Poklicni standard

Naziv:

Poveljnik/poveljnica in častnik/častnica krovne straže na ladji

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

3.2.2015

Predhodniki:

Poveljnik/poveljnica in častnik/častnica krovne straže na ladji (84000091)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Poveljnik/poveljnica in častnik/častnica krovne straže na ladji (85065010)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

                
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. določati in ocenjevati položaj ladje z uporabo obalnih objektov, analognih in elektronskih pripomočkov
 4. predvidevati in upoštevati spremenljive vremenske razmere plovbe
 5. voditi ladjo in manevrirati z njo v mali obalni in nacionalni plovbi
 6. reagirati in sprejemati odločitve ob navigacijskih nevarnostih, stiski na morju in v izrednih razmerah
 7. skrbeti za ravnanje s tovorom, njegovo zlaganje in hrambo
 8. uporabljati ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 9. zagotavljati lastno varnost in zdravje, skrbeti za varnost in zaščito človeških življenj ter varovat  morsko okolje
 10. skrbeti za higieno na ladji in izvajati medicinsko prvo pomoč na ladji

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • daje delovna navodila podrejenim na ladji
 • analizira opravljeno lastno delo in delo skupine
 • optimira človeške vire, delovna sredstva in sredstva za delo na ladji
 • upravlja in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela drugih

 • pozna metode organizacije in načrtovanja aktivnosti osebja na ladji
 • pozna pravila ter standarde organizacije dela na ladji
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke za delo
 • preverja, ali so orodja in materiali za delo v brezhibnem stanju
 • prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • pregleduje  ustreznost navigacijskih kart in publikacij
 • pregleduje delovanje navigacijskih pripomočkov in sredstev komunikacije
 • preverja ostale potrebne informacije in podatke, potrebne za izplutje
 • zahteva od podrejenih povratne informacije o pripravljenosti ladje za plovbo
 • uporablja navigacijske karte

 • pozna najrazličnejše navigacijske knjige in publikacije
 • pozna vsa sredstva ladijskega komuniciranja
 • pozna mednarodna pravila o varnosti plovbe, prehodu državne meje ter o carinskih in drugih omejitvah v obalnih državah
Operativna dela določa in ocenjuje položaj ladje z uporabo obalnih objektov, analognih in elektronskih pripomočkov
 • opazuje obalne navigacijske oznake in karakteristične oblike ter uporablja primerne navigacijske karte, obvestila za pomorščake ter druge priročnike, ki povečujejo verodostojnost dobljenih rezultatov
 • uporablja metode za zmanjšanje ali popolno odpravo napak, ki vplivajo na točnost ugotavljanja položaja
 • uporablja kompas (magnetnega, žiro ali elektronskega)
 • ugotavlja, ocenjuje in upošteva napake kompasa
 • zaznava in določa napake kompasov v uporabi
 • uporablja radar za opazovanje okolice, predvsem ob slabi vidljivosti in za določanje položaja ladje
 • uporablja satelitski navigacijski sistem za določanje položaja in načrtovanje plovbe
 • uporablja komunikacijski sistem po GMDSS za območje, v katerem pluje
 • uporablja radar in podatke, ki jih razbere
 • uporablja podatke, ki jih pridobi iz GPS-naprave
 • rokuje z napravami GMDSS za navigacijsko območje A1 in A2, oddaja klic v stiski in nujne klice

 • pozna obalne navigacijske oznake in karakteristične oblike ter metode za zmanjšanje ali popolno odpravo napak, ki vplivajo na točnost ugotavljanja položaja
 • pozna načela napak magnetnega kompasa
 • razume bistvene sestavine naprav, ki uporabljajo podatke glavnega žirokompasa;
 • pozna postopke vzdrževanja in nadzora napak kompasa
predvideva in upošteva spremenljive vremenske pogoje plovbe
 • bere, razume in uporablja sinaptične podatke
 • prognozira vreme
 • zbira določene vremenske informacije ter sklepa na podlagi le-teh

 • pozna klimatske, globalne in lokalne vremenske posebnosti
 • razume vremenske slike, ki jih pridobi z weatherfaksom ali navtexsprejemnikom
 • pozna najvarnejše izogibanje nevarnim predelom zaradi slabih vremenskih razmer
vodi ladjo do 200 BT in manevrira z njo v mali obalni in nacionalni plovbi
 • zagotavlja varnost plovbe
 • vodi plovbo po splošnih standardih, ki so v rabi za vodenje plovbe
 • vodi plovbo v zimskih razmerah in ukrepa med plovbo na območjih, kjer se nabira led na nadgradnji
 • izogiba se trčenju na morju
 • manevrira z ladjo v nizki vodi, uporablja metode konstantne hitrosti obračanja
 • manevrira ob prihodu na pilotsko postajo in ob prevzemanju ali odhodu pilota
 • manevrira ob mimohodu ladij
 • vodi plovbo v bližini področij z gostim prometom
 • manevrira ob privezu in odvezu ladje z uporabo pilotov in vlačilcev ali brez njih v vseh vremenskih razmerah in vplivih tokov
 • manevrira pri zasidranju ladje
 • manevrira ob vplutju v suhi ali plavajoči dok
 • ob nevarnostih trčenj ukrepa v skladu s pravilnikom v vseh situacijah, in to pravočasno, odločno ter kot dober pomorščak
 • razlikuje in razume podatke v knjigi manevrskih lastnosti (pilotcard), zaustavno pot, hitrost in krožnico obračanja, polmer krožnice obračanja pri različnih odklonih krmila in različnih hitrosti

 • pozna mednarodne in lokalne predpise ter standarde za vodenje plovbe
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jih mora ladja imeti, in ve, kako jih pridobi ter koliko časa veljajo
 • pozna odgovornosti in zahteve iz Mednarodne konvencije za vodne linije
 • temeljito pozna vsebino, uporabo in namen Mednarodnega pravilnika za preprečevanje trčenj na morju
 • pozna vplive dna in reakcije ladje na ukaze krmila v nizki vodi
 • pozna vpliv morskega dna, poskakovanja in valjanja v nizki vodi
 • pozna vpliv toka in vetra v nizki vodi
 • pozna metode plovb v ozkih prehodih, prelivih, zalivih in zatokih
 • pozna metode plovbe po kanalih in rekah
 • pozna varno oddaljenost, vpliv vremenskih razmer višine vode in valov ob prihodu na pilotsko postajo in ob prevzemanju ali odhodu pilota
 • pozna medsebojni vpliv ladij ob mimohodu
 • pozna vpliv bližine bočnega korita (efekt kanala)
 • pozna medsebojni vpliv vlačilca in ladje
 • pozna delovanje pogonskega stroja ter krmila
 • pozna postopke in zahteve za manevriranje na sidrišču
 • zna izbirati sidrišča (dno) in pozna postopke sidranja z enim ali dvema sidroma
 • pozna vpliv oranja (popuščanja) sidra, reševanje zapletenih sider
 • razume vplive in nevarnosti zaradi premčnega in krmnega vala
 • pozna postopke vodenja plovbe v območjih, ki so nevarna zaradi ledenih polj in ledenih sant
reagira in sprejema odločitve ob navigacijskih nevarnostih, v stiski na morju in izrednih razmerah
 • vodi ladjo v slabem vremenu
 • vodi ladjo in manevrira, ko se krmari v sili
 • razporeja člane posadke in druge osebe v nevarnosti in ko je treba zapustiti ladjo
 • išče in rešuje osebe v morju
 • uporablja IMO-postopke in navodila, ki jih določa Priročnik za iskanje in reševanje oseb na morju (MERSAR)
 • obvlada postopke ob trčenju ter takoj po trčenju

 • pozna postopke in je sposoben rešiti nasedlo ladjos pomočjo vlačilcev ali z lastnimi sredstvi
 • pozna postopke vzdrževanja plovnosti ladje ob prodoru vode
 • zna oceniti škodo, ki je nastala ob trčenju
 • pozna postopke ob vlečenju ali potiskanju v sili
 • pozna lastnosti in posebnosti ladje, ki se rešuje
 • temeljito pozna opremo za reševanje in preživetje ljudi na morju
 • pozna sisteme in načine preventive, obveščanja in gašenja ob požaru na ladji
 • pozna ukrepe za zaščito posadke in ladje v izrednih razmerah
skrbi za ravnanje, zlaganje in hrambo tovora
 • načrtuje varno nakladanje, shranjevanje med potovanjem ter razkladanje tovora in skrbi za vse to
 • nadzira vzdolžno in prečno stabilnost in obremenitev ladje
 • preprečuje nevarnosti zaradi vpliva nepravilnega zlaganja, balastiranja in razkladanja na obremenitve ladijske konstrukcije
 • nadzira brezhibnost tovorne opreme in opreme za privezovanje tovora po normativih kode za varno zlaganje in zavarovanje tovora

 • pozna temeljna pravila ladijske konstrukcije ter teorijo vplivov dejavnikov na vzdolžno stojnost in uravnoteženost ter ukrepov, potrebnih za ohranjanje le-teh
 • pozna vplive na uravnoteženost in stabilnost ladje ob poškodbi trupa in zalitja ladijskih prostorov ter ukrepe, ki jih mora sprejeti
 • pozna-IMO priporočila v povezavi s stabilnostjo ladje
 • pozna Mednarodne standarde, pravila in dogovore za varno rokovanje, shranjevanje, pričvrščevanje in prevoz blaga
 • pozna vpliv nakladanja oziroma razkladanja tovora na trim, nagib in stabilnost ladje
 • pozna obremenitve, ki delujejo na ladjo, ter zmanjševanje njihovega vpliva
Administrativna dela skrbi za ladijsko dokumentacijo
 • vodi in izpolnjuje delovno dokumentacijo, ladijsko administracijo, ki se nanaša na imovinsko, mednarodno-pravno, fiskalno in okoljevarstveno področje
 • skrbi za veljavnost ladijske dokumentacije

 • pozna vso dokumentacijo, ki jo mora imeti ladja
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna ustrezno ladijsko dokumentacijo

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in dela drugih
 • deluje v skladu s predpisi o standardih, ki so v rabi za vodenje plovbe
 • kontrolira in ocenjuje lastno delo in kvaliteto dela drugih
 • izvaja nadzor nad opravljenimi deli
 • vodi dokumentacijo o varnem vodenju ladje
 • skrbi za sprotno komunikacijo z odgovorno osebo za varno vodenje v podjetju in ladjarjem

 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde za vodenje plovbe
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jih mora imeti ladja, in ve, kako jih pridobi ter koliko časa veljajo
 • pozna odgovornosti in zahteve iz mednarodnih konvencij, dogovorov in tehniških standardov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna standardne postopke dela
Vzdrževanje in popravila vzdržuje ladjo
 • vzdržuje ladijsko opremo in konstrukcijo
 • odreja uporabo in uporablja ročna, električna in pnevmatska orodja
 • odreja in nanaša barvo na očiščene in posušene površine
 • razstavlja, čisti in podmazuje dele opreme, ki se občasno ali vedno vrtijo ali so drugače gibljivi
 • uporablja čistila in kemična sredstva za čiščenje, in ve, katera lahko ogrožajo varnost ter so možni onesnaževalci morja
 • razlikuje rezervoarje za gorivo, mazivo in vodo

 • pozna in varno uporablja delovna sredstva za čiščenje
 • pozna vrste ladijskih motorjev in način njihovega delovanja
 • pozna vrste in namen pomorskih strojev in naprav, gonila za prenos moči, ladijske instalacije
vzdržuje brezhibno stanje opreme za reševanje in obstanek, sredstva za gašenje požara ter ostale sisteme za varnost
 • skrbi za vzdrževanje pomembne opremeza varnost ljudi na morju
 • skrbi za vzdrževanje opreme za preprečevanje onesnaževanja morja
 • vodi postopke za preprečevanje onesnaževanja
 • vodi postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov
 • temeljito pozna predpise o obveznosti opreme ter naprav za reševanje ljudi (SOLAS)

 • pozna ukrepe o omejevanju škode na ladji po požaru, eksploziji, trčenju ali nasedanju
 • pozna postopke za preprečevanje onesnaževanja
 • pozna postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov
 • pozna metode vodenja v kriznih situacijah
Komunikacija uporablja ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • pošilja sporočila po navodilih in običajih za javljanje
 • uporablja vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS
 • sporazumeva se z ladjami in letali v stiski ali ob vlečenju ladje
 • profesionalno komunicira s posadko, potniki in z ostalimi ljudmi na ladji
 • uporablja angleško ladijsko strokovno terminologijo
 • komunicira z različnimi sredstvi ladijske komunikacije
 • oddaja klice v stiski, na vse načine

 • pozna vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS, ki so predpisana za področje plovbe
 • pozna angleško ladijsko strokovno terminologijo

Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost ter skrbi za varnost in zaščito človeških življenj ter zaščito morskega okolja
 • spremlja skrb za osebe na ladji
 • izvaja postopke za preprečevanje onesnaženja morskega okolja z ladje
 • skrbi za prevoz nevarnih, tveganih in škodljivih tovorov
 • skrbi za varnostne ukrepe med prevozom nevarnih tovorov
 • pozna odgovornosti in zahteve Mednarodne konvencije za zaščito človeških življenj

 • pozna odgovornosti in zahteve Mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z ladje
 • pozna zahteve pomorske zdravstvene izjave ter Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
 • pozna odgovornosti, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov, ki se nanašajo na varnost ladje, potnikov, posadke in tovora
 • pozna nacionalno zakonodajo za uresničevanje mednarodnih sporazumov in konvencij
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi
 • pozna mednarodne predpise, normative, kodekse in priporočila za prevoz nevarnih tovorov
skrbi za higieno na ladji in nudi prvo pomoč
 • skrbi za čistočo in urejenost ladje
 • skrbi za zdravstveno preventivo ljudi na ladji
 • nadzoruje hrano in vodo
 • ukrepa ob nesreči pri delu
 • nudi prvo pomoč poškodovanim in obolelim osebam
 • neguje bolnika ali poškodovanca do prihoda zdravnika ali do bolnikove odpreme v bolnišnico
 • uporablja zdravniška navodila po radiozvezi

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu na ladji
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila
 • pozna postopke izvajanja prve pomoči
 • pozna osnovne ukrepe ob nezgodah, kot so: pravilna lega ponesrečenca, preprečevanje krvavitev ter prenos ponesrečencev
 • pozna ravnanje pri šoku, opeklinah, omrzlinah in poškodbah z električnim tokom


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ­Igor Ravnikar, Splošna plovba
 • ­Peter Ivanež, Splošna plovba
 • ­Marijan Tončič, Srednja pomorska šola
 • ­Rok Sorta, kapitan dolge plovbe, Srednja pomorska šola
 • ­Timothy Šuc, dipl. inž., Srednja pomorska šola
 • ­Franc Rozina, Srednja pomorska šola


Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • ­Klement Drofenik, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • ­Peter Ivanež, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • ­Boris Vidmar, Splošna plovba, d.o. o.
 • ­Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • ­Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • ­Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • ­Andrej Utenkar, Sindikat Pomorščakov Slovenije
 • ­Marijan Tončić, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Edvard Roškar, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­AlbinŽeleznik, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Robert Stegel, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektropomorska šola
 • ­Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • ­Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.