Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora (8630.030.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 6. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 7. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo ter delovno postajo
 9. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 10. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 11. organizira in izvaja delo na delovni postaji sistema za nadzor in kontrolo zračnega prostora
 12. predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • prevzame dolžnost od predhodnika
 • preveri aktualne ukaze, postopke in navodila
 • sodeluje pri izdelavi načrta dela
 • analizira realizacijo nalog
 • organizira in vodi delo manjših enot
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izvaja analizo po zaključeni nalogi
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter ve, kdaj so zagotovljeni pogoji za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju linije vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo ter delovno postajo
 • prijavi (logira) se v sistem nadzora zračnega prostora
 • pripravi potrebne podatke na svoji delovni postaji
 • pripravi si zahtevane obrazce in tabele za opravljanje svojega dela
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge in tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • ima osnovno znanje iz teorije vojaške didaktike in praktično znanje za organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje, načrtuje in usmerja delo ter usposabljanje podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta nalog v Slovenski vojski
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
organizira in izvaja delo na delovni postaji sistema za nadzor in kontrolo zračnega prostora
 • organizira in uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • z namenom čim boljšega združevanja radarskih slik pomaga pri delu korelatorja in po potrebi vnaša korekture
 • zazna lažne tarče in ima možnost odpravljati moteče elemente, ki nastanejo zaradi tehničnih omejitev radarja
 • ročno oblikuje nove sledi, ki jih sistem ne oblikuje in pri tem posebno pozornost posveča trackom, ki so nastali le na osnovi koreliranih primarnih plotov
 • zagotavlja sosledje radarskih sledi za cilje, ki vstopajo in izstopajo iz območja avtomatskega zajemanja sledi
 • podpira obdelave sledi z reševanjem konfliktov pri oštevilčenju sledi
 • odgovarja na poizvedovanje po podatkih o radarskih sledeh
 • ročno vnaša podatke o ciljih, pridobljene s strani vizualnih opazovalnih postaj in drugih izvorov podatkov
 • izdela in vzdržuje realno sliko situacije v zračnem prostoru na podlagi podatkov iz različnih virov
 • prikazuje realno sliko situacije v zračnem prostoru
 • identificira zračna plovila v zračnem prostoru
 • zbira podatke o letu “mimo normalne procedure” in jih posreduje nadrejenemu
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Sloveniji
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
 • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • obvlada angleški jezik
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
 • obvlada proces identifikacije
 • pozna cone nadzora zračnega prostora
 • pozna postopke v izrednih situacijah
 • pozna odgovornosti in naloge IDO
 • pozna delo na simulirani sliki
 • pozna načine poročanja (nadrejenim organom in v tuje centre) in izdelave poročil
 • pozna osnove nacionalno-varnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • pozna opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Sloveniji
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
 • ustvari pozicijo motilca na presečišču sektorjev motenj
 • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
 • pozna delovne naloge na delovnem mestu
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
 • pozna dela v različnih načinih sistema ASOC (TKM, ID, TPO, EC, PB)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter določila iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela izvaja ustrezne administrativne postopke
 • vodi dnevnik o nadzoru zračnega prostora
 • vodi statistiko preletov civilnega letalstva
 • vodi statistiko preletov vojaškega letalstva
 • vodi osebno evidenco
 • vodi potrebne evidence in poročila
 • sestavlja poročila o delu in stanju v enoti
 • vodi evidence uporabe sredstev, ki so v uporabi
 • vpisuje dogodke in sporočila v razpredelnice, v knjigo obvestil in v primopredajne knjige
 • obvesti odgovorne o posebnih stanjih in dogodkih
 • piše izjave o dogodku
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
Zagotavljanje kakovosti izvaja delo v skladu s predpisi in navodili o nadzoru zračnega prostora
 • delo izvaja v skladu z navodili za delo
 • delo izvaja v skladu z NATO predpisi o identifikaciji plovil v NATO zračnem prostoru
 • uporablja sistem za nadzor zračnega prostora skladno z navodili proizvajalca
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih
 • zagotavlja varovanje podatkov
 • pozna predpise in navodila o nadzoru zračnega prostora
se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost pri izvajanju nalog
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ravna v skladu s človekovimi pravicami
 • upošteva pravila službe v Slovenski vojski ter določila etičnega kodeksa vojske
 • zagotavlja varovanje vojaških skrivnosti in osebnih podatkov
 • spremlja trende v stroki in daje pobude za izboljšave
 • deluje skladno s predpisano zakonodajo in normativi
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • zagotavlja vzdrževanje opreme in oborožitve, za kateri je osebno zadolžen
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah na sistemu za nadzor zračnega prostora
 • skrbi za sprotno vzdrževanje materialno tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne, polletne, letne tehnične preglede
 • pozna sistem vzdrževanja posameznih sredstev enote
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
Komunikacija komunicira z ustreznimi strokovnimi organi in nadrejenimi
 • komunicira s poveljnikom voda
 • komunicira z radarskim inženirjem o okvarah na sistemu
 • komunicira v tujem jeziku s proizvajalci radarskih sredstev
 • komunicira v tujem jeziku s sosednjimi centri za nadzor in kontrolo zračnega prostora
 • komunicira z dobavitelji materialnih sredstev
 • komunicira s sistemskim administratorjem o okvarah na sistemu
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi
 • sodeluje v timu
 • komunicira z okolico
 • komunicira s sosednjimi enotami
 • komunicira v tujem jeziku
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • zna uporabljati sredstva zvez (Frequentis, VHF/HF)
 • pozna načine komuniciranja v tujem jeziku (sosednji centri, CAOC)
 • pozna načine vzdrževanja zvez
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • izvaja predpise o varstvu pred požarom
 • izvaja predpise o varovanju okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • izvede prve nujne ukrepe za lastno zavarovanje zdravja
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varstvu pred požarom
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk Jani Topolovec, Slovenska vojska
 • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
 • por Martina Kavar, Slovenska vojska
 • Koordinator:Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.