Poklicni standard

Naziv:

vojaški policist/vojaška policistka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

vojaški policist/vojaška policistka (8630.026.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 6. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 7. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 8. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 9. varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, in varuje državno premoženje v uporabi vojske
 10. preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 11. vzdržuje vojaški red in disciplino
 12. nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet
 13. varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 14. varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov vojaških organov, če z zakonom ni drugače določeno

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise s področja dela
 • kratkoročno načrtuje delo skupine / enote
 • sodeluje pri izdelavi načrtov bojnih delovanj
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • sodeluje pri pripravi analize po zaključeni nalogi
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje področje dela
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
 • pozna organizacijo, naloge in cilje vojske kot celote in organizacijo, naloge in cilje svoje organizacijske enote
 • pozna medsebojna razmerja notranjih organizacijskih enot v vojski, načrte dela in usmeritve za delo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • pripravi osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom in pridobiva obveščevalne informacije
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju / v mednarodnih operacijah
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih svoje enote
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju / v mednarodnih operacijah
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih, predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
 • pozna pravila delovanja enot
 • pozna pravila uporabe orožja pri izvajanju nalog v mednarodnih operacijah
 • pozna osnovna načela obveščevalne dejavnosti
 • pozna osnove civilno-vojaškega sodelovanja
 • pozna posamezne vsebine s svojega strokovnega področja ter iz mednarodnega in humanitarnega vojnega prava
 • pozna osnovne etične, kulturne in druge vrednote na območju delovanja
 • pozna opremo in oborožitev na območju delovanja
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju oseb
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna postopke in taktiko prometa s sredstvi za zveze
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo in stražo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, in varuje državno premoženje v uporabi vojske
 • izvaja bojne taktične postopke vojaške policije
 • nudi pomoč vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski v različnih situacijah
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišča in naselij ter pri iskanju pogrešanih ali iskanih vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski
 • pisno in ustno opozarja vojaške osebe (preventivno, opozorilo kot ukrep vojaške policije oz. sankcija)
 • izdaja ukaze
 • prepove približevanje objektom in okolišem, ki so za obrambo posebnega pomena, oziroma prepove približevanje osebi, ki jo varuje
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • uporablja prisilna sredstva
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju preventivnih ukrepov v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja upoštevanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna pomen in vlogo informacij ter pomen in vlogo varstva podatkov
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna razliko med pasivnim in aktivnim upiranjem
 • pozna oblike napadov na vojaške policiste in pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna osnove topografije
preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • sprejema ovadbe in naznanila za kazniva dejanja in prekrške
 • sprejema in zbira obvestila, preverja resničnost le-teh
 • izvaja prve nujne ukrepe za izsleditev storilca
 • zaslišuje osumljenca
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, prekrška, prometne nesreče, druge nesreče ali dogodka
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih krajev kaznivih dejanj, prekrškov, nesreč, dogodkov
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč in odreja potrebna izvedenska dela
 • skicira in fotografira kraje kaznivih dejanj, prometnih nesreč, prekrškov, dogodkov
 • fotografira, daktiloskopira in osumljencem kaznivih dejanj
 • jemlje vzorce za preiskavo na DNK
 • zavaruje sledove in predmete na kraju kaznivega dejanja, prekrška, prometne ali druge nesreče in dogodka
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • izvaja blokade, zasede in kontrole posameznih točk ali vojaških prevoznih sredstev
 • pregleduje vojaška prevozna sredstva, potnike in prtljago
 • sodeluje pri preiskovanju zemljišč in naselij ter pri iskanju pogrešanih vojaških oseb in razpiše iskanje vojaških oseb in predmetov
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • povabi vojaško osebo v uradne prostore
 • prime vojaško osebo
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • zadrži vojaško osebo
 • opravi pregled določenih vojaških prostorov in objektov vojaških oseb in pregleda njihovo dokumentacijo
 • izvede osebno preiskavo
 • zaseže predmete
 • uporablja prisilna sredstva
 • ugotavlja posest prepovedanih drog in promet z njimi
 • sodeluje z drugimi organi pregona in izvaja naloge po odredbi teh organov
 • sodeluje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij v zvezi z operativno zanimivimi podatki
 • svetuje vojaškim osebam, opozarja in daje navodila v zvezi s preprečevanjem kaznivih dejanj in prekrškov v vojski
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na policiste in pozna tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
 • pozna elemente kaznivih dejanj
 • pozna nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja
 • pozna kriminalistične tehnike za zavarovanje in jemanje sledov ter kriminalistično taktiko in metodiko za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in dogodkov
vzdržuje vojaški red in disciplino
 • varuje interne in javne prireditve v objektih in okoliših, ki so za obrambo posebnega pomena
 • vzpostavlja vojaški red
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in predmetov ter izvaja identifikacijski postopek
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil vojaških oseb, ki kršijo vojaški red in disciplino
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • pridrži vojaško osebo
 • izvaja nadzor nad nošenjem, prenašanjem, posestjo, prometom z orožjem in eksplozivnimi snovmi v vojski
 • uporablja prisilna sredstva
 • zaseže predmete
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja policijskih pooblastil
 • pozna pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • pozna namen in način uporabe opreme in tehničnih sredstev, ki se uporabljajo za vzpostavljanje vojaškega reda
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na policiste in tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet
 • opravlja oglede ali sodeluje pri ogledih prometnih nesreč
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri preiskovanju prometnih nesreč s pobegom
 • načrtuje, organizira in izvaja določene naloge pri prevozu nevarnega blaga, živali …
 • nadzoruje in usmerja vojaški promet na javnih cestah
 • sprotno beleži ugotovljene podatke o kaznivih dejanjih, prekrških, nesrečah ipd.
 • pomaga, svetuje, preprečuje, opozarja in izdaja ukaze
 • ugotavlja prisotnost alkohola, mamil, zdravil in drugih psihoaktivnih snovi pri vojaških voznikih
 • ugotavlja hitrost vožnje
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • preventivno deluje z namenom preprečevanja prometne delinkvence med vojaškimi osebami
 • uporablja predpisane znake vojaškega policista
 • prepoznava kršitve predpisov pri prevozu nevarnega blaga in izvaja ustrezne ukrepe
 • uporablja prisilna sredstva
 • pozna zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • pozna temelje varnosti v cestnem prometu, ki so pomembni za pravilno in varno vožnjo
 • pozna predpisane znake vojaškega policista
 • pozna listine, dodatno obvezno opremo, pogoje in načine prevoza nevarnega blaga, živali …
 • pozna kršitve predpisov pri prevozu nevarnega blaga in pozna ustrezne ukrepe
 • pozna prisilna sredstva in njihov namen
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • opravlja naloge varovanja vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena
 • izdaja ukaze
 • ugotavlja identiteto vojaških oseb in izvaja identifikacijski postopek
 • privede vojaško osebo v uradne prostore
 • uporablja prisilna sredstva
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • prepoznava oblike napadov na varovane osebe in policiste ter tehnike samoobrambe
 • uporablja različne vrste orožja in pozna njihovo delovanje
 • pozna varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • pozna oblike napadov na varovane osebe in policiste ter tehnike samoobrambe
 • pozna vrste orožja in njihovo delovanje
varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov vojaških organov, če z zakonom ni drugače določeno
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • uporablja predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, ovadbe, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Vodenje vodi skupino vojakov oziroma patruljo
 • vodi skupino vojakov oziroma patruljo
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
 • pozna pooblastila vojaškega policista, pravila službe v Slovenski vojski (opomba: če je to lastno ime – npr. naslov knjige – potem z veliko začetnico) in splošne predpise
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna in je izurjen za premagovanje določenih ovir
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • nosi uniformo oziroma zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju vojaške policije
 • odkriva in preprečuje vse vrste nestrpnosti
 • s tolerantnim pristopom zna prilagoditi ukrepanje različnim ljudem
 • uporablja zakonska določila in načine izvajanja pooblastil vojaške policije
 • upošteva pomen človekovih pravic in svoboščin in zagotavlja spoštovanje le-teh pri izvajanju nalog
 • upošteva varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in pri njihovi uporabi
 • spoštuje pravno podlago in oblike uporabe zakonitih prisilnih sredstev
 • upošteva pravila službe v Slovenski vojski ter določila etičnega kodeksa vojske in vojaške policije
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke varovanja in zaščite lastnih in zavezniških sil
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna NATO standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • skrbi za sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • prouči navodila za uporabo orožja, namenske specialne opreme, SIMES in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in druge preglede
 • vzdržuje osnovno opremo, oborožitev, SIMES in MTS
 • sodeluje pri vzdrževanju skupinske opreme
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah
 • pozna materialno-tehnična sredstva, opremo in oborožitev ter način vzdrževanja in hrambe
 • pozna navodila za uporabo orožja, namenske specialne opreme, SIMES in MTS
 • pozna predpisane norme in postopke načina odprave ugotovljenih pomanjkljivosti
Komunikacija komunicira s sodelavci, policijo in z drugimi državnimi organizacijami in institucijami in okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s strankami v postopku
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do (vseh) ljudi
 • sodeluje s policijo in z državnimi organizacijami in institucijami
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave skladno veljavnimi predpisi
 • uporablja varnostne ukrepe pri ravnanju s prisilnimi sredstvi in njihovi uporabi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, o varstvu pred požarom in o varovanju okolja
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • zaveda se pomena varovanja naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine, pozna načine varovanja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • major Vojko Adamič, 17. bataljon vojaške policije
 • stotnik Ladislav Gjergjek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • višji štabni vodnik Janez Šmid, Poveljstvo sil Slovenski vojski
 • Bojana Sever, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.