Katalog

Naziv:

Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora 86300301

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske, smer NZP
 • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TASOC – OSN
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljeno usposabljanje za uporabo sredstev zvez Frequentis - GP, VHF/HF
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen splošni zdravstveni pregled
 • Opravljeno usposabljanje za delo na sistemu TAC – 90

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge30
izvedba30
dokumentacija30
ustni zagovor10

Kandidat opravi preizkus znanja, če doseže minimum znanja 75% (predpis v letalstvu).


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema pehote

 • delovna postaja ASOC
 • sredstvo zvez Frequentis

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • najmanj en mora biti častnik službe NZP
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik službe NZP
 • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v Slovenski vojski
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in prikaže vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje pri izvajanju naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča o izvedbi naloge
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
organizira in izvaja delo na delovni postaji sistema za nadzor in kontrolo zračnega prostora
 • organizira in uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • z namenom čim boljšega združevanja radarskih slik pomaga pri delu korelatorja in po potrebi vnaša korekture
 • zazna lažne tarče in ima možnost odpravljati moteče elemente, ki nastanejo zaradi tehničnih omejitev radarja
 • ročno oblikuje nove sledi, ki jih sistem ne oblikuje in pri tem posebno pozornost posveča trackom, ki so nastali le na osnovi koreliranih primarnih plotov
 • zagotavlja sosledje radarskih sledi za cilje, ki vstopajo in izstopajo iz območja avtomatskega zajemanja sledi
 • podpira obdelave sledi z reševanjem konfliktov pri oštevilčenju sledi
 • odgovarja na poizvedovanje po podatkih o radarskih sledeh
 • ročno vnaša podatke o ciljih, pridobljene s strani vizualnih opazovalnih postaj in drugih izvorov podatkov
 • izdela in vzdržuje realno sliko situacije v zračnem prostoru na podlagi podatkov iz različnih virov
 • prikazuje realno sliko situacije v zračnem prostoru
 • identificira zračna plovila v zračnem prostoru
 • zbira podatke o letu “mimo normalne procedure” in jih posreduje nadrejenemu
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Sloveniji
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
 • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • obvlada angleški jezik
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
 • obvlada proces identifikacije
 • pozna cone nadzora zračnega prostora
 • pozna postopke v izrednih situacijah
 • pozna odgovornosti in naloge IDO
 • pozna delo na simulirani sliki
 • pozna načine poročanja (nadrejenim organom in v tuje centre) in izdelave poročil
 • pozna osnove nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Praktično prikaže proces identifikacije v simulirani sliki:
  • praktično prikaže cone nadzora zračnega prostora
  • opiše sistem sredstev zvez (Frequentis GP in VHF/HF)
  • praktično prikaže delo na simulirani sliki
  • združi radarske slike in po potrebi vnese korekture
  • upošteva tehnične omejitve radarja
  • ročno oblikuje nove sledi, ki jih sistem ne zazna
  • odkriva lažne tarče
  • zagotovi sosledje radarskih sledi ciljev, ki izstopajo iz radarske slike
  • vizualno zbere podatke o ciljih in jih vnese
  • opiše osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
  • opiše postopke v izrednih situacijah
  • opiše odgovornosti in naloge IDO
 • Izvede nadzor zračnega prostora:
  • pregleda opremo za nadzor zračnega prostora
  • opravi nadzor operativnosti radarjev
  • pripravi sistem ASOC za nadzor zračnega prostora
  • v različnih načinih uporabi sistem ASOC
  • z uporabo različnih virov prikaže realno sliko situacije v zračnem prostoru
  • opravi nadzor zračnega prostora
  • opravi identifikacijo zračnih plovil
  • pregleda usklajenost načrtovanih letov in realnih letov
  • upošteva osnove nacionalnovarnostnega sistema
  • upošteva navodila o delu operaterja v CNKZP
  • upošteva NATO-predpise o identifikaciji plovil v NATO-zračnem prostoru
  • upošteva navodila in NATO-predpise, vezane na nadzor in kontrolo zračnega prostora
  • simulira uporabo razpoložljivega sistema sredstev zvez in posreduje ugotovitve nadrejenemu
  • zaključi z nadzorom zračnega prostora
  • upošteva osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • našteje zračne koridorje
  • našteje osnovne funkcije sistema ASOC, ki jih uporablja pri svojem delu
  • opiše Navodilo o delu operaterja v CNKZP
  • opiše NATO-predpise o identifikaciji plovil v zračnem prostoru
predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Sloveniji
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
 • ustvari pozicijo motilca na presečišču sektorjev motenj
 • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
 • pozna delovne naloge na delovnem mestu
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
 • pozna dela v različnih načinih sistema ASOC (TKM, ID, TPO, EC, PB)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • Simulira predajo podatkov o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom:
  • preda podatke uporabnikom (po izboru komisije)
  • našteje način predaje podatkov o situaciji v zračnem prostoru
  • opiše postopek ustvarjanja motenj na presečišču sektorjev v zračnem prostoru
  • opiše sistem sredstev zvez Frequentis GP in VHF/HF
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter določila iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus o poznavanju predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži načine vstopanja v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za delo operaterja v CNKZP
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
 • por Martina Kavar, Slovenska vojska
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.