Poklicni standard

Naziv:

Vojak strelec/vojakinja strelka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Vojaštvo in obramba (1031)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak strelec/vojakinja strelka (8630.001.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 6. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 7. rokuje z osebno oborožitvijo in jo vzdržuje
 8. izvaja taktične postopke v napadu in obrambi
 9. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 10. vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS)

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo ter sodeluje pri načrtovanju bojnih delovanj
 • analizira in načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise s področja dela
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje delo
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in jo vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
izvaja taktične postopke v napadu
 • organizira in izvaja napadno delovanje
 • izvaja RKBO-postopke
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo s sosedi in z nadrejenim
 • izvaja opazovanje in poroča
 • uporablja optoelektronska sredstva in sredstva za opazovanje
 • maskira sebe in položaj
 • uničuje nasprotnika z uporabo oborožitve in opreme
 • pozna postopke izvajanja napada v vseh zemljiščnih in vremenskih razmerah ter je izurjen v njih
 • obvlada uporabo enega od oborožitvenih sistemov pehote v napadu in sodelovanje v okviru posadke, skupine in oddelka
 • obvlada nudenje prve pomoči
 • pozna in uporablja sisteme za opazovanje bojišča in poročanja
 • obvlada uporabo sredstev zvez
 • obvlada uporabo zaščitnih sredstev RKBO in opazovanje bojišča
izvaja taktične postopke v obrambi
 • uničuje nasprotnika
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO
 • izvaja maskiranje sebe in položaja
 • uničuje nasprotnika z ognjem
 • izvaja ukrepe prve pomoči in evakuacijo
 • ureja položaj za obrambo
 • izdeluje fortifikacijske ovire in MES
 • izvaja izvidništvo
 • izvaja orientacijo
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenim in s sosedi
 • pozna postopke izvajanja obrambe v vseh zemljiščnih in vremenskih razmerah in je izurjen v njih
 • obvlada uporabo enega od oborožitvenih sistemov pehote v obrambi in sodelovanje v okviru posadke, skupine in oddelka
 • obvlada izdelavo zaklonilnika zase in za oborožitveni sistem, ki ga uporablja
 • pozna izdelavo fortifikacijskih in minsko-eksplozivnih ovir
 • obvlada nudenje prve pomoči
 • pozna pehotne sisteme za opazovanje bojišča in poročanja
 • obvlada uporabo sredstev zvez
 • obvlada uporabo zaščitnih sredstev RKBO in opazovanje bojišča
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote/reda in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi in taktičnimi postopki enote
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen v tem
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja za to
 • nosi uniformo oz. zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS-standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • pozna NSVS in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje, SIMES in opremo
 • prouči navodila za uporabo namenske specialne opreme in oborožitve, SIMES in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osnovno opremo in oborožitev, SIMES, MTS
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve in opreme
 • pozna načine in predpise za vzdrževanje osebne oborožitve, SIMES in MTS
 • pozna predpisane norme in postopke za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi, namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk mag Andrej Cestnik, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • maj Darko Ravnik, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Samo Flisek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Ferdinand Pavelšek, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • vvu Jurij Jurtela, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Aleksander Murko, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Marjan Povšič, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • maj Djuro Sitar, Center za doktrino in razvoj v Slovenski vojski
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.