Poklicni standard

Naziv:

Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak inženirstva/vojakinja inženirstva (8630.006.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 6. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 7. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 8. sodeluje v izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 9. izvaja taktične postopke na bojišču
 10. rokuje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES
 11. obdeluje različne materiale in izdeluje fortifikacijske ovire
 12. upravlja z inženirskimi stroji in napravami
 13. izvaja naloge pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov
 14. izvaja naloge pri maskiranju objektov in MS
 15. izvaja osnovno vzdrževanje minsko-eksplozivnih sredstev (MES) ter materialno-tehničnih sredstev (MTS)

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in sodeluje pri načrtovanju
 • organizira lastno delo
 • analizira in načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • sodeluje pri pripravi analize po zaključeni nalogi
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna poslanstvo in namen inženirskih enot
 • pozna vrednote inženirskih enot
 • pozna razvoj inženirskih enot
 • seznanjen je z inženirskimi sredstvi in opremo primerljivih tujih enot
 • pozna dokumente, povezane s področjem svojega dela
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
 • pozna pravila in predpise oborožitvenega inženirskega sistema in njegove uporabe
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • sodeluje pri pripravi in preverjanju skupinske in specialne oborožitve in opreme
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • izvaja vse ukrepe skladno s predpisi
 • skrbi za urejenost in varnost svojih nastanitvenih prostorov
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev in opreme ter osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • usposobljen je za uporabo in osnovno vzdrževanje ročnih orodij in pripomočkov
 • pozna osnovne gradbene materiale
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično tehnične-lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote/roda in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
izvaja taktične postopke na bojišču
 • sodeluje pri nalogah oviranja – pri izdelavi fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir (MEO)
 • sodeluje pri inženirskem izvidništvu
 • sodeluje pri izdelavi prehodov skozi fortifikacijske in minsko-eksplozivne ovire
 • sodeluje v kontrolno-zaščitni službi (KZS)
 • pozna vrste in namen fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir, pozna materiale in orodja za izdelavo ter postopke pri izdelavi
 • pod nadzorom izdela določeno oviro
 • pozna osnove izvidništva ter sredstva in postopke pridobivanja inženirskih izvidniških podatkov
 • usposobljen je za izdelavo prehodov skozi fortifikacijske in minsko-eksplozivne ovire
 • usposobljen za izvajanje nalog v sestavi KZS
rokuje z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) in sredstvi za vžig MES
 • prenaša MES in sredstva za vžig MES
 • oblikuje eksplozivne polnitve (EP)
 • namešča EP na elemente – objekte za rušenje
 • preverja brezhibnost sredstev za vžig MES
 • vžiga posamezne EP in mreže
 • sodeluje pri izdelavi mrež za vžig EP
 • rokuje z minami v oborožitvi v Slovenski vojski
 • usposobljen je za delo z eksplozivi in sredstvi za vžig
 • usposobljen je za delo z minami v oborožitvi Slovenski vojski
 • seznanjen je z minami tujih vojska
 • seznanjen je s sistemi za miniranje in razminiranje
 • pozna in spoštuje ukrepe zaščite pri delu z MES
obdeluje različne materiale in izdeluje fortifikacijske ovire
 • izdeluje lesene elemente na podlagi skice
 • sodeluje pri izdelavi fortifikacijskih ovir
 • izdeluje vrtine v kamen in beton in razbija kamen ter beton
 • dela z bodečo žico in končertino
 • pozna delitev fortifikacijskih ovir, materiale in orodja za izdelavo ter postopke pri izdelavi
 • razume skice in enostavne načrte
 • usposobljen je za uporabo ročnega orodja za obdelavo različnih materialov
upravlja z inženirskimi stroji in napravami
 • upravlja z inženirskim strojem ali napravo
 • pozna osnove motoroznanstva
izvaja naloge pri izgradnji in vzdrževanju začasnih objektov
 • izvaja enostavna dela ob pripravi gradbišča
 • sodeluje pri izdelavi nosilne konstrukcije, pokrivke, notranji ureditvi objekta in pri urejanju okolice
 • izvaja enostavna dela pri izdelavi in vzdrževanju prometne infrastrukture
 • sodeluje pri izgradnji začasnih mostov
 • pozna osnovne elemente gradbišča ter osnove varstva pri delu na gradbišču
 • usposobljen je za izvajanje pripravljalnih del pri izgradnji začasnih objektov
 • usposobljen je za izvajanje enostavnih gradbenih del
izvaja naloge pri maskiranju objektov in MS
 • sodeluje pri maskiranju s formacijskimi sredstvi
 • sodeluje pri maskiranju s priročnimi sredstvi
 • pozna formacijska in priročna sredstva za maskiranje
 • seznanjen je z osnovnimi načeli in metodami maskiranja
 • usposobljen je za uporabo formacijskih in priročnih sredstev za izvajanje nalog maskiranja
izvaja osnovno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev (MTS) ter minsko-eksplozivnih sredstev (MES)
 • vzdržuje opremo in oborožitev, za kateri je zadolžen in sodeluje pri vzdrževanju skupnih oborožitvenih - inženirskih sistemov
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve in opreme
 • pozna taktično-tehnične lastnosti materialno-tehničnih sredstev (MTS) ter minsko-eksplozivnih sredstev (MES)
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje MTS in MES
 • pozna predpisane postopke in sredstva za izvajanje osnovnega vzdrževanja MTS in MES
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence prejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzoruje delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
 • pozna način in postopek poročanja
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • nosi uniformo oziroma zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s slovenskimi vojaškimi standardi (SVS)
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), predpisane za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna SVS in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • stot Lojze Sevšek, .
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.