Poklicni standard

Naziv:

Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo) (8630.007.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 6. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 7. rokuje z osebno oborožitvijo, NRKB sredstvi in ostalo opremo
 8. vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter RKB in druga materialno-tehnična sredstva (MTS)
 9. izvaja postopke NRKB zaščite
 10. izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo
 11. izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje
 12. izvaja RKB dekontaminacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo ter sodeluje pri načrtovanju
 • pripravi svoj delokrog dela
 • analizira in načrtuje postopke, potrebne za izvedbo naloge
 • preučuje pravila in predpise s svojega delovnega področja
 • opozarja na potek predpisanih norm vzdrževanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, povezane s svojim delovnim področjem
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • preveri tehnično brezhibnost posameznih sistemov, s katerimi upravlja
 • skrbi za urejenost in varnost svojih nastanitvenih prostorov
 • izvede postopke posebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev in opreme ter osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
 • pozna oborožitveni sistem in predpise za rokovanje, vzdrževanje in uporabo
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
rokuje s sredstvi NRKBO in z ostalo opremo
 • pripravi sredstva NRKBO
 • pripravi opremo za individualno in skupinsko delo
 • preverja delovanje osebnega orožja, sredstev in opreme
 • pozna osnovne principe delovanja sredstev NRKBO
 • pozna delovanje in postopke za uporabo osebnega orožja
izvaja postopke NRKB zaščite
 • izvaja postopke za zaščito zdravja pred delovanjem NRKB orožij in grožnjam s podobnimi učinki
 • uporablja NRKB zaščitna sredstva ter izvaja osebno dekontaminacijo
 • izvaja postopke za zaščito MTS, hrane in vode
 • sodeluje pri postavitvi naprav za skupinsko NRKB zaščito
 • pozna osnove uporabe in delovanja NRKB in sorodnih (ROTA)
 • orožij ter postopke za zaščito pred njegovim delovanjem
 • prepozna jedrske in kemične napade
 • zaveda se posledic biološkega napada
 • pozna RKB alarme in signale in je izurjen za ustrezne postopke
 • prepozna obstoj kemične nevarnosti in indikacije biološkega napada in se ustrezno zaščiti
 • pozna stopnje NRKB zaščite
 • pozna zaščitno masko in zaščitno RKB obleko in jo zna pravilno uporabiti
 • usposobljen je za izvedbo postopkov za zaščito pred učinki jedrske eksplozije: svetlobni blisk, toplotni val, udarni val ter radioaktivno sevanje
 • izurjen je za izvajanje takojšnje osebne dekontaminacije
 • pozna oznake in načine označevanja RKB kontaminacije
 • pozna postopke za zaščito MS in živil
 • pozna osnove skupinske NRKB zaščite
izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo
 • izvaja detekcijo in identifikacijo bojnih strupov in industrijskih kemičnih snovi (TIS) s kemičnimi detektorji
 • izvaja merjenje doz in dozne hitrosti z radiološkim detektorjem in dozimetri
 • izvaja organoleptično detekcijo
 • izvaja detekcijo bioloških agensov z biološkimi detektorji
 • izvaja označevanje NRKB kontaminacije
 • izvaja vzorčenje
 • izvaja označevanje kontaminiranih površin, objektov
 • pozna princip delovanja in uporabe sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov ter za detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • izurjen je v uporabi sredstev za detekcijo in identifikacijo bojnih strupov, detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja
 • pozna pomen in namen detekcije bojnih strupov ter detekcije in dozimetrije radioaktivnega sevanja
 • pozna vrste doz in merske enote
izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje
 • izvaja orientacijo na zemljišču z uporabo topografske karte in tehničnih naprav
 • izvaja NRKB opazovanje
 • izvaja meteo opazovanje
 • zbira podatke, oblikuje ter pošilja NRKB in meteo poročila
 • pozna opremo in postopke za izvajanje orientacije na zemljišču
 • pozna osnove meteoroloških pojavov in meteorološkega opazovanja
 • pozna opremo in postopke za NRKB in meteo opazovanje
 • pozna komunikacijsko opremo in postopke za posredovanje NRKB poročil
izvaja operativno in popolno RKB dekontaminacijo
 • uporablja sredstva in naprave za operativno in popolno radiološko, kemično in biološko dekontaminacijo
 • izvaja postopke pri radiološki, kemični in biološki dekontaminaciji ljudi, vozil, opreme, objektov, zemljišč in živali
 • sodeluje pri urejanju postaje za dekontaminacijo
 • zbira in pakira kontaminirani material
 • preverja stopnjo kontaminacije pred izvedeno kontaminacijo in po njej
 • usposobljen je za uporabo naprav, sredstev in snovi za izvajanje popolne ter skupinske dekontaminacije
 • izvaja taktične postopke pri nalogah dekontaminacije
 • izurjen je v postopkih priprave in izvajanja RKB dekontaminacije
 • pozna opremo in postopke za ravnanje s kontaminiranim materialom
 • pozna ukrepe za zaščito zdravja pri izvajanju dekontaminacije
 • pozna norme nošenja in je izurjen v uporabi RKB zaščitnih sredstev
 • usposobljen je v postopkih za merjenje stopnje RKB kontaminacije
 • usposobljen je za izvajanje vseh taktičnih postopkov pri izvajanju nalog dekontaminacije
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja specialistične naloge s področja NRKBO
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke pehotnih in motoriziranih enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme enot NRKBO za naloge zaščite in reševanja
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za lastno varnost in za varnost sodelujočih
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja, SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • sodeluje pri vodenju evidenc in pri izdelavi poročil
 • vodi evidence uporabe sredstev
 • vodi evidence frekvence na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne o posebnih stanjih in dogodkih
 • piše izjave o dogodkih
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
Vodenje vodi skupino
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitve
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna standarde za delo z NRKB sredstvi in opremo
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in zadolženega oborožitvenega sistema
 • usposablja se za izvajanje nalog
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke in metode vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenega dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe in drugih, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna NATO-standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje, NRKB sredstva, SIMES in opremo
 • prouči navodila za uporabo namenske specialne opreme in oborožitve, SIMES in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje opremo in oborožitev, za kateri je zadolžen, ter sodeluje pri vzdrževanju skupnih sredstev in opreme
 • izurjen je za vzdrževanje sredstev za dekontaminacijo
 • pozna načine in predpise vzdrževanja oborožitvenih sistemov NRKBO
 • pozna predpisane norme in postopke odprave ugotovljenih pomanjkljivosti
 • pozna načine in predpise vzdrževanja osebne oborožitve, SIMES in MTS
Komunikacija komunicira s sodelavci, z okolico in sodeluje v timu
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o požarni varnosti
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Djuro Sitar, CDR
 • npor Ivo Taslak, 18. BRKBO
 • maj Marjan Tušak, CDR
 • maj Boštjan Juras, CDR
 • npr Marija Kreft, CDR
 • vvod Samo Pečan, CDR
 • ppk Božidar Horaček, GŠSV
 • ppk Andrej Cestnik, CDR
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.