Katalog

Naziv:

Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove 86300351

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove  8630.035.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednje strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri
 • Končana šola za podčastnike - smer letalstvo
 • Ustrezno tehnično usposabljanje v organizaciji, ki izvaja usposabljanje za letalsko tehnično osebje po izvedbenem predpisu 2042/2003, priloga IV, DEL-147
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

EASA Izvedbeni predpis št. 2042/2003, priloga III, DEL-66.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nestrokovno ravnanje z zrakoplovi
 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
naloga70
ustni zagovor zaključne naloge30

Kandidat opravi preizkus, če pravilno odgovori na vsaj 75% vprašanj.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • vzdrževalna letalska organizacija, organizirana skladno z DEL-145

 • učilnica z didaktičnimi sredstvi
 • didaktična sredstva v obliki zrakoplova, komponent in sistemov

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član letalski inženir z veljavno licenco C po DEL-66
 • najmanj en član letalski tehnik z veljavno licenco B ali C po DEL-66
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • sodeluje v timu in delegira naloge skladno s strokovno hierarhijo dela, določeno z delovnim nalogom
 • sodeluje pri reševanju problemov, do katerih pride pri vzdrževanju zrakoplovov
 • koordinira delo tima
 • usmerja delo v timu
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje oddelku pri izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča nadrejenemu
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vzdržuje, izvaja preglede, odpravlja napake na zrakoplovih
 • oceni obseg in zahtevnost del
 • seznani se z delovnim nalogom
 • seznani se z delovnimi karticami
 • seznani se s tehnično, tehnološko in operativno dokumentacijo zrakoplova (MM)
 • pripravi zrakoplov za redni pregled
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na strukturi zrakoplova, pogonskih sistemih, komponentah in pomožnih agregatih
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na električnih sistemih, elektronskih sistemih, radijsko-navigacijskih napravah
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na oborožitvenih sistemih
 • opravi defektacijo napake/okvare
 • skladno s proceduro, opisano v tehnični dokumentaciji zrakoplova, demontira okvarjeni del
 • izbere potrebne rezervne in nadomestne dele ter potrošni material
 • izbere potrebna specialna orodja, testno in diagnostično opremo
 • vgrajuje nove dele na zrakoplov
 • zamenjuje dele z omejeno življenjsko dobo
 • opravlja vizualne preglede komponent in sistemov v skladu s priročnikom vzdrževanja
 • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin
 • izvaja testiranje in meritve sistemov
 • izvaja korekcije merjenih veličin
 • pregleda dele zrakoplova, ki se zamenjajo glede na njihovo stanje (ON – CONDITION)
 • pripravi zrakoplov na preizkusni let
 • oceni obseg in vrsto napake/okvare
 • ugotovi vzrok napake/okvare, locira napako/okvaro
 • pripravi maziva in olja
 • pravilno rokuje z letalskimi deli in sklopi, jih pravilno čisti in konzervira
 • pravilno skladišči in hrani letalske dele
 • pozna osnove strojništva
 • pozna tehnologijo diagnostike
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna osnove ATA-poglavij
 • pozna strukturo zrakoplova
 • pozna osnove aerodinamike
 • pozna osnove delovanja batnih in turbinskih motorjev
 • pozna tehnične karakteristike zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze. Pozna postopke za izvedbo rednih pregledov zrakoplovov. Pozna sisteme, sklope, naprave in dele na zrakoplovih
 • pozna funkcionalno delovanje sistemov in naprav, vgrajenih na zrakoplov
 • pozna interne predpise o delu z rezervnimi deli
 • Kandidat na določenem tipu zrakoplova (po izboru komisije) prikaže in predstavi vzdrževanje:
  • sprejme in prouči nalogo
  • pregleda komponente in sisteme v skladu s priročnikom vzdrževanja
  • oceni obseg in vrsto napake/okvare
  • opravi meritve električnih in neelektričnih veličin
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na strukturi zrakoplova
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na pogonskih sistemih
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na komponentah
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na pomožnih agregatih
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na električnih sistemih
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na elektronskih sistemih
  • opravi pregled in prikaže odpravo napake na radijsko-navigacijskih napravah
  • uporabi potrebna specialna orodja, testno in diagnostično opremo
  • pozna sestavo tehnične, tehnološke dokumentacije
  • upošteva tehnično dokumentacijo zrakoplova za demontiranje okvarjenih delov
  • ob uporabi katalogov rezervnih delov zna poiskati rezervne dele v kataloških številkah
  • zna uporabljati vzdrževalne priročnike
  • pozna vsebinsko sestavo priročnika
  • prikaže merjenje določene veličine
  • pravilno ravna s testnimi napravami in testnimi procedurami
  • pripravi zrakoplov na preizkusni let
izvaja modifikacije in nadgradnje zrakoplovov
 • seznani se z dokumentacijo zrakoplova
 • seznani se z delovnim nalogom in modifikacijskim načrtom
 • pripravi zrakoplov za modifikacijo
 • pripravi vsa potrebna orodja, specialna orodja, testne naprave
 • pripravi potreben potrošni material in nadomestne dele
 • sodeluje v projektnih timih
 • pozna osnove strojništva
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna osnove ATA-poglavij
 • pozna strukturo zrakoplova
 • pozna osnove aerodinamike
 • pozna osnove delovanja batnih in turbinskih motorjev
 • pozna tehnične karakteristike zrakoplova
 • pozna sisteme, sklope, naprave in dele zrakoplova
 • pozna funkcionalno delovanje sistemov in naprav, vgrajenih na zrakoplov
 • pozna postopke za izvedbo modifikacije
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • Izvede modifikacijo zrakoplova in prikaže praktični primer izvedbe servisnega biltena
  • sprejme in prouči nalogo
  • pripravi zrakoplov, potrebna orodja in potrošni material za modifikacijo
  • izvede modifikacijo in nadgradnjo zrakoplovov
  • upošteva interne postopke modifikacije
  • upošteva navodila tehnične in tehnološke dokumentacije
  • ob uporabi katalogov rezervnih delov poišče rezervne dele v kataloških številkah
  • uporablja vzdrževalne priročnike
  • opiše vsebinsko sestavo priročnika
sprejema in predaja zrakoplove
 • sprejme zrakoplov od operaterja
 • sprejme zrakoplova od podpogodbenika
 • preda zrakoplov podpogodbeniku
 • seznani se z dokumentacijo zrakoplova
 • seznani se s stanjem zrakoplova
 • pripravi zrakoplov za predajo
 • preda zrakoplov operaterju
 • podrobno pozna zrakoplov
 • pozna interne procedure sprejema in predaje zrakoplova
 • Simulira izvedbo sprejema in predaje zrakoplova:
  • pravilno izvede sprejem in predajo zrakoplova v simulirani situaciji
  • upošteva interne predpise predaje zrakoplova
  • izkaže poznavanje dokumentov predaje zrakoplova (opomba: ali dokaže?)
sodeluje pri izvajanju preizkusnih letov
 • pripravi zrakoplov za preizkusni let
 • sodeluje pri pripravi list preizkušanj brezhibnosti naprav
 • sodeluje pri preizkusnem letu
 • beleži testne parametre v letu
 • nastavi predpisane parametre sistemov
 • podrobno pozna zrakoplov
 • pozna osnove aerodinamike
 • podrobneje pozna delovanje pogonskega sklopa in ostalih sistemov
 • pozna tehnične karakteristike zrakoplova
 • pozna vzdrževalni priročnik zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • Pripravi zrakoplov na preizkusni let:
  • sodeluje pri izvedbi preizkusnega leta
  • izkaže poznavanje internih predpisov izvajanja preizkusnih letov
  • loči med izrazoma »preverjanje v zraku« in »preizkusni let« zrakoplova
  • izkaže poznavanje parametrov zrakoplova, pomembnih za zemeljsko servisiranje
izpolnjuje delovno, tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • izpolni delovne kartice
 • izpolni delovni nalog
 • izpolni kartico najdenih napak
 • izpolni predpisano testno dokumentacijo
 • izpolni tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • izpolni operativno dokumentacijo zrakoplova
 • izpolni tehnično in tehnološko dokumentacijo modifikacije zrakoplova
 • pripravi predlog za odpravo napake/okvare
 • izpolni kartico uporabne/neuporabne komponente
 • pozna knjige zrakoplova
 • pozna delovno, tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • pozna interne predpise o izpolnjevanju dokumentacije
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • Pravilno izpolni dokumentacije zrakoplova:
  • pravilno izpolni knjižico zrakoplova
  • opiše tehnično dokumentacijo zrakoplova
  • opiše tehnično in tehnološko dokumentacijo modifikacije zrakoplova
  • opiše operativno dokumentacijo zrakoplova
  • opiše interne predpise s področja tehnične dokumentacije
  • opiše razliko med operativno in tehnično dokumentacijo zrakoplova
  • opiše kartice uporabnih in neuporabnih delov zrakoplova
  • opiše certifikate EASA, obrazec1
rokuje s tehnično dokumentacijo
 • arhivira spremembe vzdrževalnih priročnikov proizvajalca zrakoplova
 • seznanja se s servisnimi bilteni proizvajalca zrakoplova
 • seznanja se z obveznimi servisnimi priporočili proizvajalca zrakoplova
 • seznanja se z obvezujočimi direktivami pristojne letalske oblasti
 • posodablja elektronsko bazo podatkov
 • ureja tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • pozna knjige zrakoplova
 • pozna delovno, tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • pozna interne predpise o izpolnjevanju dokumentacije
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
 • Praktično simulira revidiranje enega izmed tehničnih priročnikov (po izboru komisije):
  • smiselno loči dokumente glede na hierarhijo
  • opiše informacijski sistem tehnične službe
  • opiše urejenost vzdrževalnih priročnikov, servisnih biltenov in direktiv
podpira enote letalstva v mirovnih operacijah
 • sodeluje pri vzdrževanju zrakoplovov v tujini
 • koordinira delo pri vzdrževanju s tujimi podizvajalci
 • skrbi za brezhibnost orodja in specialne opreme
 • skrbi za pravilno skladiščenje orodja in specialne opreme
 • pozna interne predpise s področja vzdrževanja zrakoplovov
 • podrobno pozna delovanje zrakoplova
 • pozna predpise, ki veljajo med mirovno operacijo
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o tajnih podatkih, Ur.l. RS, št. 87/2001, 48/2003 Skl.US: U-I-79/03-7, 101/2003, 28/2006.
 • Pravilo službe v Slovenski vojski, Ur.l. RS, št. 49/1996, 111/2000, 52/2001, 82/2003.
 • Priročnik vzdrževalne organizacije (MOE), potrjen s strani Ministrstva za promet, št. 37296-5/2006 z dne 6. 3. 2006
 • Letalski predpisi:
 • Zakon o letalstvu, Ur.l. RS, št. 18/2001, 110/2002-ZGO-1, 114/2002, 31/2005, 39/2005, 49/2006-ZMetD, 79/2006.
 • Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu, Ur. l. RS, št. 37/2005.
 • Pravilnik o registraciji vojaških zrakoplovov, Ur. l. RS 51/1996.
 • Pravilnik o plovnosti zrakoplovov, Ur.l. RS, št. 39/2005.
 • Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov, Ur. l. RS, št. 31/2005.
 • Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov, Ur.l. RS, št. 46/2000.
 • Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, Ur.l. RS, št. 89/2001, 18/2002.
 • Evropska regulativa 1592/2002, Izvedbeni predpis št. 2042/2003,
 • Priloga I, Del – M / PART – M;
 • Priloga II, Del – 145 / PART – 145;
 • Priloga III, Del – 66 / PART – 66;
 • Priloga IV, Del – 147 / PART – 147.
 • Operativni priročnik letalskih enot Slovenske vojske, potrjen s strani Ministra za obrambo, z dokumentom št. 360-01-26/2005-2 z dne 23. 8. 2005
 • Tehnična dokumentacija proizvajalca zrakoplova:
 • ZLIN 143L AMM, Rev. 8, JAN 14/05, Publication No. 005.022.1.
 • ZLIN 242L MM VOL I., Rev. 15, JAN 14/05, Publication No. 003.022.1.
 • MAINTENANCE MANUAL, L 410 UVP-E AEROPLANE, REVISION No. 12, L410 UVP-E / 60d, NOV 20, 2001 Document No.: Do-L410-1231.4.
 • PILATUS PC-9M MAINTENANCE MANUAL (Document number 02149) VOL I.,REV.: 12 DATED APR 30/06 (Para. No. 5-22-30), and RADOM REVISION No.09, DEC 01/2004.
 • PRATT & WHITNEY CANADA MAINTENANCE MANUAL FOR PT6A-21/27/28 ENGINES (Manual Part number 3013242) REV.: 30 DATED JUN 16/2006.
 • PILATUS PC-6 MAINTENANCE MANUAL (Document number 01975) VOL I.,REV.: 6 DATED JUN 30/05.
 • PRATT & WHITNEY CANADA MAINTENANCE MANUAL FOR PT6A-62 ENGINES (Manual Part number 3034542) REV.: 30 DATED FEB 10/2006.
 • Bell model-412/-412EP-Maintenance Manual-R10, dated JUN 30/2005.
 • Pratt&Whitney -PT6T-3B/-3BE- Maintenance Manual, Rev.37, dated JUN 17/2005, Temp. Rev.73-5, dated FEB 10/2006.
 • Pratt&Whitney-PT6T-3D- Maintenance Manual, Rev.20, dated JUN 17/2005, Temp. Rev.79-1, dated NOV 11/2005.
 • Bell model -206A/B-SER-MM, Rev4, dat 28. apr. 2006.
 • Rolce-Royse 250-C20R-SER Operation & Maintenance Manual, 3rd edition, Rev10, dated 01.jul.2006 (št. publikacije CSP21007).
 • Eurocopter Maintenance Manual AS 532 AL, first issue 91-16, normal revision 14,rush revision 15c, dated 06-32.
 • Description and Operation Manual AS 532 AL, first issue 91-16, normal revision 13, rush revision 14b, dated 06-22.
 • Eurocopter Repair Manual AS 532 AL, first issue 91-16, normal revision 12, rush revision 14a, dated 04-35.
 • Eurocopter Wiring Diagrams Manual AS 532 AL customized, first issue 02-47, normal revision 3, revision 3, dated 04-11.
 • Eurocopter Fault isolation Manual AS 532 AL, first issue 02-47, normal revision 3.
 • Turbomeca MAKILA 1A1 Maintenance Manual, original issue march 1981, update no. 24 dated 28.02.2006, Temp. Revision 72-5, dated 18.08.2006.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Cvetko Stane, Slovenska vojska
 • st Matej Dolinar, Slovenska vojska
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.