Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo (85836140)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:   
 1. načrtovati in organizirati svoje delo in delo skupine
 2. racionalno uporabljati energijo, material in čas
 3. zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, imovine in okolja
 5. pri svojem delu upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa
 6. odgovorno, podjetno in etično se obnašati
 7. sporazumevati se z različnimi deležniki in pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju 3D-tehnologije
 8. izvajati delo skladno s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 9. prevzeti, pregledati in pripraviti 3D-datoteko za izdelavo 3d-modela/izdelka
 10. izdelati izdelek v tehniki 3D-tiska in dodajalne tehnologije
 11. upravljati sistem za 3D tisk in dodajalno tehnologijo
 12. izvajati dodelavne operacije na izdelanem 3d-modelu/izdelku

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in delo skupine
 • načrtuje lastno delo skladno s terminskim načrtom
 • načrtuje in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • sodeluje pri načrtovanju izdelovalnih aktivnosti
 • uporablja računalniško in komunikacijsko opremo za potrebe poslovanja
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna metode načrtovanja aktivnosti izdelave
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna razlike med različnimi tehnološkimi postopki (litjem, rezkanjem, dodajalnimi tehnologijami) izdelave izdelkov
 • pozna tehnološko dokumentacijo
 • razume pomen projektnega in skupinskega dela
 • pozna računalniško programsko opremo za načrtovanje in vodenje delovnega procesa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto za tehnično izvedljivo in varno delo
 • prevzame in prouči delovni nalog
 • prevzame, pregleda in izpolni tehnično, tehnološko in delovno dokumentacijo
 • prevzame in prouči gradivo naročnika, konstruktorja in oblikovalca
 • izdela tehnološki postopek in terminski delovni načrt
 • glede na tehnično dokumentacijo izbere in pripravi primeren stroj ter material za izdelavo izdelka
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, pripomočke, stroje in opremo
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • preveri in zagotovi pogoje za zagotavljanje kakovosti izvedbe del in varno delo
 • pozna tehnično, tehnološko in delovno dokumentacijo oziroma dokumentacijo proizvodnega procesa
 • pozna osnove delovanja strojev
 • pozna navodila za delo na strojih
Operativna dela prilagodi 3D-računalniški model za izdelavo izdelka in prenese datoteko na stroj
 • odpravi morebitne napake in pomanjkljivosti v 3D računalniškem modelu
 • izvozi 3D-računalniški model v primeren datotečni format
 • v dogovoru s stranko izbere material glede na funkcijo, uporabnost izdelka
 • 3D-model prilagodi zmogljivostim stroja za 3D-tisk in dodajalne tehnologije
 • 3D-računalniški model ali več njih postavi v simulirano delovno območje stroja
 • po potrebi (odvisno od postopka) izriše podporje
 • datoteko prenese na stroj
 • pozna osnove programov za 3D-modeliranje
 • pozna različne vrste 3D-datotek
 • razlikuje med osnovnimi pojmi 3D-modeliranja (površine, solidi-volumenski modeli, trikotniki ...)
 • pozna prednosti in slabosti različnih možnosti priprave 3D-modela (skeniranje, modeliranje …)
 • pozna prednosti in slabost različnih materialov (kovinski in nekovinski)
 • pozna različne postopke 3D-tiska in dodajalnih tehnologij
 • pozna optimizacijo 3D-datotek
upravlja sistem za 3D-tisk in dodajalno tehnologijo
 • preveri nastavitve in čistost posameznih pomembnih delov stroja
 • nastavi parametre izdelave in pri tem upošteva lastnosti stroja in materiala
 • pregleda kakovost in količino materiala
 • nadzoruje primerno temperaturo, vlago in čistost prostora
 • aktivira stroj za 3D-tiskanje in dodajalno tehnologijo
 • spremlja začetni zagon delovanja stroja
 • ustrezno reagira v primeru nepravilnosti v delovanju stroja
 • varno ugasne stroj
 • se zaščiti
 • varno odstrani izdelek iz stroja
 • očisti stroj
 • sproti beleži težave v delovanju sistema  in predlaga izboljšave/optimizacijo
 • pozna posamezne dele stroja in njihove funkcije
 • pozna lastnosti različnih materialov in specifike razmerij med starim in novim materialom
 • zna pravilno skladiščiti material
 • pozna postopek zagona in pravilnega delovanja stroja
 • pozna postopke varne ustavitve stroja in vnovičnega zagona stroja
 • pozna postopke za varno odstranjevanje izdelka iz stroja
 • zna očistiti stroj in delovno okolje
 • pozna načine lastne zaščite
 • pozna merila kakovosti za nadzor kakovostne izdelave izdelka
 • zna prepoznati težave v delovanju sistema in predlagati izboljšave

čisti in obdela izdelek
 • se zaščiti
 • od izdelka odstrani odvečni material in/ali podporje
 • odvisno od postopka utrdi ali speska izdelek
 • površinsko obdela izdelek (npr. poliranje, barvanje …)
 • zaščiti izdelek pred poškodbami
 • poskrbi za varno ravnanje z izdelkom in ga pripravi za predajo naročniku
 • pozna izdelke za samozaščito in pomen le-teh za zdravje
 • pozna različne postopke odstranjevanja in shranjevanja odvečnega materiala
 • pozna obdelovalne postopke lakiranja, utrjevanja, brušenja, poliranja
 • zna primerno ravnati z izdelkom
skrbi za sledljivost in kakovost tehnološkega procesa in izdelka
 • upošteva predpise sledljivosti tehnološkemu procesu in materialu
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
 • zagotavlja kakovost izvedbe tehnološkega procesa izdelave izdelka
 • pozna pomen sledljivosti izdelka
 • vodi ustrezno dokumentacijo o sledljivosti izdelka
 • ustrezno ukrepa v primeru nepravilnosti
 • pozna SIST-ISO-standarde kakovosti
Administrativna dela izpolnjuje in spremlja proizvodno in drugo dokumentacijo ter skrbi za njeno sledljivost
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in materialih
 • uporablja tehnično dokumentacijo
 • vodi tehnično dokumentacijo
 • pripravlja poročila in poslovne dopise
 • arhivira 3D računalniške modele
 • arhivira fotografije izdelkov
 • pozna načine in pravila za urejanje in vodenje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije
 • pozna programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudbe in računa ter reševanju reklamacij
 • ocenjuje možne stroške
 • ugotavlja in posreduje informacije o vzroku za napake
 • sodeluje pri reševanju reklamacij
 • pozna osnove kalkuliranja
 • pozna vrste stroškov (fiksni, variabilni)
 • pozna stroške tehnološkega procesa 3D tiska in dodajalnih tehnologij
 • pozna možne vzroke napak
Zagotavljanje kakovosti izvaja kontrolo kakovosti
 • izvaja dela skladno z veljavnimi standardi, zakonodajo in predpisi
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost izdelka in storitve
 • po potrebi odpravi napako ali izvede izboljšavo opravljenega
 • pozna standarde, ki določajo količino in kakovost materiala, časa in energije
 • pozna SIST-ISO-standarde in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje in naprave na delovnem mestu
 • vzdržuje delovno orodje, programsko in strojno opremo po  proizvajalčevih navodilih
 • odpravlja manjše napake ali nepravilnosti na strojih in napravah
 • preveri/diagnosticira delovanje naprave in posameznih delov naprave
 • pozna predpise in postopke vzdrževanja strojev in naprav
 • razume delovanje strojev in naprav
 • pozna pomen kakovostnega vzdrževanja

Komunikacija komunicira s sodelavci, z zunanjimi sodelavci, naročniki in drugimi poslovnimi partnerji
 • uporablja strokovno izrazoslovje v slovenskem in tujem jeziku
 • ustno in pisno komunicira z vodjo, s posamezniki in skupino
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelujočimi
 • uporablja primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • ustno in pisno komunicira s poslovnimi partnerji
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • korektno in odgovorno komunicira z naročniki
 • pozna strokovno izrazoslovje v tujem jeziku
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja, vključno s sodobnimi načini komuniciranja (e-pošta itd.)
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s sodelujočimi v procesu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila skupinskega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja

Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja škodljive snovi in opremo skladno s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva navodila za varno delo
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • zagotovi varno delo z električnimi in mehanskimi napravami in orodji
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Tjaša Zupančič Hartner, 3Dmed, d. o. o., SNOP
 • Kaja Antlej, IB-PROCADD, d. o. o.
 • Erik Bačar, PIPISTREL 3D-Studio, d. o. o.
 • Gregor Kladnik, Gorenje, d. d.
 • dr. Tomaž Brajlih, Fakulteta za strojništvo Maribor
 • Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • dr. Gorazd Golob, Naravoslovno-tehniška fakulteta

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Polona Klemenčič, CPI
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.