Poklicni standard

Naziv:

Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora (8630.020.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 5. pripravi osebno opremo ter delovno postajo
 6. rokuje z osebnim orožjem in opremo
 7. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 8. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 9. izvaja stalen nadzor zračnega prostora ter identificira letala
 10. predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • prevzame dolžnost od predhodnika
 • preveri aktualne ukaze, postopke in navodila
 • analizira in načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in predpise s področja dela
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, povezane s področjem svojega dela
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno postajo
 • preveri dnevni razpored dela
 • prijavi (logira) se v sistem nadzora zračnega prostora
 • pripravi si željene podatke na svoji delovni postaji
 • pripravi si zahtevane obrazce in tabele za opravljanje svojega dela
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna hišni red
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi osebno opremo za uporabo in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne in skupne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne in skupne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje in skupne oborožitve
izvaja stalen nadzor zračnega prostora ter identificira letala
 • vodi dnevno evidence preletov letal nad zračnim prostorom Republike Slovenije
 • vodi evidenco pregledov vojaških letov
 • izdela in vzdržuje realno sliko situacije v zračnem prostoru na podlagi podatkov iz različnih virov
 • prikazuje realno sliko situacije v zračnem prostoru
 • identificira zračna plovila v zračnem prostoru
 • nadzoruje operativnost radarjev
 • primerja načrte letov z realnimi leti plovil v zračnem prostoru
 • zbira podatke o letu “mimo normalne procedure” in jih posreduje nadrejenemu
 • pozna delovne naloge na delovnem mestu
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
 • pozna dela v različnih načinih sistema ASOC (TKM, ID, TPO, EC, PB)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Republiki Sloveniji
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
 • ustvari pozicijo motilca na presečišču sektorjev motenj
 • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
 • pozna delovne naloge na delovnem mestu
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
 • pozna dela v različnih načinih sistema ASOC (TKM, ID, TPO, EC, PB)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
Administrativna dela vodi administracijo podatkov, ki se nanašajo na nadzor in kontrolo zračnega prostora
 • vodi dnevnik o nadzoru zračnega prostora
 • vodi statistiko preletov civilnega letalstva
 • vodi statistiko preletov vojaškega letalstva
 • vodi osebno evidenco
 • vodi evidence uporabe sredstev, ki so v uporabi
 • vpisuje dogodke in sporočila v razpredelnice, v knjigo obvestil in v primopredajne knjige
 • piše izjave o dogodku
 • obvesti odgovorne o posebnih stanjih in dogodkih
 • pozna specialistična administrativna dela
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti delo v skladu z navodili in NATO predpisi, povezani z nadzorom zračnega prostora
 • delo izvaja v skladu z Navodilom o delu operaterja v CNKZP
 • delo izvaja v skladu z NATO predpisi o identifikaciji plovil v NATO zračnim prostorom
 • uporablja sistem za nadzor zračnega prostora skladno z navodili proizvajalca
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih
 • zagotavlja varovanje podatkov
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna pravila službe v Slovenski vojski ter določila etičnega kodeksa vojske
se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • nosi uniformo oziroma zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja določila kodeksa specialnih sil
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna NATO standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in razume potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila zagotavlja ustrezno vzdrževanje in obveščanje napakah na le-temu
 • zagotavlja vzdrževanje opreme in oborožitve, za kateri je osebno zadolžen
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah na sistemu za nadzor zračnega prostora
 • pozna postopke vzdrževanja MTS
Komunikacija komunicira z ustreznimi strokovnimi organi in z nadrejenimi
 • komunicira s civilno kontrolo letenja
 • komunicira z vodjo izmene
 • komunicira v tujem jeziku s sosednjimi NATO-centri
 • komunicira s POVCEN
 • komunicira s sistemskim administratorjem o okvarah na sistemu
 • komunicira s sovojaki
 • komunicira z okolico
 • komunicira v timu
 • zna uporabljati sredstva zvez (Frequentis, VHF/HF)
 • pozna načine komuniciranja v tujem jeziku (sosednji centri, CAOC)
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna pravila službe v Slovenski vojski
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varstvu pred požarom
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varovanju okolja
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje lastnega zdravja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • pozna vire nevarnosti in preventivno delovanje
 • pozna načine varovanja tajnih podatkov
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk Jani Topolovec, Slovenska vojska
 • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
 • por Martina Kavar, Slovenska vojska
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.