Katalog

Naziv:

Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije (8630.029.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard PODČASTNIK ARTILERIJE/PODČASTNICA ARTILERIJE 8630.029.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer artilerija
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela in časovni okvir
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • sposobnost vodenja in poveljevanja
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema artilerije

 • učilnica – kabinet za upravljanje in vodenje ognja
 • poligon
 • poligon za izvedbo artilerijskih streljanj

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik artilerije
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokovanje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • izvaja usposabljanje in urjenje podrejenih
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih za izvedbo nalog
 • izvaja naloge notranje službe
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • organizira in izvaja fizično varovanje objektov in moštva
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje artilerijskim oddelkom (ognjenemu, topografskem, izvidniškem, METEO in oddelku za vodenje ognja)
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • obvlada postopke pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih nalog artilerijskega oddelka
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • ima osnovno znanje iz teorije vojaške didaktike in praktično znanje za organiziranje, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja in urjenja vojakov in oddelka
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje delo podrejenih
 • spremlja in nadzoruje delo in usposabljanje podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • poroča o izvedbi nalog
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje artilerijske oborožitve in opreme
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika oddelka ter poveljnika voda pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v vseh pogojih dela
 • pozna normativne akte, navodila in pravila uporabe artilerijskih enot (oddelka, voda)
 • pozna vnaprej določene kriterije in zahteve za izvedbo posameznih nalog
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
rokuje z artilerijskim orožjem, strelivom in opremo ognjenega oddelka
 • organizira in vodi delo z artilerijskim orožjem, strelivom in ostalo opremo artilerijskih enot ter rokuje z njim
 • izvaja artilerijska streljanja
 • organizira, vodi in nadzira delo z inženirskimi sredstvi ter rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo z NRKB sredstvi zaščite ter rokuje z njimi
 • pripravlja, spoštuje in nadzira izvajanje varnostnih ukrepov pri rokovanju z artilerijskim orožjem, strelivom in opremo
 • pozna artilerijsko oborožitev in opremo
 • obvlada postopke uporabe artilerijske oborožitve, artilerijskega streliva in opreme v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • usposobljen je za izvedbo streljanj z artilerijsko oborožitvijo in opremo
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi oborožitvenimi sistemi, strelivom in opremo
 • pozna načela uporabe sredstev zvez
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • Prikaže rokovanje z artilerijskim orožjem v sklopu posadke:
  • pripravi artilerijsko orožje za izvedbo naloge
  • pripravi namerilne naprave in rokuje z njimi
  • strelja z artilerijskim orožjem
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe za ravnanje z artilerijskem orožjem
 • Prikaže rokovanje z artilerijskim strelivom v sklopu posadke:
  • pripravi artilerijski naboj
  • upošteva predpisane varnostne ukrepe pri ravnanju z artilerijskim strelivom
 • Izvede artilerijsko streljanje (po izboru komisije):
  • organizira in vodi pripravo artilerijskega orožja za izvedbo naloge
  • organizira in vodi pripravo artilerijskega streliva
  • izvede neposredno streljanje
  • izvede posredno streljanje
  • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov pri rokovanju z artilerijskim orožjem, strelivom in opremo
  • poroča
rokuje z optoelektronskimi sredstvi in opremo izvidniškega oddelka
 • organizira, vodi in izvaja delo z optoelektronskimi sredstvi, sredstvi zvez in ostalo opremo in pribori artilerijskih enot
 • organizira, vodi in nadzira delo z inženirskimi sredstvi in rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo z NRKB sredstvi zaščite in rokuje z njimi
 • spoštuje, izvaja in nadzira izvajanje varnostnih ukrepov v zvezi z optoelektronskimi sredstvi in sredstvi zvez
 • pozna optoelektronska sredstva, sredstva zvez in ostalo opremo in pribore artilerijskih enot
 • pozna postopke uporabe optoelektronskih sredstev, sredstev zvez in ostale opreme in priborov v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • obvlada delo s taktičnim računalnikom SUVO
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z optoelektronskimi sredstvi, sredstvi zvez in ostalo opremo in pribori artilerijskih enot
 • Prikaže rokovanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo:
  • pripravi optoelektronska sredstva in opremo ter rokuje z njimi
  • pripravi artilerijske instrumente, pribore in karto ter rokuje z njimi
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov pri rokovanju z optoelektronskimi sredstvi in sredstvi zvez
  • poroča
rokuje s sistemom in priborom za upravljanje in vodenje ognja in z opremo oddelka za vodenje ognja
 • organizira, vodi in nadzira delo s taktičnim računalnikom SUVO (sistem za upravljanje in vodenje ognja) in rokuje z njim
 • organizira, vodi in nadzira delo s priborom za upravljanje in vodenje artilerijskega ognja ter rokuje z njim
 • organizira, vodi in nadzira delo z inženirskimi sredstvi ter rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo z NRKB sredstvi zaščite ter rokuje z njimi
 • spoštuje, izvaja in nadzira izvajanje varnostnih ukrepov v zvezi s sistemi in pribori za upravljanje in vodenje ognja
 • pozna celotno konfiguracijo SUVO
 • pozna delo in naloge računalcev v oddelku
 • pozna delo s taktičnim računalnikom SUVO
 • obvlada postopke uporabe artilerijskih sredstev in priborov za upravljanje in vodenje ognja v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju s sredstvi, pribori in opremo za upravljanje in vodenje ognja
 • Prikaže rokovanje s priborom za vodenje ognja in SUVO:
  • pripravi sredstva in pribor za vodenje ognja
  • izvede pripravo začetnih elementov
  • določa elemente v korekturi
  • določa elemente pri prenosih ognja
  • izračuna porabo streliva za skupinsko streljanje
  • določa elemente streljanja v posebnih razmerah
  • določa elemente pri streljanju s projektili posebnega namena
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov v zvezi s sistemi in pribori za upravljanje in vodenje ognja
  • poroča
rokuje z optoelektronskimi sredstvi in opremo topografskega oddelka
 • obvlada postopke uporabe artilerijskih instrumentov, priborov in opreme topografa v različnih bojnih, teresnkih, vremenskih in časovnih razmerah
 • organizira, vodi in nadzira delo z artilerijskimi instrumenti in pribori topografa ter s karto in rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo s taktičnim računalnikom SUVO za topografa ter rokuje z njim
 • organizira, vodi in nadzira delo z inženirskimi sredstvi ter rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo z NRKB sredstvi zaščite ter rokuje z njimi
 • spoštuje in izvaja varnostne ukrepe v zvezi z artilerijskimi instrumenti in pribori topografa
 • pozna artilerijske instrumente in pribor topografa
 • pozna taktični računalnik SUVO topografa
 • usposobljen je za delo s karto
 • obvlada postopke uporabe artilerijskih instrumentov, priborov in opreme topografa v različnih bojnih, teresnkih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z artilerijskimi instrumenti in s pribori topografa
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna in obvladuje ostala sredstva in opremo, ki jo uporabljajo topografi artilerijskih enot
 • Prikaže rokovanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo topografa:
  • pripravi artilerijske instrumente, pribore in karto ter rokuje z njimi
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov za ravnanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo topografa
  • poroča
rokuje z meteorološkimi sredstvi in opremo meteorološkega oddelka
 • organizira, vodi in nadzira delo z meteorološkimi sredstvi in opremo ter rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo s taktičnim računalnikom SUVO-METEO (sistem za upravljanje in vodenje ognja) ter rokuje z njim
 • organizira, vodi in nadzira delo z inženirskimi sredstvi ter rokuje z njimi
 • organizira, vodi in nadzira delo z NRKB sredstvi zaščite ter rokuje z njimi
 • spoštuje in izvaja varnostne ukrepe povezane z optoelektronskimi sredstvi in pribori meteorologa
 • pozna osnovne pojme iz meteorologije
 • pozna delo in naloge meteorologov v oddelku
 • pozna delo s taktičnim računalnikom SUVO - METEO
 • pozna delo na METEO postaji
 • obvlada postopke uporabe meteoroloških sredstev in priborov v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z meteorološkimi sredstvi, pribori in opremo
 • Prikaže rokovanje z optoelektronskimi sredstvi in opremo:
  • pripravi optoelektronska sredstva in opremo ter rokuje z njimi
  • pripravi artilerijske instrumente, pribore in karto ter rokuje z njimi
  • pripravi taktični računalnik SUVO (avtomatski sistem za vodenje artilerijskega ognja) in rokuje z njim
  • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov pri rokovanju z optoelektronskimi sredstvi in sredstvi zvez
  • poroča
izvaja taktične postopke na bojišču
 • vodi artilerijski oddelek
 • organizira, pripravlja in izvaja naloge priprave in izvedbe bojnega delovanja ognjenega, izvidniškega, topografskega, METEO oddelka in oddelka za vodenje ognja
 • organizira, pripravlja in nadzira naloge opazovanja
 • organizira, pripravlja in izvaja naloge izvidništva
 • organizira, pripravlja in nadzira naloge utrjevanja
 • organizira, pripravlja, izvaja in nadzira naloge maskiranja
 • organizira, pripravlja in izvaja naloge priprave in izvedbe premikov
 • izvaja ukrepe prve pomoči in evakuacijo
 • organizira, pripravlja in nadzira naloge bojnega zavarovanja
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev ter načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika oddelka ter poveljnika voda pri vodenju posameznikov in kolektiva med izvajanjem nalog v vseh pogojih dela
 • pozna postopke in naloge ognjenega, izvidniškega, topografskega, METEO oddelka in oddelka za vodenje ognja v bojnem delovanju
 • pozna postopke in dolžnosti posameznika v oddelku
 • pozna načela in postopke opazovanja, izvidništva, utrjevanja, maskiranja ter dela s sredstvi zvez
 • pozna postopke priprave in izvedbe premikov
 • pozna postopke ravnanja z artilerijskim strelivom
 • pozna navodila, ki urejajo področje varnostnih ukrepov pri rokovanju z artilerijsko oborožitvijo in opremo
 • pozna naloge zavarovanja elementov bojne razporeditve
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in preuči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila stabilizacijskega delovanja
 • pozna taktične postopke pehotnih in motoriziranih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja pri mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • uporablja predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • ima praktično znanje iz določil mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, iz kodeksa etike o političnih vidikih varnosti ter drugih mednarodnih normah delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise varovanja podatkov v Slovenski vojski
 • Opravi preizkus o poznavanju predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži vstop v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Banovec, T.: Topografski priročnik, RK ZRVS Slovenije, Ljubljana, 1983.
 • Elbit, ACCS: ACCS system description, 1998.
 • Elbit, ACCS: ATAC operator training, 1998.
 • Elbit, ACCS: BTRYFDC subsystem operator manual ver. 2.0, 1998.
 • Elbit, ACCS: FTAC operator training, 1998.
 • Elbit, ACCS: General operator training, 1998.
 • Elbit, ACCS: GTAC operator training, 1998.
 • Elbit, ACCS: OPFDC subsystem operator manual ver. 2.0, 1998.
 • FOTONA: ARTES 1000 A1 in ARTES 1000 A2, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • FOTONA: PTC – termovizijski komplet, Navodilo za uporabo, Ljubljana, 1997.
 • NATO STANAG 6015, NATO meteorological codes manual, 1998.
 • NATO STANAG 4082 MET (ed 2) Adoption of a standard artillery computer meteorological message, 2000.
 • NATO STANAG 2934 – AartYP-1(A) – ARTILLERY PROCEDURES, 2004.
 • NATO STANAG 2484 – Nato field artillery tactical doctrine, 2001.
 • Navodilo za uporabo in delo z artilerijskim orožjem
 • Navodilo za uporabo in delo s SUVO
 • Navodilo za uporabo in delo za motorno vozilo za vleko artilerijskega orožja
 • Nikolić, R.: Zbirka zadataka iz topografsko-geodetsko pripreme sa rešenjima, VIZ, Beograd, 1978.
 • Norme in merila za preverjanje in ocenjevanje vojaškospecialistične usposobljenosti vojakov in enot artilerije, osnutek
 • SSNO (TU): Pribori i instrumenti zemaljske artilerije, VIZ, Beograd, 1969.
 • SSNO (UA): Borbeno pravilo artilerijska baterija (vod, odeljenje) za podršku, Beograd, VIZ, 1980.
 • SSNO (UA): Uputstvo za vizualno artiljerijsko izviđanje sa zemlje, Beograd, VIZ, 1982.
 • SSNO (UA): Artiljerijsko pravilo gađanja ,VIZ, Beograd, 1981.
 • SSNO (UA): Uputstvo za rad računačkih odelenja u artiljeriji, VIZ, Beograd, 1982.
 • SSNO (UA): Upustvo za rad na vatrenom položaju artiljerijskih jedinica, VIZ, Beograd, 1983.
 • SSNO (UA): Upustvo za topografsko-geodetsko obezbeđenje artiljerije, VIZ, Beograd, 1981.
 • SSNO (UA): Uputstvo za pripremu i izvodjenje periodičnog i komandantskog pregleda u artileriji, VIZ, Beograd, 1988.
 • Tablice streljanja za artilerijsko orožje
 • UA: Uputstvo za meteorološka osmatranja i obradu meteoroloških podataka u artileriji, 1979.
 • UA: Uputstvo za prizemna meteorološka osmatranja, redstvu
 • UA: Uputstvo za upotrebu i rad artilerijskih meteoroloških jedinica
 • Elbit, ACCS: ATAC exercises, 1998.
 • Elbit, ACCS: FTAC exercises, 1998.
 • Elbit, ACCS: GTAC exercises, 1998.
 • FM 3-09.30 – Tactics, Techniques, and Procedures for OBSERVED FIRE AND FIRE SUPPORT AT BATTALION TASK FORCE AND BELOV
 • FM 3.09-50, Tactics, techniques, and procedures for the field artillery howitzer battery, 2004.
 • Gorjup, Z.: Vojaška topografija, GŠSV / CVŠ, 2000.
 • Oblikovanje in uporaba taktičnih simbolov, GŠSV, Ljubljana, 2000.
 • Hlastec, M.: Zbirka obrazcev, zapisnikov in tabel, ki so potrebni za delo v artilerijski havbični (poveljniški) bateriji za podporo, Slovenska Bistrica, 2002.
 • Krstić, Spasov: Neposredno gađanje artiljerijskim oruđima, VIZ, Beograd, 1976.
 • SSNO (TU): Artilerijska municija, knjiga I in II, VIZ, Beograd
 • SSNO (UA): Borbeno pravilo artilerijska divizion za podršku, Beograd, VIZ, 1976.
 • SSNO (UA): Osnovi konstrukcije artiljerijskog naoružanja, VIZ, Beograd, 1983.
 • SSNO (UA): Pravilo artilerijskog izviđanja, Beograd, VIZ, navodilo, 1980.
 • SSNO (UA): Teorija gađanja zemaljske artiljerije, VIZ, Beograd, 1961.
 • SSNO (UA): Upustvo za topografsko-geodetsko obezbeđenje artiljerije, VIZ, Beograd, 1981.
 • Viličić, J.: Balistika za srednje vojne škole kopnene vojske i artiljerijske jedinice , VIZ, Beograd, 1979.
 • Zupančič, M., Kogej, D.: Artilerijsko izvidovanje, izdvidniški oddelek v boju, Slovenska Bistrica, 1996.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jožef Poje, Slovenska vojska
 • st. Žarko Ostojič, .
 • st Marjan Zupančič, Slovenska vojska
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.