Poklicni standard

Naziv:

Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot (8630.028.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 6. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 7. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 8. vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje s tem
 9. vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 10. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 11. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah, sodeluje pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja
 12. izvaja direktne akcije
 13. izvaja naloge specialnega izvidništva
 14. nekonvencionalno deluje
 15. protiteroristično deluje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo (pod)skupine
 • organizira taktične postopke v bojni skupini in sodeluje pri načrtovanju naloge
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo skladno z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj primerljivih tujih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja naloge
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja zahtevke za logistično oskrbo enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe bojne skupine
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva skladno z nalogami
 • seznani se z dnevnim razporedom dela in operativnimi informacijami
 • sprejema ukaze, prevzema tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi izvajanje vseh predpisanih varnostnih ukrepov
 • preveri opremo, oborožitev, zaščitna sredstva za izvedbo naloge
 • izvede primopredajo notranje službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike opreme
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 • poveljuje podrejenim in usmerja njihovo delo
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje operativnim izvajalcem nalog in daje navodila skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča nadrejenim o rezultatih dela
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, zlasti pozna obrambni podsistem oziroma podsistem vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje orožja njegovo ter uporabo
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod)skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje za delo z ljudmi in za splošne naloge poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva med opravljanjem nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
izvaja direktne akcije
 • izvede premik (zemlja, zrak) v območje delovanja
 • opazuje bojišče, primerja predhodno pridobljene podatke z dejanskim stanjem na terenu in poroča
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • izvede zajetje pomembnih oseb
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, postopke prevoza ter izkrcavanja iz vozil in plovil
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter izkrcavanje iz njih
 • pozna osnovne tehnične karakteristike cilja direktne akcije
izvaja specialno izvidovanje
 • izvede premik v nasprotnikovo zaledje (zemlja, zrak)
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO, prve pomoči in evakuacije
 • izvaja zaščitne ukrepe pred delovanjem nasprotnikovih sil
 • izvede opazovanje območja delovanja z optoelektronskimi in s tehničnimi sredstvi (nočne opazovalne naprave, termovizija) ter poroča
 • navaja ogenj lastnih sil na cilje nasprotnika (ciljanje)
 • izdela izvidniško poročilo
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna različne možnosti za orientacijo in gibanje po zemljišču ter zna uporabljati pripomočke za orientacijo
 • pozna veščine preživetja v različnih geografskih in klimatskih razmerah
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, prevoza vozil in plovil ter izkrcavanja iz njih
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter izkrcavanje iz njih
 • pozna postopke navajanja ognja (artilerijsko-raketnega, letalskega)
 • pozna postopke izdelave dokumentacije in poročil o izvedeni nalogi
izvaja nekonvencionalno bojevanje
 • usposablja pripadnike zavezniških sil na območju delovanja
 • rešuje vojne ujetnike
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • pozna osnove metodike in didaktike s področja usposabljanja
 • pozna osnovne etične, kulturne in druge vrednote države ali območja delovanja
protiteroristično deluje
 • seznani se z obveščevalno situacijo
 • izvaja taktične postopke bližinskega boja ter boja proti terorističnim in diverzantskim skupinam
 • po potrebi vzpostavi stik s teroristično skupino
 • vpade v objekt in izvaja premik po objektu oz. izvaja pretres in pregon teroristične skupine
 • uniči ali onesposobi teroristično skupino z uporabo oborožitve, opreme in praktičnih taktičnih postopkov
 • reši in evakuira morebitne zajete osebe
 • pozna standardne operativne postopke za izvedbo naloge
 • posta postopke bližinskega boja
 • pozna postopke zajetja in samoobrambe
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter izkrcavanje iz njih
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v Slovenski vojski
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, etični kodeks in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevke v Slovenski vojski
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela in odgovarja za to
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja določila kodeksa specialnih sil
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • skladno s predpisi uporablja tehnična sredstva in opremo ter pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva skladno s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno ter skladno z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva, podrejenim svetuje uporabo delovnih in zaščitnih sredstev ter uporabo nadzira
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk Andrej Cestnik, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • pk Miloš Šonc, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • stot. Uroš Paternus, Enota za specialno delovanje
 • npor Robert Kordiš, Enota za specialno delovanje
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.