Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot (8630.033.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 4. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 5. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 6. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 7. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 8. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja
 9. rokuje s skupno opremo oddelka in voda in vodi ogenj podrejene enote ali oborožitvenega sistema
 10. vodi oklepno vozilo in druge začasne skupine ali vode ter jim poveljuje
 11. nadzoruje delo podrejenih
 12. vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 13. organizira in vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS)

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • analizira dobljeno nalogo in razpoložljiva sredstva
 • načrtuje čas, potreben za realizacijo naloge
 • vzpostavi in vzdržuje zvezo z nadrejenim, s podrejenimi in sosednjimi enotami
 • analizira določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • vodi stalne ali začasne skupine in jim poveljuje
 • preučuje pravila in predpise s svojega delovnega področja
 • preveri dnevni razporeda dela
 • opozarja na potek izvajanja predpisanih norm vzdrževanja
 • izvaja kratkoročno in dolgoročno načrtovanje dela nižjih taktičnih enot (tankovskega ali mehaniziranega oddelka, vodnega podčastnika, četnega podčastnika, četnega logistika, štabnega podčastnika ...)
 • pripravi predlog za izvedbo nalog enote
 • sestavlja določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja nalog
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter ve, kdaj so zagotovljeni pogoji za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v SV in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri stanje podrejene enote, jo seznani z načrti del in preveri stanje sredstev
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih ter stanje sredstev
 • skrbi za varnost na delovnem mestu
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • izvaja in zagotavlja pravilne postopke pri stopanju na bojno vozilo in sestopanju z njega
 • prouči in zagotovi potrebne ukrepe s področja bojnega zavarovanja
 • ugotavlja tehnično brezhibnost bojnega vozila ter oborožitve in opreme
 • zagotavlja čistost in urejenost hangarjev bojnih vozil ter okolice
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • skrbi za urejenost in varnost svojih nastanitvenih prostorov
 • pozna stanje v enoti
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • ima osnovno znanje iz teorije vojaške didaktike in praktično znanje za organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje urjenja in usposabljanja vojakov in oddelka
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
rokuje s skupno opremo oddelka in voda
 • pisno zabeleži prevzem osebnega orožja in oklepnega vozila
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • opazuje učinke delovanja na nasprotnika, sprejema poročila o učinkih orožja ter poveljuje z namenom uničenja nasprotnika
 • išče najboljše položaje za delovanje in prikrivanje oklepnega vozila
 • preverja varnostne mehanizme na oborožitvi
 • preveri stanje oklepnega vozila
 • spremlja porabo streliva in ostalih sredstev
 • organizira čiščenje in čisti skupinsko orožje
 • po zaključenem delu varno odloži orožje ali oklepno vozilo na ustrezno mesto
 • pozna pravilno uporabo oklepnega vozila
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne in skupinske oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve in oborožitve oklepnega vozila
vodi oklepno vozilo in druge začasne skupine ali vode in jim poveljuje
 • poveljuje, načrtuje ter uri podrejene
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila podrejenim v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • usmerja delo svojih podrejenih
 • poroča nadrejenemu
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna varnostne ukrepe pri delu in zahteva izvajanje istega pri podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje oklepnim enotam pri pripravi in izvedbi osnovnih taktičnih bojnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru in v vojni
nadzoruje delo podrejenih
 • pozna vnaprej določene kriterije in zahteve za izvedbo posameznih nalog
 • spremlja in nadzoruje delo in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • izvaja nadzor nad izvedbo nalog posameznika in enote
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno urjenje in usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda oklepnih enot
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe enote in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna vnaprej določene kriterije in zahteve za izvedbo posameznih nalog
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi skupino, par, oddelek ali vod
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • sodeluje v misijah
 • izvaja naloge zaščite in reševanja
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna organizirati delo pri zaščiti in reševanju in uporabljati sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • ima praktično znanje iz določil mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • vodi predpisane evidence sredstev, ki so v uporabi
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nakup opreme in materialnih sredstev
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevnike v Slovenski vojski
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne in oborožitve oklepnih enot in ostalih MTS, ki so v uporabi
 • usposablja se za izvajanje nalog na področju dela, varstva pri delu, na področju požarne varnosti, varovanja okolja ter na področju spoštovanja tehničnih predpisov
 • pozna naloge, načela in NIP usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna red in obveznost v okviru enote
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in razume potrebo po tem
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna in izvaja kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje in MTS
 • prouči navodilo za uporabo posamezne vrste oborožitve, tehničnega sredstva ali MTS
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osnovno opremo in oborožitev
 • organizira in izvaja vzdrževanje oklepnih sredstev
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila in servisiranje delovnih naprav
 • organizira vzdrževanje skupnih prostorov, objektov in MTS
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna pomen in sistem osnovnega vzdrževanja oklepnega vozila in oborožitve v enoti
 • zna organizirati in izvesti dnevni pregled pred uporabo, med njo in po njej
 • zna organizirati in izvesti oskrbovanje, čiščenje, pranje, mazanje oklepnega vozila, polnjenje oklepnega vozila s strelivom, tekočinami in mazivi
 • izvaja in organizira tedenski oziroma periodični pregled oklepnega vozila
 • pozna postopek v primeru ugotovljene okvare na oklepnem vozilu
 • sodeluje na prvem in drugem tehničnem pregledu
 • pozna sredstva za vzdrževanje oborožitve, oklepnega vozila in MTS
 • pozna in zagotavlja varnostne ukrepe pri vzdrževanju oklepnega vozila
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, oklepnih vozil, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v oddelku
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v oddelku in timih
 • komunicira z vojaško in civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna tehnične predpise za sredstva, ki so v uporabi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.