Poklicni standard

Naziv:

Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove (8630.035.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timu
 6. vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 7. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo skupno oborožitev in tehnična sredstva
 9. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 10. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij ter pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja
 11. vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na zrakoplovih
 12. izvaja modifikacije in nadgradnje zrakoplovov
 13. sprejema in predaja zrakoplove
 14. sodeluje pri izvajanju preizkusnih letov
 15. izpolnjuje delovno in operativno dokumentacijo zrakoplova ter rokuje s tehnično dokumentacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise v letalski enoti
 • načrtuje lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga
 • organizira delovno mesto
 • oceni lastno opravljeno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo nižjih taktičnih enot (skupina, oddelek, vod, četa)
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj tujih primerljivih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pozna veljavne letalske predpise
 • pozna interne predpise vzdrževalne organizacije
 • pozna delovno dokumentacijo
 • pozna vzdrževalno dokumentacijo zrakoplovov
 • pozna delovne procese letalske vzdrževalne organizacije
 • upošteva varnostne predpise, standarde in navodila pri rokovanju z nevarnimi sredstvi in snovmi
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • pozna delo s sodobnimi pripomočki in sredstvi
 • pozna osnovne letalsko-tehnične standarde
 • pozna predpise, ki urejajo področje okoljevarstva
 • pozna veljavne domače in mednarodne letalske predpise
 • pozna interne predpise in domače in mednarodne veljavne letalske predpise
 • pozna računalniško opremo, ki jo uporablja pri svojem delu
 • pozna osnovne vzdrževalne letalske standarde
 • pozna sestavo vzdrževalne dokumentacije ATA-100
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja nalog
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter ve, kdaj so zagotovljeni pogoji za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja podrejenih in oddelka
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva enote
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi izvajanje vseh predpisanih varnostnih ukrepov
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • izvede primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi zrakoplov za let
 • pregleda zrakoplov po opravljenem letu
 • pripravi zrakoplov za izvajanje del v skladu z delovnim nalogom
 • seznani se s stanjem zrakoplova
 • izbere in pripravi opremo, orodje in naprave
 • pripravi potreben potrošni material, nadomestne in rezervne dele
 • pripravi potrebna olja in maziva
 • izbere potrebne rezervne in nadomestne dele ter potrošni material
 • izbere potrebna maziva in olja
 • izpolni tehnično-tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
 • razume tehnične podatke o zrakoplovu
 • prevzame in preuči delovni nalog
 • pripravi tehnično dokumentacijo in priročnike za izvedbo pregleda
 • pozna veljavne domače in mednarodne letalske predpise
 • pozna interne predpise in procedure
 • pozna zgradbo zrakoplova
 • pozna osnovne vzdrževalne letalske standarde
 • pozna tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo oziroma dokumentacijo vzdrževalnega procesa
 • pozna tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • sodeluje v timu in delegira naloge skladno s strokovno hierarhijo dela, določeno z delovnim nalogom
 • sodeluje pri reševanju problemov, do katerih pride pri vzdrževanju zrakoplovov
 • koordinira delo tima
 • usmerja delo v timu
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
vzdržuje, izvaja preglede, odpravlja napake na zrakoplovih
 • oceni obseg in zahtevnost del
 • seznani se z delovnim nalogom
 • seznani se z delovnimi karticami
 • seznani se s tehnično, tehnološko in operativno dokumentacijo zrakoplova (MM)
 • pripravi zrakoplov za redni pregled
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na strukturi zrakoplova, pogonskih sistemih, komponentah in pomožnih agregatih
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na električnih sistemih, elektronskih sistemih, radijsko-navigacijskih napravah
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na oborožitvenih sistemih
 • opravi defektacijo napake/okvare
 • skladno s proceduro, opisano v tehnični dokumentaciji zrakoplova, demontira okvarjeni del
 • izbere potrebne rezervne in nadomestne dele ter potrošni material
 • izbere potrebna specialna orodja, testno in diagnostično opremo
 • vgrajuje nove dele na zrakoplov
 • zamenjuje dele z omejeno življenjsko dobo
 • opravlja vizualne preglede komponent in sistemov v skladu s priročnikom vzdrževanja
 • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin
 • izvaja testiranje in meritve sistemov
 • izvaja korekcije merjenih veličin
 • pregleda dele zrakoplova, ki se zamenjajo glede na njihovo stanje (ON – CONDITION)
 • pripravi zrakoplov na preizkusni let
 • oceni obseg in vrsto napake/okvare
 • ugotovi vzrok napake/okvare, locira napako/okvaro
 • pripravi maziva in olja
 • pravilno rokuje z letalskimi deli in sklopi, jih pravilno čisti in konzervira
 • pravilno skladišči in hrani letalske dele
 • pozna osnove strojništva
 • pozna tehnologijo diagnostike
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna osnove ATA-poglavij
 • pozna strukturo zrakoplova
 • pozna osnove aerodinamike
 • pozna osnove delovanja batnih in turbinskih motorjev
 • pozna tehnične karakteristike zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze. Pozna postopke za izvedbo rednih pregledov zrakoplovov. Pozna sisteme, sklope, naprave in dele na zrakoplovih
 • pozna funkcionalno delovanje sistemov in naprav, vgrajenih na zrakoplov
 • pozna interne predpise o delu z rezervnimi deli
izvaja modifikacije in nadgradnje zrakoplovov
 • seznani se z dokumentacijo zrakoplova
 • seznani se z delovnim nalogom in modifikacijskim načrtom
 • pripravi zrakoplov za modifikacijo
 • pripravi vsa potrebna orodja, specialna orodja, testne naprave
 • pripravi potreben potrošni material in nadomestne dele
 • sodeluje v projektnih timih
 • pozna osnove strojništva
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna osnove ATA-poglavij
 • pozna strukturo zrakoplova
 • pozna osnove aerodinamike
 • pozna osnove delovanja batnih in turbinskih motorjev
 • pozna tehnične karakteristike zrakoplova
 • pozna sisteme, sklope, naprave in dele zrakoplova
 • pozna funkcionalno delovanje sistemov in naprav, vgrajenih na zrakoplov
 • pozna postopke za izvedbo modifikacije
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
sprejema in predaja zrakoplove
 • sprejme zrakoplov od operaterja
 • sprejme zrakoplova od podpogodbenika
 • preda zrakoplov podpogodbeniku
 • seznani se z dokumentacijo zrakoplova
 • seznani se s stanjem zrakoplova
 • pripravi zrakoplov za predajo
 • preda zrakoplov operaterju
 • podrobno pozna zrakoplov
 • pozna interne procedure sprejema in predaje zrakoplova
sodeluje pri izvajanju preizkusnih letov
 • pripravi zrakoplov za preizkusni let
 • sodeluje pri pripravi list preizkušanj brezhibnosti naprav
 • sodeluje pri preizkusnem letu
 • beleži testne parametre v letu
 • nastavi predpisane parametre sistemov
 • podrobno pozna zrakoplov
 • pozna osnove aerodinamike
 • podrobneje pozna delovanje pogonskega sklopa in ostalih sistemov
 • pozna tehnične karakteristike zrakoplova
 • pozna vzdrževalni priročnik zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
izpolnjuje delovno, tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • izpolni delovne kartice
 • izpolni delovni nalog
 • izpolni kartico najdenih napak
 • izpolni predpisano testno dokumentacijo
 • izpolni tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • izpolni operativno dokumentacijo zrakoplova
 • izpolni tehnično in tehnološko dokumentacijo modifikacije zrakoplova
 • pripravi predlog za odpravo napake/okvare
 • izpolni kartico uporabne/neuporabne komponente
 • pozna knjige zrakoplova
 • pozna delovno, tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • pozna interne predpise o izpolnjevanju dokumentacije
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
rokuje s tehnično dokumentacijo
 • arhivira spremembe vzdrževalnih priročnikov proizvajalca zrakoplova
 • seznanja se s servisnimi bilteni proizvajalca zrakoplova
 • seznanja se z obveznimi servisnimi priporočili proizvajalca zrakoplova
 • seznanja se z obvezujočimi direktivami pristojne letalske oblasti
 • posodablja elektronsko bazo podatkov
 • ureja tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • pozna knjige zrakoplova
 • pozna delovno, tehnično in operativno dokumentacijo zrakoplova
 • pozna interne predpise o izpolnjevanju dokumentacije
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
podpira enote letalstva v mirovnih operacijah
 • sodeluje pri vzdrževanju zrakoplovov v tujini
 • koordinira delo pri vzdrževanju s tujimi podizvajalci
 • skrbi za brezhibnost orodja in specialne opreme
 • skrbi za pravilno skladiščenje orodja in specialne opreme
 • pozna interne predpise s področja vzdrževanja zrakoplovov
 • podrobno pozna delovanje zrakoplova
 • pozna predpise, ki veljajo med mirovno operacijo
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
izpolnjuje obrazce za nabavo in popravilo
 • izpolni zahtevek za nabavo
 • izpolni zahtevek za popravilo
 • pozna organizacijski priročnik vzdrževalne organizacije
 • pozna osnove materialnega poslovanja
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevnike v Slovenski vojski
sodeluje pri nabavi letalskih delov, rezervnih delov in specialnih orodij
 • racionalno uporablja vire in sredstva
 • poda zahteve za nabavo materiala in rezervnih delov
 • sodeluje pri količinskem in kakovostnem prevzemu materiala in rezervnih delov
 • sodeluje pri količinskem in kakovostnem prevzemu zrakoplova
 • sodeluje pri pripravi reklamacijskih zapisnikov
 • sodeluje pri izbiri ponudnika materialov in rezervnih delov
 • sodeluje pri izbiri podizvajalcev
 • pozna dela z internimi programskimi orodji
 • pozna osnove materialnega poslovanja
 • pozna osnove upravnega poslovanja
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
Vodenje vodi tehnično strokovne time
 • izvaja mentorstvo letalskemu tehniku
 • izvaja vodeno prakso
 • ima poglobljeno znanje o letalskih konstrukcijah
 • ima poglobljeno znanje o batnih in turbinskih motorjih
 • ima poglobljeno znanje o komunikacijski in navigacijski opremi zrakoplova
 • pozna tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze. Pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
Nadzor dela nadzoruje delo strokovno tehnično podrejenih
 • nadzira izvajanje lastnega strokovnega dela
 • nadzira strokovno delo podrejenih v timu
 • nadzira izvajanje popravil
 • nadzira izvajanje rednih vzdrževalnih del na zrakoplovih
 • nadzira izvajanje modifikacij/nadgradenj
 • sodeluje v izpitnih in drugih strokovnih komisijah, ki jih formirajo pristojne letalske oblasti ali nadrejeni
 • nadzoruje delo pri podpogodbenikih
 • ima poglobljeno znanje o letalskih konstrukcijah
 • ima poglobljeno znanje o batnih in turbinskih motorjih
 • ima poglobljeno zanje o komunikacijski in navigacijski opremi zrakoplova
 • pozna tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • pozna osnove vodenja skupin
 • razume angleški jezik in angleške strokovno tehnične-izraze. Pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za izvajanje nalog na področju dela varstva pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja ter za upoštevanje tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna postopke premagovanja določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
izvaja praktično usposabljanje letalsko-tehničnega osebja
 • izvaja praktično usposabljanje letalsko-tehničnega osebja
 • sodeluje pri izvajanju teoretičnega usposabljanja
 • sodeluje pri pripravi programov in načrtov usposabljanja
 • ima poglobljeno znanje o letalskih konstrukcijah
 • ima poglobljeno znanje o batnih in turbinskih motorjih
 • ima poglobljeno zanje o komunikacijski in navigacijski opremi zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • pozna hierarhijo sestave tehnične dokumentacije zrakoplova (MM, CMM, IPC, SRM, TEM, SB, ASB, AD, AC)
zagotavlja kvaliteto opravljenih storitev in del na zrakoplovih in njihovi opremi
 • ocenjuje delo podrejenih
 • preveri stanje testne opreme, orodja in specialnega orodja
 • preveri stanje potrošnega materiala in rezervnih delov
 • preveri dokumentacijo potrošnega materiala in rezervnih delov v skladu z letalskimi standardi
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • skrbi za pravočasno zamenjavo iztrošnih delov na opremi in zrakoplovih
 • kontrolira in ocenjuje rezultate strokovno podrejenih
 • udeležuje se strokovnih usposabljanj pri proizvajalcu zrakoplova
 • udeležuje se kontinuiranih usposabljanj
 • usposablja se za pridobitev licence letalsko-tehničnega osebja skladno z veljavno letalsko zakonodajo
 • usposablja se za pridobitev internega pooblastila za vzdrževanje zrakoplovov
 • zagotavlja kvaliteto opravljenih del na zrakoplovu
 • pozna postopke za preverjanje kakovosti v letalski vzdrževalni organizaciji
 • sodeluje pri interni presoji kakovosti postopkov in produktni presoji
 • ima poglobljeno znanje o letalskih konstrukcijah
 • ima poglobljeno znanje o batnih in turbinskih motorjih
 • ima poglobljeno zanje o komunikacijski in navigacijski opremi zrakoplova
 • pozna tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • pozna interne predpise s področja zagotavljanje kakovosti
 • pozna standarde kakovosti v letalstvu
 • razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih njegova enota uporablja pri delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila in servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne ter mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje izposojenih sredstev
kontrolira, nastavlja in vzdržuje specialno opremo, ki jo uporablja pri delu
 • redno pregleduje orodje, specialno orodje, testne naprave in pripomočke, ki jih uporablja pri delu
 • upošteva tehnično dokumentacijo proizvajalca zrakoplova
 • preverja oziroma nastavlja predpisane parametre na napravah, agregatih, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma podatki proizvajalca
 • pozna specialno opremo ali orodje
 • pozna tehnične lastnosti specialne opreme
 • pozna tehnično dokumentacijo orodja in specialne opreme
 • razume angleški jezik in angleške strokovno tehnične izraze
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
komunicira s sodelavci na strokovno-tehničnem nivoju
 • komunicira z nadrejenimi in s podrejenimi v timu
 • komunicira z letalskimi inženirji v vzdrževalnem procesu
 • obvešča o napakah in nepravilnem delovanju sistemov na zrakoplovu
 • komunicira s proizvajalci zrakoplovov
 • ima osnovna znanja informacijskih tehnologij
 • ima osnovno znanje o letalskih konstrukcijah
 • ima osnovno znanje o batnih in turbinskih motorjih
 • ima osnovno zanje o komunikacijski in navigacijski opremi zrakoplova
 • pozna tehnično dokumentacijo zrakoplova
 • razume angleški jezik in angleške strokovne izraze
 • razume angleško letalsko frazeologijo
 • pozna elektro/strojno strokovno terminologijo
komunicira s tujimi strokovnjaki
 • komunicira s podpogodbeniki
 • komunicira s proizvajalci zrakoplovov
 • komunicira s proizvajalci komponent, sklopov in sistemov
 • dobro razume angleški jezik in angleške strokovno-tehnične izraze
 • dobro pozna svoje tehnično področje
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, predpisov o varstvu pred požari in predpisov o varovanju okolja
 • razvija odgovoren odnos do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
zagotavlja varno delo v delovnem okolju
 • zbira in sortira okolju nevarne snovi ter skrbi za odlaganje le-teh na primernem mestu
 • pri vzdrževalnih delih na zrakoplovu uporablja zaščitno opremo
 • pri delu z nevarnimi snovmi upošteva navodila proizvajalca
 • pri delu uporablja varovalna sredstva in opremo v skladu s pravili o varstvu pri delu in v skladu s pravili požarne varnosti
 • usposablja se iz varstva pri delu
 • pozna predpise s področja varnosti pri delu
 • pozna predpise s področja ekologije
 • pozna interni načrt gospodarjenja z nevarnimi odpadki
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe orodij, specialnih orodij, agregatov in naprav

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk Cveto Stane, Slovenska vojska
 • st Matej Dolinar, Slovenska vojska
 • Koordinator:Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.