Katalog

Naziv:

Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema 86300311

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema  8630.031.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna izobrazba tehnične ali elektro smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
 • Opravljeno usposabljanje za delo na radarskem sistemu
 • Opravljeno usposabljanje za pridobitev dovoljenja tehničnega osebja kontrole letenja
 • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez VHF/HF
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu
 • poznavanje sistema NZP
 • poznavanje radarskega sistema

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge30
izvedba30
dokumentacija30
ustni zagovor10

Kandidat opravi preizkus znanja, če doseže minimum znanja 75% (predpis v letalstvu).


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema pehote

 • radarski sistem AN/TPS-70 (77)
 • sredstva zvez VHF/HF

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en mora biti častnik službe NZP
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik službe NZP
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v Slovenski vojski
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča o izvedbi neloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • ocena posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
izvaja in organizira delo na radarju dolgega dosega
 • obvlada osnove elektrotehnike
 • organizira in uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • obvlada teorijo in prakso osnov radarske tehnike
 • pozna elemente, sklope in sisteme v radarju
 • pozna tehnologijo telekomunikacij
 • pozna tehniko in tehnologijo v proizvodnji radarjev
 • pozna vlogo in pomen radarjev in radarskih podsklopov
 • usposobljen je za izvajanje meritev v radarskih sistemih in napravah
 • usposobljen je za montažo in vzdrževanje radarjev in pripadajočih podsklopov
 • pozna protokole, ki se uporabljajo pri prenosu radarskih podatkov
 • pozna osnove informatike in informacijskih mrež
 • pozna zakonodajo, tehnične predpise in standarde s področja radarskih sredstev
 • pozna temeljna zakonska določila s področja gradnje objektov
 • pozna predpise in določila s področja izdelave tehnične dokumentacije za radarje
 • nadzoruje operativnost radarjev
 • izvaja tehnične preglede radarjev
 • pozna dolžnosti radarskega operaterja na radarju AN/TPS-70
 • obvlada angleški jezik
 • pozna sistem sredstev zvez
 • pozna osnove radarske tehnike
 • pozna elektronske motnje in zaščito pred njimi
 • pozna načine in postopke izvedbe tehničnih pregledov na radarju
 • pozna načine oddajanja radarskih podatkov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna postopke opravljanja vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Pripravi radar za delo in uporabi radarsko tehniko v simuliranih okoliščinah:
  • pravilno vklopi radar
  • praktično prikaže uporabo osnovnih menijev na plazemskem displeju
  • izvede predpisane postopke dela z radarjem
  • izvede »plan position indicato«
  • uporabi komunikacijske podsklope
  • prepozna elektronske motnje
  • odda radarske podatke
  • pravilno izklopi radar
  • uporabi radarska sredstva skladno z navodili proizvajalca
  • zagotovi varovanje podatkov
  • opiše funkcije radarja dolgega dosega AN/TPS-70 (77)
  • opiše vrste elektronskih motenj in zaščito pred njimi
  • našteje elemente, sklope in sisteme v radarju
  • opiše tehnologijo telekomunikacij
  • našteje osnovne predpise s svojega delovnega področja
  • opiše načine oddajanja radarskih podatkov
  • opiše navodila o delu in normativne predpise o varovanju tajnih podatkov
  • opiše NATO predpise o identifikaciji plovil v NATO zračnem prostoru
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus poznavanja predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za delo pč na radarskem sistemu
 • Navodila proizvajalca radarskega sistema za uporabo in vzdrževanje Republike Slovenije
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jani Topolovec, Slovenska vojska
 • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
 • por Martina Kavar, Slovenska vojska
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.