Poklicni standard

Naziv:

Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo) (8630.023.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 6. sodeluje v izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 7. rokuje z osebno oborožitvijo, NRKB sredstvi in ostalo opremo
 8. vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS)
 9. rokuje s sistemi, sredstvi in opremo za NRKB opazovanje in izvidništvo
 10. izvaja postopke NRKB zaščite zagotavljanje preživetja
 11. izvaja naloge NRKB opazovanja in izvidovanja v sestavi oddelka / skupine
 12. izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo
 13. izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje
 14. izvaja RKB vzorčenje in RKB dekontaminacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo podrejenih ter sodeluje pri načrtovanju dela
 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • načrtuje lastno delo in delo skupine
 • sodeluje pri izdelavi načrta dela
 • sodeluje pri analizi naloge
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, povezane s svojim področjem dela
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
 • pozna taktiko delovanja enot NRKBO
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
rokuje s skupinskim orožjem, sredstvi NRKBO in ostalo opremo
 • pripravi sredstva NRKBO
 • pripravi sredstva in opremo za individualno in skupinsko delo
 • preverja delovanje osebnega in skupinskega orožja, sredstev in opreme
 • pozna osnovne principe delovanja sredstev NRKBO
 • pozna delovanje in postopke za uporabo oborožitve in opreme
 • usposobljen je za varno in zanesljivo uporabo osebnega in skupinskega orožja ter opreme
rokuje s sistemi, sredstvi in opremo za NRKB opazovanje in izvidništvo
 • uporablja naprave za radiološko detekcijo in dozimetrijo
 • uporablja naprave za točkovno in daljinsko detekcijo in identifikacijo bojnih strupov industrijskih kemičnih snovi (TIS)
 • uporablja naprave za biološko detekcijo
 • uporablja naprave za NRKB in meteorološko opazovanje
 • uporablja naprave zvez in IT za obdelavo in posredovanje rezultatov opazovanja in izvidništva
 • pozna delovanje ter tehnične značilnosti sistemov in sredstev za NRKB opazovanje in izvidništvo
 • usposobljen je za varno in zanesljivo uporabo sistemov in sredstev za NRKB opazovanje in izvidništvo
izvaja postopke NRKB zaščite za zagotavljanje preživetja
 • izvaja postopke za zaščito zdravja pred delovanjem NRKB orožij in delovanjem TIS
 • uporablja NRKB zaščitna sredstva ter izvaja osebno dekontaminacijo
 • izvaja postopke za NRKB zaščito
 • sodeluje pri postavitvi naprav za skupinsko NRKB zaščito
 • prepozna jedrske in kemične napade
 • zaveda se posledic biološkega napada
 • prepozna obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada
 • pozna osnove uporabe in delovanja NRKB in sorodnih (ROTA) orožij ter postopke za zaščito pred njegovim delovanjem
 • pozna RKB alarme in signale in je izurjen za izvajanje ustreznih postopkov
 • pozna stopnje NRKB zaščite
 • pozna in zna pravilno uporabiti zaščitno masko in zaščitno RKB obleko v določenem času
 • usposobljen je za izvedbo postopkov za zaščito pred učinki jedrske eksplozije: svetlobni blisk, toplotni val, udarni val ter radioaktivno sevanje
 • izurjen je za izvajanje takojšnje osebne dekontaminacije
 • pozna oznake in načine označevanja RKB kontaminacije
 • pozna postopke za zaščito MS in živil
 • pozna osnove skupinske NRKB zaščite
 • pozna norme nošenja in je izurjen v uporabi RKB zaščitnih sredstev
izvaja naloge NRKB opazovanja in izvidovanja v sestavi oddelka / skupine
 • izviduje smer in cono ter odkriva meje kontaminacije
 • določa in označuje obhodne smeri ob odkritju kontaminacije
 • poroča o vseh NRKB tveganjih na smeri ali v coni in jih označuje
 • potrjuje prisotnost ali odsotnost kontaminacije na sumljivem področju
 • pripravlja in ureja NRKB opazovalnico za delo
 • opazuje in meri parametre NRKB dogodkov
 • izvaja taktične postopke za preživetje na bojišču
 • pozna značilnosti NRKB kontaminacij
 • pozna postopke za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov ter detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • pozna postopke za označevanje kontaminacij
 • usposobljen je za zbiranje podatkov, pripravo in pošiljanje NRKB poročil
 • usposobljen je za izvajanje taktičnih postopkov preživetja na bojišču
izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo
 • izvaja detekcijo in identifikacijo bojnih strupov in industrijskih kemičnih snovi (TIS) s točkovnimi in kemičnimi detektorji z daljinskim delovanjem
 • izvaja merjenje doz in dozne hitrosti z radiološkim detektorjem in dozimetri
 • izvaja organoleptično detekcijo
 • izvaja detekcijo bioloških agensov z biološkimi detektorji
 • izvaja označevanje NRKB kontaminacije
 • izvaja vzorčenje
 • izvaja označevanje kontaminiranih površin, objektov
 • pozna princip delovanja in uporabe sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov, detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • izurjen je v uporabi sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov ter za detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • pozna pomen in namen detekcije bojnih strupov, detekcije in dozimetrije radioaktivnega sevanja
 • pozna vrste doz in merske enote
izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje
 • izvaja orientacijo na zemljišču z uporabo topografske karte in tehničnih naprav
 • izvaja NRKB opazovanje
 • izvaja meteo opazovanje
 • zbira podatke, oblikuje ter pošilja NRKB in meteo poročila
 • pozna opremo in postopke za izvajanje orientacije na zemljišču
 • pozna osnove meteoroloških pojavov in meteorološkega opazovanja
 • pozna opremo in postopke za NRKB in meteo opazovanje
 • pozna komunikacijsko opremo in postopke za posredovanje NRKB poročil
izvaja RKB vzorčenje
 • izvaja postopke vzorčenja
 • izvaja postopke prenosa in hranjenja vzorcev
 • pozna postopke vzorčenja RKB kontaminiranih materialov
 • usposobljen je za prenos in hranjenje kontaminiranih vzorcev
izvaja NRKB poročanje
 • upravlja z opremo za NRKB analize in poročanje
 • izdeluje in posreduje NRKB poročila
 • usposobljen je za zbiranje, izdelavo in posredovanje NRKB poročil
 • obvlada uporabo naprav za izdelavo in posredovanje NRKB poročil
izvaja RKB dekontaminacijo
 • uporablja osebna in skupinska sredstva za radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo
 • izvaja postopke pri osebni in skupinski radiološki, kemični in biološki dekontaminaciji za potrebe lastne enote
 • sodeluje pri postopkih dekontaminacije na postaji za dekontaminacijo
 • preverja stopnjo kontaminacije pred in po izvedeni kontaminaciji
 • pozna opremo in postopke za ravnanje s kontaminiranim materialom
 • pozna ukrepe za zaščito zdravja pri izvajanju dekontaminacije
 • usposobljen je za uporabo naprav, sredstev in snovi za izvajanje popolne ter skupinske dekontaminacije
 • izurjen je v postopkih za izvajanje RKB dekontaminacije lastne enote
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja naloge NRKB izvidovanja v sklopu zaščite in reševanja
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke NRKB enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih, predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • izvaja naloge NRKB izvidovanja in opazovanja
 • izvaja naloge NRKB poročanja
 • obvlada uporabo sredstev in opreme NRKB enot za zaščito in reševanje
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena,
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • sodeluje pri vodenju evidenc in pri izdelavi poročil
 • vodi evidence o RKB vzorcih
 • vodi evidence o rezultatih detekcije in identifikacije
 • vodi evidence o NRKB dogodkih in poročilih
 • vodi evidence uporabe sredstev
 • vodi evidence frekvence na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne o posebnih stanjih in dogodkih
 • piše izjave o dogodkih
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
Vodenje vodi skupino
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna standarde za delo z NRKB sredstvi in opremo
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposabljanja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in NRKB sredstev, s katerimi upravlja
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke in metode vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna in je izurjen za premagovanje določenih ovir
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe in drugih, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna NATO standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje, NRKB sredstva, SIMES in opremo
 • prouči navodila za uporabo namenske specialne opreme in oborožitve, SIMES in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje opremo in oborožitev, za katero je zadolžen, in sodeluje pri vzdrževanju skupnih sredstev in opreme
 • izurjen je za vzdrževanje sredstev za dekontaminacijo
 • pozna načine in predpise vzdrževanja oborožitvenih sistemov NRKBO
 • pozna predpisane norme in postopke odprave ugotovljenih pomanjkljivosti
 • pozna načine in predpise vzdrževanja osebne oborožitve, SIMES in MTS
Komunikacija komunicira s sodelavci, z okolico in sodeluje v timu
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Đuro Sitar, CDR
 • npor Ivo Taslak, 18. BRKBO
 • st Nedeljko Furjanič, 18. BRKBO
 • maj Marjan Tušak, CDR
 • maj Boštjan Juras, CDR
 • npr Marija Kreft, CDR
 • vvod Samo Pečan, CDR
 • ppk Božidar Horaček, GŠSV
 • ppk Andrej Cestnik , CDR
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.