Katalog

Naziv:

Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot (8630.028.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard PODČASTNIK POSEBNIH ENOT/PODČASTNICA POSEBNIH ENOT 8630.028.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske in usposabljanje za pripadnike specialnih sil
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela in časovni okvir
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • sposobnost vodenja in poveljevanja
 • kontrolo opravljenega dela
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge15
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Podčastnik/podčastnica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema specialnih enot

 • poligon
 • strelišče za pehotno oborožitev

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član častnik specialnih sil
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje operativnim izvajalcem nalog in daje navodila skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča nadrejenim o rezultatih dela
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, zlasti pozna obrambni podsistem oziroma podsistem vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
 • Z oddelkom prikaže poveljevanje enoti in vodenje le-te:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja njegovo ter uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
 • Z oddelkom prikaže nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenih:
  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • oceni posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • Reši taktično nalogo (po izbiri komisije) in izdela potrebne dokumente:
  • sprejme in prouči nalogo
  • izdela načrt
  • izda povelje
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
izvaja direktne akcije
 • izvede premik (zemlja, zrak) v območje delovanja
 • opazuje bojišče, primerja predhodno pridobljene podatke z dejanskim stanjem na terenu in poroča
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • izvede zajetje pomembnih oseb
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, postopke prevoza ter izkrcavanja iz vozil in plovil
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter izkrcavanje iz njih
 • pozna osnovne tehnične karakteristike cilja direktne akcije
 • Izvede direktno akcijo (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • uniči nasprotnikove objekte in osebe
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja specialno izvidovanje
 • izvede premik v nasprotnikovo zaledje (zemlja, zrak)
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO, prve pomoči in evakuacije
 • izvaja zaščitne ukrepe pred delovanjem nasprotnikovih sil
 • izvede opazovanje območja delovanja z optoelektronskimi in s tehničnimi sredstvi (nočne opazovalne naprave, termovizija) ter poroča
 • navaja ogenj lastnih sil na cilje nasprotnika (ciljanje)
 • izdela izvidniško poročilo
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna različne možnosti za orientacijo in gibanje po zemljišču ter zna uporabljati pripomočke za orientacijo
 • pozna veščine preživetja v različnih geografskih in klimatskih razmerah
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, prevoza vozil in plovil ter izkrcavanja iz njih
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter izkrcavanje iz njih
 • pozna postopke navajanja ognja (artilerijsko-raketnega, letalskega)
 • pozna postopke izdelave dokumentacije in poročil o izvedeni nalogi
 • Izvede specialno izvidništvo (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • izvede izvidovanje cilja
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja nekonvencionalno bojevanje
 • usposablja pripadnike zavezniških sil na območju delovanja
 • rešuje vojne ujetnike
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • pozna osnove metodike in didaktike s področja usposabljanja
 • pozna osnovne etične, kulturne in druge vrednote države ali območja delovanja
 • Izvede nekonvencionalno bojevanje (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • izvede nekonvencionalno bojevanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
protiteroristično deluje
 • seznani se z obveščevalno situacijo
 • izvaja taktične postopke bližinskega boja ter boja proti terorističnim in diverzantskim skupinam
 • po potrebi vzpostavi stik s teroristično skupino
 • vpade v objekt in izvaja premik po objektu oz. izvaja pretres in pregon teroristične skupine
 • uniči ali onesposobi teroristično skupino z uporabo oborožitve, opreme in praktičnih taktičnih postopkov
 • reši in evakuira morebitne zajete osebe
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • posta postopke bližinskega boja
 • pozna postopke zajetja in samoobrambe
 • Izvede protiteroristično delovanje (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede premik
  • vzpostavi stik
  • vpade v objekt
  • izvede pregled objekta, oseb in MTS
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter izkrcavanje iz njih
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v Slovenski vojski
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, etični kodeks in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • Opravi preizkus o poznavanju predpisov o varovanju tajnih podatkov:
  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži vstop v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravila službe v Slovenski vojski.
 • Standardni operativni postopki za izvedbo naloge
 • FM 7-8 Infantry platoon and squad
 • FM 7-93 Lange - range surveillance unit operations
 • FM 31-21 Special forces operations
 • FM 31-20-5 Special reconnaissance tactics, techniqs and procedures for special forces
 • TC 90-1 Training for military operations on urbanized terrain
 • JP 3-50.21 Joint tactics, techniqs and procedures for combat search and rescue
 • Mednarodno humanitarno in vojno pravo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk mag Andrej Cestnik, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • pk Miloš Šonc, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • stot Uroš Paternus, Enota za specialno delovanje
 • npor Robert Kordiš, Enota za specialno delovanje
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.