Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema (8630.031.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 6. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 7. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo in sredstva za delo z radarskimi sistemi
 9. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 10. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 11. izvaja in organizira delo na radarju dolgega dosega

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja z zakonskimi normativi
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju in ve, kdaj so zagotovljeni pogoji za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in sredstva za delo z radarskimi sistemi
 • pripravi material in merilne tehnike za izvedbo tehničnih pregledov in popravil radarskih sredstev
 • izvede teoretično pripravo za izvedbo tehničnih pregledov in popravil radarskih sredstev
 • sodeluje pri izdelavi načrta dela
 • analizira realizacijo nalog
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva skladno z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva in osebno opremo glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • pozna osnove elektrotehnike
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • ima osnovno znanje iz teorije vojaške didaktike in praktično znanje za organiziranje, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v Slovenski vojski
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
izvaja in organizira delo na radarju dolgega dosega
 • obvlada osnove elektrotehnike
 • organizira in uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • obvlada teorijo in prakso osnov radarske tehnike
 • pozna elemente, sklope in sisteme v radarju
 • pozna tehnologijo telekomunikacij
 • pozna tehniko in tehnologijo v proizvodnji radarjev
 • pozna vlogo in pomen radarjev in radarskih podsklopov
 • usposobljen je za izvajanje meritev v radarskih sistemih in napravah
 • usposobljen je za montažo in vzdrževanje radarjev in pripadajočih podsklopov
 • pozna protokole, ki se uporabljajo pri prenosu radarskih podatkov
 • pozna osnove informatike in informacijskih mrež
 • pozna zakonodajo, tehnične predpise in standarde s področja radarskih sredstev
 • pozna temeljna zakonska določila s področja gradnje objektov
 • pozna predpise in določila s področja izdelave tehnične dokumentacije za radarje
 • nadzoruje operativnost radarjev
 • izvaja tehnične preglede radarjev
 • pozna dolžnosti radarskega operaterja na radarju AN/TPS-70
 • obvlada angleški jezik
 • pozna sistem sredstev zvez
 • pozna osnove radarske tehnike
 • pozna elektronske motnje in zaščito pred njimi
 • pozna načine in postopke izvedbe tehničnih pregledov na radarju
 • pozna načine oddajanja radarskih podatkov
 • seznanjen je z osnovami nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna postopke opravljanja vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela izvaja ustrezne administrativne postopke in pripravlja uradne pisne izdelke
 • izpolnjuje dnevnike tehničnih pregledov
 • naroča rezervne dele ter izpolnjuje zahtevke za popravila
 • vodi evidence rezervnih delov
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge in druge pisne izdelke
 • uporablja pravila pisarniškega poslovanja in pisnega sporočanja
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
Komercialna dela pridobiva nakupne ponudbe
 • pridobiva ponudbe za nakup materialnih sredstev, potrebnih za vzdrževanje radarske tehnike
 • pozna postopke pridobivanja ponudb za nakup materialnih sredstev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost pri izvajanju nalog
 • delo izvaja v skladu z Navodilom o delu
 • delo izvaja v skladu z NATO predpisi o identifikaciji plovil v NATO ZP
 • uporablja radarska sredstva skladno z navodili proizvajalca
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih
 • zagotavlja varovanje podatkov
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ravna v skladu s človekovimi pravicami
 • s tolerantnim pristopom zna prilagoditi ukrepanje različnim ljudem
 • upošteva pravila službe v Slovenski vojski ter določila etičnega kodeksa vojske in vojaške policije
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • zagotavlja možnosti za odpravljanje napak in daje navodila za to
 • zagotavlja varovanje vojaških skrivnosti in osebnih podatkov
 • spremlja trende v stroki in daje pobude za izboljšave
 • deluje skladno s predpisano zakonodajo in normativi
 • pozna navodila o delu, pozna normativne predpise o varovanju tajnih podatkov
 • pozna NATO predpise o identifikaciji plovil v NATO zračnem prostoru
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je usposobljen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila zagotavlja ustrezno vzdrževanje in obveščanje o okvarah na radarskem sistemu
 • zagotavlja vzdrževanje opreme in oborožitve, za katero je osebno zadolžen
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah na radarskih sistemih
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne, polletne, letne tehnične preglede
 • pozna načine in postopke izvedbe tehničnih pregledov radarja
 • pozna sistem vzdrževanja posameznih sredstev enote
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
Komunikacija komunicira z ustreznimi strokovnimi organi in z nadrejenimi
 • komunicira s civilno kontrolo letenja
 • komunicira s poveljnikom oddelka/voda
 • komunicira z radarskim inženirjem o okvarah na sistemu
 • komunicira v tujem jeziku s proizvajalci radarskih sredstev
 • komunicira z dobavitelji materialnih sredstev
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi
 • sodeluje v timu
 • komunicira z okolico
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • komunicira v tujem jeziku
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna komunikacijske podsklope v radarju AN/TPS-70
 • zna uporabljati sredstva zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • izvaja predpise o varstvu pred požarom
 • izvaja predpise o varovanju okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pozna načine izvajanja varnosti pri delu na radarskem sistemu
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk Jani Topolovec, Slovenska vojska
 • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
 • por Martina Kavar, Slovenska vojska
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.