Katalog

Naziv:

Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

PODČASTNIK OKLEPNIH ENOT/PODČASTNICA OKLEPNIH ENOT 86300331

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard PODČASTNIK OKLEPNIH ENOT/PODČASTNICA OKLEPNIH ENOT  8630.033.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba tehnične smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer oklepne enote
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo in z oklepnim vozilom

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo in z oklepnim vozilom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge40
izvedba40
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema oklepnih enot

 • poligon

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik oklepnih enot
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
rokuje s skupno opremo oddelka in voda
 • pisno zabeleži prevzem osebnega orožja in oklepnega vozila
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • opazuje učinke delovanja na nasprotnika, sprejema poročila o učinkih orožja ter poveljuje z namenom uničenja nasprotnika
 • išče najboljše položaje za delovanje in prikrivanje oklepnega vozila
 • preverja varnostne mehanizme na oborožitvi
 • preveri stanje oklepnega vozila
 • spremlja porabo streliva in ostalih sredstev
 • organizira čiščenje in čisti skupinsko orožje
 • po zaključenem delu varno odloži orožje ali oklepno vozilo na ustrezno mesto
 • pozna pravilno uporabo oklepnega vozila
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne in skupinske oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve in oborožitve oklepnega vozila
 • Prikaže rokovanje skupno opremo oddelka in voda (po izbiri komisije):
  • izbere cilj in izda povelje podrejenim
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje oddelka
  • prekine streljanje in izprazni orožje
vodi oklepno vozilo in druge začasne skupine ali vode in jim poveljuje
 • poveljuje, načrtuje ter uri podrejene
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila podrejenim v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • usmerja delo svojih podrejenih
 • poroča nadrejenemu
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna varnostne ukrepe pri delu in zahteva izvajanje istega pri podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje oklepnim enotam pri pripravi in izvedbi osnovnih taktičnih bojnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru in v vojni
 • Prikaže rokovanje skupno opremo oddelka in voda (po izbiri komisije):
  • izbere cilj in izda povelje podrejenim
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje oddelka
  • prekine streljanje in izprazni orožje
nadzoruje delo podrejenih
 • pozna vnaprej določene kriterije in zahteve za izvedbo posameznih nalog
 • spremlja in nadzoruje delo in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • izvaja nadzor nad izvedbo nalog posameznika in enote
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno urjenje in usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda oklepnih enot
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe enote in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna vnaprej določene kriterije in zahteve za izvedbo posameznih nalog
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi skupino, par, oddelek ali vod
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • sodeluje v misijah
 • izvaja naloge zaščite in reševanja
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna organizirati delo pri zaščiti in reševanju in uporabljati sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • ima praktično znanje iz določil mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži vstop v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravilo tenkovska četa – vod tenk, UOJ, Vojnoizdavački zavod, 1978.
 • Pravilo mehanizovana četa – vod oddelenje, UOJ, Vojnoizdavački zavod, 1978.
 • Izmene i dopune Pravila tenkovska četa – vod tenk i mehanizovana četa – vod oddelenje, UOMJ, UOMJ, Vojnoizdavački zavod, 1990.
 • Pravilo izviđačka četa – vod u pešadijskim i oklopnim jedinicama, II uprava, Vojnoizdavački zavod, 1977.
 • Taktika okme - Tankovski vod, Odsek OME GŠSV, Odsek OME GŠSV, 1998.
 • Pravilo mitraljez 7,62 mm PKT, UOJ, DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU (DSNO), 1968.
 • Pravilo mitraljez 7,62 mm SGMT, UOJ, DSNO, 1966.
 • Pravilo mitraljez 14,5 mm KPVT, UOJ, DSNO, 1969.
 • Pravilo mitraljez 12,7 mm M.1938/46 i 1938 DŠK; Uprava pešadija, Vojnoštamparsko poduzeče, 1966.
 • Pravilo tenk M-84 i T-72 (prvi in drugi deo), UOMJ, Vojnoizdavački i novinski centar, 1988.
 • Pravilo tenk T-55 i T-55A, UOJ, Štamparija DSNO, 1968.
 • Pravilo borbeno vozilo pešadije M-80, UOMJ, Vojno izdavački zavod, 1983.
 • Pravilo borbeno vozilo pešadije M-80 ( Izmene i dopune ) I deo, UOMJ, Vojno izdavački zavod, 1985.
 • Pravilo gađanja naoružanjem OMJ, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar JNA, 1986.
 • Pravilo gađanja tenkovskim naoružanjem, UOJ, DSNO, 1969.
 • Začasno navodilo tank M55S, GŠSV, 74.OKMB, 2002.
 • Uputstvo i program gađanja naoružanjem OMJ, UOMJ, Vojno izdavački zavod, 1984.
 • Dopolnitev programa vaj in streljanj v navodilu in programu streljanj z oborožitvijo oklepnih in mehaniziranih enot; MORS, 1998.
 • Uputstvo za sistem upravljanja vatrom tenka M-84, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar, 1987.
 • Uputstvo urađaj za bacanje dimnih kutija na tenku M-84, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar, 1987.
 • Navodilo za uporabo novih sistemov in komponent v tanku M-55S1 (USP), Ravne, 2001.
 • Navodilo za uporabo EFCS3-84, Fotona, 1996.
 • Navodilo za uporabo LIRD-1A/84, Fotona, 1996.
 • CODRIS-55 Voznikov dnevno / nočni periskop, Fotona, 1998.
 • Maskirni komplet MK/3T (M55S) Maskirna mreža BMS ULCAS 20x14 m, Rotis, 2001.
 • EFCS 3-55B, Fotona, 1995.
 • LIRD-1A detektor laserske osvetlitve, Fotona, 1995.
 • COMTOS-55S Poveljnikov sistem za prevzem strelčevih aktivnosti na tanku M55S1, Fotona, 1998.
 • TVS system definition and use, Elbit Systems, MORS
 • Uputstvo o organizaciji i metodici izvođenja podvodne obuke, UOMJ, DSNO, 1969.
 • User's manual 20mm inbore subcaliber traning device (ISTD) HL-105/20mm, Israel Military, 2001.
 • Borbeno vozilo pešadije M-80 i M-80 A Priručnik za vojnika, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar, 1990.
 • Rukovanje naoružanjem tenka M-84 - Karton praktičnih radnji -, UOMJ, 1990.
 • Priručnik za vožnju tenka i oklopnih transportera, UOJ, Vojna štamparija, 1971.
 • Priručnik iz topografije za tenkiste, UOJ, Vojna štamparija, 1972.
 • Tenk T-55 i T 55A ( priručnik za vojnika tenkistu), UOJ, Priročnik za signalno zvezo, CVŠ, 1968.
 • Osnovno održavanje tenka M-84 – priručnik za posadu tenka, UOMJ, 1989.
 • Osnutek norm in meril za preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti in izurjenosti vojakov in enot slovenske vojske; GŠSV, 2001.
 • Norme i kriteriji sa uputstvom za proveravanje i ocenjivanje obučenosti vojnika i jedinica u okl. Meh. Bataljonu, UOMJ, 1991.
 • Taktika tankovskega voda- metodika taktičnega urjenja, Odsek OME GŠSV, Odsek OME GŠSV, 1998.
 • Metodika taktičke obuke tenkovskih posada, voda i čete, UOJ, Vojnoizdavački zavod, 1980.
 • Tenk M-84 Opis, rukovanje, osnovno i tehničko održavanje, Knjiga 1 in 2, (TU-I/1 in TU-I/2), Vojna štamparija, 1988.
 • Tenk M-84 Radioničko održavanje i remont; Knjiga 1 in 2, ( TU-II/1 in TU-II/2); TU, 1988, Vojna štamparija
 • Borbeno vozilo pešadije BVP M-80A, TU, Vojna štamparija, 1989.
 • Oklopni transporter- anfibija BTR-50PK i BTR-50PU; Knjiga I; ( Opis, rukovanje i održavanje ), TU, Vojna štamparija, 1969.
 • Tenk T-55 Knjiga I-deo 1 (Tehnički opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1979.
 • Tenk T-55 i njegove modifikacije, Knjiga I-deo 2 (opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1969.
 • Tenk T-55 Knjiga II-deo 2 (radioničko održavanje i remont), TU, Vojna štamparija, 1966.
 • BRDM-2, Opis, rukovanje i održavanje, TU, Vojna štamparija, 1968.
 • Tenk-nosač mosta: Opis, rukovanje i održavanje, TU, DSNO, 1979.
 • Tenk za izvlačenje: Opis, rukovanje i održavanje, TU, DSNO, 1982.
 • Sistem za upravljanje ognja SUV-M-84, Navodilo za uporabo, II.U-TZ-15, MORS, 1995.
 • Interfonske in radijske zveze RUT-1 v bojnih vozilih, II.U-TZ-19, MORS, 1996.
 • Navodilo za usposabljanje in uporabo vadbene naprave namerilca – sistem TSV za tank M-55S, UL-TZ-87, MORS, 1998.
 • Tank M-55S, Toplotna obloga topa 105mm, Navodilo za vgradnjo, UL-TZ-66, MORS, 1997.
 • Eksplozivno reaktivni oklep (ERO) Začasno navodilo za transport, skladiščenje in montažo, II.L-TZ-70, MORS, 1997.
 • EFCS3-55B: Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje, SV-TZ-120, GŠSV, 1999.
 • Tank M-55S NOP: Nadomestni deli, orodje in pribor, Priročnik, MORS, 2001.
 • Tehnološki postopek razbakritve cevi, II.U-TZ-21, MORS, 1995.
 • Začasno navodilo za preverjanje povratnega hoda hidroelastičnega sistema (HES) v sestavu s sistemom topa 105 L7 pri preizkušanju tanka M-55S, MORS, 2000.
 • Označevanje šolskega 105 mm tankovskega streliva, MORS, 2001.
 • EFCS3-55B Sistem za usmerjanje ognja za tank T-55, Fotona, 1995.
 • Dopolnilni polnilnik DPA-24 za polnjenje akumulatorjev tip GV 130-M na tankih M-55S, VR-Elektronika, 2002.
 • Automatic fire detestion and supression system for the crew compartment of T-55
 • Sistem za gašenje požara v oddelku posadke tanka M-55S, Tehnični zavod, MORS, 2000.
 • Navodilo za uporabo in vzdrževanje na I. stopnji maskirni komplet MK/3T, ROTIS, MORS, 2001.
 • Mechanized infantry platoon and squad (Bradley), FM 3-21.71, HAD- HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY, DOA- Department of the Army, 2002.
 • Tank platoon, FM 3-20.15, HAD, DOA, 2001.
 • Scout Platoon, FM 17-98, HAD, DOA, 1999.
 • The Mechanized Infantry Platoon And Squad (APC), FM-7-7, HAD, DOA, 1985.
 • Light Armor Operations, FM 17-18, HAD, DOA, 1994.
 • Cavalry Operations, FM 17-95, HAD, DOA, 1996.
 • The Armored Cavalry Regiment & Squadron, FM 17-95-10, HAD, DOA
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenski vojski

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.