremlja civilne in vojaške pomorske predpise, normative in standarde
 • daje navodila podrejenim v organizacijski enoti (skupini, oddelku)
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter možnosti za zagotovitev pogojev za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v SV in pripravlja predloge za logistično zagotovitev enote
 • pozna splošne zakone in predpise, pomembne za področje dela
proučuje pravne norme in pravila na področju pomorstva
 • upošteva pravila uporabe vojaških plovil
 • upošteva metodologijo organizacije in načrtovanja dela ter usposabljanja v pomorskih enotah SV in na vojaškem plovilu
 • upošteva normative in čase za izvedbo posameznih nalog
 • upošteva splošne pomorske predpise
 • upošteva mednarodno vojaško in civilno pomorsko pravo ter konvencije
 • upošteva NATO-standarde in postopke za izvedbo aktivnosti v sodelovanju s partnerskimi mornaricami
 • seznanjen je s pravili, z navodili, s konvencijami in standardi dela v pomorstvu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v organizacijski enoti
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike in praktično znanje za organiziranje, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
pripravi pripomočke za plovbo
 • analizira različno tehnično dokumentacijo
 • skrbi za ažurnost navigacijskih kart in publikacij
 • skrbi za materialno popolnjenost organizacijske enote za izvedbo specifične naloge
 • pregleda in pripravi pripomočke in učna sredstva za usposabljanje
 • pozna tehnično dokumentacijo za opremo in sredstva na zadolžitvi
 • pozna pripomočke in učna sredstva za usposabljanje
 • pozna materialno formacijo podrejene enote
 • usposobljen je za izvajanje korekcij navigacijskih kart in publikacij
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • izvaja dela in naloge - uporablja orožje
 • očisti puško (orožje)
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • uporablja in vzdržuje osebno in skupno oborožitev ter opremo
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • je usposobljen za vzdrževanje pehotne oborožitve in za rokovanje z njo
 • pozna temeljne taktične postopke na bojišču - ima osnovna znanja pehotnega podčastnika
poveljuje podrejenim in organizira njihovo delo
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v SV
 • svetuje operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi in jim daje navodila
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • usposobljen je za vodenje in poveljevanje pehotnemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • usposobljen je za poveljevanje pehotnim oddelkom v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo in usposabljanje podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja ter njegovo morebitno uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • usposobljen je za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda pehota pri uresničevanju osnovnih ognjenih in taktičnih nalog na bojišču
 • pozna osnovne dela z ljudmi in splošne naloge poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe pehotnega oddelka in pravila upravljanja z ognjem
poveljuje pomorski organizacijski enoti
 • poveljuje oddelku čolnov
 • poveljuje skupini ali timu
 • porablja in vzdržuje osebno in ladijsko oborožitev
 • izvaja iskanje in reševanje na morju
 • izvaja ukrepe za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
 • izvaja protidiverzantsko, protizračno, protiraketno in protiartilerijsko, protiminsko in protidesantno obrambo
 • izvaja RKB-obrambo
 • izvaja napad na nasprotnikove cilje
 • izvaja nadzor akvatorija
 • izvaja združeno plovbo (plovba v formaciji in sodelovanje z drugimi plovili ali s helikopterji)
 • izvaja in nadzira logistično oskrbo organizacijske enote
 • izdaja povelja podrejenim in nadzira njihovo realizacijo
 • zbira in posreduje informacije
 • kontrolira in izvaja postopke in aktivnosti v skladu s standardnimi operativnimi postopki (SOP) na plovilih
 • izvaja ladijsko stražo
 • pozna navodila o uporabi in vzdrževanju osebne in ladijske oborožitve
 • pozna osnove poveljevanja oddelku čolnov, skupini, timu
 • usposobljen je za uporabo sredstev in tehnik iskanja in reševanja na morju
 • usposobljen je za izvajanje ukrepov za preprečevanje požara, vdora vode in okvar na plovilih
 • pozna postopke za protidiverzantsko, protizračno, protiraketno in protiartilerijsko, protiminsko in protidesantno obrambo
 • pozna postopke RKB-obrambe v organizacijski enoti
 • pozna načela in postopke napada na nasprotnikove cilje
 • pozna postopke nadzora morskega akvatorija in kontrole plovil
 • pozna postopke združene plovbe manjših plovil (čolnov v sodelovanju z drugimi plovili ali s helikopterji)
 • pozna postopke za logistično oskrbo organizacijske enote
 • pozna osnove poveljevanja manjšim enotam
 • pozna tehnike zbiranja in posredovanja informacij
 • pozna standardne operativne postopke (SOP) na plovilih, s katerimi upravlja
 • pozna dolžnosti podčastnika v okviru ladijske straže
upravlja čolne in rokuje z njimi ter prevaža tovor in potnike
 • opazuje navigacijske oznake in pomorski promet ter poroča
 • spremlja in upošteva hidrometeorološko situacijo na morju
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • sodeluje pri vkrcanju/izkrcanju potnikov na krovu ter natovarjanju/raztovarjanju tovora
 • sodeluje pri prevozu MTS
 • uporablja optoelektronska sredstva
 • manevrira z ladijskim čolnom
 • sodeluje pri vkrcanju/izkrcanju potnikov na krovu in natovarjanju/raztovarjanju tovora v skladiščih plovil
 • sodeluje pri prevozu nevarnih snovi
 • pozna navigacijske oznake in pomorski promet ter je usposobljen za poročanje
 • pozna uporabo optoelektronskih sredstev
 • pozna uporabo sredstev komunikacij na plovilu
 • pozna uporabo sredstev za reševanje na morju
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna osnove terestične in elektronske navigacije
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • izvaja protiminske naloge
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke pomorskih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • izvaja ukrepe reševanja na vodi in iz vode
 • pomaga pri vseh vrstah nesreč na vodi
 • izvaja reševanje iz helikopterja (ujma)
 • obvladuje postopke reševanja iz vode
 • pozna reševanje na morju s pomočjo helikopterja
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varnost v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v SV
Administrativna dela pripravlja uradne pisne izdelke
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • uporablja pravila pisarniškega poslovanja in pisnega sporočanja
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v SV
vodi operativno pomorsko in učno dokumentacijo
 • vodi dokumentacijo plovila (ladijski dnevnik, radijski dnevnik, tehnične knjižice naprav ...)
 • vodi učne dokumentacije (dnevnik usposabljanja, dnevnik streljanja ...)
 • izdela poročila o izvedbi aktivnosti
 • pripravi dokumentacijo za arhiviranje
 • usposobljen je za vodenje dokumentacije plovila (ladijski dnevnik, radijski dnevnik, tehnične knjižice naprav ...)
 • usposobljen je za vodenje učne dokumentacije (dnevnik usposabljanja, dnevnik streljanja ...)
 • usposobljen je za izdelavo poročil o izvedbi aktivnosti
 • pozna postopke za predajo dokumentacije v arhiv
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala
 • pozna postopke za izdelavo zahtevkov za nabavo opreme in materiala
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve, potapljaške opreme in ostalih MTS
 • izvaja naloge na področju dela, varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • sodeluje pri usposabljanju ter urjenju posameznikov in enot
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge urjenja za izvedbo nalog
zagotavlja kakovost pri izvajanju nalog in odgovarja zanjo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ravna v skladu s človekovimi pravicami
 • s tolerantnim pristopom zna prilagoditi ukrepanje različnim kategorijam ljudi
 • upošteva pravila službe v SV ter določila etičnega kodeksa vojske
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • zagotavlja možnosti za odpravljanje napak in daje navodila za to
 • zagotavlja varovanje vojaških skrivnosti in osebnih podatkov
 • spremlja trende v stroki in daje pobude za izboljšave
 • deluje skladno s predpisano zakonodajo in z normativi
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • pozna svoje področje dela in pravila službe v SV
 • pozna predpise o delovnem razmerju
 • usposobljen je za delo z ljudmi in vodenje manjših organizacijskih enot (skupine, oddelka, voda)
 • pozna predpise o varovanju tajnih in osebnih podatkov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • skrbi za sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne, polletne, letne tehnične preglede
 • pozna sistem vzdrževanja posameznih sredstev enote
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
 • pozna navodila in standardne operativne postopke za vzdrževanje sredstev, opreme in oborožitve, ki jih uporablja pri delu
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • komunicira z okolico
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje in sobojevanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • komunicira v tujem jeziku
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • usposobljen je za uporabo formacijskih tehničnih sredstev za prenos podatkov
 • usposobljen je za uporabo različnih stilov komuniciranja z nadrejenimi in s podrejenimi ter sosednjimi enotami
 • usposobljen je za komuniciranje v vsaj enem tujem jeziku
izvaja komunikacijo na morju
 • izvaja pomorsko komunikacijo v skladu z GMDSS-konvencijo
 • uporablja civilna in vojaška sredstva zvez
 • uporablja informacijsko tehnologijo, internetno in intranetno komunikacijo
 • usposobljen je za uporabo sredstev za komuniciranje in informacijske tehnologije na plovilih
 • pozna postopke komuniciranja in uporabe informacijske tehnologije
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe za lastno zavarovanje
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna predpise o uporabi orožja
 • usposobljen je za nudenje prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • kapitan fregate Ivan Žnidar, 430. mornariški divizion
 • poročnik fregate Bogomir Tomažič, 430. mornariški divizion
 • štabni vodnik Dušan Ivančič, 430. mornariški divizion
 • Koordinator:Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.