Katalog

Naziv:

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

16.5.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra (8610.008.5.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Operater/operaterka varnostno nadzornega centra  8610.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Certifikat za varnostnika / varnostnico ali
 • Srednja poklicna ali strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v zasebnem varovanju

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Operater/operaterka varnostno nadzornega centra  8610.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Certifikat za varnostnika / varnostnico ali
 • Srednja poklicna ali strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v zasebnem varovanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pravilnost interpretacije informacij,
 • pravilnost in optimalnost izbrane intervencije,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja ob intervencijah,
 • pripravo in uporabo delovnih pripomočkov,
 • kakovost izvedbe naloge,
 • upoštevanje načela racionalnosti porabe materiala in energije,
 • poznavanje naprav v VNC,
 • poznavanje postopkov dela v VNC,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna Merila

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika operaterja VNC,
 • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
 • nepoznavanje veljavnega standarda in predpisov, ki urejajo delovanje VNC.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
pisno preverjanje30
izvedba30
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica
 • računalniška oprema in komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja)

9.2. Kadrovski pogoji

 • pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja ali ministrstva, pristojnega za notranje zadeve in
 • najmanj višješolska izobrazba katerekoli smeri


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom
 • sprejema, vodi in arhivira podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
 • upravlja naprave za snemanje govornih komunikacij in video posnetkov
 • sprejme in se pravilno odzove na sporočila v VNC
 • vzpostavi komunikacijo z varnostnim osebjem na terenu glede na vsebino njihovega dela
 • daje ustna navodila za rokovanje s tehničnimi sredstvi
 • spremlja varnostno osebje, vozila in tehnična sredstva
 • komunicira z varnostnim osebjem in s strankami, da zbere potrebne dodatne informacije o dogodkih
 • izbere pravilno intervencijo
 • ­usmerja varnostno osebje na terenu v skladu z načrtom in s tehnologijo interveniranja
 • ­svetuje in daje navodila strankam, žrtvam in oškodovancem
 • razloži osnovne podatke o dogodku in pokliče pristojne organe ali institucije na potrebno ukrepanje
 • zbere potrebne podatke o izrednih dogodkih na varovanem območju, na varovanih objektih ali v zvezi z varovanimi osebami
 • pozna sisteme komunikacije in obveščanja
 • pozna različne stile dela z ljudmi
 • pozna delovanje sprejemnikov alarmnih signalov
 • pozna naloge intervencijskih skupin
 • V simulirani situaciji sprejme alarmni signal ali klic
  • sprejme alarmni signal
  • od sogovornika zbere potrebne dodatne informacije o dogodku
  • da navodila sogovorniku
  • preveri načrt intervencije
  • izbere intervencijsko pot in izbiro utemelji
  • za opisano situacijo pove, kako in koga bi poklical, kaj bi povedal v obvestilu, ter odgovor utemelji
  • našteje in opiše naloge varnostno-nadzornih centrov
  • našteje in opiše naloge intervencijskih skupin
  • opiše organiziranost varnostno-nadzornih centrov
  • našteje osebne uradne dokumente
  • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
 • V simulirani situaciji spremlja varnostno osebje na terenu
  • vzpostavi komunikacijo z varnostnim osebjem
  • usmerja varnostno osebje v skladu s tehnologijo in z načrtom interveniranja
  • o dogodku obvesti pristojno institucijo in zahteva ukrepanje
  • opiše delovanje naprav v VNC
  • pove, kako in zakaj bo arhiviral podatke o intervenciji
  • našteje sisteme komunikacije in obveščanja
  • opiše in obrazloži pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnega osebja, ki izhajajo iz predpisov o zasebnem varovanju
  • opiše vlogo varnostne, obveščevalne in protiobveščevalne službe
  • našteje in opiše metode in sredstva državnih organov
  • opiše vlogo pravosodnih organov
  • našteje dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
  • pojasni osnove zakonodaje o varstvu pri delu in varstvu pred požarom
  • navede predpise v zvezi z video nadzorom in uporabo video materialov
  • opiše vse zahteve in postopke poveljavnem standardu za VNC
ukrepa v varnostni situaciji
 • v primeru ogroženosti ali napada na VNC ukrepa v skladu s sprejetim varnostnim načrtom
 • v izrednih varnostnih razmerah ukrepa v skladu s kriznim načrtom in z navodili pristojnih organov
 • obvlada ukrepe v različnih varnostnih situacijah
 • Opiše ukrepe v primeru ogroženosti ali napada na VNC
  • pregleda in razloži varnostni načrt
  • pregleda in razloži krizni načrt
  • za konkretno situacijo pove, kako bi ukrepal, in odločitev obrazloži
  • v simulirani situaciji nudi prvo pomoč in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti
  • pove, v katerih primerih in kako se uporablja strelno orožje
  • našteje razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
  • pove, kaj je silobran, skrajna sila in grožnja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (grdivo ZRSZV)
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Kodeks poklicne etike
 • Veljavni standard za VNC
 • Sistemi tehničnega varovanja, dr. Dušan Fefer
 • Osnove komuniciranja, Renata Kranjčec
 • Psihologija množic, Renata Kranjčec

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Žarko Žakelj, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.