Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe (8630.032.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 6. vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 7. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 9. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 10. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 11. pripravi radar, raketni ali topniški oborožitveni sistem in materialno-tehnična sredstva za premik
 12. pripravi oddelek in oborožitveni sistem za delovanje
 13. uri in vodi oddelek pri izvajanju trenažnega urjenja ter nadzira in izvaja pripravljalna in bojna streljanja
 14. izvaja nadzor zračnega prostora

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje dela nižjih taktičnih enot (oddelek zračne obrambe)
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter ve, kdaj so izpolnjeni pogoji za bojevanje
 • zna organizirati in izvajati delo in usposabljanje enote oziroma oddelka
 • ima osnovna didaktična in andragoška znanja
 • pozna postopke za pripravo pisnih dokumentov in analiz
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna metodologijo izobraževanja in usposabljanja in jo implementira v svoje delo
 • pozna izvedbo usposabljanja s svojimi podrejenimi
 • pozna zakonodajo, predpise in normativne akte o službi v Slovenski vojski
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema module za radar, radijsko postajo
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi izvajanje vseh varnostnih ukrepov
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • skrbi za pravočasne redne preglede in vzdrževanja ter o njih poroča nadrejenemu
 • načrtuje in izvaja polnjenje orožnih sistemov z gorivi
 • posreduje pristojnim zahtevke za »izvzem« vozila, materiala za vzdrževanje, servisa
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • pozna predpisane načine nošenja uniforme in opreme
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • ima osnovno znanje iz teorije vojaške didaktike in praktično znanje za organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
 • pozna predpisana navodila za uporabo tehničnih sredstev
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • izvaja in vodi taktične postopke in delo s pehotno oborožitvijo in z opremo
 • redno čisti in vzdržuje svojo osebno oborožitev
 • redno izvaja ukazana strelska urjenja s pehotno oborožitvijo
 • uri in usposablja podrejene za izvajanje taktičnih postopkov na bojišču (napad in obramba, zaseda, izvidništvo …)
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in pravila uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • je usposobljen za rokovanje s pehotno oborožitvijo, in vzdrževanje le-te
 • pozna temeljne taktične postopke na bojišču
 • ima osnovna znanja pehotnega podčastnika
poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
 • poveljuje podrejenim, načrtuje in usmerja njihovo delo ter usposabljanje
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna veščine za poveljevanje oddelku zračne obrambe in za vodenje le-tega
 • pozna veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • pozna načine kondicijske vadbe s podrejenimi pripadniki
vodi manjšo taktično enoto ali posebno skupino
 • vodi oddelek ali vod vojakov
 • organizira in izvaja bojne naloge podrejene enote
 • vodi in upravlja z ognjem formacijskih in dodanih oborožitvenih sistemov (opomba: lektorici je »pridodanih« bilo nerazumljivo = »dodanih«?)
 • izvaja naloge vodje varnostno-nadzorne službe
 • vodi posadko enega od oborožitvenih sistemov pehote
 • organizira delo enote in določa posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih, bojnih ter izjemnih stresnih situacijah
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
pripravi radar, raketni ali topniški oborožitveni sistem, in materialno tehnična sredstva za premik
 • dodeli naloge za premik v oddelku
 • določi vrsto orožja in število kosov le-tega
 • poroča nadrejenemu o pripravljenosti za izvedbo premika
 • pozna cestno-prometne predpise (določila o prevozu nevarnih snovi in tovora izrednih dimenzij)
 • pozna postopek priprave in pregleda vozila pred premikom
 • pozna varnostne razdalje med vozili ter postopke in ukrepe v primeru nesreče ali nepredvidenih dogodkov
pripravi oddelek in oborožitveni sistem za delovanje
 • izvaja izvidništvo in zavaruje ognjeni položaj
 • z namenom zaščite maskira sebe, orožje, sistem in položaj
 • inženirsko uredi zaklon zase, enoto in orožje-sistem
 • preveri brezhibnost orožja in streliva
 • preveri parametre namerilnih naprav, orientiranost orožnega sistema/radarja, vodoravnost orožja, nivo hidravličnih tekočin in olj
 • preveri povezovalne kable in valovode, indikatorje vlage, manometre, stikala za varnostni izklop, varnostne zanke in mehanizme
 • preveri stanje preklopnikov in stikal z dejanskim stanjem orožnega sistema/radarja
 • preveri napravo za odmet dimnih vložkov
 • preveri orientirne naprave
 • preveri stanje električnih in mehanskih varovalk orožnega oziroma radarskega sistema
 • prevzame poročila podrejenih o sistemu in se odloči o nadaljnjem delu
 • preveri avtomatski protipožarni sistem
 • vključi predgretje agregata, če je potrebno
 • preveri elemente upravljanja orožnega sistema
 • opravi teste sklopa oskrbe sistema z električno energijo
 • opravi teste varnostnih stikal in elementov
 • opravi teste iskalnega radarja, namerilnega radarja, oddajnika signalov vodenja
 • opravi test računalnika sistema ter vnese vanj potrebne parametre
 • preveri IFF napravo ter jo nastavi v skladu z ukazi
 • nastavi opozorilno napravo za menjavo IFF kode in preveri usklajenost z ostalimi sistemi ter centrom za upravljanje ognja
 • opravi teste sistema v radarskem in optičnem načinu delovanja v sodelovanju z vojakom namerilcem
 • nadzoruje brezhibnost shramb z raketami in bobnov s strelivom
 • vodi in nadzoruje polnjenje orožja s strelivom, z raketnimi izstrelki
 • sodeluje pri pričvrstitvi nosilnih elementov in sklopov prenosa moči na kontejner z orožjem in agregatom ter koordinira namestitev na nosilno vozilo ali razlaganje
 • preveri končno stanje raketnega orožja
 • določi stopnjo pripravljenosti orožja
 • dobro pozna postopke posredne in neposredne priprave orožja za delovanje
 • usposobljen je za nadzor postopkov preverjanja orožja pred streljanjem
 • pozna stopnje pripravljenosti svoje enote oziroma oddelka
 • zna se orientirati v prostoru
 • zna uporabljati mape in orientirne naprave
uri oddelek in ga vodi pri izvajanju trenažnega urjenja ter nadzira in izvaja pripravljalna in bojna streljanja
 • nadzira in izvaja trenažna streljanja na simulatorjih, trenažerjih in ostalih učnih sredstvih
 • izvaja trenažna streljanja v pogojih elektronskega motenja orožja in radarjev
 • izvaja streljanja z orožjem na realni cilj
 • opazuje zračni prostor, prepoznava lastna in nasprotnikova plovila v zračnem prostoru
 • orožni sistem postavi v stanje v skladu z ukazano stopnjo pripravljenosti
 • nadzoruje sprejem in oddajo povelj in poročil ter kriptiranje le-teh
 • izvaja določene ukrepe pri pojavu motenj radarjev in sredstev zvez
 • skrbi za pravilno menjavo moštva
 • izstreli raketo ali dodeli dovoljenje za izstrelitev namerilcu ali strelcu
 • med letom rakete proti cilju odvaruje raketo
 • med letom rakete spremlja signale vodenja, delovanje radarjev, smer cilja, trenutno medsebojno oddaljenost rakete in cilja
 • uniči oziroma nevtralizira raketo v primeru napake ali po ukazu
 • po izstrelitvi rakete poskrbi za ponovno namestitev novega kontejnerja z raketo na lanser
 • v primeru okvare rakete poskrbi za pravilno ukrepanje posadke
 • spremlja porabo streliva, raket
 • preverja podatkovno povezavo s centrom upravljanja ognja
 • aktivira sistem za gašenje požara, ko je to potrebno
 • aktivira sistem za odmetavanje dimnih vložkov
 • pozna opis, namen in tehnično-taktične podatke za oborožitveni oziroma radarsko-opazovalni sistem, s katerim rokuje
 • pozna zgradbo sistema po sklopih (radarski, oskrba z električno energijo, navigacijski, IFF naprava, optronika, hidravlični sklopi, sistemi vodenja rakete, računalnik …)
 • pozna taktiko delovanja lastne in nadrejene enote
 • usposobljen je za prepoznavanje lastnih in nasprotnikovih zrakoplovov, pozna oborožitev, opremo in manevrske lastnosti letal in helikopterjev
 • prepoznava tehnične in elektronske motnje, njihove vplive in postopke obvladovanja le-teh
 • obvladuje postopke streljanja – izdajanje ukazov, spremljanje dela posadk, korekcijo ognja
izvaja nadzor zračnega prostora
 • spremlja situacijo v zračnem prostoru s prostim očesom ali s pomočjo optičnih namerilnih naprav
 • spremlja situacijo v zračnem prostoru s pomočjo radarske slike
 • nastavlja oddajne frekvence iskalnega ter namerilnega radarja
 • pozna in razume organizacijo zračnega prostora
 • usposobljen je za tehnično in proceduralno identifikacijo plovil v zračnem prostoru
 • pozna in razume sliko lastnega radarja in združene slike iz drugih opazovalno-radarskih virov
 • pozna in dosledno upošteva statuse nadzora nad orožjem
 • pozna menedžment dodeljevanja ciljev v zračnem prostoru
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • pozna temeljna zakonska in podzakonska določila, ki se nanašajo na varstvo, delo in shranjevanje tajnih podatkov (ZTP, Uredba o določitvi tajnosti …)
sodeluje v mirovnih operacijah
 • v skladu z ukazi o napotitvi se udeležuje mirovnih operacij na področjih kriznih žarišč po vsem svetu
 • sodeluje v operacijah podpore, ohranjanja ter vsiljevanja miru v okviru zavezništev in v okviru mandatov mednarodnih organizacij
 • pozna območje in spoštuje kulturne, religiozne in etnične značilnosti področja, na katerega je napoten
 • pisno in govorno aktivno komunicira v tujem jeziku
 • usposobljen je za konkretno operacijo, naloge opravlja v skladu s predpisanim mandatom in pravili angažiranja
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava
sodeluje v nalogah zaščite in reševanja
 • v primeru naravnih in drugih nesreč skupaj s podrejenimi sodeluje pri zaščiti, reševanju in odpravljanju posledic v skladu z ukazi nadrejenih
 • v skladu z načrti zagotavlja predpisana materialna sredstva (vozila, orodje, priročna sredstva …) pripravljena za uporabo v primerih naravnih in drugih nesreč
 • pozna načrte delovanja v primeru različnih naravnih in drugih nesreč (požar, potres, poplave, sneg …)
 • pozna vlogo svoje enote in podrejenih v primeru naravnih in drugih nesreč
 • usposobljen je in podrejene usposobi za delovanje v primeru omenjenih nesreč in pripravi predpisana materialna sredstva
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • skrbi za lastno varnost in za varnost vojakov
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela pripravlja uradne pisne izdelke
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • uporablja pravila pisarniškega poslovanja in pisnega sporočanja
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • izpolnjuje oziroma vodi tehnične knjižice vozil, radarjev, agregatov in orožij
 • vodi evidenco delovanja orožnega sistema po sklopih
 • vodi evidenco mesečne porabe goriva za agregat sistema ter za nosilno vozilo
 • vodi dnevnik dežurnega enote; ko opravlja dolžnost dežurnega enote, spremlja številčno stanje
 • vodi evidence izvedenega usposabljanja oddelka, voda in prisotnosti pripadnikov
 • je sposoben pisnega izražanja
 • pozna pravila upravnega poslovanja
 • pozna vrste evidenc in pravilno in pravočasno izpolnjevanje le-teh
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nakup opreme in materiala
 • pozna predpise, ki urejajo materialno poslovanje in naročila
Vodenje izvaja vodenje dodeljene enote in poveljevanje le-tej
 • vodi skupino ali oddelek ter jima poveljuje
 • izvaja naloge vodje varnostno-nadzorne službe
 • vodi posadko oborožitvenega sistema zračne obrambe
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
opravlja dela v notranji službi
 • po razporedu opravlja službo dežurnega ali pomočnika enote ali vojašnice
 • skrbi za čistočo in urejenost skupnih prostorov
 • po razporedu vodi moštvo za vsakodnevni dvig zastave
 • izvaja naloge poveljnika straže
 • usposobljen je za opravljanje nalog v notranji službi (naloge poveljnika straže, dežurnega ali pomočnika dežurnega enote)
Nadzor dela nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo in usposabljanje podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme pri uresničevanju osnovnih ognjenih in taktičnih nalog na bojišču
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka zračne obrambe in pravila upravljanja z ognjem
 • nadzoruje delo in urjenje podrejenih vojakov ter preverja znanje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost pri izvajanju nalog
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ravna v skladu s človekovimi pravicami
 • s tolerantnim pristopom zna prilagoditi ukrepanje različnim ljudem
 • upošteva pravila službe v Slovenski vojski ter določila etičnega kodeksa vojske in vojaške policije
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • zagotavlja možnosti za odpravljanje napak in daje navodila za to
 • zagotavlja varovanje vojaških skrivnosti in osebnih podatkov
 • spremlja trende v stroki in daje pobude za izboljšave
 • deluje skladno s predpisano zakonodajo in z normativi
 • pozna poklicni kodeks podčastnika
 • upošteva standardne operativne postopke, predpise proizvajalcev
 • udeležuje se usposabljanj z namenom pridobivanja in osveževanja splošnega in specialističnega vojaškega znanja
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna in je izurjen za premagovanje določenih ovir
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • skrbi za sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne, polletne, letne tehnične preglede
 • nadzira snemanje nadgradnje sistema z nosilne platforme ter ponovno montažo
 • ugotovi, locira in klasificira napako na sistemu
 • pozna servisno programsko opremo
 • nadzira odpravljanje napak in pri njem sodeluje
 • ima osnovna znanja s področja elektrotehnike in strojništva
 • pozna in upošteva navodila proizvajalca za upravljanje in vzdrževanje
 • usposobljen je za opravljanje tekočega vzdrževanja
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi
 • sodeluje v timu
 • komunicira z okolico
 • komunicira s sosedi
 • komunicira v tujem jeziku
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • usposobljen je za aktivno komunikacijo v tujem jeziku
 • ima znanja s področja dela z ljudmi
 • pozna in upošteva splošne družbeno priznane norme in vrednote
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, predpisov o varstvu pred požari in o varovanju okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za lastno varnost
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • skrbi, da podrejeni spoštujejo varnostna pravila
 • pozna predpisane varnostne ukrepe pri rokovanju z orožjem in razstrelivi
 • pozna sestavo in učinke nevarnih snovi (hidravličnih olj, goriv in razstreliv)
 • pozna osnove prve pomoči in obvlada ukrepe nudenja le-te ponesrečencem
 • razume delovanje radarja in pozna nevarna področja radarja in ostalih dejavnikov elektromagnetnih sevanj
 • pozna priročna in sistemska gasilna sredstva in jih zna uporabljati
 • pozna in implementira varnostne predpise za delo na višini

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • npor Metod Žura, Slovenska vojska
 • por Iztok Može, Slovenska vojska
 • vod Klemen Rudolf, Slovenska vojska
 • Koordinator:Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.