Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka v poštnem prometu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za poštni promet (11224750)

Klasius-P16:

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo (0488)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka v poštnem prometu (85678560)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in analizirati delo v organizacijski enoti in pripraviti okolje za nemoteno delo,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v organizacijski enoti skladno s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi,
 • spremljati in kontrolirati opravljanje poslovnih in posredniških storitev, ki jih opravlja organizacijska enota skladno s standardi kakovosti,
 • voditi postopke reklamacij ob upoštevanju pravic potrošnikov in obveznosti organizacijske enote,
 • izvajati potrebne postopke in racionalizacijo poštnega poslovanja ter logističnih storitev,
 • uporabljati globalne standarde upravljanja preskrbovalnih verig,
 • upravljati in urejati tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov in programskih orodij,
 • usmerjati in motivirati sodelavce za doseganje ciljev,
 • komunicirati s sodelavci, z naročniki in s strankami in pri komunikaciji z različnimi deležniki upoštevati poslovno etiko,
 • zagotavljati redno vzdrževanje in obnovo delovnih sredstev,
 • zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo v organizacijski enoti

 • z analizami seznani odgovorne sodelavce in predlaga ukrepe
 • pripravi organizacijski delovni načrt organizacijske enote po posameznih produktih ter spremlja njegovo izvajanje
 • pripravi delovne načrte in poročila o delu
 • spremlja zakonodajo na področju poštnega prometa
 • spremlja spremembe in novitete na področju poštnega prometa
 • zagotovi pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje novih predpisov na področju storitev, ki jih opravlja organizacijska enota
 • analizira delovni proces v svojem okolju in predlaga uvedbo novih organizacijskih in tehnoloških sprememb
 • obvlada poslovne procese na pošti
Priprava dela oz. delovnega mesta preveri in pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo in razgovore s strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo (baza podatkov)
 • pravilno namesti vsa pisna obvestila
 • varuje blago in premoženje
 • obvlada vrste poslovne dokumentacije in jo loči po pomembnosti posameznih gradiv, dokumentacije in informacij kot podlago za sprejemanje poslovnih odločitev
 • razlikuje med različnimi storitvami in predlaga izbiro optimalne
Operativna dela spremlja in kontrolira opravljanje poslovnih storitev, ki se izvajajo v organizacijski enoti
 • izvaja vsebinsko, numerično in logično kontrolo storitev
 • zbira, spremlja, ocenjuje in posreduje statistične podatke o storitvah
 • zagotavlja usklajenost dela, njegovo izvajanje in usposobljenost izvajalcev storitev
 • odpravi morebitne napake pri organizaciji poštne dejavnosti
 • posreduje navodila in informira sodelavce o delovnem postopku, kakovosti storitev in novostih na področju poštnega poslovanja
 • pozna cenike in tarife nadomestil
 • obvlada delo z računalniško aplikativno podporo
 • pri svojem delu upošteva Zakon o preprečevanju pranja denarja
spremlja in kontrolira opravljanje posredniških storitev
 • naroča in prevzema blago
 • pozna veščine in oblike svetovanja v storitveni dejavnosti ter metode in oblike trženja storitev
vodi postopke reklamacij
 • nudi strokovno pomoč stranki v reklamacijskem postopku
 • strankam korektno in strokovno predstavlja storitve, ki jih izvaja Pošta
 • izvede reklamacijski postopek in rešuje spore
 • uporablja prilagojene tehnike dela z zahtevnimi strankami
izvaja potrebne postopke v zvezi z ekonomiko in racionalizacijo poštnega poslovanja
 • spremlja delo konkurence
 • pripravlja predloge za uvedbo novih poštnih storitev in izboljšave pri poslovanju
 • s skrbnikom pogodbe išče možnosti za širitev poštnih storitev in podaja predloge
 • kritično ocenjuje in presoja delovne postopke in jih zna racionalizirati
 • izvede optimizacijo transporta na ravni poštne enote – vodenje optimalne razporeditve resursov pri odpravi in prejemu blaga z ostalimi organizacijskimi enotami
 • izmenjuje izkušnje v zvezi s prodajo storitev
 • razume vlogo podjetja in njegovih aktivnosti znotraj oskrbovalne verige
uporablja globalne standarde upravljanja preskrbovalnih verig
 • je seznanjen o uporabnosti, vrednosti in koristi sistema upravljanja globalnih preskrbovalnih verig za identifikacijo, označevanje in izmenjavanje transakcijskih in matičnih podatkov o izdelkih, njihovih pakiranjih v logističnih enotah in lokacijah
 • upošteva  priporočila in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe sistema upravljanja globalnih preskrbovalnih verig za identifikacijo, označevanje in izmenjavanje transakcijskih in matičnih podatkov o izdelkih, njihovih pakiranjih v  logističnih enotah ter lokacijah

Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila ter arhivira listine in dokumentacijo
 • upravlja in ureja tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov
 • zbira, obdeluje in shranjuje elektronske podatke
 • dokumentira poslovne dogodke
 • pripravlja poročila o delu
 • uredi, vnese, knjiži in arhivira podatke in jih posreduje ustreznim sodelavcem
 • obvlada sodobne načine elektronskega poslovanja
Vodenje vodi sodelavce in jih motivira za doseganje ciljev
 • vodi in usmerja delo sodelavcev v izmeni ali organizacijski enoti
 • usklajuje, usmerja in spremlja delo na terenu
 • z ustreznimi orodji in metodami spodbuja in motivira sodelavce k doseganju ciljev in inovativnosti
 • spodbuja pozitivno delovno ozračje in organizacijsko kulturo v svojem delovnem okolju
 • spremlja uspešnost dela organizacijske enote
 • spremlja izobraževanje, izpopolnjevanje in strokovno usposabljanje sodelavcev
 • pripravi in vodi poslovne pogovore in sestanke (čas, trajanje, izvedba, oprema in pripomočki), oblikuje sklepe in izdela zapisnik
 • sledi ključnim postavljenim ciljem in jih na mikro ravni določi za svoje sodelavce
 • načrtuje in delegira naloge
 • ovrednoti prispevek posameznika v timu
 • oceni uspešnost organizacijske enote
 • se zaveda pomena sodelovanja v skupini
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • kakovostno izvaja poštne storitve ter zagotavlja kakovost delovnih procesov
 • zagotavlja izvajanje varnostnih ukrepov skladno z internimi navodili
 • odgovarja za uporabo veljavnih cenikov ter pravilnikov in navodil
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov skladno z obstoječo zakonodajo
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • spodbuja učinkovito uporabo virov in izpolnitev načrtov
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
 • spremlja novosti na področju poštnih in denarnih ter ostalih storitev in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih delovnih odnosov in odnosov s strankami
Vzdrževanje in popravila zagotavlja redno vzdrževanje in obnovo delovnih sredstev
 • preveri stanje delovnih sredstev, orodij in opreme, prepozna pomanjkljivosti uporabe ter po potrebi naroča njihovo odpravo
 • seznani sodelavce z novostmi in skrbi za usposabljanje za uporabo in racionalno ravnanje z delovnimi sredstvi
 • pozna delovanje in uporabo IT-tehnologije v aplikativne namene
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva s strankami, sodelavci in z drugimi organizacijskimi enotami
 • stalno pisno in ustno komunicira s strankami, sodelavci, strokovnimi službami in z zunanjimi sodelavci
 • sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami v povezavi s svojim delom
 • sledi pravilom in normam pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada veščine telefonskega komuniciranja (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih medijev v različnih okoljih
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo ter s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Bojan Ravnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Diana Oblak, Šolski center Ptuj, Ptuj
 • Katarina Potočnik, Pošta Slovenije, Maribor
 • Nataša Ipavec Novak, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
 • Urška Škerbič, Pošta Slovenije, Maribor

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.