Poklicni standard

Naziv:

Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila/operaterka orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila (8630.009.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo, oklepno vozilo in tehnična sredstva
 6. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 7. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 8. vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS)
 9. rokuje s formacijskim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 10. rokuje s formacijskim orožjem in opremo ter izvaja taktične postopke na bojišču
 11. pripravi in pregleda oborožitve oklepnega vozila pred uporabo
 12. izvaja streljanje iz oklepnega vozila in izvaja naloge operaterja orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
 13. uporablja sredstva zvez

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju bojnih delovanj
 • pozna dokumente, povezane s področjem svojega dela
 • sodeluje pri načrtovanju nalog
 • pripravi svoj delokrog dela
 • analizira dobljeno nalogo
 • analizira in načrtuje postopke, potrebne za delovanje oborožitvenih sistemov v času uporabe
 • preučuje pravila in predpise s svojega delovnega področja
 • opozarja na potek izvajanja predpisanih norm vzdrževanja
 • načrtuje čas, potreben za izvedbo ukazanih postopkov na oborožitvenih sistemih
 • pozna organizacijo dela
 • pozna uporabo osnovnih predpisov in pravil, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
 • pozna poslanstvo in namen oklepnih enot
 • pozna obnašanje bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo, oklepno vozilo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri tehnično brezhibnost posameznih sistemov, s katerimi upravlja
 • sodeluje pri preverjanju tehnične brezhibnosti oklepnega vozila
 • ob prevzemu sredstva sodeluje pri prevzemu oklepnega vozila
 • prouči in zagotovi potrebne ukrepe s področja varstva pri delu in s področja varstva pred požarom
 • izvaja ustrezne postopke pri vstopanju na bojno vozilo in sestopanju z njega
 • ugotavlja tehnično brezhibnost bojnega vozila ter oborožitve
 • zagotavlja čistost ter urejenost hangarjev bojnih vozil ter okolice
 • skrbi za urejenost in varnost svojih nastanitvenih prostorov
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna vojaško obnašanje
 • vodi evidenco uporabe sredstev s svojega delovnega področja
 • pozna formacijsko oborožitev in predpise za rokovanje z njo
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
rokuje s formacijskim orožjem in opremo ter izvaja taktične postopke na bojišču
 • pripravi orožje in opremo za delovanje
 • preveri stanje orožja in opreme
 • išče najboljše položaje za delovanje in prikrivanje vozila
 • opazuje učinke delovanja orožja na nasprotnika
 • odkriva nasprotnika na bojišču
 • opazuje sektor opazovanja in poroča o nasprotniku
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO
 • izvaja ukrepe in postopke ob zračni nevarnosti
 • maskira sebe, bojno vozilo in ognjeni položaj
 • izvaja ukrepe prve pomoči in evakuacijo
 • ureja položaj za obrambo
 • izdeluje fortifikacijske in MES ovire
 • opravlja izvidništvo
 • se orientira
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • uporablja optoelektronska sredstva in sredstva za opazovanje
 • uničuje nasprotnika z uporabo oborožitve in opreme
 • izvaja napadno delovanje
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo s sosedi in z nadrejenim
 • opazuje in poroča
 • maskira sebe, bojno vozilo in ognjene položaje
 • uporablja osebna zaščitna in dekontaminacijska sredstva
 • pozna nudenje prve pomoči in zna izvleči poškodovane
 • pozna postopke pri zračni in RKBO nevarnosti
 • pozna maskiranje sebe, bojnega vozila in ognjenih položajev
 • pozna postopke priprave obrambnih položajev ob pomoči ostalih članov posadke
 • pozna sredstva za izvedbo dekontaminacije
 • pozna postopke za dekontaminacijo oklepnega vozila
 • pozna postopek operaterja orožja ob pojavi požara
 • nadomešča poveljnika oklepnega vozila v času njegove odsotnosti
 • zna uporabljati protipožarni aparat
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • pozna postopek zasilnega zapuščanja oklepnega vozila
pripravi in pregleda oborožitve oklepnega vozila pred uporabo
 • opravi pregled zunanjosti oklepnega vozila
 • na povelje zavzame ukazano mesto
 • sname cerado z oklepnega vozila in mitraljezov
 • pregleda in pripravi sistem za horizontalno in vertikalno upravljanje z oborožitvijo
 • pripravi sistem za upravljanje z ognjem za delovanje
 • pripravi sistem za izmet dimnih škatel
 • preveri in postavi preklopnike, stikala in ročice v začetni položaj
 • pozna namen in dele in zna upravljati z deli in pokrovi oklepnega vozila
 • pozna kupolo in venec kupole oklepnega vozil
 • pozna sistem za horizontalno in vertikalno upravljanje z oborožitvijo
 • pozna namen kupole in način vzdrževanja
 • pozna dele kupole in naprav v kupoli
 • pozna pripravo in kontrolo naprav in tekočin, njihovo polnitev in vzdrževanje
 • pozna kontrolo sistemov in tekočin, njihovo polnitev in vzdrževanje
 • pozna najpogostejše okvare in odpravljanje le-teh
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s sistemi
izvaja streljanje iz oborožitve oklepnega vozila in izvaja postopke operaterja orožja in oborožitvenih sistemov oklepnega vozila
 • izvede pripravo sistema za upravljanje z ognjem
 • vključi sistem za upravljanje z ognjem
 • preveri nastavitev ali umerjanje v stabiliziranem, nestabiliziranem in mehanskem režimu dela
 • izvede pripravo za streljanje z bojnega vozila
 • pripravlja in preverja meteorološke, balistične in druge parametre
 • meri razdalje in izbira razdalje v računalniku
 • izvaja umerjanje orožja
 • sestavlja in razstavlja oborožitev oklepnega vozila
 • shranjuje in vzdržuje oborožitev oklepnega vozila
 • upravlja z avtomatom za polnjenje topa
 • kaže in na povelje uničuje cilje
 • določa začetne elemente za izvajanje streljanja
 • uporablja detektor laserske osvetlitve LIRD
 • upravlja s sistemom za izmet dimnih vložkov
 • pozna in uporablja pomožne naprave, nadomestno orodje in pribor
 • izbira vrste streliva
 • polni oklepno bojno vozilo s strelivom
 • izbere cilj, sledi cilju, izbere orožje in strelja
 • strelja iz orožij
 • na povelje izbira način streljanja
 • uporablja pomožne naprave v kupoli
 • po povelju uporablja protiletalski mitraljez
 • izvaja varnostne ukrepe pri streljanju
 • poroča o opravljeni nalogi
 • pozna namen in bojne lastnosti celotne oborožitve oklepnega vozila
 • pozna postopke razstavljanja in sestavljanjai celotne oborožitve oklepnega vozila ter zna poimenovati dele te oborožitve
 • zna namestiti celotno oborožitev oklepnega vozila na nosilce v vozilu in jo sneti
 • pozna pribor in rezervne dele celotne oborožitve oklepnega vozila
 • pozna postopke shranjevanja, pregledovanja in vzdrževanja orožja
 • pozna vrste streliva in njihove lastnosti
 • obvlada polnitev orožja
 • pozna zastoje in načine njihovega odpravljanja
 • pozna postopke vzdrževanja celotne oborožitve oklepnega vozila
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z orožji
 • pozna avtomat za polnjenje topa, njegov namen, sestavne dele, razmestitev in princip delovanja
 • pozna delovanja avtomata za polnjenje topa in »režime dela«
 • pozna zastoje, okvare in način odpravljanja zastojev avtomata za polnjenje topa
 • pozna osnovno vzdrževanje avtomata za polnjenje topa
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z avtomatom za polnjenje topa
 • pozna namen, sestavne dele in taktično-tehnično podatke detektorja laserske osvetlitve (LIRD)
 • pripravi LIRD za delovanje in ga vključi
 • pozna režime delovanja LIRD-a
 • pozna osnovno vzdrževanje LIRD-a
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z LIRD-om
 • pozna sistem za izmet dimnih vložkov, njegov namen, taktično-tehnične lastnosti in razmestitev v oklepnem vozilu
 • pozna zastoje sistema za izmet dimnih vložkov in način odpravljanja le-teh
 • pozna vzdrževanje sistema za izmet dimnih vložkov
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s sistemom za izmet dimnih vložkov
 • pozna namen sistema za upravljanje z ognjem, njegove tehnične lastnosti, glavne dele in dele za horizontalno in vertikalno upravljanje
 • pozna osnovni, polavtomatski in ročni način uporabe sistema za upravljanje z ognjem
 • pred uporabo pregleda sistem za upravljanje z ognjem
 • pozna osnovno vzdrževanje sistema za upravljanje z ognjem
 • pozna postopek zagona sistema za upravljanje z ognjem
 • pozna ustavitev sistema za upravljanje z ognjem
 • pozna čiščenje in gretje zaščitnega okularja in okna
 • pozna varnostne ukrepe s sistemom za upravljanje z ognjem
 • pozna pomožne naprave v kupoli, njihov namen, sestavne dele in tehnične lastnosti
 • zna meriti razdalje in izbirati razdalje v računalniku
 • pozna osnovni princip delovanja laserskega razdaljemera (LR)
 • zna izvesti pripravo na merjenje razdalje
 • zna blokirati razdalje
 • zna prožiti laser
 • zna izbirati razdalje do cilja in ve, kdaj je merjenje razdalje neuspešno
 • pozna ročno vnašnje razdalje v računalnik in njen pomen
 • pozna kontrolo sporočil o razdaljah
 • zna blokirati razdalje v računalniku
 • zna meriti razdalje ponoči
 • zna spremljati in preverjati podatke za izračunavanje meteobalističnih in drugih parametrov
 • pozna načine spremljanja vhodnih in izhodnih podatkov v računalniku
 • pozna kotno enoto prikazanih podatkov
 • pozna vstop v režim spreminjanja podatkov
 • zna spremljati podatke v računalniku
 • pozna shranjevanje podatkov
 • pozna avtomatski/ročni vnos podatkov v računalnik
 • zna vnesti meteobalistične parametre vetra, temperaturo zraka in smodnika, zračni pritisk in spremembo izstopne hitrosti
 • zna izbrati vrste streliva na pultu upravljanja in na komandnem pultu
 • pozna postopke sledenja cilja
 • zna izračunavat in zavzeti prehitek
 • pozna pogoje pri streljanju na mirujoči tank in cilj in obratno
 • zna umerjati os topa in osi namerilnih naprav v stabiliziranem, nestabiliziranem in mehanskem režimu dela
 • zna izvesti pripravo na streljanje
 • pozna pogoje za streljanje
 • pozna postopek umerjanja dnevne in nočne namerilne naprave v servo- in mehanskem režimu delovanja
 • zna preveriti odklon namerilne smeri
 • zna preveriti neodvisnost namerilne smeri
 • pozna razdelilno tablo namerilca in poveljnika
 • pozna luči v bojnem oddelku
 • pozna sedež namerilca in poveljnika
 • pozna zaščitno ograjo namerilca in poveljnika
 • zna upravljati z ventilatorji
 • zna uporabljati pohodno zavoro
 • pozna bojni komplet streliva (b/k)
 • pozna razmestitev b/k
 • zna izvesti pripravo streliva za vnos v vozilo
 • vnaša streliva v vozilo
 • pozna varnostne ukrepe pri delu s strelivom
 • opazuje bojišče in odkriva cilje
 • pozna lastnosti ognjenega položaja
 • pozna cone opazovanja
 • pozna značilnosti in označevanje orientirjev
 • pozna demaskirne znake
 • pozna shemo ognja in tablico začetnih elementov
 • pozna značilnosti ciljev
 • pozna tehnike opazovanja iz vozila
 • pozna opazovanje ponoči z nočnimi opazovalnimi napravami ali brez njih
 • pozna kazanje ciljev med člani posadke
 • pozna določanje razdalje do cilja ter določanje smeri in hitrosti cilja
 • pozna začetne razdalje
 • pozna namerilne oznake
 • pozna namerilne točke
 • pozna izbor orožja za uničenje posameznega cilja in izbor načina streljanja
 • pozna načine streljanja
 • zna določati smer in hitrost lastnega oklepnega vozila
 • pozna določanje in zavzemanje retrifikacije zaradi odstopanja od tabličnih pogojev
 • pozna povelja za odpiranje ognja in za korekturo ognja
 • izvaja streljanje iz topa in mitraljezov
 • pozna vrste in količine streliva, ki jih uporablja oklepno vozilo
 • pozna delo pri polnjenju tanka in pomaga vozniku
 • pozna varnostne pri delu s strelivi
uporablja sistem zvez
 • postavi čeladofon
 • komunicira po notranji zvezi
 • uporablja radijsko napravo
 • pozna signalno zvezo
 • komunicira v brezžičnem radijskem prometu
 • pozna osnovno vzdrževanje
 • uporablja dokumente zvez
 • uporablja dokumente TPE
 • obvlada uporabo čeladofona
 • obvlada uporabo notranje zveze
 • obvlada uporabo radijske naprave
 • pozna osnovno vzdrževanje sistema zvez
 • pozna dokumente zvez
 • pozna postopke sprejemanja in predaje sporočil
 • pozna postopke sprejema in predaje podatkov zaupne narave
 • pozna osnovne taktične znake
 • pozna način izdelave sheme ognja
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih pehotnih in motoriziranih enot
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varstvo v skladu s predpisi
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja uradne pisne izdelke
 • vodi osebno evidenco
 • vodi evidence uporabe sredstev
 • vpisuje dogodke in sporočila v razpredelnice, v knjigo obvestil in v primopredajne knjige
 • vodi evidence frekvence na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne o posebnih stanjih in dogodkih
 • piše izjave o dogodkih
 • vodi tehnično dokumentacijo, povezane z oborožitvijo
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Vodenje vodi skupino ali posadko oklepnega vozila
 • vodi skupino vojakov
 • izvaja naloge vodje varnostno nadzorne službe
 • v času odsotnosti poveljnika vozila vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
 • pozna splošne predpise v Slovenski vojski
 • pozna pravila službe v Slovenski vojski
Nadzor dela nadzira delo podrejenih
 • nadzoruje delo podrejenih
 • nadzira delo vojakov varnostno-nadzorne službe
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in način ocenjevanja
 • pozna način in postopek poročanja
 • izvaja načrtovane obhode in nadzore
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposabljanja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo formacijske oborožitve in zadolženega oborožitvenega sistema
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke in metode vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega dela
 • nosi uniformo oziroma zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovni in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe in drugih, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • drži se predpisanih norm za delovanje oborožitve
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna SVS in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in razume potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje, SIMES in MTS
 • prouči navodila za uporabo posameznih oborožitev, tehničnega sredstva, SIMES ali MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje opremo in oborožitev, za kateri je zadolžen, in sodeluje pri vzdrževanju skupnih oborožitvenih sistemov
 • izvaja tedenski oziroma periodični pregled oklepnega vozila
 • pozna načine in predpise vzdrževanja oborožitvenih sistemov pehote in opreme
 • pozna predpisane norme in postopke načina odprave ugotovljenih pomanjkljivosti
 • pozna pomen in sistem osnovnega vzdrževanja oklepnega vozila
 • zna izvesti dnevni pregled pred, med in po uporabi
 • zna oskrbovati, čistiti, prati, mazati oklepno vozilo ter ga oskrbeti s tekočinami in mazivi
 • pozna postopek v primeru okvare na oklepnem vozilu
 • sodeluje na prvem in drugem tehničnem pregledu
 • pozna varnostne ukrepe pri vzdrževanju oklepnega vozila
Komunikacija komunicira s sodelavci, z okolico in sodeluje v timu
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.