Poklicni standard

Naziv:

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.1.2016

Predhodniki:

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (81100061)

Klasius-P16:

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (85343680)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. pripraviti in kontrolirati kakovost lastnega dela skladno s standardi kakovosti dela v gostinstvu,
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas pri svojem delu,
 3. vzdrževati osebno higieno in higieno delovnega okolja ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP v okviru svojih pristojnosti,
 4. komunicirati z gosti ob upoštevanju pravil stroke, načel uspešne komunikacije in bontona,
 5. urejati prostore za goste po navodilih nadrejenega,
 6. samostojno čistiti in urejati strežni inventar ter zagotavljati kakovost opravljenega dela skladno s standardi gostinskega objekta,
 7. izvajati strežbo pod natakarjevim nadzorom,
 8. izvajati dela v točilnici.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo
 • organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela v strežbi
 • zna predvideti potreben čas za določeno delo
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzame dnevne delovne naloge ter se pripravi na delo
 • osebno se pripravi na delo, redno skrbi za osebno urejenost, urejenost delovne obleke ter osebno higieno in higieno rok
 • seznani se z delovnimi nalogami
 • pozna tehniko priprave pomožnih prostorov ter jedilnice za nemoteno delo
 • pozna ponudbo gostinskega obrata
 • pozna vse vrste obrokov, njihovo sestavo in čas postrežbe
Operativna dela ureja prostore za goste po navodilih nadrejenega
 • pripravi in uredi prodajni prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
 • po natakarjevih navodilih pripravi pogrinjke in uredi servirno mizico
 • čisti delovne površine z ustreznimi čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pospravlja inventar po odhodu gostov
 • namešča malo namizno opremo
 • razmešča mize in drugo opremo
 • pozna čistilna sredstva ter ostale pripomočke za vzdrževanje čistoče pri delu
 • pozna posamezne skupine strežnega inventarja, njihov namen in uporabo ter vzdrževanje
 • obvlada tehniko serviranja in deserviranja
 • zna pri zaključnih delih poskrbeti za urejenost jedilnice
samostojno čisti in ureja strežni inventar ter zagotavlja kakovost v okviru hišnih standardov
 • pripravi in čisti pribor, steklenino, porcelan, kovinske predmete in drugi inventar
 • pripravi in čisti pomožne, servirne in točilne mize, hladilne omare, servirne vozičke
 • čisti točilno mizo in naprave v točilnici
 • zna ravnati s čistilnimi sredstvi ter ostalimi pripomočki za vzdrževanje strežnega inventarja ter restavracijskega pohištva
 • zna izbrati primerno čistilno sredstvo glede na vrsto inventarja
 • zna vzdrževati higieno naprav in strojev, pozna ravnanje z njimi in upošteva navodila o varstvu pri delu
 • zna urediti malo namizno opremo, jo očistiti in skrbeti, da je redno dopolnjena in sveža
 • zna poskrbeti za urejenost točilnice in priročnih skladišč, pomožnih prostorov ter strežnega inventarja

streže pod natakarjevim nadzorom
 • pripravi pogrinjke po navodilih natakarja
 • samostojno postreže pijače, tople napitke in redne obroke
 • nudi pomoč pri strežbi izrednih obrokov po natakarjevih navodilih
 • streže na samopostrežni liniji
 • zna po natakarjevih navodilih pripraviti pogrinjke glede na naročilo gostov
 • obvlada tehniko strežbe na ameriški način
 • obvlada tehniko strežbe odprtih pijač ter napitkov v restavraciji, vrtu ali terasi
 • zna pri komunikaciji z gosti upoštevati pravila bontona in lepega vedenja
dela v točilnici
 • streže odprte in stekleničene pijače pri točilnem pultu in pri gostovi mizi
 • pripravi in streže tople napitke in prigrizke pri točilnem pultu in pri gostovi mizi
 • nudi pomoč pri urejanju skladišča
 • shranjuje in skladišči zaloge
 • blokira in evidentira prodajo
 • zaračuna storitev
 • pozna brezalkoholne in alkoholne pijače, njihovo shranjevanje ter pravilno temperiranost
 • obvlada tehniko točenja pijač ter pripravo različnih napitkov
 • zna izbrati primerne kozarce in dodatke za posamezne pijače
 • pozna cene, normative, različne oblike plačevanja računov in je pri zaračunavanju pošten
 • pozna postopek izdelave računa ter primerno predložitev le-tega gostu
 • pozna osnovno programsko opremo in njeno uporabo v ta namen
 • pozna določbe zakonodaje na področju omejevanja porabe alkohola in jih upošteva
 • obvlada osnove bontona in jih upošteva pri delu z gosti
 • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom
 • se zna z gosti o ponudbi pogovoriti v enem od tujih jezikov
Administrativna dela izpolnjuje evidence
 • evidentira škodo
 • izpolnjuje evidence skladno s pravili HACCP
 • pozna postopek zapisa nastale škode in zapis najdenih predmetov ter shranjevanje le-teh

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljene storitve ter dela
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • ekonomično uporablja materiale, čas in energijo
 • pridobljena znanja iz postrežbe jedi in pijač zna uporabiti in prilagoditi zahtevnosti obrata
 • je samokritičen do lastnega dela
 • pozna svoje delo, zna ekonomično uporabiti živila, material ter čas
Komunikacija komunicira z gosti
 • informira gosta o ponudbi in svetuje v točilnici
 • strankam posreduje želene informacije
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti ter zaposlenimi
 • pozna ponudbo gostinskega obrata
 • zna svetovati gostu pri izbiri pijač v enem od tujih jezikov
 • zna v primeru reklamacije poiskati primerno rešitev
komunicira s sodelavci in nadrejenimi
 • sprejema in razume navodila o poteku dela, ki jih dobi od nadrejenih
 • sprejema in razume navodila o varnem delu, ki jih dobi od nadrejenih
 • uporablja osnovno strokovno terminologijo
 • zna definirati probleme in jih skupaj z vodjem in s sodelavcem odpraviti
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi

varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • opravlja delo skladno z navodili za varno delo, upoštevajoč predpise o varnosti in zdravju pri delu ter predpise o požarni varnosti
 • vzdržuje red in higieno z upoštevanjem in izvajanjem predpisov HACCP ter sanitarno-higienskih predpisov
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • usposobljen je za vzdrževanje čistoče prostora ter za osebno higieno
 • pri delu upošteva smernice zakona na področju točenja alkoholnih pijač in prodaje tobačnih izdelkov
 • seznanjen je z vsemi ukrepi pravilnega upravljanja in dela s stroji, napravami in aparati v svojem delovnem okolju ter na napake in pomanjkljivosti zna opozoriti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Oplotnik, Grand hotel Union
 • Lovro Visočnik, Gostilna Pec
 • Jože Kotnik, Hotel Kotnik
 • Bojana Flegar, SŠGT Radenci
 • Slava Zavodnik, SGTŠ Radovljica
 • Slavica Zabukovnik, Grand hotel Union, Ljubljana
 • Stane Kovač, Gostilna Kovač, Domžale
 • Anica Justinek, CPI

Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI


7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Srečko Kunst, OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem
 • Srečko Koklič, TGZ pri GZS
 • Gorazd Halić, Unior, d. d., Terme Zreče
 • Mitja Tisnikar, Grand Hotel Bernardin Portorož
 • Franci Pavli, Društvo vinskih svetovalcev Slovenije
 • Aleš Ogrin, Društvo barmanov Slovenije
 • Ivan Peršolja, Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije
 • Lovro Visočnik
 • Anica Justinek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda: Nika Mustar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.