Katalog

Naziv:

Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe (8630.032.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe 8630.032.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer zračna obramba
 • Funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge30
izvedba30
dokumentacija10
ustni zagovor30

Kandidat opravi preizkus, če doseže skupno 75, vendar ne manj kot 50% s posameznega področja ocenjevanja.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitveni sistem in oprema zračne obrambe

 • trenažer, simulator
 • oprema za preverjanje znanja: šolska sredstva, vadbena sredstva

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en mora biti častnik rodu zračne obrambe
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • izvaja in vodi taktične postopke in delo s pehotno oborožitvijo in z opremo
 • redno čisti in vzdržuje svojo osebno oborožitev
 • redno izvaja ukazana strelska urjenja s pehotno oborožitvijo
 • uri in usposablja podrejene za izvajanje taktičnih postopkov na bojišču (napad in obramba, zaseda, izvidništvo …)
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in pravila uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • je usposobljen za rokovanje s pehotno oborožitvijo, in vzdrževanje le-te
 • pozna temeljne taktične postopke na bojišču
 • ima osnovna znanja pehotnega podčastnika
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje podrejenim, načrtuje in usmerja njihovo delo ter usposabljanje
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna veščine za poveljevanje oddelku zračne obrambe in za vodenje le-tega
 • pozna veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • pozna načine kondicijske vadbe s podrejenimi pripadniki
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje izvedbe naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira in izvaja bojne naloge podrejene enote
 • vodi in upravlja z ognjem formacijskih in dodanih oborožitvenih sistemov (opomba: lektorici je »pridodanih« bilo nerazumljivo = »dodanih«?)
 • izvaja naloge vodje varnostno-nadzorne službe
 • vodi posadko enega od oborožitvenih sistemov pehote
 • organizira delo enote in določa posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih, bojnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • nadzira izvajanje naloge
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metode dela pri urjenju oddelka
pripravi radar, raketni ali topniški oborožitveni sistem, in materialno tehnična sredstva za premik
 • dodeli naloge za premik v oddelku
 • določi vrsto orožja in število kosov le-tega
 • poroča nadrejenemu o pripravljenosti za izvedbo premika
 • pozna cestno-prometne predpise (določila o prevozu nevarnih snovi in tovora izrednih dimenzij)
 • pozna postopek priprave in pregleda vozila pred premikom
 • pozna varnostne razdalje med vozili ter postopke in ukrepe v primeru nesreče ali nepredvidenih dogodkov
 • Pripravi radar, raketni ali topniški sistema (po izboru komisije) ter pripravi oddelek za delovanje na podlagi primera
  • pred delovanjem pregleda oziroma preveri določen sklop sistema (po izbiri komisije)
  • zavzame ukazano stopnjo bojne pripravljenosti, predpisano za vrsto sistema – taktični – tehnični normativ (po izbiri komisije)
  • izvede varnostne teste na sistemu (po izbiri komisije)
  • izvede predpisane postopke priprave sistema za delovanje
  • na podlagi vmesnega poročila podrejenega (po izbiri komisije) se odloči o nadaljnjem delu
  • navede vse postopke popolnjevanja sistema s strelivom
  • razloži izvedbo in pomen opazovanja zračnega prostora
  • poroča komisiji o končanem postopku
pripravi oddelek in oborožitveni sistem za delovanje
 • izvaja izvidništvo in zavaruje ognjeni položaj
 • z namenom zaščite maskira sebe, orožje, sistem in položaj
 • inženirsko uredi zaklon zase, enoto in orožje-sistem
 • preveri brezhibnost orožja in streliva
 • preveri parametre namerilnih naprav, orientiranost orožnega sistema/radarja, vodoravnost orožja, nivo hidravličnih tekočin in olj
 • preveri povezovalne kable in valovode, indikatorje vlage, manometre, stikala za varnostni izklop, varnostne zanke in mehanizme
 • preveri stanje preklopnikov in stikal z dejanskim stanjem orožnega sistema/radarja
 • preveri napravo za odmet dimnih vložkov
 • preveri orientirne naprave
 • preveri stanje električnih in mehanskih varovalk orožnega oziroma radarskega sistema
 • prevzame poročila podrejenih o sistemu in se odloči o nadaljnjem delu
 • preveri avtomatski protipožarni sistem
 • vključi predgretje agregata, če je potrebno
 • preveri elemente upravljanja orožnega sistema
 • opravi teste sklopa oskrbe sistema z električno energijo
 • opravi teste varnostnih stikal in elementov
 • opravi teste iskalnega radarja, namerilnega radarja, oddajnika signalov vodenja
 • opravi test računalnika sistema ter vnese vanj potrebne parametre
 • preveri IFF napravo ter jo nastavi v skladu z ukazi
 • nastavi opozorilno napravo za menjavo IFF kode in preveri usklajenost z ostalimi sistemi ter centrom za upravljanje ognja
 • opravi teste sistema v radarskem in optičnem načinu delovanja v sodelovanju z vojakom namerilcem
 • nadzoruje brezhibnost shramb z raketami in bobnov s strelivom
 • vodi in nadzoruje polnjenje orožja s strelivom, z raketnimi izstrelki
 • sodeluje pri pričvrstitvi nosilnih elementov in sklopov prenosa moči na kontejner z orožjem in agregatom ter koordinira namestitev na nosilno vozilo ali razlaganje
 • preveri končno stanje raketnega orožja
 • določi stopnjo pripravljenosti orožja
 • dobro pozna postopke posredne in neposredne priprave orožja za delovanje
 • usposobljen je za nadzor postopkov preverjanja orožja pred streljanjem
 • pozna stopnje pripravljenosti svoje enote oziroma oddelka
 • zna se orientirati v prostoru
 • zna uporabljati mape in orientirne naprave
 • Izvede pripravo oddelka in oborožitvenega sistema:
  • izvede dodeljevanje nalog podrejenim
  • upošteva problematiko prevoza nevarnih snovi in tovora izrednih dimenzij
  • pri pregledu sistema za premik ter pri samem premiku tega sistema upošteva varnostne ukrepe
  • razloži postopek priprave radarja, raketnega ali topniškega sistema za premik
  • navede vse postopke priprave sistema za premik
  • poroča komisiji o končanem postopku in stanju sistema
uri oddelek in ga vodi pri izvajanju trenažnega urjenja ter nadzira in izvaja pripravljalna in bojna streljanja
 • nadzira in izvaja trenažna streljanja na simulatorjih, trenažerjih in ostalih učnih sredstvih
 • izvaja trenažna streljanja v pogojih elektronskega motenja orožja in radarjev
 • izvaja streljanja z orožjem na realni cilj
 • opazuje zračni prostor, prepoznava lastna in nasprotnikova plovila v zračnem prostoru
 • orožni sistem postavi v stanje v skladu z ukazano stopnjo pripravljenosti
 • nadzoruje sprejem in oddajo povelj in poročil ter kriptiranje le-teh
 • izvaja določene ukrepe pri pojavu motenj radarjev in sredstev zvez
 • skrbi za pravilno menjavo moštva
 • izstreli raketo ali dodeli dovoljenje za izstrelitev namerilcu ali strelcu
 • med letom rakete proti cilju odvaruje raketo
 • med letom rakete spremlja signale vodenja, delovanje radarjev, smer cilja, trenutno medsebojno oddaljenost rakete in cilja
 • uniči oziroma nevtralizira raketo v primeru napake ali po ukazu
 • po izstrelitvi rakete poskrbi za ponovno namestitev novega kontejnerja z raketo na lanser
 • v primeru okvare rakete poskrbi za pravilno ukrepanje posadke
 • spremlja porabo streliva, raket
 • preverja podatkovno povezavo s centrom upravljanja ognja
 • aktivira sistem za gašenje požara, ko je to potrebno
 • aktivira sistem za odmetavanje dimnih vložkov
 • pozna opis, namen in tehnično-taktične podatke za oborožitveni oziroma radarsko-opazovalni sistem, s katerim rokuje
 • pozna zgradbo sistema po sklopih (radarski, oskrba z električno energijo, navigacijski, IFF naprava, optronika, hidravlični sklopi, sistemi vodenja rakete, računalnik …)
 • pozna taktiko delovanja lastne in nadrejene enote
 • usposobljen je za prepoznavanje lastnih in nasprotnikovih zrakoplovov, pozna oborožitev, opremo in manevrske lastnosti letal in helikopterjev
 • prepoznava tehnične in elektronske motnje, njihove vplive in postopke obvladovanja le-teh
 • obvladuje postopke streljanja – izdajanje ukazov, spremljanje dela posadk, korekcijo ognja
 • Z oddelkom izvede postopek streljanja na simulatorju:
  • v skladu z določenim scenarijem prikaže postopek organizacije dela na trenažerju – simulatorju
  • izvede trenažno streljanje na simulatorju (primer po izboru komisije)
  • demonstrira pravilno vrednotenje izvedenega dela na trenažerju – simulatorju
  • navede vrste tehničnih in elektronskih motenj ter ustrezne postopke ob pojavu le-teh
  • poroča komisiji o končanem postopku
 • Razloži postopek nadzora in izvajanja dela s sistemom oziroma streljanja:
  • navede pravila sprejema in oddaje povelj in poročil ter kriptiranje le-teh
  • razloži potek streljanja s sistemom ter ukrepe pri napakah in nepredvidljivih dogodkih
  • razloži nadzor nad stanjem sistema
  • navede taktiko zračne obrambe in taktiko letalstva (po izboru komisije)
izvaja nadzor zračnega prostora
 • spremlja situacijo v zračnem prostoru s prostim očesom ali s pomočjo optičnih namerilnih naprav
 • spremlja situacijo v zračnem prostoru s pomočjo radarske slike
 • nastavlja oddajne frekvence iskalnega ter namerilnega radarja
 • pozna in razume organizacijo zračnega prostora
 • usposobljen je za tehnično in proceduralno identifikacijo plovil v zračnem prostoru
 • pozna in razume sliko lastnega radarja in združene slike iz drugih opazovalno-radarskih virov
 • pozna in dosledno upošteva statuse nadzora nad orožjem
 • pozna menedžment dodeljevanja ciljev v zračnem prostoru
 • Izvede zaščito zračnega prostora in nadzor nad le-tem (opomba: izvesti zaščito ni pravilno!):
  • spremlja situacijo v zračnem prostoru
  • nastavi oddajne frekvence iskalnega ter namerilnega radarja
  • navede vse tehnične in proceduralne postopke identifikacije plovil v zračnem prostoru
  • razloži statuse orožnega sistema
  • razloži načine spremljanja situacije v zračnem prostoru
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • pozna temeljna zakonska in podzakonska določila, ki se nanašajo na varstvo, delo in shranjevanje tajnih podatkov (ZTP, Uredba o določitvi tajnosti …)
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo
sodeluje v mirovnih operacijah
 • v skladu z ukazi o napotitvi se udeležuje mirovnih operacij na področjih kriznih žarišč po vsem svetu
 • sodeluje v operacijah podpore, ohranjanja ter vsiljevanja miru v okviru zavezništev in v okviru mandatov mednarodnih organizacij
 • pozna območje in spoštuje kulturne, religiozne in etnične značilnosti področja, na katerega je napoten
 • pisno in govorno aktivno komunicira v tujem jeziku
 • usposobljen je za konkretno operacijo, naloge opravlja v skladu s predpisanim mandatom in pravili angažiranja
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča o izvedbi naloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
sodeluje v nalogah zaščite in reševanja
 • v primeru naravnih in drugih nesreč skupaj s podrejenimi sodeluje pri zaščiti, reševanju in odpravljanju posledic v skladu z ukazi nadrejenih
 • v skladu z načrti zagotavlja predpisana materialna sredstva (vozila, orodje, priročna sredstva …) pripravljena za uporabo v primerih naravnih in drugih nesreč
 • pozna načrte delovanja v primeru različnih naravnih in drugih nesreč (požar, potres, poplave, sneg …)
 • pozna vlogo svoje enote in podrejenih v primeru naravnih in drugih nesreč
 • usposobljen je in podrejene usposobi za delovanje v primeru omenjenih nesreč in pripravi predpisana materialna sredstva
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča (opomba: komu ali o čem?)
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • skrbi za lastno varnost in za varnost vojakov
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča o izvedbi neloge
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
 • Pravilnik: pehotna, četa, vod
 • Taktični priročnik za vojaka
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenski vojski
 • Taktika zračne obrambe
 • Taktika letalstva
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo raketnih sistemov kratkega dosega
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo raketnih sistemov
 • Navodila za vzdrževanje in uporabo radarskih sistemov

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • npor Metod Žura, Slovenska vojska
 • por Iztok Može, Slovenska vojska
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.