Katalog

Naziv:

Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

21.9.2007

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila (8630.009.4.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila 8630.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja poklicna izobrazba tehnične smeri
 • Opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti oklepnih enot in funkcionalno vojaško usposabljanje za operaterja oklepnih enot
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje.


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo in z oklepnim vozilom

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo in z oklepnim vozilom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge30
izvedba50
dokumentacija10
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • oborožitev in oprema oklepnih enot

 • poligon

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je:

 • najmanj en član podčastnik ali častnik oklepnih enot
 • najmanj en član podčastnik ali častnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • Izvede streljanje (po izbiri komisije):
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
rokuje s formacijskim orožjem in opremo ter izvaja taktične postopke na bojišču
 • pripravi orožje in opremo za delovanje
 • preveri stanje orožja in opreme
 • išče najboljše položaje za delovanje in prikrivanje vozila
 • opazuje učinke delovanja orožja na nasprotnika
 • odkriva nasprotnika na bojišču
 • opazuje sektor opazovanja in poroča o nasprotniku
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO
 • izvaja ukrepe in postopke ob zračni nevarnosti
 • maskira sebe, bojno vozilo in ognjeni položaj
 • izvaja ukrepe prve pomoči in evakuacijo
 • ureja položaj za obrambo
 • izdeluje fortifikacijske in MES ovire
 • opravlja izvidništvo
 • se orientira
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • uporablja optoelektronska sredstva in sredstva za opazovanje
 • uničuje nasprotnika z uporabo oborožitve in opreme
 • izvaja napadno delovanje
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo s sosedi in z nadrejenim
 • opazuje in poroča
 • maskira sebe, bojno vozilo in ognjene položaje
 • uporablja osebna zaščitna in dekontaminacijska sredstva
 • pozna nudenje prve pomoči in zna izvleči poškodovane
 • pozna postopke pri zračni in RKBO nevarnosti
 • pozna maskiranje sebe, bojnega vozila in ognjenih položajev
 • pozna postopke priprave obrambnih položajev ob pomoči ostalih članov posadke
 • pozna sredstva za izvedbo dekontaminacije
 • pozna postopke za dekontaminacijo oklepnega vozila
 • pozna postopek operaterja orožja ob pojavi požara
 • nadomešča poveljnika oklepnega vozila v času njegove odsotnosti
 • zna uporabljati protipožarni aparat
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • pozna postopek zasilnega zapuščanja oklepnega vozila
 • Prikaže rokovanje s formacijsko oborožitvijo in izvede taktične postopke v okviru posadke (po izbiri komisije):
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • pripravi osebno oborožitev in opremo ter delovni prostor za izvedbo dobljene naloge
  • pripravi kupolo in oborožitev vozila za izvedbo naloge
  • opazuje sektor opazovanja in poroča o nasprotniku, opazuje učinke delovanja orožja na nasprotnika ter poroča poveljniku o učinkih orožja na nasprotnika
  • izvaja povelja poveljnika vozila za izvajanje streljanja
  • izdaja signal KRATKI
  • usmerja oborožitev v zadano smer ob upoštevanju taktičnih postopkov in razmer na bojišču
  • poroča poveljniku vozila o stanju in pripravljenosti oborožitve in o količinah porabljenega in preostalega streliva
  • išče najugodnejše položaje za ognjeno delovanje oklepnega vozila in pomaga pri zavzemanju le-teh
  • v vlogi opazovalca ali dežurnega na mitraljezu med vožnjo poroča poveljniku oklepnega vozila o opaženem nasprotniku
  • maskira sebe in bojno vozilo
  • vključi zahtevano optoelektronsko sredstvo za opazovanje in delovanje
  • s pomočjo člana posadke izvede izvleko poškodovanega iz vozila in nudi prvo pomoč
  • izvede postopek na povelje »priprava za pohod« in za boj
  • izvaja postopke namerilca - operateerja na pohodu in v boju v srečanju, postopke pri zračni in RKBO nevarnosti ter pove, kako se dekontaminira vozilo
  • ukaže vozniku, naj prestavi oklepno vozilo, in izda vozniku lažjo nalogo po izbiri komisije
  • poroča o realizaciji naloge
pripravi in pregleda oborožitve oklepnega vozila pred uporabo
 • opravi pregled zunanjosti oklepnega vozila
 • na povelje zavzame ukazano mesto
 • sname cerado z oklepnega vozila in mitraljezov
 • pregleda in pripravi sistem za horizontalno in vertikalno upravljanje z oborožitvijo
 • pripravi sistem za upravljanje z ognjem za delovanje
 • pripravi sistem za izmet dimnih škatel
 • preveri in postavi preklopnike, stikala in ročice v začetni položaj
 • pozna namen in dele in zna upravljati z deli in pokrovi oklepnega vozila
 • pozna kupolo in venec kupole oklepnega vozil
 • pozna sistem za horizontalno in vertikalno upravljanje z oborožitvijo
 • pozna namen kupole in način vzdrževanja
 • pozna dele kupole in naprav v kupoli
 • pozna pripravo in kontrolo naprav in tekočin, njihovo polnitev in vzdrževanje
 • pozna kontrolo sistemov in tekočin, njihovo polnitev in vzdrževanje
 • pozna najpogostejše okvare in odpravljanje le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s sistemi
 • Pripravi in pregleda oklepno vozilo (po izbiri komisije) pred uporabo v okviru posadke:
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • pripravi orodje, opremo in delovni prostor za izvedbo dobljene naloge
  • pravilno vstopi v oklepno vozilo, prikaže odpiranje, zapiranje in utrjevanje pokrova operaterja – namerilca, namestitev sedeža in sestop z vozila
  • prikaže uporabo električnih potrošnikov, njihov namen, sestavne dele in uporabo le-teh
  • predstavi pregled sistema za horizontalno in vertikalno upravljanje
  • predstavi orodje, opremo in nadomestne dele oborožitve oklepnega vozila ter predstavi njihov namen, razmestitev, vzdrževanje in hranjenje kompleta na oklepnem vozilu ter način primopredaje in način evidentiranja orodja
  • poroča o izvedeni nalogi
izvaja streljanje iz oborožitve oklepnega vozila in izvaja postopke operaterja orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
 • izvede pripravo sistema za upravljanje z ognjem
 • vključi sistem za upravljanje z ognjem
 • preveri nastavitev ali umerjanje v stabiliziranem, nestabiliziranem in mehanskem režimu dela
 • izvede pripravo za streljanje z bojnega vozila
 • pripravlja in preverja meteorološke, balistične in druge parametre
 • meri razdalje in izbira razdalje v računalniku
 • izvaja umerjanje orožja
 • sestavlja in razstavlja oborožitev oklepnega vozila
 • shranjuje in vzdržuje oborožitev oklepnega vozila
 • upravlja z avtomatom za polnjenje topa
 • kaže in na povelje uničuje cilje
 • določa začetne elemente za izvajanje streljanja
 • uporablja detektor laserske osvetlitve LIRD
 • upravlja s sistemom za izmet dimnih vložkov
 • pozna in uporablja pomožne naprave, nadomestno orodje in pribor
 • izbira vrste streliva
 • polni oklepno bojno vozilo s strelivom
 • izbere cilj, sledi cilju, izbere orožje in strelja
 • strelja iz orožij
 • na povelje izbira način streljanja
 • uporablja pomožne naprave v kupoli
 • po povelju uporablja protiletalski mitraljez
 • izvaja varnostne ukrepe pri streljanju
 • poroča o opravljeni nalogi
 • pozna namen in bojne lastnosti celotne oborožitve oklepnega vozila
 • pozna postopke razstavljanja in sestavljanjai celotne oborožitve oklepnega vozila ter zna poimenovati dele te oborožitve
 • zna namestiti celotno oborožitev oklepnega vozila na nosilce v vozilu in jo sneti
 • pozna pribor in rezervne dele celotne oborožitve oklepnega vozila
 • pozna postopke shranjevanja, pregledovanja in vzdrževanja orožja
 • pozna vrste streliva in njihove lastnosti
 • obvlada polnitev orožja
 • pozna zastoje in načine njihovega odpravljanja
 • pozna postopke vzdrževanja celotne oborožitve oklepnega vozila
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z orožji
 • pozna avtomat za polnjenje topa, njegov namen, sestavne dele, razmestitev in princip delovanja
 • pozna delovanja avtomata za polnjenje topa in »režime dela«
 • pozna zastoje, okvare in način odpravljanja zastojev avtomata za polnjenje topa
 • pozna osnovno vzdrževanje avtomata za polnjenje topa
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z avtomatom za polnjenje topa
 • pozna namen, sestavne dele in taktično-tehnično podatke detektorja laserske osvetlitve (LIRD)
 • pripravi LIRD za delovanje in ga vključi
 • pozna režime delovanja LIRD-a
 • pozna osnovno vzdrževanje LIRD-a
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z LIRD-om
 • pozna sistem za izmet dimnih vložkov, njegov namen, taktično-tehnične lastnosti in razmestitev v oklepnem vozilu
 • pozna zastoje sistema za izmet dimnih vložkov in način odpravljanja le-teh
 • pozna vzdrževanje sistema za izmet dimnih vložkov
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s sistemom za izmet dimnih vložkov
 • pozna namen sistema za upravljanje z ognjem, njegove tehnične lastnosti, glavne dele in dele za horizontalno in vertikalno upravljanje
 • pozna osnovni, polavtomatski in ročni način uporabe sistema za upravljanje z ognjem
 • pred uporabo pregleda sistem za upravljanje z ognjem
 • pozna osnovno vzdrževanje sistema za upravljanje z ognjem
 • pozna postopek zagona sistema za upravljanje z ognjem
 • pozna ustavitev sistema za upravljanje z ognjem
 • pozna čiščenje in gretje zaščitnega okularja in okna
 • pozna varnostne ukrepe s sistemom za upravljanje z ognjem
 • pozna pomožne naprave v kupoli, njihov namen, sestavne dele in tehnične lastnosti
 • zna meriti razdalje in izbirati razdalje v računalniku
 • pozna osnovni princip delovanja laserskega razdaljemera (LR)
 • zna izvesti pripravo na merjenje razdalje
 • zna blokirati razdalje
 • zna prožiti laser
 • zna izbirati razdalje do cilja in ve, kdaj je merjenje razdalje neuspešno
 • pozna ročno vnašnje razdalje v računalnik in njen pomen
 • pozna kontrolo sporočil o razdaljah
 • zna blokirati razdalje v računalniku
 • zna meriti razdalje ponoči
 • zna spremljati in preverjati podatke za izračunavanje meteobalističnih in drugih parametrov
 • pozna načine spremljanja vhodnih in izhodnih podatkov v računalniku
 • pozna kotno enoto prikazanih podatkov
 • pozna vstop v režim spreminjanja podatkov
 • zna spremljati podatke v računalniku
 • pozna shranjevanje podatkov
 • pozna avtomatski/ročni vnos podatkov v računalnik
 • zna vnesti meteobalistične parametre vetra, temperaturo zraka in smodnika, zračni pritisk in spremembo izstopne hitrosti
 • zna izbrati vrste streliva na pultu upravljanja in na komandnem pultu
 • pozna postopke sledenja cilja
 • zna izračunavat in zavzeti prehitek
 • pozna pogoje pri streljanju na mirujoči tank in cilj in obratno
 • zna umerjati os topa in osi namerilnih naprav v stabiliziranem, nestabiliziranem in mehanskem režimu dela
 • zna izvesti pripravo na streljanje
 • pozna pogoje za streljanje
 • pozna postopek umerjanja dnevne in nočne namerilne naprave v servo- in mehanskem režimu delovanja
 • zna preveriti odklon namerilne smeri
 • zna preveriti neodvisnost namerilne smeri
 • pozna razdelilno tablo namerilca in poveljnika
 • pozna luči v bojnem oddelku
 • pozna sedež namerilca in poveljnika
 • pozna zaščitno ograjo namerilca in poveljnika
 • zna upravljati z ventilatorji
 • zna uporabljati pohodno zavoro
 • pozna bojni komplet streliva (b/k)
 • pozna razmestitev b/k
 • zna izvesti pripravo streliva za vnos v vozilo
 • vnaša streliva v vozilo
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s strelivom
 • opazuje bojišče in odkriva cilje
 • pozna lastnosti ognjenega položaja
 • pozna cone opazovanja
 • pozna značilnosti in označevanje orientirjev
 • pozna demaskirne znake
 • pozna shemo ognja in tablico začetnih elementov
 • pozna značilnosti ciljev
 • pozna tehnike opazovanja iz vozila
 • pozna opazovanje ponoči z nočnimi opazovalnimi napravami ali brez njih
 • pozna kazanje ciljev med člani posadke
 • pozna določanje razdalje do cilja ter določanje smeri in hitrosti cilja
 • pozna začetne razdalje
 • pozna namerilne oznake
 • pozna namerilne točke
 • pozna izbor orožja za uničenje posameznega cilja in izbor načina streljanja
 • pozna načine streljanja
 • zna določati smer in hitrost lastnega oklepnega vozila
 • pozna določanje in zavzemanje retrifikacije zaradi odstopanja od tabličnih pogojev
 • pozna povelja za odpiranje ognja in za korekturo ognja
 • izvaja streljanje iz topa in mitraljezov
 • pozna vrste in količine streliva, ki jih uporablja oklepno vozilo
 • pozna delo pri polnjenju tanka in pomaga vozniku
 • pozna varnostne pri delu s strelivi
 • Izvede streljanje iz oklepnega vozila (po izbiri komisije) v okviru posadke:
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • preveri nastavitev ali umerjanje v stabiliziranem, nestabiliziranem in mehanskem režimu dela topa (tanki) in mitraljeza
  • pripravlja in preverja meteorološke, balistične in druge parametre, meri razdalje in izbira razdalje v računalniku
  • predstavi avtomat za polnjenje topa
  • predstavi sistem za izmet dimnih vložkov, njegov namen, taktično-tehnične lastnosti in razmestitev v oklepnem vozilu
  • predstavi namen sistema za upravljanje z ognjem, njegove tehnične lastnosti, glavne dele in dele za horizontalno in vertikalno upravljanje
  • izvede pregled pred uporabo, izvede zagon sistema
  • izvede umerjanje dnevne in nočne namerilne naprave s topom in mitraljezom
  • izvede pripravo na merjenje razdalje, meri določene razdalje, blokira in izbira določene razdalje
  • ročno vnaša razdalje, spremlja in preverja podatke za izračunavanje meteobalističnih in drugih parametrov ter zna vnesti meteobalistične parametre vetra, temperature zraka in smodnika, pritiska zraka in spremembe izstopne hitrosti
  • predstavi pult za popolnitev, razdelilno tablo namerilca in poveljnika, pripravi in vključi avtomat za polnjenje topa, predstavi bojni komplet streliva (b/k) in njegovo razmestitev ter napolni transporter s strelivom
  • pripravi prostor, kamor bo strelivo odloženo, sprejme in razvrsti strelivo po teži, prenaša ali podaja strelivo do vozila ali dopolnjuje strelivo oklepnega bojnega vozila, vrne strelivo ter pove kakšne vrste in količine streliva uporablja oklepno vozilo
  • poroča o izvedeni nalogi
uporablja sistem zvez
 • postavi čeladofon
 • komunicira po notranji zvezi
 • uporablja radijsko napravo
 • pozna signalno zvezo
 • komunicira v brezžičnem radijskem prometu
 • pozna osnovno vzdrževanje
 • uporablja dokumente zvez
 • uporablja dokumente TPE
 • obvlada uporabo čeladofona
 • obvlada uporabo notranje zveze
 • obvlada uporabo radijske naprave
 • pozna osnovno vzdrževanje sistema zvez
 • pozna dokumente zvez
 • pozna postopke sprejemanja in predaje sporočil
 • pozna postopke sprejema in predaje podatkov zaupne narave
 • pozna osnovne taktične znake
 • pozna način izdelave sheme ognja
 • Prikaže uporabo sredstev zvez:
  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži način izvedbe
  • našteje osnovna pravila in predpise, povezane s sprejeto nalogo
  • pravilno postavi in utrdi čeladofon in se priklopi na svojo upravno škatlo
  • pripravi, prižge in na osnovi načrta zvez zavzame določeno frekvenco na radijski postaji ter preveri in komunicira v brezžičnem radijskem prometu
  • upošteva postopke sprejemanja in predaje sporočil
  • na signal, ki ga da komisija, izvede postopek, ter da vozniku signale, ki mu jih določi komisija
  • na osnovi sheme ognja zavzame vse predvidene elemente in z uporabo taktičnih simbolov izdela shemo ognja, ki jo določi komisija
  • poroča o izvedeni nalogi
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih pehotnih in motoriziranih enot
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • Prikaže postopek delovanja ob mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varstvo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
 • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
  • prouči dokumente varovanja
  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede varovanje
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Pravilo mitraljez 7,62 mm PKT, UOJ, DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU (DSNO), 1968.
 • Pravilo mitraljez 7,62 mm SGMT, UOJ, DSNO, 1966.
 • Pravilo mitraljez 14,5 mm KPVT, UOJ, DSNO, 1969.
 • Pravilo mitraljez 12,7 mm M.1938/46 i 1938 DŠK, Uprava pešadija, Vojnoštamparsko poduzeče, 1966.
 • Pravilo tenk M-84 i T-72 (prvi in drugi deo), UOMJ, Vojnoizdavački i novinski centar, 1988.
 • Pravilo tenk T-55 i T-55A, UOJ, Štamparija DSNO, 1968.
 • Pravilo borbeno vozilo pešadije M-80, UOMJ, Vojno izdavački zavod, 1983.
 • Pravilo borbeno vozilo pešadije M-80 ( Izmene i dopune ) I deo, UOMJ, Vojno izdavački zavod, 1985.
 • Pravilo gađanja naoružanjem OMJ, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar JNA, 1986.
 • Pravilo gađanja tenkovskim naoružanjem, UOJ, DSNO, 1969.
 • Začasno navodilo tank M55S, GŠSV, 74.OKMB, 2002.
 • Uputstvo i program gađanja naoružanjem OMJ, UOMJ, Vojno izdavački zavod, 1984.
 • Dopolnitev programa vaj in streljanj v navodilu in programu streljanj z oborožitvijo oklepnih in mehaniziranih enot, MORS, 1998.
 • Uputstvo za sistem upravljanja vatrom tenka M-84, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar, 1987.
 • Uputstvo urađaj za bacanje dimnih kutija na tenku M-84, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar, 1987.
 • Navodilo za uporabo novih sistemov in komponent v tanku M-55S1 (USP), Ravne, 2001.
 • Navodilo za uporabo EFCS3-84, Fotona, 1996.
 • Navodilo za uporabo LIRD-1A/84, Fotona, 1996.
 • Maskirni komplet MK/3T (M55S) Maskirna mreža BMS ULCAS 20x14 m, Rotis, 2001.
 • EFCS 3-55B, Fotona, 1995.
 • LIRD-1A detektor laserske osvetlitve, Fotona, 1995.
 • COMTOS-55S Poveljnikov sistem za prevzem strelčevih aktivnosti na tanku M55S1, Fotona, 1998.
 • TVS system definition and use, Elbit Systems, MORS
 • User's manual 20mm inbore subcaliber traning device (ISTD) HL-105/20mm, Israel Military, 2001.
 • Borbeno vozilo pešadije M-80 i M-80 A Priručnik za vojnika, UOMJ, Vojno izdavački i novinski centar, 1990.
 • Priručnik iz topografije za tenkiste, UOJ, Vojna štamparija, 1972.
 • Tenk T-55 i T 55A ( priručnik za vojnika tenkistu), UOJ, Priročnik za signalno zvezo, CVŠ, 1968.
 • Osnovno održavanje tenka M-84 – priručnik za posadu tenka, UOMJ, 1989.
 • Tenk M-84: Opis, rukovanje, osnovno i tehničko održavanje, Knjiga 1 in 2, (TU-I/1 in TU-I/2), Vojna štamparija, 1988.
 • Tenk M-84: Radioničko održavanje i remont, Knjiga 1 in 2, (TU-II/1 in TU-II/2), TU, Vojna štamparija, 1988.
 • Borbeno vozilo pešadije BVP M-80A, TU, Vojna štamparija, 1989.
 • Oklopni transporter - anfibija BTR-50PK i BTR-50PU, Knjiga I, (Opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1969.
 • Tenk T-55 Knjiga I-deo 1 (Tehnički opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1979.
 • Tenk T-55 i njegove modifikacije, Knjiga I-deo 2 (opis, rukovanje i održavanje), TU, Vojna štamparija, 1969.
 • Tenk T-55 Knjiga II-deo 2 (radioničko održavanje i remont), TU, Vojna štamparija, 1966.
 • BRDM-2, Opis, rukovanje i održavanje; TU, Vojna štamparija, 1968.
 • Tenk-nosač mosta: Opis rukovanje i održavanje, TU, DSNO, 1979.
 • Tenk za izvlačenje: Opis, rukovanje i održavanje, TU, DSNO, 1982.
 • Sistem za upravljanje ognja SUV-M-84, Navodilo za uporabo, II.U-TZ-15, MORS, 1995.
 • Interfonske in radijske zveze RUT-1 v bojnih vozilih, II.U-TZ-19, MORS, 1996.
 • Navodilo za usposabljanje in uporabo vadbene naprave namerilca – sistem TSV za tank M-55S; UL-TZ-87, MORS, 1998.
 • Tank M-55S, Toplotna obloga topa 105mm, Navodilo za vgradnjo, UL-TZ-66, MORS, 1997.
 • Eksplozivno reaktivni oklep (ERO): Začasno navodilo za transport, skladiščenje in montažo, II.L-TZ-70, MORS, 1997.
 • EFCS3-55B, Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje, SV-TZ-120, GŠSV, 1999.
 • Tank M-55S NOP: Nadomestni deli, orodje in pribor, Priročnik, MORS, 2001.
 • Tehnološki postopek razbakritve cevi, II.U-TZ-21, MORS, 1995.
 • Začasno navodilo za preverjanje povratnega hoda hidroelastičnega sistema (HES) v sestavu s sistemom topa 105 L7 pri preizkušanju tanka M-55S, MORS, 2000.
 • Označevanje šolskega 105 mm tankovskega streliva, MORS, 2001.
 • EFCS3-55B Sistem za usmerjanje ognja za tank T-55, Fotona, 1995.
 • Automatic fire detestion and supression system for the crew compartment of T-55
 • Sistem za gašenje požara v oddelku posadke tanka M-55S, Tehnični zavod, MORS, 2000.
 • Navodilo za uporabo in vzdrževanje na I. stopnji maskirni komplet (opomba: nerazumljivo!) MK/3T; ROTIS, MORS, 2001.
 • Predpisi o delu z zaupnimi podatki
 • Postrojitveno pravilo Slovenske vojske
 • Pravilo o službi v Slovenske vojske

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.