Katalog

Naziv:

Pediker/pedikerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Pediker/pedikerka (53348741)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pediker/pedikerka (8628675011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Pediker/pedikerka 86286750 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

1.    MERILA PREVERJANJA

Odnos med načini preverjanja

Način preverjanja

Ustno

Praktično z zagovorom

Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

40 %

60 %

5.1       Ustno preverjanje

Merila ocenjevanja:

-        točnost odgovorov

-        strokovnost in poznavanje predpisov

-        poznavanje vsebin s področja izločilnih meril5.2 Praktično preverjanje 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-  priprava kandidata na delo

-  priprava delovnega mesta, pripomočkov in pribora

-  upoštevanje higienskih pravil

15

Izvedba

-  priprava stranke in komunikacija z njo

-  izbira pravilne tehnike pedikure

-  obvladovanje določenega zaporedja opravil

-  čas trajanja izvedbe

-  kakovost storitve in estetski izgled stopala

-  upoštevanje higienskih pravil

-  strokovnost svetovanja za nadaljnjo nego in preventivo

-  upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu

60

Dokumentacija

-  ugotavljanje anamneze - zapis ključnih podatkov o stranki

-  označevanje kozmetičnih izdelkov skladno s higienskimi predpisi

-  dnevnik sterilizacije

10

Ustni zagovor

-  točnost odgovorov

-  strokovnost utemeljitve na zastavljena vprašanja v zvezi s prikazano storitvijo

15

 

Praktično preverjanje poteka na modelu, ki naj izpolnjuje naslednje pogoje:

Ženski ali moški model, ki ga zagotovi kandidat:

-       model mora imeti najmanj dva problema z vidika pedikure (odvečno poroženelo kožo na stopalih, vraščene nohte ali kurje oko ali otiščance oz. podoben problem z vidika pedikure),

-       oseba mora biti zdrava, brez diagnosticiranega bolezenskega stanja, starejša od 40 let.

 

Izločilna merila:

-       neupoštevanje predpisanih sanitarno-zdravstvenih pogojev

-       izvajanje storitve na način, ki škoduje strankinemu zdravju ali povzroča poškodbe


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor z opremo za izvajanje pedikure (po predpisih, ki določajo minimalne sanitarno- zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti)

 • miza ali stol za pedikuro
 • luč, lupa ali lupa z lučjo
 • banja za namakanje nog
 • pribor in aparati za pedikuro (število kompletov ustrezno številu kandidatov)
 • oprema za vzdrževanje higiene in sterilizacije (sterilizator z vsemi pripomočki in materiali za ustrezno izvajanje sterilizacije)
 • izdelki za nego nog
 • sanitarni material
 • osebna zaščitna sredstva
 • obrazci za dokumentacijo (kartoteka stranke, načrt sterilizacije, dnevnik sterilizacije)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 7 s področja kozmetike ali zdravstva ali medicine in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj s področja pedikure* in
 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 6 s področja kozmetike ali zdravstva in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj s področja pedikure* in
 • en član izobrazbo na ravni SOK 5 s področja kozmetike in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj s področja pedikure*,

*kar kandidat/kandidatka dokazuje z listinami, ki izkazujejo njegove/njene lastne delovne izkušnje na področju pedikure (pogodbe o delu, referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, opravljenem projektu itd.)


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve pedikure
 • opravi pregled in ugotavlja strankino anamnezo, indikacije in kontraindikacije za storitev pedikure
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo pedikure
 • na podlagi ugotovitev priporoča stranki izbiro ustreznega postopka
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti ob tveganjih
 • pozna pomen estetike pri pedikuri
V simulirani situaciji opravi razgovor s stranko in opravi pregled nog:
 • razloži postopek storitve, ugotavlja strankine želje in ji predhodno pojasni tveganja za njeno zdravje ob izvajanju storitve – pojava alergijskih reakcij, pogoje reverzibilnosti posameznih posegov
 • predstavi minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti
 • pri komunikaciji s stranko uporablja strokovno terminologijo
 • zbira ključne informacije o stranki in zna ustrezno ravnati (preveri starost, kronične bolezni, alergije, trenutno počutje, zdravstvene posebnosti, okužbe kože in nohtov, ugotavlja tveganja za prenos nalezljivih bolezni) ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanja pri delu z ljudmi
 • prepozna akutna bolezenska stanja in zna ustrezno ravnati ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanja pri delu z ljudmi
 • opravi informativni pregled nog in nohtov in pri tem izkaže znanja osnovne anatomije in fiziologije kože in nohtov, prepozna bolezni kože in nohtov, vnetja in vnetne procese kože in nohtov, fizikalno povzročene dermatoze; pozna alergijske in reaktivno tolerančne bolezni kože in nohtov, nevarnosti zaradi prisotnosti kožnih znamenj in druga morebitna tveganja za strankino zdravje in/ali sebe
 • zbrane informacije uredi in povzame strankino anamnezo
 • skladno s strankino anamnezo in njenimi željami ji svetuje pri izbiri storitve
 • z zbranimi podatki ravna skladno s predpisi varovanja osebnih in občutljivih podatkov

na osnovi pregleda načrtuje postopke pedikure in pripravi stranko
 • izdela načrt za izvedbo postopkov pedikure
 • izdela individualni načrt postopka pedikure glede na anamnezo, ugotovljene potrebe in strankine želje
 • izvede test za preobčutljivost na kozmetične izdelke in pripomočke in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • pripravi stranko na izbrano storitev – umije in/ali razkuži noge
 • prepozna morebitno nameščeno nohtno protetiko in korekturne sponke, očisti in odstrani obstoječe estetske nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki
 • pozna in upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži nog in nohtih
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži in nohtih ter njihovo manifestiranje
 • prepozna značilnosti najpogostejših in tipičnih bolezenskih sprememb kože, nohtov ter jih poimenuje
 • pozna pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • pozna značilnosti različnih tipov kože in nohtov v različnih starostnih obdobjih
 • pozna osnovne metode za določanje tipov kože in nohtov

Pojasni osnove organizacije dela (samostojnega in v timu) in predstavi okvirni delovni načrt.

Načrtuje postopek izvedbe in pripravi stranko na pedikuro:
 • opiše razlike med suho ali mokro pedikuro in pojasni, v katerem primeru bi izbral eno ali drugo
 • upošteva etična načela
 • pojasni obseg in zaporedje priprave uporabnika na pedikuro
 • prepozna morebitno nameščeno nohtno protetiko in korekturne sponke, očisti in odstrani obstoječe estetske nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki

Pojasni in prikaže izvedbo testa za preobčutljivost na kozmetične izdelke.

Pojasni metode za določanje tipov kože in nohtov.

Pripravi delovno mesto, sebe in stranko skladno s sanitarno-higienskimi predpisi za izbrano storitev.

Pojasni in utemelji postopke, ki jih izvede po opravljeni storitvi:
 • način hrambe in čiščenja uporabljenih pripomočkov in instrumentov (razlikovanje med pojmi čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija)
 • način hrambe in označevanje

uporabljenih kozmetičnih proizvodov
 • čiščenje delovne površine
 • skrb za lastno higieno
 • ravnanje z odpadno embalažo
pripravi izdelke in materiale, pripomočke in aparate za izvedbo načrtovane storitve pedikure
 • izbere in pripravi potrebne izdelke, materiale, pripomočke in aparate za načrtovano storitev
 • uporablja zaščitna sredstva in upošteva načela dobre higienske prakse
 • pripravi obravnavano področje na izvedbo načrtovane storitve
 • pozna sestavo, delovanje in uporabo različnih izdelkov in materialov, pripomočkov in aparatov
 • pozna delovanje in učinke kozmetičnih aparatov za nego nog in nohtov
 • zna uporabljati kozmetične aparate za nego nog in nohtov in prepozna kontraindikacije za njihovo uporabo
Izbere in uporabi ustrezna sredstva za nego nog:
 • našteje vrste izdelkov za nego nog v salonu
 • pojasni lastnosti in učinke izdelkov za nego nog
 • svetuje in našteje vrste izdelkov za nadaljnjo nego nog
 • izbere in uporablja ustrezne aparate, instrumente, pribor in pripomočke za pedikuro
 • pozna in razlikuje različne aparate, instrumente, pribor in pripomočke za pedikuro glede na potrebe uporabnika

Pripravi in predstavi različne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro ter utemelji namen uporabe glede na strankine potrebe.
Razloži razlike in pomen postopkov in metod čiščenja, razkuževanja in sterilizacije.
izvaja temeljno nego nog in nohtov
 • izvaja temeljne ročne in aparaturne tehnike nege nog in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte
 • očisti obnohtne kanale
 • ureja poroženeli del obnohtne kožice (kutikula)
 • izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na nogah (piling)
 • zaščiti nohte s podlakom
 • izbere barvo laka in lakira nohte
 • nanaša nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • pozna razliko med suho in mokro pedikuro
 • pozna pripomočke za krajšanje, piljenje in oblikovanje nohtov ter jih zna uporabljati
 • pozna vrste pilingov
 • pozna namen uporabe podlaka, laka in nadlaka
 • pozna različne tehnike lakiranja
 • pozna postopke in kozmetične izdelke in aparate za urejanje kutikule
Izvede temeljno (osnovno) pedikuro:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • pregleda in ugotovi stanje kože nog in nohtov
 • prepozna spremembe na nohtih, ki zahtevajo pedikuro
 • izbere pravilno metodo dela
 • pripravi noht za obdelavo (očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo)
 • krajša in oblikuje nohte
 • uredi obnohtno kožico
 • opravi piling nohta in kože na nogi
 • utrdi noht glede na tip nohta
 • izvede masažo nog z negovalnimi izdelki
 • čisti in polira noht
 • nanese podlak, barvni lak in nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
izvaja specialne nege nog in naravnih nohtov
 • izbere preparate in postopke za specialno nego nohtov glede na ugotovljeni tip nohta
 • krajša in oblikuje nohte
 • očisti obnohtne kanale
 • neguje in ureja obnohtno kožico, odstranjuje kutikulo
 • izvaja nego nohtov (nanaša negovalni preparat)
 • zaščiti nohte s podlakom, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • izbere barvo laka in lakira nohte
 • nanaša nadlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • razloži namen in izvaja kopeli za specialno nego nog in nohtov
 • razloži namen in izvaja različne postopke površinskega luščenja in izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na nogah (piling)
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne tehnike masaže nog do kolena
 • razloži namen in izvaja nego nog z grelnimi tehnikami (parafinska kopel, grelne nogavice, tople obloge)
 • izbere in nanaša preparate za specialno nego nog glede na stanje kože
 • zaščiti kožo in nohte po specialni negi in svetuje glede nadaljnje nege
Izvede zahtevnejšo (specialno) pedikuro:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • pregleda in ugotovi stanje kože nog in nohtov
 • prepozna spremembe na nohtih, ki zahtevajo pedikuro
 • izbere pravilno metodo dela
 • pripravi noht za obdelavo (očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo)
 • krajša in oblikuje nohte
 • uredi obnohtno kožico
 • opravi piling nohta in kože na nogi
 • nanaša specialne izdelke za nohte in kožo
 • izvede kopel za specialno nego nog
 • izvede masažo nog z negovalnimi izdelki
 • čisti noht
 • nanaša podlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • lakira nohte
 • nanaša nadlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve

Izvede nego nog z eno izmed grelnih tehnik (po izboru komisije):
 • pripravi stranko, sebe in delovne pripomočke
 • opravi dezinfekcijo nog
 • nanese izdelek za odstranjevanje maščob
 • izvede piling kože na nogi z uporabo ustreznega proizvoda
 • izbere in nanaša preparate za specialno nego nog glede na stanje kože
 • izvede izbrano grelno tehniko
 • zaščiti kožo in nohte po specialni negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvaja sprostitveno nego nog in nohtov (spa/velnes pedikura)
 • zagotovi sproščujoče okolje za izvedbo sprostitvene nege (izbere glasbo, dišave, svetlobo)
 • izbere preparate in postopke za sprostitveno nego nog
 • pojasni razlike in izvaja različne kopeli za sprostitveno nego nog
 • razlikuje med postopki površinskega luščenja in izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na nogah (piling)
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne sprostitvene tehnike masaže nog do kolena
 • izbere in nanaša preparate za sprostitveno nego nog
 • pojasni namen in izvaja nego nog z grelnimi tehnikami (parafinska kopel, grelne nogavice, tople obloge)
 • zaščiti kožo in nohte po sprostitveni negi in svetuje glede nadaljnje nege
Izvede spa pedikuro:

 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko in zagotovi sproščujoče okolje
 • pregleda in ugotovi stanje kože nog in nohtov
 • izbere pravilno metodo dela
 • opravi piling nohta in kože na nogi
 • nanaša specialne izdelke za nohte in kožo
 • izvede masažo nog z negovalnimi izdelki
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve

odstranjuje poroženelo kožo
 • prepozna in odstranjuje poroženelo kožo s kozmetičnimi izdelki, pripomočki, priborom in z aparaturami
 • uporablja pribor za odstranjevanje poroženele kože (skalpel ali credo rezilo ali kiretni nožek ali aparaturno)
 • odstranjuje poroženelo kožo ter zgladi nastale robove
 • po zaključku razkužuje noge
 • pozna mesta (lokacije) nastanka poroženele kože glede na vzrok
 • razlikuje med poroženelo kožo, otiščanci in kurjimi očesi
Izvede odstranjevanje poroženele kože ter uredi nohte:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • pregleda in ugotovi stanje kože nog in nohtov
 • izbere pravilno metodo dela
 • pripravi noht za obdelavo (očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo)
 • krajša in oblikuje nohte
 • uredi obnohtno kožico
 • opravi piling nohta in kože na nogi
 • utrdi noht glede na tip nohta
 • s priborom za odstranjevaje poroženele kože odstrani poroženelo kožo in zgladi morebitne robove
 • izvede masažo nog z negovalnimi izdelki
 • čisti in polira noht
 • nanese podlak, barvni lak in nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve

krajša in oblikuje zdrave nohte
 • očisti obnohtne kanale
 • izvaja ročne in aparaturne tehnike krajšanja in oblikovanja nohtov
 • pri krajšanju nohtov upošteva anatomsko obliko prsta in stopala
Izvede odstranjevanje poroženele kože ter uredi nohte:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • pregleda in ugotovi stanje kože nog in nohtov
 • izbere pravilno metodo dela
 • pripravi noht za obdelavo (očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo)
 • krajša in oblikuje nohte
 • uredi obnohtno kožico
 • opravi piling nohta in kože na nogi
 • utrdi noht glede na tip nohta
 • s priborom za odstranjevaje poroženele kože odstrani poroženelo kožo in zgladi morebitne robove
 • izvede masažo nog z negovalnimi izdelki
 • čisti in polira noht
 • nanese podlak, barvni lak in nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve

izvaja neinvazivne tehnike oskrbe nog Odstrani kurja očesa in otiščance:
 • pozna in razlikuje med različnimi kurjimi očesi in različnimi otiščanci
 • izvaja neinvazivne aparaturne in ročne tehnike odstranjevanja kurjega očesa in otiščanca
 • stranki svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta

Oskrbi vraščen noht:
 • prepozna vraščen noht in morebitna vnetna stanja
 • obvlada neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta do vnetnega stanja: krajšanje in oblikovanje nohta z upoštevanjem anatomske oblike prsta in stopala, tamponiranje obnohtnih kanalov, nameščanje različnih korekturnih sponk
 • stranko nauči, kako ravnati v času, ko ima nameščeno korekturno sponko ali tamponažo
 • stranki svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta
 • pozna različne vzroke vraščanja nohtov
 • pozna posledice nepravočasne oskrbe vraščenega nohta

Oskrbi razpoke v koži nog:
 • prepozna in razlikuje različne vrste (mokre, suhe) in tipe (površinske, globoke) razpok
 • obvlada oskrbo površinskih razpok
 • izvaja neinvazivne aparaturne in ročne tehnike oskrbe razpok
 • stranki svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka razpok

Oskrbi žulj:
 • prepozna vrste žuljev (suhi, rdečina, mehur s serozno tekočino, gnojni)
 • obvlada oskrbo suhega žulja in namestitev ustrezne zaščitne obloge na ostalih vrstah žuljev
 • stranki svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka žuljev

Izvede nego glivičnih nohtov in kože nog:
 • prepozna tipične značilnosti glivičnega obolenja nohtov in kože nog
 • razkuži noge in nohte
 • izvede nego glivičnih nog in kože nog
 • pri oskrbi glivičnih nohtov in nog upošteva pravila za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele
 • stranki svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka glivičnih obolenj in preprečevanja prenašanja infekcij na zdrave dele


Glede na problematiko modela, na katerem kandidat opravlja preverjanje, kandidat izvede postopek:
 • odstranitev kurjega očesa ali
 • odstranitev otiščanca ali
 • oskrba vraščenega nohta ali
 • oskrba razpoke v koži ali
 • oskrba žulja ali
 • oskrba glivičnega nohta in kože

 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • prepozna akutna bolezenska stanja in zna ustrezno ravnati ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanja pri delu z ljudmi
 • pregleda in ugotovi stanje kože nog in nohtov in ugotovi problematiko z vidika pedikure ter jo poimenuje
 • izbere metodo dela in jo pojasni
 • pripravi noht in/ali kožo za obdelavo in sanacijo
 • izvede pravilno zaporedje opravil
 • svetuje stranki ukrepe za preprečevanje ponovnega nastanka problema z vidika pedikure in preventivne ukrepe
 • pojasni tveganja za zdravje stranke pri obravnavi problemov z vidika pedikure
izvaja različne tehnike lakiranja in poslikave nožnih nohtov
 • izbere in nanaša podlak, lak in nadlak
 • izvaja permanentno lakiranje
 • pozna in izvaja tehnike odstranjevanja laka, permanentnega laka in drugih poslikav
 • izvaja različne tehnike francoskega lakiranja
 • izvaja različne tehnike poslikave nohtov z različnimi materiali
 • izvaja tehnike in uporablja izdelke za poslikavo nohtov
 • pozna in upošteva zakonitosti barvnega kroga
Izvede tehniko lakiranja/poslikave po izboru komisije (enobarvno, večbarvno, permanentno idr.):
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • nanese podlak, barvni lak in nadlak
 • uporablja izdelke za hitrejše sušenje lakov
 • uporablja lučko za strjevanje permanentnih lakov
 • zaščiti kožo in nohte po lakiranju in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
izvaja sprostitveno masažo noge
 • izvaja osnovne principe masaže noge do kolen
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne sprostitvene tehnike masaž
 • zna prilagoditi moč pritiska pri masaži glede na stanje kože
Izvede sprostitveno masažo noge do kolena z ročno tehniko.
Pojasni izbiro masažne tehnike (glajenje, gnetenje, vtiranje, udarjanje) in masažnega sredstva.svetuje glede nege nog
 • svetuje v zvezi s preprečevanjem nastanka poroženele kože, otiščancev, kurjih očes, vraščenih nohtov, žuljev, razpok in glivičnih okužb
 • svetuje stranki v zvezi z izbiro, uporabo in negovanjem obutve in nogavic
 • svetuje glede vzdrževanja higiene nog
 • pozna in svetuje ukrepe za preprečevanje prenosa mikrobov in preprečevanje nastanka infekcij
 • pozna in svetuje uporabo različnih izdelkov za nego kože glede na tip in stanje kože na nogah
 • strokovno svetuje in odgovarja na vprašanja v zvezi s kozmetičnimi izdelki, z aparati in s storitvami, ki se uporabljajo oz. izvajajo pri pedikuri
 • svetuje o negi nog in nohtov prilagojeno individualnim potrebam in glede na strankino stanje/počutje
 • pozna in svetuje o osnovah zdrave prehrane in zdravega načina življenja
 • pozna pomen preventivnega delovanja kozmetičnih storitev in izdelkov in svetuje v zvezi s tem
V simulirani situaciji svetuje stranki nakup in uporabo določenega kozmetičnega izdelka, pripomočka, aparata za nadaljnjo nego.

Pojasni izbiro določenega kozmetičnega izdelka (po izbiri komisije) za uporabo pri določeni storitvi pedikure.

V simulirani situaciji svetuje o negi nog in nohtov prilagojeno individualnim potrebam in glede na strankino stanje/počutje (npr. halux valgus, spuščeni stopalni loki, razpoke ipd.).
izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za pedikuro
 • izbira kozmetične izdelke za pedikuro glede na namen uporabe
 • pozna sestavo in delovanje kozmetičnih izdelkov, obvlada načine uporabe pri pedikuri ter jih skladišči
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov za pedikuro
 • kozmetične izdelke uporablja in shranjuje skladno s proizvajalčevimi navodili in  z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov in jih prepozna z organoleptičnimi testi
 • pripravlja in uporablja različne kozmetične pripravke za pedikuro
 • izbrane kozmetične izdelke, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov

Pojasni izbiro določenega kozmetičnega izdelka (po izbiri komisije) za uporabo pri določeni storitvi pedikure.

Pojasni (in demonstrira) shranjevanje kozmetičnih izdelkov skladno s proizvajalčevimi navodili in  z načeli dobre higienske prakse (predpisi).


načrtuje, svetuje in trži aparate, izdelke in pripomočke za pedikuro ter izvaja tržne storitve in aktivnosti
 • pridobiva informacije za sprejemanje tržnih odločitev
 • ugotavlja in predvidi strankine nakupne odločitve
 • spremlja novosti, gibanja in spremembe ponudbe na tržišču
 • izvaja ali sodeluje pri prodaji in promociji kozmetičnih izdelkov, aparatov, storitev in drugih aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje) in jih promovira
 • redno spremlja novosti na strokovnem področju
 • informira in trži produkte za pedikuro in storitve za posamezne ciljne skupine
 • pozna in pri svojem delu uporablja osnove poslovanja in trženja
V simulirani situaciji svetuje stranki nakup in uporabo določenega kozmetičnega izdelka/proizvoda za nadaljnjo nego.

Našteje osnovne elemente poslovnega načrta in navede nekaj možnih produktov pri izvajanju dejavnosti pedikure, ki bi jih bilo smiselno predstaviti v poslovnem načrtu.

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slapnik, A. (2010). Osnove anatomije in fiziologije, učbenik, Ljubljana: TZS.
 • Dolinar, M., Cunk-Manić, V. in Tarman Šmit, I. (2015). Anatomija in fiziologija človeka; Dobrova: Pipinova knjiga.
 • Plut, Š. (2017). Anatomija in fiziologija človeka, učbenik-ponatis, Ljubljana: DZS.
 • Bec, M. in Salobir, Z. (2001). Pedikura, učbenik. Ljubljana: DZS.
 • Fajdiga, D. (2003). Koža, učbenik. Železniki: Pami.
 • Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana: Grafenauer Založba.
 • Mežnaršič, Svoljšak, I. (2011). Splošna kozmetologija, učbenik. Ljubljana: DZS.
 • Mežnaršič, Svoljšak, I. (2015). Kozmetični izdelki, učbenik. Ljubljana: Grafenauer založba.
 • Predpisi s področja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
 • Načrt sterilizacije opreme in pribora. (primer obrazca, 2009). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.
 • Kodeks etike kozmetikov Slovenije. (2012). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.
 • Predpisi s področja nalezljivih bolezni.
 • Predpisi s področja varovanja delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Petra Keršmanc, Inštitut za kozmetiko, VIST- raziskovalka, Ljubljana
 • Karin Jurglič, AS estetika – kozmetične in poslovne storitve, Šentrupert
 • Anja Mitrović, Sanoped, profesionalna nega nog, d.o.o., Vodice
 • Kati Grom, Zdravstvene in kozmetične storitve, Kati Grom s.p., Ljubljana
 • Gaja Udovič, Sanoped, profesionalna nega nog, d. o. o., Vodice
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.